iPlayer Radio Beth sy'n newydd?

Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Geirfa Pigion i Ddysgwyr: Tachwedd 25, 2014

  Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014, 12:02

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Rhaglen Dylan Jones - Joanna Stallard

  dadl - debate
  Ty'r Cyffredin - House of Commons
  araith - speech
  ambell wleidydd - the odd politician
  dewr - brave
  ymddygiad - behaviour
  cega a gweiddi - arguing and shouting
  cymaint o barch - so much respect
  hunlun - selfie
  Gweinidog Ieuenctid - Minister for Youth

  ...dadl o lawr Ty'r Cyffredin. A cyn i chi gwyno, nid y math o ddadl dan ni wedi arfer ei chlywed o'r lle arbennig hwnnw fydd hon. Na, mi fuodd Joanna Stallard o Ysgol Dinas Bran, Llangollen yn siarad yn Nhy’r Cyffredin, efo llawer iawn o bobl ifanc eraill, fel rhan o ddigwyddiad arbennig. Dewisodd hi sôn am y bardd Hedd Wyn, neu Ellis Humphrey Evans i roi ei enw iawn iddo fo. Dw i'n siwr eich bod yn cofio'r stori am Hedd Wyn -os nad ydych chi , cerwch i chwilio am yr hanes - mae'n ddiddorol iawn. Dyma Joanna yn dechrau ar ei haraith..

   

  C2: Ifan Evans - Criced

  cymaint - so much
  sylwebaeth - commentary
  sylwebu - to commentate
  yn beryg(lus) - dangerous
  tolc bach - a small dent
  yn enwedig - especially
  ugain pelawd - twenty overs
  cefndir - background
  yr...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Pigion i Ddysgwyr: Tachwedd 25, 2014

 2. Trydydd Rownd Cwpan Cymru

  Dydd Llun 24 Tachwedd 2014, 06:52

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Penwythnos trydedd rownd Cwpan Cymru o’n blaenau'r Sadwrn a’r Sul yma.

  Dyma’r rownd pan mae timau uwchgynghrair Corbett Sports Cymru yn ymuno a’r gystadleuaeth, ac mae nifer o gemau diddorol ar gael.

  Mae yna ddwy gêm rhwng timau sydd yn aelodau o’r uwch-gynghrair sef y Bala adre ar Faes Tegid yn erbyn Port Talbot, tra bydd Derwyddon Cefn adre yn erbyn Aberystwyth (a gyrhaeddodd y ffeinal y llynedd). Yn fy marn i mi fydd y Bala ac Aberystwyth yn camu ymlaen , ond pwy fydd yn ymuno a hwy, ac a fydd yna ryw ganlyniad annisgwyl yn codi.

  Os am sioc, beth am Goleg Metropolitan Caerdydd i guro Prestatyn ?

  Mae canlyniadau tîm y coleg wedi bod yn ffafriol hyd yn hyn, gyda buddugoliaeth o ddwy gol i ddim ar faes 3G Coleg Cyncoed yn erbyn Hwlffordd dydd Sadwrn diwethaf, gan osod y coleg yn y trydydd safle , dau bwynt yn unig y tu ôl i Hwlffordd sydd ar y brig. Bydd Hwlffordd eu hunain yn chwilio i greu syndod hefyd yn y gwpan gan fod rhaid iddynt deithio draw i Frychdyn i wynebu Airbus, gobaith hwyrach ond anodd ei chyflawni o bosib.

  Mae yna dipyn o ddiddordeb ar Lannau Dyfrdwy wrth i lawer edrych ymlaen am y gêm rhwng Bwcle o Gynghrair Huws grey a Threffynnon, un adran yn is. Gem anodd...

  Darllen mwy ynglŷn â Trydydd Rownd Cwpan Cymru

 3. Digwyddiadur Radio Cymru 21-23 Tachwedd 2014

  Dydd Gwener 21 Tachwedd 2014, 11:01

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Mynytho, Caernarfon a Chaerdydd heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

  Dydd Gwener 21 Tachwedd

   

  18.00

  Ffair Nadolig Ysgol Foel Gron

  Neuadd Mynytho

  £2.50 (yn cynnwys cacen a diod poeth) 50 ceiniog i blant (yn cynnwys sudd a chacen)

  £2 i weld Sion Corn

   

  19.00

  Gweithdy a Chyfarfod Gwynedd Creadigol

  Galeri, Caernarfon

  Gweithdy hwyliog a bywiog sy’n addas i bawb gyda drymio Djembe.

  Mynediad am ddim

   

  19.00

  Cylch Llyfryddol Caerdydd

  Ystafell 0.31, Adeilad John Percival (sef Adeilad y Dyniaethau), Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU.

  Sgwrs gan Ioan Kidd, enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014, ar y testun, ‘Dewis a Dylanwadau.’

   

  19.00

  Cyhoeddi tair nofel

  Galeri, Caernarfon

  Llanw...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 21-23 Tachwedd 2014

 4. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Tachwedd 18, 2014

  Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2014, 12:34

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Beti a'i Phobol - Bywyd yn Awstralia

  bywyd - life
  gweddol fach - fairly small
  pwysau - pressure
  rhyddid - freedom
  eisoes - already
  yn gynhesach - warmer
  deugain gradd - forty degrees
  traddodiadol - traditional
  fedra i ddim dychmygu - I can't imagine
  morgrug - ants

  ...Beti George yn sgwrsio efo Eurwen Taylor sydd yn dod o Griccieth yn wreiddiol ond sy'n byw yn Awstralia ers tri deg saith o flynyddoedd. Cwestiwn Beti i Eurwen oedd pam bod byw yn Awstralia yn...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Tachwedd 18, 2014

 5. Gem Gwlad Belg v Cymru

  Dydd Llun 17 Tachwedd 2014, 11:47

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Perfformiad grymus, amddiffyn disgybledig ac addasu tactegau ar gyfer y ail hanner.

  Ie, aeth Cymru i wlad y tîm a oedd wedi eu dethol fel y bedwaredd gorau yn y byd, gan rwystro Gwlad Belg rhag sgorio.

  Mae’r patrwm y mae Cymru wedi ei osod, sicrhau amddiffyn cadarn, cyd chwarae deallus drwy ganol y cae, a thorri yn gyflym gan chwilio am Gareth Bale ynghyd a chyflymder Hal Robson Kanu ar y blaen wedi gosod stamp bygythiol a chredadwy i’w gem.

  Credaf mai cryfder y tîm , yn ogystal â doniau Bale a Ramsey, ydi'r ffaith eu bod yn ymateb yn dda i dactegau craff y tîm hyfforddi, fel ddigwyddodd yn...

  Darllen mwy ynglŷn â Gem Gwlad Belg v Cymru

 6. Cymru yng Ngwlad Belg

  Dydd Iau 13 Tachwedd 2014, 13:13

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Mae nifer o gemau pêl droed yn cael eu disgrifio fel yr un fwyaf pwysig i dimau, ond y Sul yma, ai dyma fydd gen i bwysicaf Cymru, os nad erioed, yna yn bendant o fewn y blynyddoedd diweddar?

  Ydi hon mor fawr ag oedd y gêm yna ar Stadiwm y Mileniwm yn erbyn Rwsia yn 2004 yn y gêm ail gyfle ar gyfer Ewro 2004, neu'r gêm yna ‘nol yn 1993 yn erbyn Romania a’r gic o’r smotyn a fethwyd gyda’r sgôr yn un yr un gyda dim ond hanner awr ar ôl?

  Ie, pa mor bwysig all gem fod? Ond i garfan bresennol Cymru, a’r dilynwyr presennol, bydd nos Sul , draw ym Mrwsel, llawn mor bwysig wrth i Gymru wynebu...

  Darllen mwy ynglŷn â Cymru yng Ngwlad Belg

 7. Digwyddiadur Radio Cymru 12-25 Tachwedd

  Dydd Mercher 12 Tachwedd 2014, 11:24

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghastell nedd, Pwllheli a Chaerfyrddin heddiw a fory!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Mawrth 11 Tachwedd...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 12-25 Tachwedd

 8. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Tachwedd 11, 2014

  Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014, 12:00

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Rhaglen Dylan Jones - Radio Ysgol Dewi Sant

  disgyblion - pupils
  gorsaf radio - radio station
  dosbarth derbyn - reception class
  darlledwyr - broadcasters
  portread - profile
  cynhyrchu - to produce
  yr ochr dechnoleg - the technical side
  y newyddion diweddara - the most recent news
  pwyllgor - committee
  casglu syniadau - collecting ideas

  ...disgyblion Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl sydd wedi dechrau gorsaf radio newydd eu hunain. Mi gawn ni glywed ychydig o gynnwys yr...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Tachwedd 11, 2014

 9. Digwyddiadur Radio Cymru 6-20 Tachwedd 2014

  Dydd Iau 6 Tachwedd 2014, 14:39

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Dydd Iau 6 Tachwedd

   

  17.00

  Darlith

  Canolfan Uwchefrydiau Cymreig, Prifysgol Aberystwyth

  ‘Iaith, crefydd a chenedligrwydd yn Slofenia a Chymru c.1750-1918: rhai syniadau.’ Croeso cynnes i bawb. Traddodir gan Robin Okey.

   

  19.00

  Noson Cyhoeddi Llyfr: Gwn Glân a Beibl Budur: John Williams, Brynsiencyn a’r Rhyfel Mawr

  Capel Horeb, Brynsiencyn

  Yng nghwmni Gerallt Lloyd Evans, John Gruffydd Jones a Harri Parri, Emlyn Richards a Trefor Jones.

   

  19.00

  Darlith

  Neuadd Ogwen, Bethesda

  Am ddim on angen archebu tocyn drwy gysylltu ar cyfres6@bangor.ac.uk

  ‘Zombies Gwyddelig, Moch yr Apocalyps a...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 6-20 Tachwedd 2014

 10. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Tachwedd 4, 2014

  Dydd Mawrth 4 Tachwedd 2014, 12:00

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Bore Cothi - "Y Llys"

  gwaelod y rar (yr ardd) - bottom of the garden
  drewi'n iawn - really stinking
  ogla - stench
  (mi) greda i - I bet (lit: I believe)
  yn weddol gyflym - quite quickly
  gwisg - costume
  llawes - sleeve
  modrwyau - rings
  gwastraffu - to waste
  coelia di fi - believe me

  Teulu crand iawn - y teulu Griffiths, dad Michael, mam Heather, a’r plant, Mathew, Helena, Esme ac Anna. Ia, dyma i chi deulu sy'n gwisgo dillad drud, ac yn byw yn dda mewn plasdy...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Tachwedd 4, 2014

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook