iPlayer Radio What's New?
Gwrando
Yn Fyw : Tra Bo Dau
Tra Bo Dau - 3. Pennod 3 - Adrian Gregory a Sara Lloyd Gregory

Digwyddiadur Radio Cymru 11 Mawrth - 25 Mawrth

Dydd Mawrth 11 Mawrth 2014, 16:14

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Llanelwy, Caerdydd a Llanfihangel y Creuddyn heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mawrth 11 Mawrth

 

12.00-13.30

Cinio Cynnil gan Eglwysi Llanelwy

Christian Fellowship, Llanelwy

Elw at Gartref Dolwen, Dinbych

 

17.15

Seminar Ymchwil

Ystafell 1.69 Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd

 

18.45

Lansiad 'Mewn un cornel’

Y Ffarmers, Llanfihangel-y-Creuddyn

Sef cip ar fywyd cefn gwlad gan yr awdur Wil Griffiths o Benrhyncoch. Croeso cynnes i bawb.

 

19.00-20.00

Darlith ‘Yr Ysgol Sul a’i Llenyddiaeth’ gan Huw John Hughes

Canolfan Bodffordd

 

19.30

Clwb Ffermwyr Ifanc Tal y Bont yn cyflwyno noson o adloniant ynghyd a chlybiau Bro Ddyfi a Llangwyryfon

Neuadd Goffa Tal y Bont.

 

19.30

Cymdeithas Hanes Y Tair Llan

Canolfan Bro Llanwnda, Felinwnda

Dominig Kervegant yn trafod hanes Llydaw, a bydd croeso cynnes i bawb.

£2 wrth y drws i rai nad ydynt yn aelodau, yn cynnwys paned.

20.30

Noson Gwis Dwyieithog

Tafarn y Wynnstay, Llansilin

£1.50 y pen

Elw yn mynd tuag at Apêl Plwyf Llansilin ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015.

Dewch fel unigolyn neu gyda thim.

 

Dydd Mercher 12 Mawrth - Dydd Sadwrn 15 Mawrth

 

Gwyl Cerdd Newydd Bangor

Am fwy o wybodaeth gweler - www.bnmf.co.uk/

 

Dydd Mercher 12 Mawrth

 

11.00-13.00

Sbardun Sgwennu

Siop Pontio, Stryd Fawr Bangor

 

19.00

Sgwrs "Y Cwrt Cosbi” gan y Barnwr a'r sylwebydd Nic Parry

Ystafell Gymuned, Melin y Coed ger Llanrwst

£4 yn cynnwys paned

 

19.00

Noson yng nghwmni Nic Parry

Ystafell Gymunedol Melin y Coed, Llanrwst

£4 yn cynnwys paned

Y Barnwr a’r sylwebydd yn sgwrsio ar y testun ‘Yn y Cwrt Cosbi’. Croeso i bawb.

 

19.30

Cymdeithas Hanes Bro Cernyw

Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw

Sgwrs gan Mr Goronwy Davies, Abergele ar y testun "Hen Fythynnod yn ardal Trofarth. Croeso cynnes i bawb.

 

Dydd Iau 13 Mawrth

 

14.30

Band Jazz Ysgol Tryfan

Galeri, Caernarfon

£3-£5

 

18.45

Recordio rhifyn arbennig o Galwad Cynnar

Clwb Cymdeithasol Llanberis (nid Caban, Brynrefail fel yr hysbysebwyd yn wreiddiol)

Bydd panel o arbenigwyr yno i ateb eich cwestiynau am fyd natur.

 

19.30

Cyngerdd

Eglwys St Catherine, Pontypridd

£5 wrth y drws

Elw at Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015

Merched y Wawr Pontypridd yn cynnal Cyngerdd Delynnau Gwyl Ddewi gyda myfyrwyr Coleg Cerdd a Drama, Caerdydd dan ofal Meinir Heilyn. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Bywydau Go Iawn

Neuadd y Clwb Gwyliau, Cricieth

Am ddim

Yr Eglwys Deuluol yng Ngricieth yn cynnal sgwrs gyda Tony Ford, caplan Clwb Rygbi Oldham yn adrodd ei hanes. Eitemau cerddorol i ddilyn.

 

19.30

Darlith Mici Plwm - Meical Ddrwg o Dwll y Mwg

Cylch Llenyddol Bro Glyndwr

Festri Capel Seion, Corwen

£3

 

20.00

Rich Hall

Galeri, Caernarfon

£16

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

 

Dydd Gwener 14 Mawrth

 

17.15

Darlith Gyhoeddus ‘Seiliau Seicolegol Darllen yn Rhugl’

Ystafell Gynadledda, Yr Hen Goleg, Bangor

Gan y Dr Manon Wyn Jones

 

18.00-19.00

Goleuo Canhwyllau dros Syria

Ger y Deml Heddwch, Caerdydd

Bydd Côr Ysgol Gymraeg Cwmbrân yn canu.

 

19.00

‘Steddfod y Dysgwyr’

Clwb Canol Dre, Caernarfon

Am ddim

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812 neu 01792 475715

 

19.00

Cyngerdd

Eglwys Dewi Sant, Caerdydd

£8 wrth y drws

Elw at gynnal yr egwlys

Gyda Côr Merched Canna a Shân Cothi, Charlie Lovell Jones a Marged Jones.

 

19.00

Migrations

Venue Cymru, Llandudno

Am ddim

 

19.00

Bingo Dwyieithog

Neuadd Trefdraeth

 

19.30

Darlith am fywyd ‘Murray the Hump’

Acapela, Pentyrch

£5

Elw at Hosbis Plant Ty Hafan

Darlith Gymraeg gan Dafydd Wigley am fywyd Llewelyn Morris Humphreys.

 

19.30

Cyngerdd Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni

Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Moniars

Gwesty Fictoria, Porthaethwy

£10 (yn cynnwys bwffe)

Tocynnau wrth y drws

Noson codi arian Cymdeithasu Arennau Ysbyty Gwynedd

 

19.30

Bywyd Go Iawn

Neuadd Clwb y Gwyliau, Cricieth

Am ddim

Yr Eglwys Deuluol yn cynnal sgwrs gyda cyn Brif Gwnstabl Robin Oake. Eitem cerddorol i ddilyn. Croeso i bawb.

 

19.30

Cymdeithas Lenyddol Bro Goronwy

Ysgol Goronwy Owen, Benllech

Noson holi’r panel yng nghwmni  Gwynfor Roberts, Rhian Mair Jones ac Idriswyn Roberts. Bydd Vaughan Hughes yn cadeirio. Croeos cynnes i bawb.

 

19.30

Noson hwyliog o ddramau i’r teulu cyfan -Dramau Cwmni Uwchaled 

Canolfan Gymunedol Bro Cernyw, Llangernyw

Oedolion £4, am ddim i blant ysgol.

 

19.30

Cyngerdd Adloniant C.Ff.I Llanwenog

Theatr Felinfach

£5

 

20.00

Bryn Fôn a Brigyn

Clwb y Diwc, Caerdydd

£10

Tocynnau ar gael o Caban

 

Cynhadledd Cyfraith

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Gyda Elfyn Llwyd AS a thrafodaethau ar sawl pwnc. Dyma’r gynhadledd gyntaf ar y gyfraith yn yr iaith Gymraeg. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch ar 01267 610414.

 

Dydd Sadwrn 15 Mawrth

 

10.30-15.00

Sadwrn Gwneud a Chreu

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

Gweithdy Crefft a dylunio yn arbennig ar gyfer plant o dan 12 oed.

 

10.30-16.30

Diwrnod Agored ar gyfer Gwirfoddoli Samariaid

5A Llys Onnen, Parc Menai, Bangor

 

19.30

Bywyd Go Iawn

Neuadd Clwb y Gwyliau, Cricieth

Am ddim

Yr Eglwys Deuluol yn cynnal sgwrs gyda Sara Webster. Eitem cerddorol i ddilyn. Croeso i bawb.

 

19.30

Cyngerdd gyda Aelwyd Bro Ddyfi
Neuadd Bentref Llanfachreth, Dolgellau

 

14.00

Ras Hwyl Brechfa

Cychwynnir y ras yn swyddogol ger yr eglwys gan y ddarlledwraig Meinir Jones, Capel Isaac a’r Cynghorydd Terry Davies. Bydd cyfle i redeg 3 neu 6 milltir gydag adrannau i blant oed cynradd ac uwchradd, dynion a merched.

Os ydych am gofrestru ymlaen llaw gellir cysylltu gyda Jack ac Elizabeth Tremlett ar 07584259408, Lynn Chambers ar 01267 202763 neu Mansel Charles ar 07970 031888. Darperir lluniaeth a raffl yn Neuadd yr Eglwys.

Elw at Eglwys Sant Teilo Brechfa a’r elusen amaethyddol RABI.

 

Dydd Llun 17 Mawrth

 

19.30

Cyfarfod Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd

Prif Adeilad y Briysgol, Parc Cathays, Caerdydd

Gyda Nia Blackwell yn trafod ‘Astudio Biocemeg Hen Lofeydd ym Maes Glo De Cymru.

 

Dydd Mawrth 18 Mawrth

 

19.30-21.00

Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai

Ystafell Gymuned Llyfrgell Caernarfon

Bedwyr Rees yn cyflwyno ‘Y broses o greu drama ar gyfer y llwyfan a’r sgrin fach’

 

Dydd Iau 20 Mawrth

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

18.00

Dan y Wenallt

Oriel Viriamu Jones, Prifysgol Caerdydd

Addasiad newydd T James Jones o Under Milk Wood gan Dylan Thomas.

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor: Pedwarawd Llinynnol Benyounes

Neuadd Powys, Bangor

£10/£7/£3

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

13.00

Arad Goch yn cyflwyno ‘Ble mae’r Dail yn Hedfan?’

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

I blant 2-8 oed

£5

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan yr Athro D Densil Morgan ar y testun “Thomas Charles a’i Weithiau” i goffau 200 mlwyddiant mawr Thomas Charles o’r Bala.  Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812 neu 029 2087 8444

 

21.00

Moniars

Tafarn y Gwachel, Pontardawe

 

21.00

Cabaret

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

£12/£10

Noson o gerddoriaeth o Nubia a Cymru

 

Dydd Sadwrn 22 Mawrth

 

20.00

Noson Gymdeithasol yng nghwmni Noel James

Jeffrey Arms, Ystradgynlais

 

Dydd Sul 23 Mawrth

 

19.00

Gymanfa Ganu

Capel Penygraig, Croesyceiliog

Pwyllgor Apel Llansimael, Eisteddfod Sir Gar 2014

£3, am ddim i blant ysgol

Elw at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014

Gyda Cor Meibion Dyffryn Tywi (arweinydd - Mrs Davinia Harries-Davies) Llywydd fydd Mr John Roberts-Harry. Croeso cynnes i bawb.

 

Dydd Llun 24 Mawrth

 

18.45

Lansiad llyfr, 'Er Lles Llawer'

Neuadd yr Eglwys, Llangefni

Lansiad y gyfrol ddiweddaraf yn y gyfres Llyfrau Llafar Gwlad, sef 'Er Lles Llawer', sy'n olrhain hanes Meddygon Esgyrn Man, gan J. Richard Williams. Siaradwyr gwadd fydd William R. Lewis a William Owen, Borth-y-gest.

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Comedi

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

£8/£5

 

Dylan ar Daith

Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

 

Dydd Mawrth 25 Mawrth

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am ddim

Jac van Steen yn arwain noson o gerddoriaeth newydd gyffrous o Gymru.

 

19.30

Darlith

Llyfrgell Caernarfon

£1

Tocynnau drwy ffonio 01286 679463

Gyda Peredur Lynch yn sgwrsio am Mr Kate Roberts ac yn bwrw golwg ar fywyd a gwaith Morris T Williams.

 

Dylan ar Daith

Clwb Ifor Bach

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Geirfa Podlediad Pigion i ddysgwyr - 11 Mawrth 2014

Dydd Mawrth 11 Mawrth 2014, 12:11

Nesaf
Cynllun Sy’n Chwilio Am Dalent Cerddorol Newydd Yng Nghymru

Dydd Mercher 12 Mawrth 2014, 08:51

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook