Blog Poileataigeach Naidheachdan Blog Poileataigeach
Help / Taic

Tasglannan airson 2012-06

Plana Nàiseanta 2012-2017

Niall O’Gallagher | 2012-06-28, 16:49

Beachdan (0)

Thàinig Ministear na Gàidhlig, Alasdair Allan, gu Bunsgoil Stenhouse ann an Dùn Èideann an-diugh airson Plana Nàiseanta Cànain Gàidhlig fhoillseachadh airson nam bliadhnaichean 2012 gu 2017.

Cha tèid mi tro gach puing dhe, ach gabhaidh a leughadh uile an seo.

A-rithist, tha e a' cur cuideam air foghlam.

Tha Bòrd na Gàidhlig airson an àireamh de sgoilearan a thòiseachas foghlam Gàidhlig gach bliadhna a dhùblachadh gu 800.

Cuideachd, tha iad airson 's gum bi 3000 inbheach a' togail na Gàidhlig - suas bho mu 2000 an-dràsta.

A bharrachd air a sin, tha am plana ag ràdh gum bu chòir barrachd sheirbhisean a thoirt seachad anns a' Ghàidhlig ann an sgìrean far a bheil co-dhiù 20% dhen t-sluagh ga bruidhinn.

Crìonadh

Tha Riaghaltas na h-Alba airson stad a chur air crìonadh luchd-labhairt na Gàidhlig ro 2021.

An-diugh, thuirt cathraiche a' Bhuird, Ealasaid Nic an t-Saoir gun robh an dà chuid 'spàirn' agus 'stòras' a dhìth.

Dh'fhaighnich mi do mhinistear na Gàidhlig, Alasdair Allan, cò às a thigeadh an t-airgead sin aig àm nuair a bha uallach mòr air an sporan phoblach.

Gabhaidh èisteachd ris an agallamh air fad an seo.

Ach am bi seo gu leòr?

'S e ur beachd fhèin an rud as cudromaiche.

PS.

'S e seo an là mu dheireadh aig a' Phàrlamaid airson an t-samhraidh.

Bidh am blog seo a' gabhail fois cuideachd - deagh shaor-làithean dhuibh uile.

Taic nam Ban

Roinnean Phost:

Niall O’Gallagher | 2012-06-26, 14:49

Beachdan (0)

A bheil Iomairt an Aonaidh ag amas gu sònraichte air boireannaich?

An-dè, bu choltach dhòmhsa gu bheil.

Nuair a chaidh an iomairt Better Together a chur air bhog ann an Dùn Èideann, rinn Alasdair Darling iomradh air na 'boireannaich làidir' a sheall gur e a bhith 'ag obair còmhla' an dòigh gus coimhearsnachd a chumail beò.

Bha an seann seansalar caran gagach leis na faclan, mar nach robh dùil aige riutha.

Thug e orm smaointinn - carson a rinn e iomradh air boireannaich gun iomradh sònraichte air fireannaich?

Feuchaidh mi ris a' cheist sin a fhreagairt an-dràsta.

Argamaid

Tha fianais nan cunntasan-bheachd ag innse dhuinn gu bheil taic airson neo-eisimeileachd nas ìsle a-measg bhoireannach.

Gus 51% dhen bhòt fhaighinn anns an referendum, feumaidh an SNP rudeigin a dhèanamh mu dheidhinn sin.

Ged a thuirt muinntir na h-iomairt a chuireadh air bhonn an-dè gun dèanadh iad an argamaid airson an Aonaidh, 's e an dreuchd a a tha aca dèanamh cinnteach nach ruig a' bhòt airson neo-eisimeileachd an ìre sin.

A bharrachd air an iomradh sin air 'boireannaich làidir', bhruidhinn Mgr Darling uair 's a-rithist mu dheidhinn cloinne agus teaghlaich anns an òraid aige.

Bha 'ar teaghlaichean' anns a' chiad sheantans.

Nas fhaide shìos a' chiad duilleag, thuirt e gu robh na trì pàrtaidhean a bha an sàs anns an iomairt air an àrd-ùrlair còmhla gus 'àm ri teachd nas fheàrr' a choisinn airson 'ar cloinne' mar phàirt dhen Rìoghachd Aonaichte.

Cothrom

A rèir mo chunntais-se, nochd 'teaghlach' còig tursan agus 'clann' sia tursan.

Is coltach gu bheil iomairt an Aonaidh a' faicinn laigse aig an SNP - agus aig Ailig Salmond gu sònraichte - a dh'fhaodadh cothrom a thoirt dhaibhsan.

Feuchaidh iad ri cur ris na teagamhan a tha aig cuid - a rèir nan cunntasan-bheachd - mu na dh'fhaodadh neo-eisimeileachd ciallachadh airson cloinne.

Bha eaconomaidh aig teas-mheadhan an deasbaid seo mar-thà.

Ach 's soilleir a-nis gur e taobh pearsanta na ceist a bhios bunaiteach don dà iomairt anns an dà bhliadhna - mas e sin an clàr-ama - a tha romhainn.

Thèid fàilte a chur air ur beachdan, mar as àbhaist.

Salmond a' tadhal air Leveson

Niall O’Gallagher | 2012-06-14, 6:26

Beachdan (0)

Dè ur beachd-se air mar a chaidh le Ailig Salmond aig Leveson?

O chionn seachdain no dhà, bu choltach nach robh ceannard an SNP buileach aig a dhòigh fhèin.

Cha d'rinn e cho math aig Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir agus a b' àbhaist dha, a' toirt cothrom gu math ainneamh do cheannardan nam pàrtaidhean eile gus a' chùis a dhèanamh air.

Ach b' e an seann Ailig a nochd ron rannsachadh aig Cùirtean Rìoghail a' Cheartais ann an Lunnainn.

Tron fheasgar, bha Mgr Salmond a' coimhead gu math cofhurtail.

Ro chofhurtail, 's dòcha.

Scaineal

Bu choltach gun do chòrd an seisean ri Mgr Salmond, mar gun robh e air a dhòigh fhaighinn a-mach às an oifis fad greis.

Chuir e fhèin air adhart mar duine nach robh idir an sàs anns an scaineal a chuir an ceòl air feadh na fìdhle aig Westminster.

Bhruidhinn Mgr Salmond mar nabaidh coimhneal, a thadhail air a' chàirdean mu dheas gus beagan comhairle a thoirt seachad.

Chaidh sinn a dhèanamh na b' fhasa dha as dèidh mar a chuireadh 'Pàrlamaid Shasainn' air Westminster leis a' Mhorair Leveson fhèin.

Rinn am prìomh mhinistear gàire bheag agus thuirt e ''S toil leam sin'.

Aon tadhal gu Mgr Salmond mus do thòisich an gèama.

Fianais

Nuair a thòisich, ghagh e an cothrom freagairt na ceist a thog Ruth Davidson uair is a-rithist aig Holyrood.

Dh'innis e don rannsachadh - agus do cheannard nan Tòraidhean nan robh i ag èisteachd - nach robh fianais aige gun deach farchluais a dhèanamh air a' fòn-làimhe aige.

Ach thuirt Mgr Salmond gun robh fianais aige gun deach sùil a thoirt air a' chunntas bhanca aige leis an Observer.

Thuirt e gun deach innse dha le cuideigin aig a' phàipear gun robh fiosrachadh aca nach b' urrainn tighinn ach bhon chunntas.

Thuirt Guardian News & Media - leis a bheil an Observer agus a rinn sgrùdadh mòr air farchluais anns a' phàipear làitheal aige - nach robh fianais aig Mgr Salmond airson na casaid aige.

Tha Mgr Salmond a' diùltadh an duine a thug am fios dha ainmeachadh.

Argamaid

Aig a' cheist aig cridhe na cùise, ge-tà, chum Mgr Salmond ris an loidhne a chleachd e roimhe.

A' cheist, dè an cuideachadh a thabhainn e do News Corp anns an oidhirp aca gus làn smachd fhaighinn air BSkyB?

Na fhreagairt, thuirt am prìomh mhinistear gun robh e deònach an argamaid a chur ri Rùnaire a' Chultair, Jeremy Hunt, gum bu chòir a' bhuaidh air cosnaidhean a bhith na pàirt dhen cho-dhunadh aige air a' chùis.

Am beachd Mhgr Salmond cha robh càil mì-iomchaidh mu dheidhinn sin - cha robh dleastanas air airson co-fharpais craolaidh, ach bha airson na h-eaconamaidh agus chosnaidhean ann an Alba.

Tha na dùbhlanaich aig Holyrood ag ràdh gu bheil tòrr cheistean aige ri fhreagairt mun chàirdeas aige le Rupert Murdoch.

Bidh cothrom aca am togail, mar as àbhaist, aig Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir an-diugh fhathast.

A' dèanamh a roghainn

Roinnean Phost:

Niall O’Gallagher | 2012-06-07, 18:16

Beachdan (0)

Chaidh Ed Miliband an sàs a-rithist anns an deasbad mu neo-eisimeileachd na h-Alba.

Bheir toradh na bhòt buaidh mhòr air beatha phoileataigeach Mhgr Mhiliband fhèin.

A dh'aindeoin na beàrn a dh'fhosgail o chionn goirid eadar na Làbaraich agus na Tòraidhean anns na cunntasan-bheachd, tha rathad fada fhathast eadar Mgr Miliband agus Àireamh a Deich, ma ruigeas e idir i.

Dh'fhaodadh an rathad sin a bhith fiù 's na b' fhaide as aonais nam ball Làbarach a chuir Alba gu Westminster o chionn bhliadhnaichean.

Mar sin, tha tòrr an crochadh air an referendum do Mhgr Miliband.

Cha b' e sin an argamaid a rinn e an t-seachdain-sa ge-tà.

Eachdraidh

Bhruidhinn e mu eachdraidh a theaghlaich fhèin, a thàinig a Bhreatainn agus iad a' teicheamh air na Nàsaich.

Mar sin, bha Mgr Miliband pròiseil às gu bheil e na Iùdhach, na Shasannach agus na Bhreatannach - fèin-aithne trì-fhillte, co-dhiù.

B' e a' chasaid chur e air an SNP, gun robh iad airson toirt air daoine taghadh a dhèanamh eadar dà phàirt dhen fhèin-aithne aca.

Aig a' char as sìmplidhe, an robh iad airson a bhith Albannach air neo Breatannach?

Do Mhgr Miliband, bha sin na roghainn cheàrr.

Air a' cheist seo, co-dhìu, tha an SNP ag aontachadh.

Deasbad

Am beachd Ailig Salmond, thàinig Mgr Miliband air dheireadh chun an deasbaid seo .

Thuirt e gun robh am pàrtaidh aige air a bhith a' brosnachadh fèin-aithne Albannach fad ginealaich co-dhiù a bha fosgailte do dhaoine de gach dualchas.

Do nàiseantaich Albannach an là an-diugh, dh'fhaodadh tu a bhith Albannach agus Èireannach, Sasannach no Pagastanach.

Tha cuid a' dol fiù 's nas fhaide.

Tha feadhainn mar Phete Wishart agus Aonghas Brianan MacNèill air a bhith a' cumail a-mach gu faod Albannaich a bhith Breatannach fhathast as dèidh dhaibh an Rìoghachd Aonaichte fhàgail.

Dhaibhsan, 's e 'Breatainn' ainm an eilein, 'an Rìoghachd Aonaichte' ainm na stàit agus iad ag ràdh gur e an dàrna rud a-mhàin a tha fo cheist.

Brosnachadh

Cha ghabh pàrtaidhean an Aonaidh ri sin, agus cha do ghabh Mgr Miliband.

Ach thuirt e gun robh aon rud eile a dhìth airson an t-Aonadh a dhìon agus a neartachadh.

Nan robh e airson fèin-aithne làidir Albannach a bhrosnachadh, thuirt e, b' fheudar an aon rud a dhèanamh le Sasainn.

Agus chuir e cuid dhen choire airson sin air a' phàrtaidh aige fhèin, ag ràdh gun robh muinntir na làimhe clì roimhe air an nàireachadh leis a' cheist.

Tha Mgr Miliband a' creidsinn gu feum Albannaich agus Sasannaich a bhith toilichte anns an Rìoghachd Aonaichte gus dèanamh cinnteach gum mair i.

Dhiùlt e taic a chur ri Pàrlamaid airson Shasainn - ach bidh aig Mgr Miliband ri barrachd a ràdh mus tig a' bhòt mun seòrsa de chruth a bhios air an Aonadh anns an àm ri teachd.

Stiùireadh a’ BhBC

BBC © 2014 Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.