iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadau Radio Cymru - 20 Mawrth

Dydd Iau 21 Mawrth 2013, 11:59

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Ystalyfera, Cerrigydrudion a Felinfach heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

 

Dydd Mawrth 19 Mawrth – Dydd Sadwrn 23 Mawrth

 

Clwyd Theatr Cymru yn cyflwyno Rape of the Fair Country

Theatr y Grand, Abertawe

Tocynnau drwy ffonio 01792 475715.

 

Dydd Mercher 20 Mawrth

 

13.30-14.30

Jambori!

Hwb, Ystalyfera

£1 y pen

Addas i blant o dan 5 oed. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01792 864949.

 

18.15

Eisteddfod yr Urdd Adrannau ac Aelwydydd Rhanbarth Conwy

Canolfan Addysg Uwchaled, Cerrigydrudion

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Theatr Felinfach

Tocynnau drwy ffonio 01570 470697

Cyflwyniad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Noson Ail-lansio Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Prifysgol Bangor

Neuadd John Phillips, Bangor

£3

Darlleniadau byrion o ddramâu o gyfnodau gwahanol yn hanes y ddrama Gymraeg. Siaradwr gwadd fydd John Ogwen. Darperir lluniaeth ysgafn. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

**Wedi ei Ohirio***

Sgwrs gyda’r awdur Marlyn Samuel

Llyfrgell Bangor, Ffrodd Gwynedd, Bangor

Tocynnau £4 (£3 i’r henoed, y di-waith a phlant)

Tocynnyn yn cynnwys glasied o win.

01286 679 465 neu gwenlasarus@gwynedd.gov.uk

 

Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Caerdydd

Amryw o weithgareddau, digwyddiadau a gweithdai

www.gwylllenplantcaerdydd.com

 

Dydd Mercher 20 Mawrth – Dydd Gwener 23 Mawrth

 

Gwyl Llen Plant Caerdydd

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2023 0130

 

Dydd Iau 21 Mawrth

 

17.00

Seminar – Y Llyfr, y Gair a’r Genedl: Gwleidyddiaeth Iaith, Crefydd ac Ysgrifennu, c.1530 – 1630

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

 

17.30

Darlith

Adeilad y Dyniaethau, Prifysgol Caerdydd

Gyda Yr Athro Rob Dunbar ar y pwnc ‘All at Sea in the North Atlantic? The Welsh Language Measure, the Celtic model and the Canadian model of Language Legislation.’ Traddodir y ddarlith yn Saesneg.

 

17.30

Pwyllgor Ieuenctid Eisteddfod yr Urdd Meirionydd 2014 yn cyflwyno Brwydr y Bandiau

Neuadd Buddug, y Bala

Dan arweiniad Dilwyn Morgan. Y beirniad fydd Aeron Pughe (Hufen Ia Poeth)

£4 / £3

 

18.00-19.00 a 19.00-21.00

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol gydag Aled Lewis Evans

Llyfrgell Wrecsam, Ffordd Rhosddu, Wrecsam.

Cysylltwch â Hedd ap Emlyn ar 01978 292620. Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Neuadd Talybont ger Aberystwyth

Tocynnau drwy ffonio 01970 832560

Cyflwyniad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Catrin Finch a Seckou Keita

Theatr y Mwldan, Aberteifi

£16

 

19.30

Noson Blasu Barddoniaeth

Canolfan Soar, Merthyr Tudful

Cyfle i Gymry Cymraeg a dysgwyr fwynhau noson hwyliog yng nghwmni’r awdur a phrifardd Cyril Jones. Digwyddiad wedi ei gefnogi gan y WEA.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01685 722176.

Mynediad am ddim.

 

19.30-20.30

Cymdeithas Heli’r Heulyn

Capel Bethania, Lon Emyr, Y Felinheli.

Darlith gan Angharad Price yn trafod Caersaint. Trefnir gan Gymdeithas Heli’r Heulyn. Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

20.00

Cwis Chwaraeon Blynyddol

Clwb Rygbi Brynaman

£3 yn cynnwys bwyd

Bydd Marc Griffiths o Radio Cymru yn darlledu’n fyw o’r lleoliad. Dewch a timoedd i gystadlu.

 

20.00

Caerddoriaeth ym Mangor – The Gypsy All Stars

Neuadd Powis, Bangor

£10/£7

 

Cynhadledd Celfyddydau Cymunedol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Prifysgol Bangor

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 679721

 

Dydd Gwener 22 Mawrth

 

10.00-14.00

Ffair Sgiliau, Cefnogaeth a Chyngor

Stadiwm Caerdydd

 

18.00

Agoriad swyddogol Arddngosfa Gelf o waith Esther Eckley

Cwch Gwenyn, Aberaeron.

Gyda Catrin Finch. Bydd yr arddngosfa yn parhau tan 31 Mawrth.

Mynediad am ddim.

 

19.30

Cabaret Pontio

Neuadd Powis, Bangor

£12/£10

Gyda Claudia Aurora cantores ‘fado’ o Portiwgal.

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Theatr John Ambrose, Rhuthun

Tocynnau Siop Elfair 01824 702575

Cyflwyniad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Dewi Pws a Radwm

Clwb Rygbi Aberhonddu

Tocynnau yn £10 ac ar gael drwy ffonio 01874 624548

 

20.00

Miri Mawrth gyda John ac Alun

Cartio Mon, Bryngwran

Cawl, comedi a chan.

Tocynnau yn £15 ac ar gael drwy ffonio 01407 741144

 

Noson o gerddoriaeth gwerin Cymraeg gyda Fernhill a Plu

Hendre, Bangor

Tocynnau yn £7 ac ar gael drwy ffonio 01407 831358

www.sadwrn.com

 

Noson Rasio Ceffylau

Ystafell y Band, Harlech

Elw tuag at Apel Eisteddfod yr Urdd 2014

Am fanylion pellach ffoniwch 07748 692170.

 

Dydd Sadwrn 23 Mawrth

 

09.30 – 15.30

Sadwrn Siarad

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Ysgol Gymunedol Cwrt Sart, Llansawel.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01792 864949

£6

 

09.30-15.30

Ffair Wanwyn Chrefft a Bwyd

Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Am ddim a tocynnau ar gael drwy ffonio 01492 640640

Diwrnod gwych i'r teulu cyfan. Dros 40 o stondinau yn gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau gan gynnwys gemwaith, rhoddion baban, nwyddau crefft, ffotograffiaeth, dillad, planhigion a dodrefn gardd a danteithion blasus. Bydd hefyd ffair i'r plant. http://www.glasdir.com/newsCym/ffair-wanwyn-chrefft-a-bwyd_p151.html

 

10.00

Bore Coffi Rhieni a Chyfeillion Ysgol Glanaethwy

Neuadd Ogwen, Bethesda

Mynediad yn 50 ceiniog sy’n cynnwys paned

Stondin gacennau, bric a brac, raffl ayyb. Croeso cynnes i bawb.

 

14.00

Ysgrifennu i’r Arddegau – Lle mae’r Twilight Cymraeg

Ystafell Llanelwy, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Addas i bobl ifanc ac oedolion

£2.50

Am fwy o wybodaeth ewch I www.gwylllenplantcaerdydd.com

 

15.00-16.00

Sombis Rygbi gyda Ion Thomas

Stori Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd

£2.50

Digwyddiad i plant 8-14 oed.

 

17.00-18.00

Michaell Farr - Yr arbenigwr ar Tintin

Labordy’r Ddinas, Stori Caerdydd, yr Ais, Caerdydd

£3.50

 

18.30 – 19.30

Cyngerdd Piano Coleg yr Iwerydd

Neuadd Braidenstoke, Coleg yr Iwerydd, Llanilltud Fawr

Am ddim

Elw at CBM Malawi (elusen anabledd dramor).

 

19.30

NINE

Neuadd John Philips, Prifysgol Bangor

£7/£5

Perfformiad dawns ‘ffilm noir’ sy’n rhyngweithiol gyda’r gynulleidfa gan gwmni Mr & Mrs Clarke.

 

19.30

Cyngerdd Côr Dyfed

Eglwys San Pedr, Wdig, Sir Benfro

£10

Tocynnau wrth drws

Gyda phumawd pres Riverside (Llundain). Arweinydd fydd Daniel Cook ac Simon Pearce ar yr organ. Anthemau cornoni. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Lynn Childs ar 01646 672173.

 

19.30

Noson Lawen i Ddathlu 60 mlwyddiant Ysgol Gyfun Llangefni

Ysgol Gyfun Llangefni

£10

Tocynnau ar gael o’r ysgol ar 01248 723441

Elw at Marie Curie

Gyda Rhun ap Iorwerth, Menir Gwilym, Osian Meilir, Rhys Meilyr, Côr Harmoni, Lois Eifion, Sian Miriam, Teleri Mair, Ynyr a Guto, Mared a Sioned, Lucy Kelly, Sion Gwilym, Rhys Edwards, Dewi Garmon, Kate Sheridan a Chôr Ysgol Gyfun Llangefni.

 

Cyngerdd, Bwffe ac Ocsiwn

Neuadd Bronwydd, Caerfyrddin

£15

Ffoniwch 01267 236861 am docynnau

Elw at Ambiwlans Awyr

Yng nghwmni Dafydd Iwan ac Ifan Gruffydd.

 

Dydd Sul 24 Mawrth

 

12.00-13.00

Stwnsho Bardd Plant Cymru

Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, CF10 3NP

£2.50

 

1.30

Dirgelwch y Castell – Dewch am Antur i Gastell Caerdydd

Canolfan Dehongli Castell Caerdydd

£3.50

I blant dros 8 oed. Ymunwch a’r bard Hywel Griffiths fydd yn eich tywys o amgylch y castell yn deffro hen ysbrydion a dod a hanes yn fyw.

 

14.00

Dilyn yr Asyn - Gwyl Gyda’n Gilydd – Yr Wythnos Fawr

Neuadd Dihewyd

Pererindod ar droed/yn y car i Eglwys Ciliau Aeron. Gwasanaeth byr y nail pen i’r daith a’r llall.

 

15.00 – 17.00

Gwyl Llen Plant Caerdydd

Stori Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1BH

£2.50

Am fwy o wybodaeth gweler www.gwylllenplantcaerdydd.com

 

19.00

Cyngerdd Ysgol Gerdd Ceredigion yn dathlu 20 mlynedd

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Yn ymuno gydag Ysgol Gerdd Ceredigion bydd Bois Ceredigion a Cywair.

 

Dirgelwch y Castell

Castell Caerdydd

£3.50

Dewch i gael eich tywys o gwmpas o Castell gan Hywel Griffiths fel rhan o Gŵyl Llen Plant. Ar gyfer plant dros 8 oed.

 

Dydd Llun 25 Mawrth – Dydd Iau 28 Mawrth

 

Gweithdai Sgiliau Syrcas

Neuadd y Gweithwyr, Bedwas

Am ddim

Ar agor i unigolion neu grwpiau. I gofrestru ffoniwch 01495 227206 neu fynd i’r wefan yn www.blackwoodminersinstitute.com

 

Dydd Llun 25 Mawrth

 

10.00

Clapio Wyau

Neuadd Talwrn

Dewch i gasglu wyau siocled! Dewch yn llu!

£2 y plentyn

 

12.00-13.00

Seminar Celfyddydau Ymladd

Glynhafod Top Club, Aberdar

Gyda Meistr Jun Dacayana a Julie Williams.

 

14.00

Clapio Wyau

Canolfan Bodffordd

Dewch i gasglu wyau siocled! Dewch yn llu!

£2 y plentyn

 

18.30 -21.00

Seminar Celfyddydau Ymladd

St Margaretts, Aberaman

Gyda Meistr Jun Dacayana a Julie Williams.

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Neuadd Goffa, Felinheli

£9/£7

Cyflwyniad Theatr Bara Caws. Atgyfodiad o un o’i cynhyrchiadau cyntaf.

 

Dydd Mawrth 26 Mawrth

 

10.00

Clapio Wyau

Canolfan Brynsiencyn

Dewch i gasglu wyau siocled! Dewch yn llu!

£2 y plentyn

 

12.00-13.00

Seminar Celfyddydau Ymladd

Glynhafod Top Club, Aberdar

Gyda Meistr Jun Dacayana a Julie Williams.

 

14.00

Clapio Wyau

Neuadd Ysgol Rhosybol

Dewch i gasglu wyau siocled! Dewch yn llu!

£2 y plentyn

 

18.30 -21.00

Seminar Celfyddydau Ymladd

St Margaretts, Aberaman

Gyda Meistr Jun Dacayana a Julie Williams.

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Ysgol Uwchradd Botwnnog

Tocynnau drwy ffonio 01758 730748

Cyflwyniad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Arwydd Jona – Rhwng y Groes a’r Atgyfodiad

Festri Tyngwndwn, Felin-fach

Gyda Patrick Thomas.

 

19.30

Ffair Pasg

Neuadd Goffa Felinfach

£1.50 a phlant am ddim

Stondinau, tombola, hwpla, cacennau, helfa drysor a raffl. Cystadleuaeth addurno wy a het pasg . Beirniad fydd Mrs Beti Morris.

 

Recordio’r Talwrn

Pengwern, Llan Ffestiniog

Yn cystadlu fydd Berwyn v Glannau Menai v Tir Mawr ac hefyd Tegeingl v Bro Alaw v Tywysogion.

 

Dydd Mercher 27 Mawrth

 

Gweithdy Celf Pasg

Oriel Plas Glyn y Weddw

Gweithdy amlgyfrwng 3D gyda Luned Rhys Parri.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle ffoniwch 01758 740763.

 

10.00

Clapio Wyau

Y Deyrnas Gopr, Porth Amlwch

Dewch i gasglu wyau siocled! Dewch yn llu!

£2 y plenty

 

14.00

Clapio Wyau

Ysgol Garreglefn

Dewch i gasglu wyau siocled! Dewch yn llu!

£2 y plentyn

 

18.30

Bingo’r Pasg

Ystafell y Band, Harlech

Elw at Seindorf Arian Harlech

 

19.00

Sgwrs gan Arwel Jones, Hogia’r Wyddfa, ar y testun ‘Cythraul y Bel Gron’

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr.

£1

Cadeirir y cyfarfod gan Malcolm Allen, y peldroediwr enwog. Dewch yn llu.

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Canolfan Bro Aled, Llansannan

Tocynnau drwy ffonio 01745 870415

Cyflwyniad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Gweinidogaeth y Fro a’r Gân

Capel Cilie Aeron

Gyda Tecwyn Ifan.

 

Dydd Iau 28 Mawrth

 

Clapio Wyau

Canolfan Min y Mor, Aberffraw

Dewch i gasglu wyau siocled! Dewch yn llu!

£2 y plentyn

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Neuadd Carmel, Caernarfon

Tocynnau drwy ffonio 01286 675869

Cyflwyniad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Daeth Iesu i’m Calon i Fyw

Neuadd Cilcennin

Addoliad o lawenydd ar gyfer plant, pobl ifanc a phawb sy’n ifanc eu hysbryd yng nghwmni Dewi Pws.

 

Cerddorfa Cenedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott, Bae Caerdydd

£8.50 - £11.50

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 029 2063 6464

Panufnik, Britten, Hisatada Otaka a Lutoslawski. Tri cyngerdd a marwnad.

 

Dydd Gwener 29 Mawrth

 

9.30

Ysgol Felin-fach

Ymdaith Gorsafoedd y Groes.

 

10.00

Gwasanaeth y Groglith

Eglwys Llanfihangel Ystrad

Dan arweiniad Mathew Hill. Gyda Ymdaith y Groglith yn cychwyn o Eglwys Ystrad am 11.30 o’r gloch.

 

Dydd Sadwrn 30 Mawrth

 

10.00

Diwrnod Elsie Eldridge

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Arddangosfa Adolygol, darlith, lansio llyfr a sgwrs

Am wybodaeth pellach ffoniwch y Plas ar 01758 740763.

 

19.00

Gwasanaeth o Ddefosiwn

Capel Troedyrhiw, Cribyn

Dan arweiniad Ficer Eileen.

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Canolfan Cynwyd

Tocynnau 07899974180

Cyflwyniad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Bryn Fôn a’r Band

Gwesty’r Marine, Aberystwyth

Tocynnau bwyd ac adloniant yn £20 neu adloniant yn unig am £12 ar gael drwy ffonio 01970 612444 neu ebostiwch info@gwestymarinehotel.co.uk.

 

Dydd Sul 31 Mawrth

 

19.30

Cymanfa Ganu

Capel Bethlehem, Dihewyd

Arweinydd fydd Doreen Lewis gyda Dafydd Iwan.

 

Dydd Llun 1 Ebrill

 

12.00

Eisteddfod y Pasg

Neuadd Bro Cernyw, Llangernyw.

Am fwy wybodaeth ffoniwch 07813 392433. Bydd cyfarfod yr hwyr yn dechrau am 19.00

 

Dydd Mawrth 2 Ebrill – Dydd Gwener 5 Ebrill

 

Gweithdai Sgiliau Syrcas

Neuadd y Gweithwyr, Bedwas

Am ddim

Ar agor i unigolion neu grwpiau. I gofrestru ffoniwch 01495 227206 neu fynd i’r wefan yn www.blackwoodminersinstitute.com

 

 

Dydd Mawrth 2 Ebrill

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Canolfan Ucheldre, Caergybi

Tocynnau drwy ffonio 01407 763361

Cyflwyniad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 3 Ebrill

 

Gweithdy Celf Pasg

Gweithdy addurno crochenwaith gyda Lowri Davies.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle ffoniwch 01758 740763.

 

 

19.30

Hwyliau’n Codi

Theatr Fach, Llangefni

Tocynnau drwy ffonio 01248 725732

Cyflwyniad Theatr Bara Caws.

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Wrecsam yn Wembley

Dydd Mercher 20 Mawrth 2013, 11:09

Nesaf
Digwyddiadau Radio Cymru 22 Mawrth

Dydd Gwener 22 Mawrth 2013, 11:23

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook