Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf.

  Dei Tomos - Teulu Plas Garthewin

  yr aer - the heir
  ysbaddu - spay
  teuluodd bonedd - landed gentry
  genedigaeth fraint - birthright
  tirion - gentle
  angladd - funeral
  cyfreithwyr - lawyers
  beichiog - pregnant
  meudwy - recluse
  brithion - mottled

  "... hanes un o hen deuluoedd mwy enwog Cymru - y teulu 'Wynn' o Blas Garthewin yn Sir Ddinbych. Hazel Walford Davies fuodd yn sôn am hanes y teulu efo Dei Tomos, ac mi gawn ni glywed clip bach o'r sgwrs mewn munud. Ond peidiwch â meddwl eich bod yn mynd i glywed rhyw hanesion diflas, llawn dyddiadau a ffeithiau sych. O na, mae na ddwy stori hynod o ddiddorol yma, ond well i unrhyw ddynion sensitif beidio â gwrando ar y stori gynta... "

  Geraint Lloyd - Bad Achub Conwy 

  gwirfoddol - voluntary
  Bad Achub - Lifeboat
  trafferthion - difficulties
  delfrydol - ideal
  tafliad carreg - a stone's throw
  awgrymu - to suggest
  rhuthro - to rush
  pwyllo - to take care
  anarferol - unusual
  hael - generous

  "Ow, ow, ow am stori India. Teulu bach 'diddorol' a dweud y lleia ynde? Wel at stori dipyn callach rwan. Nos Lun mi gafodd Geraint Lloyd sgwrs efo Morgan Dafydd am ei waith gwirfoddol efo Bad Achub Conwy. Sgwrs gall ddwedes i? Wel mae laswio gwartheg yn llwyddo i ddod mewn i'r stori rywsut..."

  Dafydd a Caryl - Only Men Aloud

  ymarfer - rehearse
  salwch - illness
  clyweliadau - auditions
  dwfn - deep
  hwyluso - to facilitate
  rhyngwladol - international
  unigol - individual
  cyflawni - to achieve
  agwedd - attitude
  yn llythrennol - literally

  Wel dan ni wedi cael stori boenus o India, llygod rhyfedd, a stori am achub gwartheg. Dw i'n addo stori gall tro ma. Mae na newid mawr yn digwydd efo “Only Men Aloud” . Mae'n debyg mai dim ond wyth ohonyn nhw byddwn ni'n gweld ar lwyfan o hyn ymlaen. Daeth Tim Rhys-Evans a Wyn Davies o'r côr enwog i siarad efo ni ar raglen Dafydd a Caryl ddydd Llun i esbonio pam eu bod yn newid..

  Rhaglen Nia - Ffair Nottingham 

  gwyddau - geese
  hedfan - to fly
  nwyddau - goods
  yn ddiweddar - recently
  naws - nature
  dychmygu - to imagine
  tarddiad - origins
  gofidio - poeni
  atyniad - attraction
  y cwrdd - religious service

  "Dw i'n meddwl bod Caryl o ddifri ynglyn â bod yn supersub i'r hogia! Ffansïo'r teithiau o gwmpas y byd, debyg. Reit ta, efo be dach i'n cysylltu tref Nottingham? Iawn Robin Hood, ia - Coedwig Sherwood, ond fasech chi'n cysylltu'r dref efo gwyddau o gwbl? Go brin, mae'n debyg. Ond mae ffair Wyddau Nottingham yn eitha enwog ac yn hen iawn. Mae'n mynd ers saith cant o flynyddoedd! Ddydd Mercher buodd Nia yn siarad am y ffair efo Gwynne Davies sy'n byw yn Nottingham. Mae Gwynne yn dod o Drefdraeth, Sir Benfro yn wreiddiol, ond yn byw yn y dref ers hanner cant o flynyddoedd, ac yn llawn o hanesion y dre."

  Sylwadau

  Gwnewch y sylw cyntaf

  Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

  gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf