Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Beth yw podlediad?

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Nia (John Hardy) - Andrw Rogers

  mentrus - venturous
  Dwyrain Canol - Middle East
  gwrthryfel - uprising
  ystrydebau - stereotypes
  barf - beard
  rhy beryglus - too dangerous
  gloi - cyflym
  becso - poeni
  saethu - to shoot
  eithafwyr - extremists

  ...a dw i'n siwr bod y rhan fwyaf ohonoch yn cytuno bod dysgu iaith yn medru bod yn waith anodd, i'r dysgwr ac i'r tiwtor! Un tiwtor mentrus iawn ydy Andrew Rogers. Mae Andrew yn dwad o Rondda yn wreiddiol ac mae o wedi bod yn dysgu Saesneg fel ail iaith yng ngogledd Affrica ac yn y Dwyrain Canol. Cafodd Andrew sgwrs gyda John Hardy wythnos 'ma i rannu ei brofiadau'n gweithio yn Libya yn ystod y gwrthryfel yn 2011.

  Stiwdio - Parc and Dare

  darlithydd - lecturer
  cysylltiad - connection
  mam-gu - nain
  tad-cu - taid
  cwmpo - disgyn
  blaenllaw - prominent
  wythnos ddrama - drama week
  llwyfannu - to stage
  cyngherddau - concerts
  canolbwynt - focal point

  Roedd hi'n ben-blwydd arbennig ar adeilad go arbennig wythnos diwetha'. Roedd Neuadd Parc and Dare yn Nhreorci yn dathlu ei phen-blwydd yn gant oed. Mae'r neuadd wedi chwarae rhan bwysig ym mywydau llawer sy'n byw yn yr ardal, yn cynnwys yr actores Shelley Rees a'r darlithydd ac awdur Cennard Davies. Bu'r ddau yn siarad ar y rhaglen 'Stiwdio' wythnos 'ma am y cysylltiad arbennig sydd ganddyn nhw efo’r neuadd.

  Geraint Lloyd - Hen dractors

  brwd - keen
  peiriannau - machinery
  yn ei elfen - in his element
  amrywiaeth - variety
  cynhyrchu - to produce
  straffaglu - to struggle, to stagger
  ara' bach - slowly
  partiau - parts
  dwsin - dozen
  hel atgofion - to reminiscence

  Ac o hen neuadd yn Nhreorci i hen dractorau o Ynys Môn yr awn ni nesa'. Be' dach chi'n wybod am dracors? Wel, mae Geraint Lloyd yn 'fan' mawr ohonyn nhw ac yn ystod ei ymweliad â'r Sioe Frenhinol 'leni cafodd sgwrs gyda Wil a Dafydd Davies. Mae'r tad a'r mab yma'n gwybod popeth sydd i'w wybod am hen dractors ac maen nhw'n aelodau brwd o Gymdeithas Hen Dractorau Ynys Môn. Dyma i chi glip o'r cyfweliad, ac mae'n hawdd dweud bod Geraint yn ei elfen ynghanol yr holl beiriannau!

  Iola Wyn (Hywel) - Sioe

  colofnydd - columnist
  y wasg - the press
  cefn gwlad - countryside
  difrifol - serious
  cyfryngau - the media
  moch daear - badgers
  manteisio - to exploit (a situation)
  marchogaeth - to ride (a horse)
  llonydd - still
  damwain - accident

  Roedd Hywel yn y Sioe Frenhinol wythnos diwetha' hefyd, ac yno cafodd sgwrs gyda'r colofnydd Lloyd Jones. TB oedd testun cyntaf y sgwrs a'r sylw mae'r wasg yng Nghymru yn ei roi i straeon o gefn gwlad. Ond, roedd Hywel isio holi Lloyd am stori arall, sef y stori ei fod wedi gwerthu ceffyl i neb llai na Madonna!

  Daf a Caryl - Erin Richards

  ymgartrefu - to rehome, to settle
  arswyd - horror
  ddim yn fel i gyd - not always easy (idiom)
  ymddangos - to appear
  profiadau - experiences
  dihuno - to wake up
  credu - to believe
  dychymyg - imagination
  ymdopi - to cope
  glawio - bwrw glaw

  Madonna yn siopa am geffyl yng Nghymru? Pwy fysa'n meddwl?! Nid ceffyl Madonna ydy'r unig seren sy wedi symud o Gymru ac ymgartrefu'n Hollywood! Cafodd Caryl a finnau sgwrs gyda'r actores Erin Richards wythnos diwetha'. Mae Erin yn dwad o Benarth ac mae hi wedi bod yn LA yn ddiweddar yn ffilmio dwy ffilm arswyd. Ond, dydy bod yn actores ddim yn fel i gyd! Dyma Erin i ddweud mwy am ei phrofiadau.

   

  Sylwadau

  Gwnewch y sylw cyntaf

  Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

  gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf