Gwrando
Yn Fyw : Post Prynhawn
28/04/2015
BBC Radio Cymru
Blog Radio Cymru

Dyma ni wedi cyrraedd y diwrnod olaf, dydd Sadwrn - sef diwrnod yr Aelwydydd a'r cystadleuwyr bellach dan 25 oed.

Ac yn eu canol nhw mae 'na rai sydd yn gwneud i mi deimlo'n hen iawn - gan fy mod i wedi bod yn dilyn eu hanes nhw ers blynyddoedd bellach e.e. Meinir Wyn Roberts, Rhodri Prys Jones a Steffan Rhys Hughes.

Mae Steffan erbyn hyn yn y coleg yng Nghaerdydd ac fe gafodd o dair gwobr gyntaf heddiw! Tybed oedd y te arbennig gafodd o ddoe wedi ei helpu?

Mae'n debyg bod Mrs. Gwen Bowen o Gilrhedyn yn un o ffans selog Steffan ac wedi dilyn ei yrfa ers blynyddoedd. Fe alwodd Steffan draw i'w gweld hi ddoe a chael croeso mawr!

Sôn am fwyd ... roedd Gwyndaf Lewis o Ysgol y Preseli yn llwgu ar ochr y llwyfan am 3.15pm heddiw - a heb gael cinio. Dw i'n synnu dim, gan ei fod o a'i gyd-ddisgyblion wedi bod mor brysur yr wythnos yma.

Efallai i chi sylwi ar Gwyndaf ar y teledu ddechrau'r wythnos a chraith neu ddwy ar ei wyneb - a hynny oherwydd ei fod wedi bod yn dathlu diwedd ei gyfnod yn yr ysgol nos Wener d’wetha. Diolch byth, mae'r creithiau wedi clirio a rhwng popeth mae Gwyndaf wedi cael eisteddfod i'w chofio.

Llongyfarchiadau mawr i Gareth Davies ar ennill yr unawd o sioe gerdd heno. Ro’n i'n dechrau poeni y byddai'n rhaid iddo ganu yn ddigyfeiliant gan nad oedd sôn am ei gyfeilydd, Meirion Wyn Jones, gefn llwyfan.

Tra roedd Gareth druan yn aros ar ochr y llwyfan, roedd pawb yn y cefn yn chwilio am Meirion, ond mae'n debyg bod Meirion druan wedi dianc o'r pafiliwn i gael swper ac ar ganol rhoi llond fforc yn ei geg pan ddaeth yr alwad iddo ddychwelyd ar frys!

Er bod Meirion yn cyfeilio'n flynyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol dyma'r tro cyntaf iddo ymddangos ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd - profiad bythgofiadwy iddo dwi'n siwr!!

Pan mae'n dod i ganu cerdd dant, dw i'n amau fod 'na rywbeth yn y dŵr yn Llangwm! Drwy gyfuno lleisiau cyfoethog a gosodiad Rhian Jones fe ddaeth yr Aelwyd i'r brig ar y parti cerdd dant unwaith eto - gan lwyddo i wneud y cyfan edrych yn hawdd iawn.

A hithau'n nesáu at ddiwedd y cystadlu, ac amser gwely, addas iawn felly mai pyjamas oedd testun y sgwrs ges i efo Wyn Davies o Aelwyd Penllys.

Dychmygwch sefyllfa Wyn bore 'ma - codi'n gynnar, chwilio am grys du ar gyfer y côr, ac i ffwrdd a fo i'r eisteddfod. Ond yn ei frys, wnaeth y creadur ddim sylweddoli mai crys pyjamas ei Dad oedd ganddo yn ei ofal!! Ta waeth - roedd o'n edrych yn smart iawn yng nghanol y gweddill ar y llwyfan!

Ac i gloi, llongyfarchiadau mawr unwaith eto i Aelwyd y Waun Ddyfal ar ennill llu o wobrau heno. Gan ei bod hi'n gyfnod arholiadau a diwedd tymor, mae'n anodd iawn cael y criw ynghyd, ond dan arweiniad Huw Foulkes, Steffan Watkins a Rhys Griffiths, fe lwyddon nhw i gyrraedd y brig unwaith eto eleni.

A dyna'r cyfan ar ben am flwyddyn arall. Diolch i bawb fu mor barod i sgwrsio a rhoi lliw i'n darlledu ni ar BBC Radio Cymru, a diolch hefyd i griw y maes parcio am lywio'r gweithgareddau mor drefnus - a gyda gwên.

Os byw ac iach mi fyddwn ni nôl flwyddyn nesa yn y Bala. Edrych ymlaen yn barod!

Tagiwyd gyda:

Sylwadau

Gwnewch y sylw cyntaf

Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf