iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur 14 Ionawr 28 Ionawr

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2014, 11:00

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Ystradgynlais, Clydach a Felinwnda heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mawrth 14 Ionawr

 

10.30

Cyflwyno Cymraeg i’ch Babi – sesiynau wythnosol

Llyfrgell Ystradgynlais

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 864949

 

19.00

Talwrn y Beirdd

Neuadd Capel y Nant, Clydach

Dwy ornest Tanau Tawe v Aber Hafren a Tir Iarll v Beirdd Myrddin.

 

19.30

Cymdeithas Hanes y Tair Llan

Canolfan Bro Llanwnda, Felinwnda

£2

Geraint Jones yn trafod hanes y ‘Moto Coch’ sef cwmni byssus Clynnog a Trefor. Casgliad o hen luniau’r ardal i’w gweld.

 

20.00

Noson Bingo

Neuadd Goffa Talybont

Elw at Glwb Ffermwyr Ifanc Talybont

 

Dydd Mercher 15 Ionawr

 

19.30

Trafodaeth ar y Gynghanedd

Y Glyndwr, Caerfyrddin

Cysylltwch ag Aled Evans ar 01267 231613

 

Dydd Iau 16 Ionawr

 

19.30

Annwyl Kate Annwyl Saunders

Festri Capel Ebeneser, Llanfairpwll

Noson yng nghwmni John Ogwen a Maureen Rhys fydd yn darllen llythyrau Kate Roberts a Saunders Lewis. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01248 714720

 

Dydd Gwener 17 Ionawr

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Allan James, un o enillwyr gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2012, ar y testun ‘Cofio John Morris-Jones.’

 

19.15

Noson Brethyn Cartref – Cymdeithas Cymry Casnewydd

Capel Ebenezer, Casnewydd

 

19.30

Llyr Williams

Galeri, Caernarfon

£15-18

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222 neu www.galericaernarfon.com

Pianydd preswyl swyddogol Galeri yn perfformio y cyntaf o ddwy gyngerdd yn Galeri yn 2014 gan berfformio cerddoriaeth o Hwngari a Gwlad Pwyl, gan gyfansoddwyr Nartok, Szymanowski a Chopin.

 

19.30

Noson yng nghwmni Magi Vaughan (cynllunydd gwallt a cholur Downton Abbey)

Canolfan Aberangell

£5 yn cynnwys paned

Elw at y Ganolfan

 

19.30

Cylch Stori

Siop Goffi, Llangollen

£2

Dewch i adrodd stori neu gerdd, neu ganu yn Gymraeg, Saesneg neu unrhyw iaith arall, neu dim ond i wrando a mwynhau.

 

19.30

Dangos Ffim 100 o bobl

Clwb Llanrwst

Am ddim

I archebu lle ffoniwch 01492 642291

Ffilm fer yn cynnwys 100 o bobl yn dawnsio i’w hoff gerddoriaeth yn eu hoff leoliad yn yr awyr iach yn ardal wledig Conwy.

 

21.00

Cor Bois Rygbi Crymych

Tafarn yr Afon Duad, Cwm Duad

 

Cwis

Dug Clarence, Treganna

£2

Yng ngofal Elin Tudur, Eurgain Dafydd ac Elin Wyn. Gwobr i’r tim buddugol.

 

Dydd Sadwrn 18 Ionawr

 

10.00-12.00

Bore Hwyl i’r Teulu

Ysgol Bro Alun, Gwersyllt, Wrecsam

Am ddim

Bydd Dewin a Mr Urdd yn dod i’n gweld a bydd llawer o weithgareddau i’r Teulu cyfan.

 

10.00-13.00

Marchnad Llansawel

Neuadd Llansawel

 

11.00-15.00

Be Nesa?

Canolfan Hanes Uwchgwyrfa,  Clynnog Fawr

Diwrnod i gynorthwyo â’r gwrthsafiad yn erbyn dadfeiliad y Gymru Gymraeg yng nghwmni Simon Brooks a Richard Glyn Roberts.  

Pawb i ddod i fwyd ei hun a darperir te yn Neuadd y Pentref gerllaw.

 

12.30 a 18.00

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog

Neuadd Goffa Chwilog

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwyn Parry Williams ar 01766 810717.

 

Dydd Llun 20 Ionawr

 

19.30

Fy Ngweithiau Llenyddol

Y Faenol Fawr, Bodelwyddan

£9 am docyn aelodaeth a £3 i ymwelwyr

Tocynnau drwy ffonio 01745 582531

Darlith gan Aled Jones Williams.

 

19.30

Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd

Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd

‘Astudiaethau Acwsteg Cerddorol’ gyda William Roberts.

 

Tic Tacs - Nigel Owens

Galeri, Caernarfon

£7-£10

Y dyfarnwr rygbi rhyngwladol fydd yn cael ei holi gan y sylwebydd chwaraeon Nic Parry.

 

Dydd Mawrth 21 Ionawr

 

Cyngerdd Dathliad Pumlwyddiant

Neuadd Hoddinott, Caerdydd

£15

Tocynnau drwy ffonio 029 2063 6464 neu 0800 052 1812

Gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC. Dathlu pumlwyddiant Neuadd Hoddinott yn edrych ar yr uchafbwyntiau gyda Rosemary Joshua a Grant Llewellyn yn arwain.

 

19.30

Trefor, Lerpwl ac Ynys Môn

Ystafell Gymuned, Llyfrgell, Caernarfon

Darlith gan Mrs Bet Jones, a chyfle i’r gynulleidfa gymeryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01286 675385.

 

Dydd Mercher 22 Ionawr

 

19.30

Noson Gwis Morlan

Morlan, Aberystwyth

Am ddim

Timoedd o gapeli ac eglwysi’r cylch yn cystadlu am Darian Her Morlan. Paned a chacen ar gael. Croeso i bawb gystadlu neu i gefnogi tim.

 

Dydd Iau 23 Ionawr

 

14.30

Tonic: Icaris Duo

Galeri, Caernarfon

£3-£5

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Cyngerdd brynhawn yng nhgwmni deuawd ‘Icaris Duo’ – sef Will Browne (gitâr) a Vicky Guise (ffliwt).

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

20.00

Twmpath Santes Dwynwen

Neuadd Sgowtiaid, Bryntirion

£5

Tocynnau ar gael o Siop yr Hen Bont

Elw at Gronfa Eisteddfod yr Urdd, Caerffili a’r Cylch 2015

Gyda dawnswyr Pen y Fai. Lluniaeth ysgafn ar gael.

 

21.30

Pawb a’i Farn

Canolfan Hamdden Pontardawe

I ymuno a’r gynulleidfa ffoniwch 01352 754212.

 

Dydd Gwener 24 Ionawr

 

19.00

Noson yng Nghwmni Max Boyce a’i Ffrindiau

Neuadd Gymuned Owain Glyndwr, Waunceirch

£10

Tocynnau drwy ffonio 01636 635908

Elw at Ffrindau Owain Glyndwr.

 

19.30

Cyngerdd Cor Cytgan Clwyd

Theatr John Ambrose, Rhuthun

£8 £4

Artistiaid ychwanegol yn cynnwys Tocisdos Bler a Sion Eilir

Apel Patagonia

Am docynnau ffoniwch 01824705074 / Siop Elfair / aelodau’r côr

 

19.30

Brigyn

Clwb Rygbi, Mynyddygarreg

 

19.30

Cyngerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£10 -£29

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444 neu www.stdavidshallcardiff.co.uk

Darnau Honegger, Rachmaninov a Fauré dan arweiniad Thierry Fischer gyda Yvgenny Sudbin ar y piano ac Elin Manahan Thomas a Roderick Williams. Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC ac Aelwyd Waun Ddyfal.

 

19.30

Fforwm Ieuenctid Urdd Ceredigion yn cynnal Cwis Tafarn

Clwb Rygbi Aberaeron

Y Cwis feistres fydd Yvonne Evans (Tywydd S4C) Bydd gwobr ariannol i’r tîm buddugol. I gofrestru ffoniwch Anwen Eleri ar 07976 003336

 

19.30

Bwyd Lên y Chwe Glwad

Galeri, Caernarfon

£18 am dri chwrs

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Pryd o fwyd i gydfynd gyda geiriau ar thema ‘Y Chwe Gwlad..’ Y prifardd Myrddin ap Dafydd a Geraint Lovgreen fydd yn tywys y gynulleidfa fesul cwrs gyda cherddi dethol, ambell anecdote a chân.

 

20.00

Noson Lawen

Y Fffarmers, Llanfihangel y Creuddyn

£4

Tocynnau drwy ffonio 01974 261275

Elw at Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn

 

20.00

Noson o Farddoniaeth a Cherddoriaeth

Tafarn Cabo Roche, Penybont ar Ogwr

Gyda Gildas, Greta Isaac a beirdd tim Talwrn Aberhafren – Rhys Iorwerth, Llion Roberts, Aron Protchard, Owain Rhys a Mari George.

 

 

Dydd Sadwrn 25 Ionawr

 

19.30

Albert Einstein: Relatively Speaking

Galeri, Caernarfon

£6-£9

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Cwmni Theatr Tangram sydd yn dychwelyd i Ogledd Cymru gyda’r sioe oedd yn llwyddiant ysgubol yng Ngwyl Caeredin ac ar ei taith gyntaf o Brydain.

 

Gig Twrw Taf – Dewi Pws, Dafydd Hywel a Sue Roderick

Clwb Rygbi Pontypridd

£10

Tocynnau drwy ffonio 07854 823821.

 

Dydd Sul 26 Ionawr

 

15.30

Seiat Jazz

Galeri, Caernarfon

Am ddim

Aelodau o fand Jazz Gwynedd a Môn yn perfformio gyda’r pianydd jazz Huw Warren.

 

Gweidthy Ffotograffiaeth

Galeri, Caernarfon

£20

I archebu lle ffoniwch 01286 685222 (llefydd cyfyngedig)

Iolo Penri yn arwain gweithdy arbennig i rai ddysgu mwy am y grefft o dynnu lluniau portread o berson. Bydd cyfle i fynychwyr ddod a ffrind neu aelod o’r teulu gyda nhw er mwyn tynnu llun portread.

 

Dydd Llun 27 Ionawr

 

12.00-13.30

Diwrnod Cofio’r Holocost

Morlan, Aberystwyth

Cyfle i ymdawelu, myfyrio a chynnau cannwyll dros ddioddefwyr hil-laddiadau ac arwydd o obaith i’r dyfodol.

 

19.30

Potread o Ferched Sy’n Dawnsio

Galeri, Caernarfon

£5 - £10

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Tair dawnswraig yn cyd-berfformio ar y noson gyntaf o’i taith.

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8 - £10

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Symphony Antiphony gyda Thomas Søndergård a cherddorfa newydd yn cyflwyno rai o’i hoff gyfansoddwyr o Lychlyn.

 

19.30

Melysgybolfa Mari

Neuadd Santes Fair, Conwy

£12 am y tymor neu £3.50 am un digwyddiad

Tocynnau drwy ffonio 01492 580414 neu coetmor@aol.com

 

19.30

Sgwrs gan Menna Medi

Festri Glanyrafon, Corwen

Yr awdur yn trafod y nofel y mae’n gweithio arni. Am ragor o wybodaeth ffonwich 01490 460512.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 13 Ionawr - 27 Ionawr

Dydd Llun 13 Ionawr 2014, 11:37

Nesaf
Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 14 Ionawr 2014

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2014, 16:00

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook