Gwrando
Yn Fyw : Geraint Lloyd
30/01/2015
BBC Radio Cymru
Blog Radio Cymru

Blog Radio Cymru

Negeseuon

 • Blogiwr Ar y Marc

  Roedd dydd Mawrth diwethaf yn dipyn o achlysur i eneth pedair ar ddeg oed o Ysgol Gymunedol Arbennig Tir Morfa yn y Rhyl. Enillodd Amie Stafford, o Brestatyn, sy’n gefnogwr brwd o’r clwb lleol, gystadleuaeth i ddylunio tlws newydd ar gyfer Uwch Gynghrair Cymru Chwaraeon Corbett.

  Roedd angen tlws newydd gan i glwb y Seintiau Newydd gael yr hawl i gadw'r gwpan wreiddiol gan eu bod wedi ei ennill tair blynedd yn olynol.

  Yr wythnos diwethaf cafodd Amie gyfle i ymweld â Chanolfan Gwaith Haearn Prydeinig, Croesoswallt, i weld cynlluniau’r cwmni ar gyfer creu'r Tlws newydd wrth ddilyn eu dyluniad hi.

  Cafodd Amie gwmni ei mam Julie Stafford, yn ogystal â swyddog cyswllt disgyblion yr ysgol Mandy Lewis ynghyd a Jack Lewis, aelod o dîm Tref Prestatyn, a fu'n cynorthwyo yn y gystadleuaeth yma ar ran y clwb.

  Hefyd yn ymuno a hwy oedd Clive Knowles, Cadeirydd y Ganolfan Gwaith Haearn Prydeinig, Luke Barcud, dylunydd a cherflunydd yn y Ganolfan, Ian Williams, Prif Gyfarwyddwr Gweithrediadau Y Seintiau Newydd a'r Swyddog Hyrwyddo Uwch Gynghrair Cymru, Steve Lloyd.

  Cafodd y Ganolfan Gwaith Haearn Prydeinig gomisiwn i greu tlws newydd Uwch Gynghrair yn unol â dyluniad enillydd y gystadleuaeth a…

  Darllen mwy

 • Cyflwynydd

  Daeth cais gan Radio Cymru - a oeddwn i isio gwneud pumed cyfres o "Geraint Lovgreen ar Enw'r Gân"? Doedd dim angen gofyn ddwywaith! Lle arall faswn i'n cael y cyfle i sgwrsio efo rhai o eicons y byd roc a phop Cymraeg am yr hanes y tu ôl i'w caneuon gorau?

  Yng nghyfresi'r gorffennol dwi wedi mwynhau'r fraint o drafod caneuon efo pobol fu'n arwyr imi er pan oeddwn i yn fy arddegau, yn mynd i gigs prin ac yn prynu eu recordiau – pobol fel Ems a Sbardun o'r Tebot Piws, Delwyn Siôn a Derec Brown o Hergest, Endaf Emlyn, Tecwyn Ifan o Ac Eraill, ac eraill...

  Mae'r gyfres newydd o bum rhaglen yn cynnwys yr un cymysgedd o glasuron ein hen stejars ac ambell i lais newydd hefyd. Mi fydd yn werth gwrando petai ddim ond i glywed hanes Geraint Jarman yn cyfarfod un o'i arwyr, Saunders Lewis, mewn tŷ-bach yng Nghaerdydd! Fel mae'n digwydd bydd Dafydd Iwan yntau'n hel atgofion am wên DJ Williams, felly dim ond un o driawd Penyberth fydd yn absennol o'r gyfres.

  Mi ges hwyl efo Meic Stevens wrth iddo haeru bod un o'i ganeuon yn ddim byd ond "ffol-di-rol" (gair neis am rywbeth arall nad oedd yn teimlo y dylai ei ddweud ar Radio Cymru). Ac roedd Bryn Fôn a Rhys Wyn Parry'n gwmni difyr yn…

  Darllen mwy

 • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'chiaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Rhaglen Dylan Jones - Monte Carlo

  y gantorest a'r cyflwynydd - the singer and presenter
  pencampwriaeth - championship
  ymysg - amongst
  ar ben arall - on the other end
  wsti be - you know
  cynnig - offer
  cychwyn - start
  seremoni agoriadol - opening ceremony
  anhygoel - incredible
  glawio'n drwm - raining heavily

  ...y gantores a'r cyflwynydd Elin Fflur yn Monte Carlo o bob man! Dw i'n siwr eich bod wedi clywed Elin ar Radio Cymru sawl tro a hefyd wedi ei gweld fel cyflwynydd ar S4C. Ym Monte Carlo wrth gwrs mae y ras geir enwog sef Pencampwriaeth Rali’r Byd. Roedd Elin yn sgwrsio efo Dylan Jones am y seremoni agoriadol, ond nid fel cyflwynydd ar ran S4C oedd Elin yno ond fel cantores. Dyma hi'n dweud yr hanes...


  Bore Cothi - Cwsg

  dihuno - deffro
  pwnc trafod - topic of debate
  rhaglen ddogfen - documentary
  anadlu - to breathe
  cyfrinach - secret
  cyn lleied - so little
  hanner ein hoes - half our life
  difyr - diddorol
  gorffwys - rest
  dim co(f) - no memory

  Gwych ynde, Elin Fflur o Ynys Môn yn canu o flaen sêr Hollywood. Da iawn hi, fedra i ddim meddwl…

  Darllen mwy

 • Mae C2 Radio Cymru, Maes B a Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am fandiau newydd gorau Cymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau, sy'n cael ei lansio ar ei newydd wedd am y tro cyntaf heddiw (26 Ionawr).

  Bwriad y gystadleuaeth yw rhoi llwyfan i ddoniau ifanc sy'n awyddus i dorri i mewn i'r Sîn Gymraeg, ac mae'r cynllun yn cynnig pob math o brofiadau go iawn i'r cystadleuwyr, er mwyn iddyn nhw gael blas ar nifer o agweddau o'r Sîn.

  Mae'r gystadleuaeth eleni'n cyfuno'r ddwy gystadleuaeth a fu'n cael eu cynnal yn y gorffennol, y naill wedi'i threfnu gan yr Eisteddfod a Maes B

  Darllen mwy

 • Blogiwr Ar y Marc

  Gyda Wrecsam yn dangos canlyniadau mor ansefydlog, mae’n anodd darogan be a fyddai'n debygol o ddigwydd nesaf ar Gae Ras Prifysgol Glyndŵr. Doedd fawr o neb, hyd yn oed Mystic Meg, wedi gallu rhagweld y byddant wedi colli adref i Telford, sydd ar waelod y Gyngres, o bedair gôl i ddim y Sadwrn diwethaf. Yna taith i Dover ganol wythnos a cholli eto.

  Yn wir, gyda llawer o gefnogwyr Wrecsam yn honni na ddylai’r clwb fod yn y gynghrair yma, ac yn feunyddiol chwilio am ddychweliad i Adran Dau Lloegr, mae eu cymdogion dros Glawdd Offa, sef Caer, yn ystyried eu hunain yn ddim mwy na thîm sydd…

  Darllen mwy

 • Yn dilyn llwyddiant cynllun Gorwelion y llynedd, mae BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn edrych am 12 artist newydd i’w cefnogi dros y flwyddyn nesaf. Byddant yn cael cyfle i berfformio mewn digwyddiadau ar draws Cymru ac ar orsafoedd radio cenedlaethol BBC Cymru - BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales.

  Fe fydd y cynllun yn cefnogi’r artistiaid mwyaf cyffrous, sydd heb arwyddo i label recordio, sydd â’r potensial i dorri tir newydd yng Nghymru a thu hwnt.

  Mae gofyn i gerddorion a grwpiau sydd am gael eu hystyried ddanfon recordiad o’u gwaith gwreiddiol, llun a bywgraffiad byr.…

  Darllen mwy

 • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Bore Cothi - Pobol y Cwm

  cymar - partner

  gyrfa - career

  i ryw raddau - to some extent

  wedi callio - wisened up

  menyw - dynes

  golygfeydd - scenes

  personoliaeth - personality

  gynnau - a moment ago

  enfawr - huge

  anelu ato - to aim for

  ...Pobol y Cwm. Os dach chi'n dilyn y rhaglen mi fyddwch chi'n gwybod bod un o gymeriadau mwya poblogaidd yr opera sebon - Meic Pierce yn marw o ganser. Daeth yr actor Gareth Lewis, sy'n chwarae rhan Meic, at Shan…

  Darllen mwy

 • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Rhaglen Dylan Jones - George Gibbs

  yn ystod yr ymddeoliad - during the retirement
  casglu gwybodaeth - collecting information
  claddais i - I buried
  crwydryn - a tramp
  anhygoel - incredible
  ymladd yn y rhyfel - fighting in the war
  Penbedw - Birkenhead
  parchu - to respect
  llaeth - llefrith
  angladd - funeral

  ...ga i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd. Mae hi'n adeg o'r flwyddyn yn tydy, pryd dan ni'n edrych yn ôl ar y gorffennol ac yn ogystal yn…

  Darllen mwy

 • Blogiwr Ar y Marc

  Pan ddaw mis Ionawr yn y byd pêl droed, mae sylw llawer o gefnogwyr yn troi tuag at ba chwaraewyr fydd yn newid clybiau a chryfhau timau.

  Yr wythnos yma, mae sylw wedi cael ei roi i glwb Wrecsam yn y cyfryngau, am eu bod wedi arwyddo chwaraewr enwog, ac am gyfraniad eu hyfforddwr newydd, Carl Darlington at safon y tîm ar y cae.

  Ymunodd Darlington o glwb Y Seintiau Newydd yn Uwch gynghrair Cymru yn ystod mis Rhagfyr, a da ydi gweld fod hyfforddwyr o fewn uwch gynghrair Cymru yn cael eu cydnabod yn y modd yma!

  Ers hynny, mae’r sylwebwyr wedi nodi fod gwelliant amlwg i'w weld yn null y…

  Darllen mwy

 • Blogiwr Ar y Marc

  "Jose, cymer fi’n dy gôl" - wel ar ôl i Thibaut Courtois argyhoeddi Jose Mourinho mai fo ddylai fod yn brif olwr i Chelsea, mae ei ragflaenydd Petr Cech wedi gweld ei hun yn cadw’r fainc yn gynnes ar Stamford Bridge heb fawr o ddim i'w wneud ond derbyn cyflog anhygoel chwaraewr pêl droed yr uwch gynghrair!

  Golwr oeddwn i pan oeddwn i'n ifanc - ond un bychan o gorff a oedd yn codi problemau ynddo’i hun, yn enwedig gyda chroesiadau a pheli uchel. Ac fel pob chwaraewr pêl droed arall, roeddwn yn pwdu os nad oeddwn yn cael gem!

  Un o'r problemau o fod yn olwr ydi’r ffaith nad…

  Darllen mwy