Gwrando
19/10/2017
BBC Radio Cymru

  Pigion i Ddysgwyr: 07 Tachwedd 2013

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Dei Tomos - J Glyn Davies 

  Amgueddfa Forwrol - Maritime Museum
  pregethwr enwog - famous preacher
  marsiandwr te - tea merchant
  cefnog - rich
  trol a mul - cart and donkey
  digwydd ei weld - happened to see him
  rhoi ei fryd ar - set his heart on
  peiriannydd - engineer
  addasu - to adapt
  cael a chael - touch and go

  "...dach chi wedi clywed y gân Fflat Huw Puw o gwbl? Cân am forwr ydy hi ac mae hi wedi bod yn boblogaidd iawn yng Nghymru ers blynyddoedd. Dyn o'r enw J Glyn Davies sgwennodd y gân ac mi fuodd o farw chwedeg o flynyddoedd yn ôl. Cafodd gwyl arbennig ei chynnal wythnos diwetha i gofio amdano fo, ac ar raglen Dei Tomos nos Sul mi glywon ni Meinir Pierce Jones o Amgueddfa Forwrol Llyn yn rhoi ychydig o'i hanes. Dyma i chi flas ar y sgwrs..."


  Cofio - Rhyfel Cartref Sbaen

  rhyfel cartref - civil war
  pyllau glo - coal mines
  pentref gwleidyddol - a political village
  cymhelliad - motivation
  tafell o fara - slice of bread
  undebau llafur - trade unions
  Y Weriniaeth - The Republic
  unigolyn - individual
  carcharor - prisoner
  dedfryd o farwolaeth - death sentence

  "Dyna hanes diddorol J Glyn Davies, ac nid am Fflat Huw Puw yn unig roedd o'n enwog naci? Mi arhoswn ni efo hanes rwan, hanes gwahanol iawn a dweud y gwir - hanes o ryfel cartref Sbaen. Ar Cofio wythnos diwetha mi glywon ni'r Athro Prys Morgan yn sgwrsio efo Jack Roberts o Abertridwr a Tom Jones o Shotton am eu rhan nhw yn y rhyfel, yn ymladd efo'r ‘International Brigade’. Roedd y sgwrs wreiddiol yn rhan o gyfres ‘Roeddwn i yno’ gafodd ei chlywed gynta ym mis Ebrill Mil Naw Saith Pedwar."


  Daf a Caryl - Y Gwyll

  yn benderfynol - determined
  cyferbyn â - opposite
  ysbrydoli - to inspire
  braint - privilege
  yn gadarn - solid
  mas - allan
  cymeriad - character
  cymdeithasu - socialising
  ymateb - response
  manylder - detail

  "Wel dyna i chi ddau oedd yn benderfynol o gyrraedd Sbaen ryw ffordd neu'i gilydd ynde? A tydy hi'n braf ein bod ni'n medru clywed yr hanesion yma gan rai oedd yn medru dweud ' Roeddwn i yno'? Wel doeddwn i ddim yn y stiwdio ddydd Mawrth a Derfel oedd yn cadw cwmni Caryl ar raglen Daf a Caryl, ac mi gaeth y ddau ohonyn nhw sgwrs efo'r actor Richard Harrington. Rwan, os nad ydych chi wedi clywed am gyfres newydd S4C, Y Gwyll, mae'n rhaid eich bod chi'n byw ar blaned arall! Richard Harrington sy'n chwarae rhan prif gymeriad y ddrama sef y detectif Tom Matthias. Sut brofiad oedd bod yn rhan o'r ddrama tybed...?"


  Nia Roberts - Cofis 

  cas le - least favourite
  y diawl lle - damn place
  nid fy mai i - not my fault
  gelyniaeth - emnity
  cwffio - ymladd
  affliw o ddim - absolutely nothing
  twyllo dy hun - kidding yourself
  tynnu arna ti - winding you up
  yn sgil - as a consequence
  tueddiad - tendency

  "Cofiwch, mae y Gwyll i'w gweld pob nos Fawrth a nos Iau am hanner awr wedi naw ac yn cael ei ail-ddangos efo is-deitlau nos Sul. Tasai gynnoch chi ddiddordeb mewn pêl-droed mi fasech chi'n gwybod nad oes yna berthynas rhy dda rhwng dinasoedd Caerdydd ac Abertawe. Ond wyddech chi fod sefyllfa debyg yn bodoli rhwng Bangor a Chaernarfon. Wel, yn ôl Emrys Jones beth bynnag, ac mi ddylai fo wybod gan ei fod newydd ysgrifennu llyfr am Gaernarfon o'r enw 'Stagio Dre'. Dyma Emrys yn siarad efo John Hardy sy'n dod o...ia, dach chi'n iawn - o Fangor... "

   

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf