Gwrando
19/11/2017
BBC Radio Cymru

  Bae Colwyn a Thref Merthyr

  Blogiwr Ar y Marc

  Tra mae sylw llawer ohonom wedi ei ganolbwyntio ar dimoedd fel Caerdydd, Abertawe, Casnewydd a Wrecsam, mae yna ddau dîm arall o Gymru yn gosod safonau uchel o fewn trefn pêl droed cynghreiriau Lloegr.

  Cefais gyfle i weld un ohonynt yr wythnos diwethaf . Roedd tîm Tref Merthyr adref mewn gem gwpan y gynghrair yn erbyn Yate (o Sir Gaerloyw) a daeth buddugoliaeth arall iddynt wrth gamu ymlaen, diolch i giciau o’r smotyn ar ôl awr a hanner cyfartal. Ond nid tîm sydd yn dibynnu ar amser ychwanegol na chiciau o'r smotyn yw Merthyr.

  Wedi cael eu hail drefnu gan eu cefnogwyr ar ôl cwymp y clwb gwreiddiol, sef Merthyr Tydfil, mae’r tîm newydd, Tref Merthyr ar frig adran un o gynghrair y De a’r Gorllewin o gynghrair De Lloegr. Tydyn nhw heb golli unrhyw gêm adref y tymor yma, ac ar ôl cyfnod o orfod chwarae ar faes clwb Ffynnon Taf gerllaw, mae tîm pêl droed Merthyr yn ôl yn yr hen gartref ar Barc Penydarren ers yr hydref yma.

  Ond nid dyna’r stori yn ei chyfanrwydd. Mae’r cae wedi ei addasu i fod yn un pob tymor, gyda gwair plastic artiffisial, yn debyg iawn i'r un a geir yn Uwch Gynghrair Cymru ar Neuadd y Parc yng Nghroesoswallt, ble mae’r Seintiau Newydd yn chwarae. Fel y Seintiau, mae Merthyr wedi dod yn dîm anodd iawn i’w curo ar eu maes eu hunain. Eu record gartref hyd yn hyn y tymor yma ydi chwarae pedair gem ar ddeg, ennill deuddeg a chyfartal mewn dwy arall.

  Daeth y llwyddiant diweddaraf y Sadwrn diwethaf wrth iddynt guro Paulton Rovers sydd yn y pedwerydd safle, o dair gôl i ddwy, a hynny o flaen torf o dros bedwar cant. Yn wir mae’r nifer sydd yn eu dilyn yn galonogol, gyda thorfeydd o dros bedwar cant yn prysur ddod yn gyfarwydd ym Mhenydarren. Byddai llwyddiant ar ddiwedd y tymor yn codi Merthyr i brif adran cynghrair de Lloegr, a dim ond un cam is nac Adran De'r Gyngres.

  Yn y gogledd, mae Bae Colwyn eisoes wedi llwyddo i gyrraedd y safon gyfatebol wrth iddynt gystadlu yn Adran y Gogledd o’r Gyngres. Un gris yn is na’r safon mae Wrecsam ynddo ar hyn o bryd. Gêm gyfartal un gôl yr un, a gafwyd adref ar faes Ffordd Llaneilian y Sadwrn diwethaf yn erbyn Dinas Rhydychen.

  Golyga hyn fod Bae Colwyn yn yr wythfed safle, ac o fewn cyrraedd y safle a fyddai yn eu galluogi i gystadlu am ddyrchafiad drwy gemau ail gyfle. Fodd bynnag nid gwaith hawdd ydi cynnal timoedd sydd yn awyddus am welliant.

  Cyhoeddodd cadeirydd clwb Bae Colwyn, David Messom, yn rhaglen y clwb yr wythnos diwethaf fod angen mwy o gefnogwyr os am gynnal yr ymgais am ddyrchafiad. Roedd y gêm gyfartal yr wythnos diwethaf yn golygu fod y Bae ar rediad o wyth gem heb golli. Ond tra mae Mr Messom yn cyfeirio at dorfeydd o dros saith cant ym Mangor a Rhyl yn Uwch Gynghrair Cymru, mae’n pryderu mai eithriad ydi gweld mwy na thri chant yn mynychu maes Ffordd Llaneilian.

  Wrth annog y cefnogwyr i berswadio eraill i fynychu gemau, mae’r clwb hefyd wedi gorfod lleihau'r garfan i sicrhau nad yw gwariant yn mynd yn drech nac ymdrechion a gweithgareddau’r clwb i gynnal y safon bresennol. Ymddengys fod hyn yn fater o sylw brys ac fe all dyfodol y clwb a’i lwyddiant ddibynnu ar ddiddordeb a chefnogaeth yr ardal.

  Yn y cyfamser. Fel cydnabyddiaeth o lwyddiant drwy fis Rhagfyr heb golli unrhyw gêm, mae'r rheolwr, Frank Sinclair, wedi ei enwi fel rheolwr y mis o fewn y gynghrair. Llongyfarchiadau iddo a d’oes ond obeithio y gall trigolion yr ardal ddod ymlaen, fel ym Merthyr, i gefnogi ymdrechion y tîm a'r clwb i wella safonau a cheisio dyrchafiad i gynghrair uwch.

  Pob hwyl i Ferthyr a’u cefnogwyr am weddill y tymor a hyderwn y byddant yn ennill dyrchafiad arall ar ddiwedd y tymor.

  Pwy a ŵyr hefyd na allwn weld Wrecsam a Bae Colwyn yn cystadlu o fewn yr un adran cyn hir?

  Dyna beth a fyddai’n sefyllfa unigryw!

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf