iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 13-27 Mawrth

Dydd Iau 13 Mawrth 2014, 12:19

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yng Nghaernarfon, Llanberis a Phontypridd heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mercher 12 Mawrth - Dydd Sadwrn 15 Mawrth

Gwyl Cerdd Newydd Bangor

Am fwy o wybodaeth gweler - www.bnmf.co.uk/

Dydd Iau 13 Mawrth

 

14.30

Band Jazz Ysgol Tryfan

Galeri, Caernarfon

£3-£5

18.45

Recordio rhifyn arbennig o Galwad Cynnar

Clwb Cymdeithasol Llanberis (nid Caban, Brynrefail fel yr hysbysebwyd yn wreiddiol)

Bydd panel o arbenigwyr yno i ateb eich cwestiynau am fyd natur.

 

19.30

Cyngerdd

Eglwys St Catherine, Pontypridd

£5 wrth y drws

Elw at Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015

Merched y Wawr Pontypridd yn cynnal Cyngerdd Delynnau Gwyl Ddewi gyda myfyrwyr Coleg Cerdd a Drama, Caerdydd dan ofal Meinir Heilyn. Croeso cynnes i bawb.

19.30

Bywydau Go Iawn

Neuadd y Clwb Gwyliau, Cricieth

Am ddim

Yr Eglwys Deuluol yng Ngricieth yn cynnal sgwrs gyda Tony Ford, caplan Clwb Rygbi Oldham yn adrodd ei hanes. Eitemau cerddorol i ddilyn.

19.30

Darlith Mici Plwm - Meical Ddrwg o Dwll y Mwg

Cylch Llenyddol Bro Glyndwr

Festri Capel Seion, Corwen

£3

 

20.00

Rich Hall

Galeri, Caernarfon

£16

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

 

Dydd Gwener 14 Mawrth

17.15

Darlith Gyhoeddus ‘Seiliau Seicolegol Darllen yn Rhugl’

Ystafell Gynadledda, Yr Hen Goleg, Bangor

Gan y Dr Manon Wyn Jones.

18.00-19.00

Goleuo Canhwyllau dros Syria

Ger y Deml Heddwch, Caerdydd

Bydd Côr Ysgol Gymraeg Cwmbrân yn canu.

19.00

‘Steddfod y Dysgwyr’

Clwb Canol Dre, Caernarfon

Am ddim

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812 neu 01792 475715

 

19.00

Cyngerdd

Eglwys Dewi Sant, Caerdydd

£8 wrth y drws

Elw at gynnal yr egwlys

Gyda Côr Merched Canna a Shân Cothi, Charlie Lovell Jones a Marged Jones.

 

19.00

Migrations

Venue Cymru, Llandudno

Am ddim

19.00

Bingo Dwyieithog

Neuadd Trefdraeth

 

19.30

Darlith am fywyd ‘Murray the Hump’

Acapela, Pentyrch

£5

Elw at Hosbis Plant Ty Hafan

Darlith Gymraeg gan Dafydd Wigley am fywyd Llewelyn Morris Humphreys.

19.30

Cyngerdd Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni

Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Moniars

Gwesty Fictoria, Porthaethwy

£10 (yn cynnwys bwffe)

Tocynnau wrth y drws

Noson codi arian Cymdeithasu Arennau Ysbyty Gwynedd

 

19.30

Bywyd Go Iawn

Neuadd Clwb y Gwyliau, Cricieth

Am ddim

Yr Eglwys Deuluol yn cynnal sgwrs gyda cyn Brif Gwnstabl Robin Oake. Eitem cerddorol i ddilyn. Croeso i bawb.

 

19.30

Cymdeithas Lenyddol Bro Goronwy

Ysgol Goronwy Owen, Benllech

Noson holi’r panel yng nghwmni  Gwynfor Roberts, Rhian Mair Jones ac Idriswyn Roberts. Bydd Vaughan Hughes yn cadeirio. Croeos cynnes i bawb.

 

19.30

Noson hwyliog o ddramau i’r teulu cyfan -Dramau Cwmni Uwchaled 

Canolfan Gymunedol Bro Cernyw, Llangernyw

Oedolion £4, am ddim i blant ysgol.

 

19.30

Cyngerdd Adloniant C.Ff.I Llanwenog

Theatr Felinfach

£5

 

19.30

Noson Gymdeithasol gyda Bethan Gwanas

Caffi Siop Lyfrau ‘The Hours’, Aberhonddu

£9 yn cynnwys cawl

Tocynnau drwy ffonio 01874 622800.

 

20.00

Bryn Fôn a Brigyn

Clwb y Diwc, Caerdydd

£10

Tocynnau ar gael o Caban

 

Cynhadledd Cyfraith

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Gyda Elfyn Llwyd AS a thrafodaethau ar sawl pwnc. Dyma’r gynhadledd gyntaf ar y gyfraith yn yr iaith Gymraeg. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch ar 01267 610414.

 

Dydd Sadwrn 15 Mawrth

10.30-15.00

Sadwrn Gwneud a Chreu

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

Gweithdy Crefft a dylunio yn arbennig ar gyfer plant o dan 12 oed.

10.30-16.30

Diwrnod Agored ar gyfer Gwirfoddoli Samariaid

5A Llys Onnen, Parc Menai, Bangor

19.30

Bywyd Go Iawn

Neuadd Clwb y Gwyliau, Cricieth

Am ddim

Yr Eglwys Deuluol yn cynnal sgwrs gyda Sara Webster. Eitem cerddorol i ddilyn. Croeso i bawb.

19.30

Cyngerdd gyda Aelwyd Bro Ddyfi
Neuadd Bentref Llanfachreth, Dolgellau

14.00

Ras Hwyl Brechfa

Cychwynnir y ras yn swyddogol ger yr eglwys gan y ddarlledwraig Meinir Jones, Capel Isaac a’r Cynghorydd Terry Davies. Bydd cyfle i redeg 3 neu 6 milltir gydag adrannau i blant oed cynradd ac uwchradd, dynion a merched.

Os ydych am gofrestru ymlaen llaw gellir cysylltu gyda Jack ac Elizabeth Tremlett ar 07584259408, Lynn Chambers ar 01267 202763 neu Mansel Charles ar 07970 031888. Darperir lluniaeth a raffl yn Neuadd yr Eglwys.

Elw at Eglwys Sant Teilo Brechfa a’r elusen amaethyddol RABI.

 

Dydd Llun 17 Mawrth

19.30

Cyfarfod Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd

Prif Adeilad y Briysgol, Parc Cathays, Caerdydd

Gyda Nia Blackwell yn trafod ‘Astudio Biocemeg Hen Lofeydd ym Maes Glo De Cymru.

 

19.30

Hanner Awr o Adloniant

Neuadd Bentref, Llanarth

£3 gan gynnwys paned

Elw at wellianau’r neuadd

Clwb Ffermwyr Ifanc Mydroilyn yn perfformio gyda disgyblion ysgol Llanarth. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01545 580713.

 

Dydd Mawrth 18 Mawrth

 

19.00

Darlith Goffa Tucker

Darlithfa Tucker, Campws Prifysgol Llambed

Am ddim

Croeso i bawb ddod draw i wrando ar Trevor Fishlock yn sgwrsio ar y testun ‘Art, Love and Money.’ Bwffe i ddilyn. Traddodir y sgwrs yn Saesneg.

 

19.30-21.00

Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai

Ystafell Gymuned Llyfrgell Caernarfon

Bedwyr Rees yn cyflwyno ‘Y broses o greu drama ar gyfer y llwyfan a’r sgrin fach’

 

Dydd Iau 20 Mawrth

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

18.00

Dan y Wenallt

Oriel Viriamu Jones, Prifysgol Caerdydd

Addasiad newydd T James Jones o Under Milk Wood gan Dylan Thomas.

 

19.30

Cyfarfod Cyhoeddus Traws Link Cymru

Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan

Am ddim

Trafod ymgyrch i ailagor rheilffyrdd gorllewin Cymru o Gaerfyrddin i Aberystwyth ac o Fangor i Afon Wen. Dangos ffilm o’r teithiau olaf yn 1964. Lluniaeth a chroeso i  bawb.

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor: Pedwarawd Llinynnol Benyounes

Neuadd Powys, Bangor

£10/£7/£3

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

13.00

Arad Goch yn cyflwyno ‘Ble mae’r Dail yn Hedfan?’

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

I blant 2-8 oed

£5

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan yr Athro D Densil Morgan ar y testun “Thomas Charles a’i Weithiau” i goffau 200 mlwyddiant mawr Thomas Charles o’r Bala.  Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812 neu 029 2087 8444

 

21.00

Moniars

Tafarn y Gwachel, Pontardawe

 

21.00

Cabaret

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

£12/£10

Noson o gerddoriaeth o Nubia a Cymru

 

Dydd Sadwrn 22 Mawrth

 

10.00-13.00

Sesiwn Galw Heibio – Cyngor ar Ynni

Neuadd Sarn Mellteyrn

Am ddim

Paned a bisged a chyngor ar defnyddio ynni yn effeithiol, trydan a chynhyrchu gwres.

 

20.00

Noson Gymdeithasol yng nghwmni Noel James

Jeffrey Arms, Ystradgynlais

 

Dydd Sul 23 Mawrth

 

19.00

Gymanfa Ganu

Capel Penygraig, Croesyceiliog

Pwyllgor Apel Llansimael, Eisteddfod Sir Gar 2014

£3, am ddim i blant ysgol

Elw at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014

Gyda Cor Meibion Dyffryn Tywi (arweinydd - Mrs Davinia Harries-Davies) Llywydd fydd Mr John Roberts-Harry. Croeso cynnes i bawb.

 

Dydd Llun 24 Mawrth

 

18.45

Lansiad llyfr, 'Er Lles Llawer'

Neuadd yr Eglwys, Llangefni

Lansiad y gyfrol ddiweddaraf yn y gyfres Llyfrau Llafar Gwlad, sef 'Er Lles Llawer', sy'n olrhain hanes Meddygon Esgyrn Man, gan J. Richard Williams. Siaradwyr gwadd fydd William R. Lewis a William Owen, Borth-y-gest.

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Comedi

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

£8/£5

 

Dylan ar Daith

Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

 

Dydd Mawrth 25 Mawrth

 

17.15

Seminar Ymchwil

Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd

Am ddim

Darlith ar y testun ‘Y Bedd – Delweddau ac Arsygrifennu.’ Gyda’r Athro Damian Walford Davies.

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am ddim

Jac van Steen yn arwain noson o gerddoriaeth newydd gyffrous o Gymru.

 

19.30

Darlith

Llyfrgell Caernarfon

£1

Tocynnau drwy ffonio 01286 679463

Gyda Peredur Lynch yn sgwrsio am Mr Kate Roberts ac yn bwrw golwg ar fywyd a gwaith Morris T Williams.

 

Dylan ar Daith

Clwb Ifor Bach

 

Dydd Mercher 26 Mawrth

 

Trip Ysgol Ni

Galeri, Caernarfon

£4 - £7

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Perfformiad o gyfieithiad Bethan Gwanas o ddrama wreiddiol Willy Russel.

 

Dylan ar Daith

Undeb y Myfyrwyr, Aberystwyth

 

Dydd Iau 27 Mawrth

 

14.30-16.00

Prynhawn yng nghwmni Lorraine Jenkin

Llyfrgell Porthmadog

£4

Sgwrsio am ei nofelau. Te a choffi a chacen ar gael. Am ragor o fanylion ffoniwch 01766 523737.

 

19.30

Trip Ysgol Ni - Project Celf SBARC

Galeri, Caernarfon

£4 - £7

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Perfformiad o gyfieithiad Bethan Gwanas o ddrama wreiddiol Willy Russel.

 

19.30

Noson yng Nghwmni Elin Fflur a Llew Davies

Vista Lounge, Llanelli

£6

 

20.00

Côr Siambr Prifysgol Bangor

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

Cyngerdd o gerddoriaeth a barddoniaeth a ysbrydolwyd gan y Rhyfel Mawr.

 

Dylan ar Daith

Undeb y Myfyrwyr, Caerdydd

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 12 - 26 Mawrth

Dydd Mercher 12 Mawrth 2014, 12:26

Nesaf
Yr hampers yn amlwg a'r Champers yn llifo

Dydd Iau 13 Mawrth 2014, 14:34

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook