Gwrando
17/10/2017
BBC Radio Cymru

  Pigion Radio Cymru i Ddysgwyr: 15 Hydref 2013

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf.

  Dan Yr Wyneb - Alzheimers

  cerddor - musician
  Corneli Cudd - Secret Corners
  sbarduno'r cof - to jog the memory
  alaw - tune
  pobol alluog - clever people
  diwylliedig - cultured
  rhwygo - to tear
  cyflwr - condition
  moesol - moral
  cyfansoddi - to compose

  "... mae hi'n wir yntydy, bod helpu eraill yn medru gwneud lles i chi eich hun. Dyna oedd profiad Manon Llwyd wrth iddi weithio ar brosiect arbennig yng Nghartref Plas Hedd, Bangor. Cerddor ydy Manon ac mae hi'n defnyddio cerddoriaeth i helpu pobl sy'n diodde o Alzheimers. Corneli Cudd ydy enw'r prosiect ac mae o'n enw da hefyd. Fel y clywon ni ar Dan yr Wyneb ddydd Llun, mae Manon yn defnyddio cerddoriaeth i gyrraedd corneli bach yng nghof pobl oedd yn cofio fawr ddim am eu gorffennol."


  Geraint Lloyd - Trombôn

  cystadleuaeth - competition
  gwybodus - knowledgable
  ffurfio - to form
  traddodiad - tradition
  offerynau pres - brass instruments
  syrffed - boredom
  dyfalbarhau - to persevere
  tueddu i - tends to
  mynd o'i le - to go wrong

  ...ac y profiad o weithio efo criw Plas Hedd yn amlwg wedi cael effaith ar Manon. Cerddor ydy Iwan Williams hefyd ac mi fuodd o'n siarad efo Geraint Lloyd nos Lun. Er mai o'r gogledd mae o'n dod yn wreiddiol, mae o rwan yn aelod o Fand Tredegar yng Ngwent, ac yn canu'r trombôn efo'r band. Dyma Iwan yn sôn am sut dechreuodd ei ddiddordeb yn y trombôn...


  Rhaglen Nia - Cerdded i'r Ysgol

  bant - ffwrdd
  hewl (heol) - ffordd
  blinderus - blinedig (tired)
  dychwelyd - to return
  gwyddau - geese
  clacwydd - gander
  creithiau - scars
  godro - to milk
  cwrso - to chase
  hebrwng - to escort

  Dyna lwcus i Mr Williams ddod â llond trol o offerynau i ysgol Llanrug ynde? Sgwn i faint o'r plant eraill oedd efo Iwan y diwrnod hwnnw sydd wedi dyfalbarhau ac s'yn canu efo bandiau? Pobl ychydig yn hyn nag Iwan fuodd yn cofio eu dyddiau ysgol efo Trystan ab Ifan ar raglen Nia ddydd Mawrth. Aeth Trystan i Felindre ger Abertawe i gael clywed gan rhai o bobl hyn y pentre sut brofiad oedd cerdded i'r ysgol ers talwm.


  Rhaglen Nia - Cwrteisi

  diarth (dieithr) - strange (unfamiliar)
  ymddwyn - to behave
  peri trafferth - to cause problems
  anghwrtais - rude
  poeri - to spit
  canllawiau - guidelines
  cerfluniau - sculptures
  rhegi - to swear
  macyn - hances
  o ddifri - serious

  "Ia, roedd hynny cyn dyddiad y 'school run ' yndoedd? Ac mae'r ffaith bod rhaid cael "Diwrnod Cenedlaethol Cerdded i'r Ysgol , fel y cafwyd dydd Mercher diwetha yn dweud llawer am sut mae pethau wedi newid! Sgwrs ddifyr arall ar raglen Nia oedd honno efo Gwenda Richards ddydd Mercher. Roedd Gwenda yn arfer cyflwyno rhaglen deithio o'r enw Pacio ar y teledu, ac mae hi wedi teithio'r byd hefyd pan oedd hi'n gweithio i'r rhaglen Y Byd Ar Bedwar. Pwy gwell felly i sôn am sut i fod yn gwrtais wrth ymweld â gwlad dramor. Dyma hi'n sgwrsio efo Nia..."

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf