Gwrando
21/04/2018
BBC Radio Cymru

  Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 28 Ionawr 2014

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Stiwdio - Y Lle Celf

  arddangosfa - exhibition
  celfyddydau gweledol - visual arts
  ffurf - form
  gerbron - before
  tymheredd - temperature
  ceisiadau - applications
  gwobr arall - another prize
  adlewyrchol - reflective
  dadleuol - controversial
  detholwyr - compilers

  Nia Roberts yn cyflwyno 'Stiwdio' dydd Iau diwetha, ac yn siarad am Y Lle Celf yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Y Lle Celf ydy'r arddangosfa lle mae pob math o gelf yn cael ei ddangos yn ystod yr Wyl. Dyma i chi ran o'r sgwrs rhwng Nia, Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod, a'r artistiaid Osi Rhys Osmond a Carwyn Evans...

  Manylu - Llanybydder

  Pwyliaid - Poles
  dim amheuaeth - no doubt
  ar wahân i - apart from
  niferoedd mawr - large numbers
  yn heidio i - flocking to
  rhybuddio - to warn
  cyfyngu ar - to limit
  llafur rhad - cheap labour
  ton mawr - a huge wave
  sicrhau - to ensure 

  "Osi Osmond yn fan'na dweud ei fod o'n artist dadleuol. Bydd hi'n ddiddorol mynd i'r Lle Celf yr haf hwn i weld pa mor ddadleuol ydy'r celf sy'n cael ei ddangos yno eleni. Pwnc dadleuol go wahanol sy gynnon ni nesa. Roedd sôn yn ddiweddar basai llawer iawn o bobl o Fwlgaria a Rwmania yn dod i Brydain i weithio ar ôl Ionawr y cyntaf eleni. Ydy hynnny'n rhywbeth i boeni amdano? Gweithwyr o dramor oedd y pwnc gafodd sylw Manylu yr wythnos diwetha. Aeth y tîm draw i bentre Llanybydder yn sir Gaerfyrddin, lle mae deg y cant o'r bobl sy'n byw yna yn Bwyliaid... "

  Sgersli Bilif - Mynwent Tregeian

  y diweddar - the late
  cofrestr y plwyf - parish register
  bedydd a chladdedigaethau - baptisms and burials
  cofnodion - records
  a genhedlodd - who conceived
  cyfanswm - total
  dyflwydd - dwy oed
  cynhyrchiol - productive
  o'i linach - from his stock (ancestry)
  heddwch i'w lwch - rest in peace

  Tasai pawb sy'n symyd i gefn gwlad Cymru yn siarad Cymraeg cystal ag Olivia fach yn fan'na, fasai ddim rhaid i ni boeni cymaint am ddyfodol yr iaith, na fasai? Cofiwch fasai ddim rhaid i ni boeni o gwbwl tasai siaradwyr Cymraeg yn dilyn esiampl William ap Hywel ap David ap Iorwerth o Dregeian ger Rhosmeirch ar Ynys Môn. Pam felly? Wel, os wnewch chi wrando ar y sgwrs yma rhwng Derec Owen ac Aled Sam ar Sgesli Bilif ddydd Gwener mi gewch chi'r ateb...


  Cofio - Santes Dwynwen

  cynhyrchydd - producer
  awyddus i ddenu - eager to attract
  bachau cig - meat hooks
  bachu - to pull (a date)
  cynulleidfa - audience
  ei hanfod hi - the essence of it
  lliwgar - colourful
  brwdfrydig - enthusiastic
  cadw trefn - to keep order
  cyw rheolwr llawr - a young floor manager

  "Cynhyrchiol? Ddwedwn i! Pedwardeg tri o blant, a dal i fyw tan oedd o'n gant a phump. Anhygoel de? Meddyliwch bod ganddoch chi frawd sydd wythdeg o flynyddoedd yn hyn na chi! Mi fasai'r stori hon ar dudalen flaen y papurau dyddiol tasai hi'n digwydd heddiw, siwr i chi! Gan fod yr hen William yn dod o Ynys Môn tybed oedd gan Santes Dwynwen unrhywbeth i wneud a'i arferion caru? Pwy a wyr ynde? Ond a hithe'n ddiwrnod y Santes y Cariadon ar y pumed ar hugain o Ionawr, roedd yna flas rhamantus ar rifyn dydd Sadwrn o Cofio. Dyma i chi ran o'r sgwrs rhwng John Hardy ac Alwyn Siôn, oedd yn arfer cyflwyno rhaglen deledu o'r enw ' Bacha Hi O Ma' ..."


  Ifan Evans - Calon Lân

  rhyngwladol - international
  wynebu - to face
  ymgyrch - campaign
  cyffrous - exciting
  tynnu'r genedl ynghyd - bring th nation together
  mo'yn - eisiau
  ffili aros - methu aros 

  "Dwn i ddim be fasai Santes Dwynwen wedi ei wneud o 'Bacha Hi O Ma' cofiwch! Wel, mae tymor y gêmau rygbi rhyngwladol wedi cyrraedd, ac mi fydd Cymru'n wynebu yr Eidal yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn nesa. Falle bod rhai ohonoch chi wedi gweld hysbysebion gan y BBC yn trio cael pobl i ddysgu geiriau Calon Lân, er mwyn iddi hi gael ei chanu yn ystod y gêmau. Mi wnaeth Ifan Evans ei ran yn yr ymgyrch nos Fawrth drwy ganu'r gân, ac mi roedd harmonis reit ddel ganddyn nhw chwarae teg! Dyma nhw ac mae croeso i chi ganu efo nhwwrth gwrs! Pob lwc i Gymru bnawn Sadwrn."

   

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf