Gwrando
Yn Fyw : Tudur Owen
28/02/2015
BBC Radio Cymru
Blog Radio Cymru

Blog Radio Cymru

Negeseuon

 • "Mae hi'n amser am stori.
  Wyt ti'n clywed y cloc?
  Gwranda di'n astud…tic toc…tic toc…"

  Dyna'r geiriau fydd i'w clywed ar BBC Radio Cymru bob wythnos o Ddydd Gŵyl Dewi ymlaen wrth i'r orsaf lansio gwasanaeth newydd i wrandawyr ifanc iawn - a'u rhieni neu ofalwyr, wrth gwrs!

  Mae Stori Tic Toc yn brosiect newydd cyffrous ar y cyd rhwng Radio Cymru, S4C a'r cwmni cynhyrchu, Boom Cymru, a bydd yn gyfle i'r plant glywed hanesion am rai o gymeriadau hoffus rhaglenni Cyw ar S4C, y môr leidr Ben Dant a Dona Direidi yn eu plith, yn ogystal â straeon am gymeriadau dychmygol newydd.

  Bydd y darlleniadau yn cael eu cyflwyno am saith o'r gloch bob nos Sul o Fawrth 1 gan gymysgedd o leisiau cyfarwydd - yn cynnwys Einir Dafydd a Gareth Delve, dau o gyflwynwyr gwasanaeth Cyw ar S4C, ac Aeron Pughe, sy'n chwarae rhan Ben Dant - ynghyd â nifer o leisiau newydd.

  Bydd cymysgedd hefyd o awduron cyfarwydd a rhai newydd yn gyfrifol am y straeon, ac ymysg yr hanesion fydd i'w clywed yn ystod yr wythnosau cyntaf fydd "Ben Dant a Benji" gan Casia Wiliam, "Eisteddfod y Pysgod" gan Rhys Parry Jones ac "Ela a'r Afr" gan Anna Lisa Jennaer.

  Mae'r prosiect yn un o'r ffyrdd y bydd Radio Cymru eleni yn nodi...

  Darllen mwy

 • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Stiwdio gyda Nia Roberts - Mari Griffith

  wastad - always
  rhaglenni dogfen - documentaries
  gwaith ymchwil trylwyr - thorough research
  arbenigwraig - expert ( female)
  rhaid i mi gyfaddef - I must admit
  darganfyddes i - I found
  dw i wedi danto - I've had enough
  dim siw na miw - no mention at all
  addasu - to adapt
  asgellwr - winger

  "...clip bach fydd o ddiddordeb i chi os dach chi'n gwylio'r gyfres deledu Wolf Hall. Cyfres ydy hon wrth gwrs am y Tuduriaid, ond faint o sylw sy'n cael ei roi mewn rhaglenni fel hyn i'r ffaith bod gwaed Cymreig yn perthyn i'r teulu yma? Dim llawer yn ôl Mari Griffiths, oedd yn teimlo mor gryf am y peth mi sgwennodd hi nofel Saesneg "Root of the Tudor Rose" er mwyn rhoi sylw i'r ffaith hwnnw. Dyma ei nofel gynta hi a dydd Mawrth gafodd Nia Roberts sgwrs fach efo hi ar Stiwdio. Dyma i chi flas ar y sgwrs honno..."

  Rhaglen Dylan Jones - Dr.John Davies

  yn fugeiliol - pastoral
  yn gyfarwydd - familiar
  awyrgylch - atmosphere
  godidog - superb
  dodwy wy - to lay an egg
  delwedd - image
  cymleth - complicated
  athrylith - genius
  mynegi...

  Darllen mwy

 • Blogiwr Ar y Marc

  Es i weld Caerdydd y Sadwrn diwethaf. Dwi’n dweud gweld Caerdydd gan mai anodd ydi dweud fy mod gweld gem bel droed gwerth ei chofio rhwng yr Adar Gleision a Huddersfield.

  Atal fy hun rhag mynd i gysgu oedd y dasg fwyaf aml ar brynhawn oer a diflas a hynny am awr a hanner (ac amser estynedig - agwedd bwysig fel yr eglurir yn nes ymlaen).

  Dyma oedd un o'r gemau ystrydebol hynny rhwng dau dîm a oedd yn ymddangos fel petai ganddyn unrhyw uchelgais mwy na sicrhau eu lle yn y Bencampwriaeth ar gyfer y tymor nesaf!

  I fod yn deg, roedd trefn amddiffynol da a disgybledig gan Gaerdydd, gyda Peter Whittingham ac Aron Gunnarsson yn gosod eu presenoldeb yng nghanol cae gan leihau ymosodiadau'r gwrthwynebwyr yn effeithiol.

  Yn anffodus, fodd bynnag, roedd safon y chwarae yn enwedig y chwarae ymosodol, gan y ddau dîm, ymysg y gwaethaf a welais ers peth amser.

  Cyflwr y cae oedd yn cael y bai am ddiffyg rheoli'r bel a'i phasio'n gywir, gan y wasg leol, a hynny gan y ddau dîm. Hwyrach fod gan Huddersfield a Chaerdydd amddiffynfeydd sydd, yn ystadegol, yn eithaf cryf, ond roedd hyn, ynghyd a’r ffaith nad ydi Huddersfield heb sgorio mwy na dwywaith mewn unrhyw gêm ers dechrau'r flwyddyn, na heb ennill...

  Darllen mwy

 • Blogiwr Ar y Marc

  Tybed a fydd criw Ar y Marc yn ôl y tu allan i Wembley ar ddiwedd mis Mawrth ?


  Yn dilyn perfformiad disgybledig a ddaeth thri phwynt yn erbyn Barnet sydd ar frig y Gyngres, mae hyder newydd ar Gae Ras Prifysgol Glyndŵr cyn i Wrecsam wynebu Torquay United yng nghymal cyntaf Tlws F.A. Lloegr y Sadwrn yma.


  Ond, fel mae cefnogwyr y Dreigiau wedi dod i ddeall, does wybod beth a allasai ddigwydd nesaf wrth ddilyn Wrecsam !


  Hwyrach fod buddugoliaeth Wrecsam mewn perfformiad a oedd, o bosib , yn ôl y cefnogwyr a oedd yn eistedd o'm cwmpas, ymysg yr orau a welwyd gan y tîm y tymor yma ac roedd yna...

  Darllen mwy

 • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  C2:Lisa Gwilym - Aelwyd Penllyn

  ysgogi - to stimulate
  cydweithio efo - to collaborate with
  camlwyddiant - centenary
  mawrygu - to glorify
  dehongli - to interpret
  celfyddyd - art
  murlun - mural
  erchyll - terrible
  colomen wen - white dove
  heddychlon - peaceful

  "...Branwen Haf Williams yn sôn am brosiect gan Aelwyd yr Urdd Penllyn, sef ardal y Bala. Prosiect ydy hwn i gofio'r can mlynedd sydd wedi bod ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf. Buodd Branwen yn...

  Darllen mwy

 • Mewnfudwyr – gair sydd yn codi braw, gwrychyn , cam ddealltwriaeth, rhagfarn a'r ffon ar Taro'r Post.

  Mewnfudwyr - gair y cyfnod, gair y ganrif ac yn sicr fe fydd yn air yr etholiad.

  Daeth y syniad am wneud cyfres am fewnfudwyr yn sgil canlyniad cyfrifiad 2011. Yr iaith wedi colli ei thir yn siroedd y gorllewin, ystadegau yn dangos bod rhai pentrefi a chymunedau bellach wedi colli mwyafrif eu siaradwyr Cymraeg, cynnydd ym mhoblogaeth hŷn Cymru, anobaith , anobaith, anobaith. A bod poblogaeth Cymru bellach yn cynnwys 25% o bobl a anwyd y tu hwnt i Glawdd Offa. Cymru yw’r wlad sydd a’r nifer...

  Darllen mwy

 • Blogiwr Ar y Marc

  Yn dilyn y traed moch a wnaethpwyd o gyflwyno gem rygbi rhyngwladol yn Stadiwm y Mileniwm nos Wener ddiwethaf, allai ddim ond meddwl fod y cyfleodd a gaiff cefnogwyr i greu awyrgylch eu hunain yn prysur ddiflannu.

  A cyn i chi feddwl mai rhyw ragfarn ar y byd rygbi ydi hyn, mae yna ddigon o enghreifftiau eraill ble mae’r un peth wedi digwydd mewn gemau pêl droed. Dywedodd y bardd Eifion Wyn unwaith am i ni wisgo cenhinen yn ein cap, a'i gwisgo yn ein calon.

  Wrth weld cynifer o gefnogwyr yn gwisgo sgarffiau, cenhinen, capiau a phob math o addurniadau Cymreig, anodd oedd credu fod angen creu...

  Darllen mwy

 • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Bore Cothi - Pot noodle

  gwastraff - waste

  iachus - healthy

  taflu - to throw

  rhwydd a sydyn - easily and quickly

  cymysgu - mix

  wbath sgen ti - unrhyw beth sy gyda ti

  amrwd - raw

  ffa - beans

  tollti - to pour

  c'nesu - twymo

  ... bwyd gourmet, wel o fath felly. Pot noodle a dweud y gwir, ond nid pot noodle cyffredin. Mae'r actores a 'r gantores Lisa Jên yn gwneud ei phot noodle ei hun, a dyma hi'n disgrifio wrth Shan Cothi ddydd Iau diwetha, be yn union...

  Darllen mwy

 • Blogiwr Ar y Marc

  Ma hi’n benwythnos y bedwaredd rownd yng Nghwpan Cymru ac i mi mae yna ddwy gêm sy’n sefyll allan.

  Yn gyntaf, i stadiwm Ffordd Helygain yn Nhreffynnon, ble fydd y tîm lleol, sydd heb golli unrhyw gêm o gwbl y tymor yma (ennill pob un ac un gêm gyfartal) yn wynebu Aberystwyth sydd yn ail yn yr Uwch gynghrair. Efallai i chi gofio i'r ddau dîm yma yn cwrdd yn y rownd gyn derfynol y llynedd efo Aber yn fuddugol.

  Does gen i ddim amheuaeth mai dyma gêm y penwythnos, yn enwedig o feddwl am rediad gwych Treffynnon, sydd hefo'r fantais o chware adref.

  Ar y llaw arall, mae Aber wedi ymestyn ei safon y...

  Darllen mwy

 • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Bore Cothi - Efeilliaid

  efeilliaid - twins

  yn debyg iawn - very similar

  olion bysedd - fingerprints

  cwmpo mas - falling out

  yr un meysydd - the same type of work

  bwys ein gilydd - next to each other

  Rhydychen - Oxford

  diniwed - innocent

  gwahaniaeth - difference

  dileu - to extinguish

  ...efeilliaid. Sut beth ydy bod yn efeilliad sydd yn debyg iawn i'w gilydd tybed? Dyna oedd cwestiwn Shan Cothi i'r efeilliaid Rhodri a Rhys ab Owen ar Bore Cothi ddydd...

  Darllen mwy