Gwrando
26/09/2018
BBC Radio Cymru

  Blog Radio Cymru

  Negeseuon

  • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

   Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   Bore Cothi - Bag Mari Gwilym

   ffisyg - medicine
   tagu - coughing
   mogfa - asthma
   da da - sweets
   newydd ddod o hyd iddo fo - just found it
   colur - make up
   arogl bach diflas - a nasty little smell
   oglau - odour
   ni fydd yn gyfrifol - we will be responsible
   diogelwch - safety

   Tybed beth sydd ym mag yr actores a'r awdures Mari Gwilym? Buodd hi'n agor ei bag ac yn mynd drwy ei gynnwys efo Shan Cothi ar Bore Cothi dydd Mawrth diwetha. Fydd hi ddim yn hir iawn yn mynd trwy'r bag na fydd?

   Rhaglen Aled Hughes - Eliud Kipchoge

   anhygoel - incredible
   y gamp - the achievement
   tu hwnt i ddisgrifiad - beyond description
   wedi chwalu'n ddarnau - smashed to pieces
   ym myd y campau - in the world of sport
   yn wyrthiol - miraculously
   bod dynol - human
   cyflawni - to achieve
   cyflymder a gwydnwch - speed and toughness
   cyd-destun - context

   Cofiwch rwan, os dach chi'n teimlo'n sâl - chwiliwch am Mari Gwilym, bydd rhywbeth yn siwr o fod yn ei bag ar eich cyfer. Cafodd record y byd am redeg marathon ei dorri yr wythnos diwetha gan Eliud Kipchoge. Gorffennodd y râs 78 eiliad...

   Darllen mwy

  • Blogiwr Ar y Marc

   Wythnos gyntaf y cynghreiriau Ewropeaidd ac wythnos ddiddorol.

   Ar ôl yr holl heip o gael eu hystyried fel darpar enillwyr Cynghrair y Pencampwyr, allai Manchester City wneud dim gwell na chwympo ar eu wynebau o flaen eu cefnogwyr a cholli adre i Lyon o Ffrainc.

   Dwi’n cyfeirio at y cefnogwyr, ond roedd yna ddigon o seddau ar gael yn yr Etihad nos Fercher , digon i wneud rhywun feddwl nad yw dilynwyr City gyda llawer o ddiddordeb mewn gemau Ewropeaidd, neu ar y llaw arall, fod y sefyllfa bersonol o godi crocbris ar fynd i weld gemau pêl droed yn dechrau brathu.

   Taith i’r Swistir gafodd cymdogion City, Manchestser United, sydd yn parhau i gael eu beirniadu am eu canlyniadau a'u dull o chwarae. Ond, roedd buddugoliaeth gyfforddus o dair gôl i ddim yn erbyn Young Boys Berne yn dangos, o leiaf, fod ganddynt well ddealltwriaeth o sut i chwarae yn Ewrop! Er hynny, buddugoliaeth dros y tîm gwanaf yn eu grŵp oedd hwn, ond pwy oedd yn disgwyl i City golli adref i Lyon?

   Collodd Tottenham yn Inter Milan ar ôl edrych y byddant am gael buddugoliaeth , (dwy gol yn y pum munud olaf i'r Eidalwyr) ond dangosodd Lerpwl efallai y gallant gynnig llawer mwy ar lwyfan Ewrop wrth iddynt greu cynnwrf a...

   Darllen mwy

  • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

   Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   Rhaglen Geraint Lloyd - Daniela Schlik

   digwyddiadau cymdeithasol - social events
   enfawr - huge
   mae na rhyw alw - there's a demand
   bob yn ail - every other
   llwyddiant - success
   y rownd derfynol - the final round
   mwyach - by now
   ieithyddol - linguistic

   Fel dach chi'n gwybod mae'r dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion yn dechrau'r wythnos yma, a dw i'n siwr bod llawer ohonoch chi yn edrych ymlaen at y wers gynta! Cafodd Geraint Lloyd sgwrs yr wythnos diwetha efo Daniela Schlick sy'n dod o'r Almaen yn wreiddiol ond sy'n byw yn ardal Bangor yng Ngwynedd erbyn hyn. Buodd Daniela yn cystadlu yng nghystadleuaeth Dysgwr y Fwlyddyn yn y gorffennol a dyma hi'n rhannu ei phrofiad hi o ddysgu Cymraeg.

   Taro'r Post - Siarad

   gwirfoddoli - to volunteer
   dim esgusodion - no excuses
   un cam bach ar y tro - one step at at time
   cyfle ar ôl cyfle - chance after chance
   ystyried - to consider
   gormod o ymdrech - too much effort

   Ac eleni Daniela gafodd y marc uchaf drwy Gymru yn yr arholiad Uwch, llongyfarchiadau mawr iddi hi ynde? Roedd Daniela yn sôn yn fan'na ei bod...

   Darllen mwy

  • Blogiwr Ar y Marc

   Yn dilyn eu llwyddiant wrth drechu Falkirk oddi cartref y Sadwrn diwethaf, bydd Nomadiaid Cei Conna yn wynebu Coleraine o Uwch Gynghrair Gogledd Iwerddon yn nhrydedd rownd Cwpan Her yr Alban (Cwpan IrnBru).

   Dyma fydd gêm gartref gyntaf y Nomadiaid yn y gystadleuaeth, sydd wedi eu gweld yn teithio i'r Gogledd ddwywaith hyd yn hyn, i wynebu Dumbarton a Falkirk.

   Bydd y gêm, a fydd yn cael ei chwarae ar nos Sadwrn Hydref 13 (am 7.30 ac yn fyw ar Sgorio ar S4C) yn gweld Cei Conna yn croesawu’r tîm sy’n profi cryn lwyddiant yng Ngogledd Iwerddon, ac a orffennodd yn yr ail safle yn yr uwch...

   Darllen mwy

  • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

   Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   Post Cyntaf - Elin Fflur ac IVF

   cantores - female singer
   triniaeth - treatment
   beichiogi'n naturiol - natural pregnancy
   cyllid - finance
   dod i ben - finish
   andros o anodd - very difficult
   tu ôl i'r wên barod - behind the ready smile
   ystadegau - statistics
   trafferth - problems
   ymateb - response

   Clip o'r gantores Elin Fflur yn siarad efo Dafydd Gwyn ar y Post Cyntaf am ei phrofiad o golli babi ar ôl cael triniaeth IVF. Gobaith Elin ydy bydd...

   Darllen mwy

  • Blogiwr Ar y Marc

   Yn dilyn y siom o fethu a chymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd eleni, fe wawriodd cyfnod a gobaith newydd ymysg to brwdfrydig y Cymry newydd neithiwr yng Nghaerdydd.

   Ie, daeth llanw wedi'r trai, ac enfys wedi'r glaw, ac erbyn diwedd y noson mi wn y wawr a ddaw.

   A’i dyma’r perfformiad gorau a welwyd gan Gymru erioed ?

   Gwell na’r ddwy gêm yn erbyn Gwlad Belg neu’r prynhawn gwefreiddiol hwnnw ym Mordeaux ?

   Anodd ydi mesur llwyddiant ond fe gyrhaeddodd Ryan Giggs a’i dim ifanc fel seren y geni newydd wrth i Gymru chwalu Gweriniaeth Iwerddon yn ulw a gosod safonau newydd i ddyfodol newydd.

   Roedd y...

   Darllen mwy

  • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

   Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   Yng Nghwmni Rhys Ifans - Rhys a'r paparazzi

   gyrfa lwyddiannus - successful career
   golygfa enwog - famous scene
   trôns - underpants
   cyfnod yn fy mywyd i - a period in my life
   sylw hunllefnus - nightmarish attention
   y wasg - the press
   uffern - hell
   effaith enbyd - terrible effect
   ymdopi - to cope

   Mae'r actor Rhys Ifans wedi cael gyrfa lwyddiannus iawn. Mae llawer yn ei gofio yn y ffilm Notting Hill a'r olygfa enwog lle roedd ei gymeriad yn sefyll...

   Darllen mwy

  • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

   Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

    

   Pobol y Môr - Gorbysgota

   gorbysgota - to overfish
   atgenhedlu - to reproduce
   niferoedd - numbers
   pryder - concern
   heriau - challenges
   peri gofid - to cause concern
   bod yn wyliadwrus ohono - to be alert to it
   yr hinsawdd yn cynhesu - the climate warming
   yn bla - a plague
   ddim o angenrheidrwydd - not necessarily

   Aeth Alun Elidyr i Ben Llyn ddydd Llun efo'r rhaglen Pobol y Môr, ac mi gafodd o sgwrs ym Mhwllheli efo Greta Hughes sy’n gweithio i...

   Darllen mwy

  • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

   Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   Pobol y Môr - Mandy Walters

   ennill bywoliaeth - earn a living
   ychwanegu gwerth at - adding value to
   paratoi y cranc - preparing the crab
   y stondin - the stall
   i'r perwyl hynny - with that aim
   gweithdy - workshop
   pig - claw
   cimwch - lobster
   breintieidig iawn - very privileged
   eich cynnyrch chi - your produce

   Clip bach o gyfres newydd, Pobol y Môr. Wythnos yma aeth Alun Elidyr i bentref Llandudoch yng ngogledd Sir Benfro i ddysgu ychydig am bysgota...

   Darllen mwy

  • Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

   Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   Post Cyntaf - Tad Geraint

   gohebydd - correspondent
   Y Cymro cynta erioed - first ever Welshman
   coelio - to believe
   os cwrddan ni lan - if we meet up
   y blynyddoedd cynnar - the early years
   yr hewl (heol) - road
   balch - pleased
   y gefnogaeth - the support
   crys melyn - yellow jersey
   cynlluniau - plans

   Lle arall ond efo Geraint Thomas a'r Tour de France. Ond tad Geraint oedd yn cael y sylw ar y Post Cyntaf fore Llun. Dyma i chi'r gohebydd Tomos Lewis...

   Darllen mwy