Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Medi 16, 2014

  Dydd Mercher 17 Medi 2014, 11:16

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Bore Cothi - Daniel Jenkins Jones

  cynnau - to ignite
  ar droed - on foot/in agitation
  mudo - migrate
  tymheredd - temperature
  tarth - mist
  greddf - intuition
  ymennydd - brain
  siwrne - journey
  bondo - eaves
  trofannol - tropical

  ...ac wedi i'r gwyliau haf ddod i ben, dw i'n siwr bod llawer ohonoch chi, fel finna, yn hiraethu am gael pacio cês a mynd i wlad gynnes dros y gaea', fel mae llawer o adar yn ei wneud adeg yma'r flwyddyn. Heb y cês, wrth gwrs! Fore Mawrth daeth Daniel Jenkins Jones i'r stiwdio at Shon Cothi i siarad am yr adar doeth 'ma sy'n mudo o Gymru oer dros y gaeaf.

   

  Tra bo dau - Glanaethwy

  sefydlu - to establish
  adnabyddus - renowned
  llwyddiant - success
  mentro - to venture
  llond bol - fed up
  yn gytûn - agreed
  rhigol - rut
  cyfarwyddo - to direct
  marchnata - to market 

  Daniel Jenkins Jones yn fan 'na yn siarad am gyfrinach Gwenoliaid y Bondo. Ac o fyd natur i fyd perfformio yr awn ni nesa'. Mae Ysgol Glanaethwy yn ysgol berfformio a gafodd ei sefydlu ym Mangor nôl yn 1990 gan Cefin a Rhian Roberts. Mae corau Ysgol Glanaethwy yn adnabyddus...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Medi 16, 2014

 2. Digwyddiadau Radio Cymru 15 - 29 Medi

  Dydd Llun 15 Medi 2014, 14:01

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghaernarfon a Chaerdydd heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 15 Medi

   

  19.30

  Tic Tacs: Julian Lewis Jones

  Galeri, Caernarfon

  Noson yng nghwmni’r actor o Fôn Julian Lewis Jones. Cadeirydd y noson yw Nic Parri.

  £10 / £8

   

  Effaith Newid Hinsawdd ar Bysgod Gwerthfawr Afonydd Cymru - Sian Griffiths (Prifysgol Caerdydd)

  Ystafell G77, Prif Adeilad y Brifysgol (gyferbyn ag Undeb y Myfyrwyr) Parc Cathays Caerdydd

  Gellir cael mwy o wybodaeth ar http://www.cymdeithaswyddonolcaerdydd.org/

   

  Dydd Mawrth 16 Medi – Dydd Gwener 19 Medi

   

  Cynhadledd

  Canolfan Haliwell, Caerfyrddin

  I gofrestru ewch i https://shop.wales.ac.uk/p-907-conference.aspx

  Rhan o gynllun Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau Cymraeg Canoloesol...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadau Radio Cymru 15 - 29 Medi

 3. Cartrefi Cymru: Trefeca

  Dydd Llun 15 Medi 2014, 10:40

  Twm Morys Twm Morys Cyflwynydd Cartrefi Cymru

  Gan ei bod yn drichanmlwyddiant geni Hywel Harris, tad Anghydffurfiaeth yng Nghymru, waeth ichi ddweud, ac un o'r Cymry mwyaf dylanwadol fu erioed, roedd hi'n ddyletswydd arnaf ddilyn OM i gartref y dyn, Trefeca

  Yma y sefydlodd Harris ei ashram anghydffurfiol ryfedd yn y 18fed ganrif, a hel ei 'Deulu' o'i amgylch. Cefais hanes y lle gan un oedd yn y Coleg efo fi, ond sydd bellach yn Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru, y Parch. Meirion Morris. A chefais wybod sut le ydi Trefeca i fyw ynddo heddiw gan y Warden, Mair Jones o Groesoswallt.

  Coleg Trefeca, 1892 Coleg Trefeca, 1892

  Doedd Mair a Meirion ddim yn canmol rhyw lawer ar ysgrif OM, a hynny, efallai, am fod mwy o le ynddi i benillion Williams Pantycelyn nag i hanes Hywel Harris, a'r penillion hynny yn eithaf beirniadol mewn gwirionedd o'r Diwygiwr mawr - mi aeth 'oddi ar y rêls' yng ngolwg llawer.

  Ond daeth arnaf i awydd aros yn Nhrefeca, fel y byddai'r hen feirdd gynt yn mynd i aros i fynachlogydd yn y diwedd...

  Cartrefi Cymru: Rhaglen 2

 4. Canfyddiadau Holiadur Uwch Gynghrair Cymru

  Dydd Llun 15 Medi 2014, 05:33

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Yn ddiweddar, ymgymerodd Uwch gynghrair Cymru ac ymchwil i gasglu barn a llais y cefnogwyr am y drefn o gynnal y gynghrair a’r dull mae’r clybiau yn cael eu rhedeg. Yr wythnos diwethaf, datgelwyd canlyniadau ymchwil yma yn sgil ymateb 818 o gyfranwyr.

  Casglwyd gwybodaeth am broffil ddilynwyr Uwch Gynghrair Cymru, y ffordd y maent yn dilyn pêl-droed, ffactorau sy'n penderfynu sut mae cefnogwyr yn mynychu gemau, yn gwario arian mewn gemau, ymwybyddiaeth o noddwyr, ac mae eu hagweddau a'u safbwyntiau ar faterion penodol.

  Ymddengys fod 48% o ymatebwyr wedi cefnogi eu clwb am un mlynedd ar ddeg...

  Darllen mwy ynglŷn â Canfyddiadau Holiadur Uwch Gynghrair Cymru

 5. Digwyddiadur Radio Cymru 12 - 26 Medi

  Dydd Gwener 12 Medi 2014, 14:03

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Rhosygilwern, Crymych a Dinas Mawddwy heddiw a dros y penwythnos!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Gwener...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 12 - 26 Medi

 6. Cartrefi Cymru: Talgarth

  Dydd Gwener 12 Medi 2014, 13:43

  Twm Morys Twm Morys Cyflwynydd Cartrefi Cymru

  Un ysgrif, mewn gwirionedd, sy’n sail i’r ddwy raglen gyntaf. Cyhoeddwyd hi ym 1892 yn y cylchgrawn Cymru o dan y teitl ‘Talgarth’, ac mae hi’n cofnodi taith O. M. Edwards yn haf y flwyddyn honno i’r hen Sir Frycheiniog i weld bedd Hywel Harris yn eglwys Talgarth a’i gartref yn Nhrefeca.

  Eglwys Talgarth, 1892 Eglwys Talgarth, 1892

  Sylweddolais wedyn fod deunydd i wneud dwy raglen, yn benna’ am fy mod i wedi taro drwy ddamwain ar Gymro Cymraeg yn Nhalgarth, sef Mr Dave Cook.

  Mae OM yn cwyno, dros gant o flynyddoedd yn ôl, fod Talgarth wedi ei seisnigo bron yn llwyr. Gwelais gyfle i fynd ar ôl y...

  Darllen mwy ynglŷn â Cartrefi Cymru: Talgarth

 7. Alex yn Galw - Lisa Palfrey

  Dydd Gwener 12 Medi 2014, 12:51

  Alex Jones Alex Jones Presenter

  Pawb yn iawn ma?
  Dwi newydd dderbyn newyddion gwych bore ma. Dwi'n Fodryb unwaith eto, ond i ferch fach tro ma! Ciwwwt!
  Mae hi wedi bod yn wythnos lawn ond gwych unwaith 'to wythnos ma! Dawn French oedd gwestai'r 'One Show' nos Lun a doeddwn i  ddim yn deall fod Dawn wedi cael ei magu ar Ynys Môn gan fod ei thad yn y RAF yn y Fali. Fi bob amser yn rhyfeddu faint o bobl sydd â rhyw gysylltiad â Chymru! Nos Fawrth y cogydd Rick Stein oedd gyda ni. Nawr, dwi ddim y gore yn y gegin, a gweud y gwir fi’n hollol ‘hopeless’. Ond fi yn joio bwyta pryd da o fwyd ac yn ffodus i mi, fe oedd Charlie...

  Darllen mwy ynglŷn â Alex yn Galw - Lisa Palfrey

 8. Tra Bo Dau - Aloma a John Pierce Jones

  Dydd Gwener 12 Medi 2014, 08:42

  Nia Roberts - Cyflwynydd Nia Roberts - Cyflwynydd

  Dwi’n lecio Pontydd, wedi gwneud erioed. Dydi hynny ddim yn syndod nagydi, fel un gafodd ei magu ar ynys. Mi ddois i i sylweddoli’n reit ifanc pa mor bwysig ydi pont! Mae’n rhaid i chi gael un os ‘da chi eisiau cyrraedd a mae nhw’n angenrheidiol hefyd os ‘ da chi’n chwilio am ddihangfa!

  Dwi’n rhyfeddu at waith y Penseiri a’r Peirianwyr a thros y blynyddoedd dwi ‘di gweld a chroesi nifer o bontydd mawr a bach y byd…. Y Golden Gate a Phont Brooklyn, Y Ponte Vecchio a’r Rialto, Pont Harbwr Sydney hefyd a dwi’n hoff o Bont y Pair ym Metws y Coed, ond dim ond un bont sy’n...

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau - Aloma a John Pierce Jones

 9. Addasrwydd Caeau 3G

  Dydd Iau 11 Medi 2014, 11:04

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Dros y misoedd diweddar mae nifer o glybiau pêl droed Cymru wedi dangos diddordeb, / neu wedi sefydlu caeau 3G i chwarae arno.

  I rai timau mannau hyfforddi ydi'r caeau yma, i eraill, dyma fydd wyneb y cae y byddant yn chwarae eu gemau cystadleuol arnynt, boed hynny yn Uwch gynghrair Cymru neu mewn cynghreiriau rhanbarthol.

  Gyda grantiau ar gael i ddatblygu’r caeau artiffisial yma, mae’r cyfle i ddatblygu wyneb y cae chwarae yn demtasiwn mawr.

  Beth felly ydi’r cymhelliad?

  Yn ôl ffurflen gais Cymdeithas Bel Droed Cymru, fe ddylid gweld canlyniadau positif yn natblygiad medrau'r chwaraewyr.

  Mae...

  Darllen mwy ynglŷn â Addasrwydd Caeau 3G

 10. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Medi 9, 2014

  Dydd Mawrth 9 Medi 2014, 11:22

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. 

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Huw Stephens - Gwyl Gwydir

  Gwyl Gwydir - Gwydir festival
  croesawu - welcome
  taith - tour
  uchafbwynt - highlight
  ar y gorwel - on the horizon
  seibiant bach - a litle break
  canolbwyntio - to concentrate
  canmol - praising
  meddwol - drunken
  haeddu - to deserve

  ...Gwyl Gwydir. Mae'r wyl hon yn un o nifer o wyliau cerddorol fuodd yng Nghymru dros yr haf - Gwyl Arall yng Nghaernarfon, Gwyl Gardd Goll ar Ynys Môn, ac yn y de mi gaethon ni wyl y Dyn Gwyrdd ac...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Medi 9, 2014

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook