Gwrando
Yn Fyw : C2
Lisa Gwilym - 01/10/2014

Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Digwyddiadur Radio Cymru 1 - 14 Hydref

  Dydd Mercher 1 Hydref 2014, 09:42

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Llanelwy, Aberystwyth a Talwrn heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Mercher 1 Hydref – Dydd Iau 2 Hydref

   

  19.30

  Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Garw’ – drama newydd Sion Eirian

  Chapter Caerdydd

  Tocynnau drwy ffonio 029 2030 4400

   

  Dydd Mercher 1 Hydref

   

  10.00-15.00

  Diwrnod Dementia

  Capel Waengoleugoed, Llanelwy

  £30 ar gyfer y dydd gan gynnwys cinio

  Yng nghwmni siaradwyr gwadd.

   

  13.00-16.00

  Dathlu Pobl Hyn

  Canolfan y Morlan, Aberystwyth

   

  14.00

  Plygu’r Glorian

  Neuadd aY Talwrn

   

  19.00

  Noson yng nghwmni y Prifardd Guto Dafydd

  Ty Newydd, Llanystumdwy, Cricieth

  £5

  Tocynnau drwy ffonio 01766 522811

  Noson gymdeithasol i wrando ar Y Prifardd Guto Dafydd yn darllen a thrafod ei gerddi.

   

  19.00

  Galwad Cynnar yn recordio...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 1 - 14 Hydref

 2. Cartrefi Cymru: Gwlad Eben Fardd

  Dydd Mawrth 30 Medi 2014, 13:28

  Twm Morys Twm Morys Cyflwynydd Cartrefi Cymru

  ‘Yn yr haf diweddaf,’ meddai OM ym 1893, ‘yr oeddwn wedi meddwl am ddarllen Awdl Dinistr Jerwsalem, prif waith Eben Fardd, ac un o’r pethau gorau, ar lawer cyfrif, fedd llenyddiaeth Cymru... Nid oes eisiau gweled Jerwsalem i ddeall awdl Eben Fardd, oherwydd ni welodd Eben fardd hi ei hun. Rhaid i fardd gael ei olygfeydd o rywle... Tybiwn innau, os medrwn weled golygfeydd Llangybi yn Eifionydd, y cawn ddarlun o’r wlad oedd o flaen llygaid y bardd wrth wneud yr awdl...’

  Eglwys Llangybi Eglwys Llangybi

  Ac ar fore hyfryd o Awst y flwyddyn honno, ddeng mlynedd ar hugain wedi marw’r bardd, mi aeth O.M. a chyfaill iddo i ‘Wlad Eben Fardd’, i Langybi yn Eifionydd. Ac eleni, mi es innau a’r pensaer Maredudd ab Iestyn a minnau'r un ffordd.

  Ein tywysydd oedd TWM PRYS, brodor o Langybi, ac un â chyswllt personol diddorol dros ben ag Eben Fardd ag â’r mannau mae OM yn eu disgrifio: yr hen dŷ tafarn; yr eglwys; Ffynnon Gybi; hen faen yn y mynydd o’r enw ‘Cadair Cybi’. Mi ddaeth y daith â llawer o bethau difyr i go’, meddai, ond mi ddaeth â pheth tristwch hefyd wrth feddwl cymaint mae Llangybi wedi newid ers oes OM. Go brin fod tri theulu ar ôl fyddai’n gwybod dim am yr hyn...

  Darllen mwy ynglŷn â Cartrefi Cymru: Gwlad Eben Fardd

 3. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Medi 30, 2014

  Dydd Mawrth 30 Medi 2014, 11:02

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Bore Cothi - Pyjamas

  Manceinion - Manchester
  pumed cenhedlaeth - fifth generation
  cynhyrchu - manufacturing
  arbenigedd - expertise
  dy gyndeidiau di - your forefathers
  bwlch yn y farchnad - a gap in the market
  crwtyn - bachgen
  brifo - anafu
  ochrau Gaer - Chester way
  fo sy berchen - he's the one that owns 

  ...pyjamas! Mae Sion Aykroyd yn dod o ardal Bala yn wreiddiol, ond ym Manceinion mae'r busnes teuluol. Sion ydy'r pumed cenhedlaeth o'r teulu i weithio i gwmni Aykroyds, ac er mai cwmni dillad nos ydy'r cwmni hwnnw, mae gan Sion a'i deulu ddiddordeb mawr arall - ceffylau rasio. Dyma Sion yn sôn wrth Heledd Cynwal am y ddau gariad mawr yn ei fywyd - pyjamas a cheffylau...

   

  Byd Iolo - Jim Bach

  ei nabod o'n o lew - know it quite well
  hebog tramor - peregrine falcon
  hela - hunting
  chwadan - hwyaden (duck)
  boncath - buzzard
  gyda'r hwyr - in the evening
  drudwy - starling
  denu - to attract
  adar ysglyfaethus - birds of prey
  hesg - rush (vegetation)

  Sion Aykroyd yn fan'na yn siarad efo Heledd Cynwal ar Bore Cothi am y busnes teuluol. Adar, nid ceffylau, oedd...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Medi 30, 2014

 4. Byd Iolo: Glyn Jones

  Dydd Llun 29 Medi 2014, 11:20

  Iolo Williams Iolo Williams

  Balmoral yw cartref enwog y frenhines yn ucheldir yr Alban a chredwch neu beidio, ond Cymro Cymraeg yw uwch warden yr ardal hyfryd yma. 

  Ym mis Ebrill, cefais y fraint o deithio o amgylch y stad gyda Glyn Jones, yn wreiddiol o Langefni ar Ynys Môn, wrth iddo gyfri rhai o'r adar prin sy'n byw yno. 

  Roedd gofyn gadael fy ngwesty yn Grantown-on-Spey am 4 y bore a theithio dros y rhostiroedd er mwyn cyrraedd Balmoral cyn iddi wawrio. 

  Wedi cwrdd â Glyn, i ffwrdd a ni wedyn trwy'r goedwig pinwydd yr Alban ac allan i'r mynydd agored. Yma, mewn llecynnau agored, mae grugieir duon yn arddangos yn gynnar...

  Darllen mwy ynglŷn â Byd Iolo: Glyn Jones

 5. Digwyddiadur Radio Cymru 26 Medi - 10 Hydref

  Dydd Gwener 26 Medi 2014, 11:30

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Rhosybol, Llangadog a Phenrhiwllan heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Gwener 26 Medi ...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 26 Medi - 10 Hydref

 6. Byd y Dyfarnwyr Pel droed

  Dydd Gwener 26 Medi 2014, 11:15

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Tra mae sylw y rhan fwyaf o gefnogwyr pêl droed ar chwaraewyr, rheolwyr a thimau, ychydig iawn o sylw a roddir i gyfraniad y dyfarnwyr, os nad yw’n creu rhywbeth dadleuol sydd yn cael y bai am ganlyniad y gêm!.

  Ond, fel y timau hynny sydd yn brwydro am yr hawl i gystadlu yn Ewrop, mae’r dyfarnwyr hefyd lawn mor ddeheuig, ac mor broffesiynol eu hagwedd.

  Un o brif ddyfarnwyr Cymru ar hyn o bryd ydi Lee Evans o Fethesda, Mae eisoes wedi dyfarnu mewn gem ryngwladol ar gyfer Ewro 2016 rhwng Ynysoedd y Faro a’r Ffindir, a hefyd gem yng Nghwpan Ewropa rhwng Apollon Limassol ( Ciprys) a FC Zurich...

  Darllen mwy ynglŷn â Byd y Dyfarnwyr Pel droed

 7. Byd Iolo: Jim Bach

  Dydd Mercher 24 Medi 2014, 15:43

  Iolo Williams Iolo Williams

  Mae Jim Parry, neu 'Jim Bach' i'w ffrindiau, yn gymeriad a hanner. Mae'n ddyn sy'n byw a bod allan ar Gors Ddyga yn Ynys Môn a does dim un hwyaden na dim un ysgyfarnog yn troedio'r warchodfa heb i Jim wybod amdano. 

  Yn gyn-botsiwr, mae wedi dysgu ei grefft trwy dreulio oriau di-rif allan yn yr awyr agored a gallwn ni ddim gofyn am arweinydd gwell i'n tywys o amgylch gwlypter Malltraeth a'r bywyd gwyllt sy'n ffynnu yno. 

  Mae'r gors yn enwog am yr adar prin sy'n nythu a gaeafu yno ac er na welson ni aderyn y bwn (bittern) na bod y gwerni (marsh harrier) adeg fy nhaith, roedd digonedd o fywyd gwyllt...

  Darllen mwy ynglŷn â Byd Iolo: Jim Bach

 8. Cartrefi Cymru: Caer Gai

  Dydd Mercher 24 Medi 2014, 14:36

  Twm Morys Twm Morys Cyflwynydd Cartrefi Cymru

  Rhyw ysgrif bach ddigon od ydi ysgrif OM am Gaer Gai, hen blasty hanesyddol heb fod yn bell o Lanuwchllyn yn ei ardal enedigol. Dydi o ddim yn galw yn y tŷ yn ôl ei arfer. A dweud y gwir, yr argraff a gefais i wrth ddarllen y darn ydi mai sgrifennu oddi ar ei go’ roedd o, ar y trên, efallai. Mae hi’n debycach i nodiadau ar gyfer erthygl neu sgwrs nag i ysgrif orffenedig. Y tebyg ydi mai darn bach i lenwi twll yn y gyfrol Cartrefi Cymru oedd o. Ond o’r holl lefydd y bûm i ynddyn nhw ar drywydd OM, yng Nghaer Gai y teimlwn agosa’ at orffennol Cymru!

  Mae’r tŷ yng nghanol hen gaer Rufeinig...

  Darllen mwy ynglŷn â Cartrefi Cymru: Caer Gai

 9. Digwyddiadau Radio Cymru 23 Medi - 7 Hydref

  Dydd Mawrth 23 Medi 2014, 13:27

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghaernarfon, Llanelli a Lerpwl heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 22 Medi – Dydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadau Radio Cymru 23 Medi - 7 Hydref

 10. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Medi 23, 2014

  Dydd Mawrth 23 Medi 2014, 11:00

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Post Cyntaf - Gwilym Roberts - Bosnia

  gweithwyr dyngarol - aid workers
  erlyn - to prosecute
  gwaedlyd - bloody
  awyddus - eager
  Cynhedloedd Unedig - United Nations
  nwyddau - goods
  ffin - border
  gynau - guns
  lifrau - livery
  yn y fan a'r lle - at the scene

  ...ac mewn cyfnod pan mae gweithwyr dyngarol yn cael eu herlyn a’u lladd mewn gwledydd ar draws y byd, mae'n amlwg bod rhaid bod yn berson arbennig a dewr iawn i wneud y math yma o waith. Fore Mawrth bu Gwilym...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Medi 23, 2014

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook