Help / Cymorth

Archifau Tachwedd 2011

Sesiynau lu!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 15:57, Dydd Mercher, 30 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Nos Lun dwetha fe gaethom ni sesiwn arbennig iawn wedi ei recordio yn stiwdios Radio Cymru gan yr athrylith Euros Childs.

Nos Lun nesa bydd sesiwn arall ar raglan Huw Stephens. Y Bandana – y grwp pop o ardal Llanrug a Chaernarfon fydd y tro hwn yn darparu’r gerddoriaeth.

Bydd Gwilym y canwr hefyd yn y stiwdio yn sgwrsio gyda Huw.

Dyma un o’r caneuon o Sesiwn Euros. Mae’r sesiwn i’w chlywed yn ei chyfanrwydd ar wefan C2.

Gyda llaw, mae albym ddiweddara’ Euros Childs allan bellach ac ar gael o’i wefan www.euroschilds.com am ddim, neu am gyfraniad – mwynhewch!

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Noson gerddoriaeth ydi nos Fercher!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:20, Dydd Mercher, 30 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Helo!
Ar y rhaglen heno am 8 - Huw M fydd yn dewis 'Caneuon i...' a Griff Lynch fydd yn trafod newyddion y sin.

Albym yr wythnos ydi CURIAD CARIAD - Llwybr Llaethog, a Carys o Ysgol Uwchradd Llanfyllin fydd yn dewis can gwaith cartref.

Cadwyn Coleg a chofio Freddie Mercury

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 09:54, Dydd Iau, 24 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Helo! Ar y rhaglen - heno am 8 - Lois Angharad o Brifysgol Caerdydd ydi'r nesa yn y Gadwyn Coleg, ac fe fydd Barry Thomas yn trafod bywyd a cherddoriaeth Freddie Mercury a hithau'n ugain mlynedd i'r diwrnod ers ei farwolaeth.

Fe gawn ni gan arall oddi ar albym Dan Amor - NEIGWL ac fe fydd 'na rywun arall o Ysgol Uwchradd Caergybi yn dewis can gwaith cartref.

A heno da ni isio gwybod be ydi'ch hoff gan Freddie Mercury chi ??

Noson gerddoriaeth ydi hi heno!!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 10:57, Dydd Mercher, 23 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Helo! Ar y rhaglen - heno am 8 - fe fydd Carys Eleri yn dewis 'Caneuon i...' ac Owain Gruffydd fydd yn trafod Newyddion y Sin.

Albym yr wythnos ydi NEIGWL - gan Dan Amor, ac fe fydd 'na rywun arall o Ysgol Uwchradd Caergybi yn dewis can gwaith cartref

Geraint Jarman yn dewis 'Caneuon i...' heno...

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:05, Dydd Mercher, 16 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Heno am 8 - Geraint Jarman fydd yn dewis 'Caneuon i...' a Gwyn Eiddior fydd yn trafod newyddion y Sin.

Gawn ni gan arall oddi ar albym yr wythnos sef GATHERING DUSK - gan Huw M a Guto o Ysgol y Preseli sydd yn dewis can gwaith catref.

Elin Fflur fydd yma heno am 8....

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 11:17, Dydd Iau, 10 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Ia Elin sydd yn cadw sedd Lisa Gwilym yn gynnes heno! Teleri Glyn Jones yng Nghaeredin ydi'r nesa yn y Gadwyn Coleg, ac mi fyddwn ni'n dilyn Rali GB Cymru hefyd, yn ogystal a dilyn ymdrechion Iwa Huws - Cowbois Rhos Botwnnog i ddysgu Cerdd Dant!

A heno 'da ni isio gwybod be oedd eich car cyntaf chi, neu be fyddai eich car delfrydol chi?!

@ebion heno

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 19:50, Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)


Cymysgu alcohol a diodydd egni:

Ma' cymysgu alcohol a diodydd egni wedi dod yn rwbeth arferol iawn ar noson allan. Y peryg gyda hyn yw bod y person sy'n yfed y diod ddim yn sylweddoli faint ma' nhw'n meddwi oherwydd yr egni ma'r diodydd yma yn rhoi iddynt. Dyma fwy o wybodaeth .

http://www.alcoholconcern.org.uk/alcohol-concern-in-action/projects/alcohol-concern-cymru/news/Drinkers-urged-to-wise-up-about-alcohol-and-energy-drinks?lang=cy


Pobl ifanc yn defnyddio'r we i drafod alcohol:

Ma' pobl ifanc yn aml yn defnyddio'r we I drafod pethau nad ydynt yn teimlo'n gyfforddus I drafod mewn bywyd go iawn neu gyda person 'go iawn'. Dyma mwya o wybodaeth I chi felly am ble allwch chi drafod materion fel alcohol a chyffuriau yn ddi-enw ac yn gwbwl anhysbys

http://www.alcoholconcern.org.uk/alcohol-concern-in-action/projects/alcohol-concern-cymru/news/new-media-new-problem-using-the-internet-to-promote-alcohol?lang=cy

Nawdd gan gwmnÏau alcohol i chwaraeon a gwyliau cerddoriaeth:

Dros y blynyddoedd mae cynnydd enfawr wedi bod yn y cwmniau alcohol sy'n noddi chwaraeon a gwyliau cerddoriaeth.
Mae adroddiad newydd gan Alcohol Concern Cymru yn tynnu sylw at y nawdd y mae'r diwydiant alcohol yn ei roi i ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon yng Nghymru.

http://www.alcoholconcern.org.uk/alcohol-concern-in-action/projects/alcohol-concern-cymru/news/drinks-industry-sponsorships-under-the-spotlight?lang=cy


Stafell Fyw yn cynnig bywyd newydd

Yn ddiweddar agorwyd canolfan driniaeth sydd yn cynnig gofal dydd, ddwyieithog i rai sy'n cael anhawster gydag alcohol, cyffuriau (ar bresgripsiwn neu'n anghyfreithlon), neu unrhyw ddibyniaeth arall. Yn aml mae cael y driniaeth a'r cymorth yn yr iaith Gymraeg yn help mawr I bobl.
Dyma'r linc I'r ganolfan newydd yng Nghaerdydd

http://www.livingroom-cardiff.com/

Gwynedd - Ni!
Gwefan yn cynnig cyngor cyfeillgar I bobl ifanc 16-25 mlwydd oed sydd yn poeni am broblemau alcohol a chyffuriau a phob math o faterion eraill all effeithio arna chi yn eich arddegau...
http://www.gwynedd-ni.org.uk/GwyneddNi/16-25/gn_16_25_dogfen.asp?cat=7101&doc=26287&Language=2


CAIS
"Nod CAIS yw gwneud newidiadau cadarnhaol ym mywydau pobl y mae cyffuriau ac alcohol yn effeithio arnyt, drwy amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth a ddarperir gan staff medrus a phrofiadol, yn y gred y gall pobl newid a bod pobl yn newid"

http://www.cais.co.uk/

Siarad A Frank

Os ydych chi'n poeni am gamddefnyddio cyffuriau a chaethiwed i gyffuriau, gall y llinell gymorth Talk to Frank helpu.

Mae FRANK yn rhedeg llinell gymorth am ddim a gwefan sy'n esbonio sut y gall gwahanol fathau o gyffuriau effeithio arnoch. Gallwch gael cyngor cyfrinachol drwy ffonio 0800 77 66 00, saith niwrnod yr wythnos. Bydd y galwadau am ddim ac ni fyddant yn ymddangos ar eich bil ffôn, ond efallai y bydd yn rhaid talu os defnyddiwch ffôn symudol.

http://www.talktofrank.com/


@ebion: y rhaglen olaf

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 15:49, Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Heno am 10 o'r gloch fydd rhaglen olaf cyfres @ebion - cyfres sydd wedi bod yn rhedeg am ddeufis erbyn hyn ac yn trin a thrafod materion sy'n bwysig i bobl ifanc..

Dros yr 8 wythnos ddiwethaf ni di bod yn trafod pob math o bethau o ddelwedd i rywioldeb i'r iaith Gymraeg a llawer mwy.

Ond heno i ni'n gorffen gyda phwnc sy'n fwy perthnasol nag erioed.

Wythnos ddiwethaf datgelwyd yn y papurau newydd fod plant mor ifanc â deuddeg mlwydd oed yn yfed hyd at ddeunaw gwydred o win mewn wythnos, ac wythnos yma ma' hyd yn oed un o gystadleuwyr yr X Factor, Frankie Cocozza, sy'n ddeunaw mlwydd oed, wedi cael cic mas o'r X Factor am frolio am gymryd cocaine.

Y addas iawn felly, Cyffuriau ac alcohol yw'n thema ni ar @ebion heno a dros y ddwy awr fyddwn ni yn clywed am arferion yfed pobl ifanc ar draws y wlad, ei barn nhw am gyffuriau ag alcohol ynghyd a phrofiadau personol a chyngor gan arbenigwyr.

Yn ymuno a fi fydd Dafydd, dyn sydd bellach wedi gwella o'i ddibyniaeth ar alcohol ac sy'n benderfynol o rybuddio eraill am y peryglon.

Nes ymlaen hefyd bydd y Dr Ifanc Heledd Roberts yn ymuno a fi. Ma' Heledd yn ddoctor yn Uned Asesiad Meddygol yn Ysbyty'r Waun yng Nghaerdydd ac yn trin pobl gyda phroblemau alcohol a chyffuriau. Yn ôl y ffigurau, mae o leiaf 1,200 o blant yn ymweld ag unedau brys bob blwyddyn oherwydd alcohol neu gyffuriau.
Ar ôl I Heledd weld y cynnydd yn y bobl ifanc sy'n marw o effeithiau alcohol a chyffuriau, mae hi ei hun wedi stopio yfed a hithau ond yn 25ain mlwydd oed.


Os i chi'n teimlo eich bod am ymateb neu rannu profiad gyda ni ar @ebion heno, ma' groeso i chi neud a hynny yn gwbwl di enw.

Rhif ffôn 03703 500 500
Text 67500
FaceBook a Twitter C2 BBC Radio Cymru

Edrych 'mlaen i gael ei chwmni chi am 10 o'r gloch.

Nia xx

MR HUW A DR ROCK

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:19, Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Helo! Heno am 8 - Mr Huw fydd yn dewis 'Caneuon i...' a Dr Rock fydd yn agor ei gwpwrdd cerddorol ar ol naw.

A gawn ni weld sut hwyl mae Iwan Huws - Cowbois Rhos Botwnnog yn ei gael ar ei sialens cerdd dant!

MR HUW A DR ROCK

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:17, Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Helo! Heno am 8 - Mr Huw fydd yn dewis 'Caneuon i...' a Dr Rock fydd yn agor ei gwpwrdd cerddorol ar ol naw.

A gawn ni weld sut hwyl mae Iwan Huws - Cowbois Rhos Botwnnog yn ei gael ar ei sialens cerdd dant!

Cowboi yn dysgu cerdd dant!!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 09:57, Dydd Llun, 7 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Dach chi erioed wedi canu cerdd dant? Neu osod cerdd dant?!
Wel dyna'r sialens mae Iwan Huws o Cowbois Rhos Botwnnog wedi ei derbyn gan BBC Radio Cymru - a bob bore yr wythnos yma ar raglen Nia Roberts am 11 o'r gloch - fe fydd 'na gyfle i chi ddilyn ei hanes o -wrth iddo dderbyn gwersi gan Menai Williams. Y gobaith ydi y bydd o yn medru canu ei osodiad ei hun erbyn diwedd yr wythnos.....

Coleg, bwyd coleg a rhoi Caerdydd ar y map!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:09, Dydd Iau, 3 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Helo! Heno am 8 - Marged Rhys ydi'r nesa yn y Gadwyn Coleg, ac ar ol naw fe fyddwn ni'n rhoi Caerdydd Ar y Map.

Mae genym ni ddwy gan arall oddi ar albym newydd Yr Ods - sef TROI A THROSI, a heno, da ni isio'ch awgrymiadau chi ar pa fwyd fedrwch chi fyw arno tra'n y coleg? Bins ar dost, brechdan crisps a tuna??

@ebion - Crefydd

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 19:53, Dydd Mercher, 2 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Nol yn yr haf, ges I gyfel i gael sgwrs gyda criw Y Gorlan yn 'Steddfod Wrecsam. Ma'r sgwrs honno yn fyw ar yr awyr nawr neu allwch chi wrando nol o fory ymlaen ar yr iplayer drwy'r wefan hon.

I ddarganfod mwy am y gorlan ac I weld fideo o Lewis Roderick yn egluro sut wnaeth y Gorlan effeithio arno gymaint nes iddo droi at y Gristnogaeth yna ewch I

http://www.ygorlan.com/index.html


Dwi hefyd yn sgyrsio'n fyw gyda'r gweinidog ifanc Y Parchedig J Derek Rees heno sydd wedi sefydlu Capel newydd Gymreig yn Abertawe.
I weld mwy am y capel ac I gysylltu yna ewch at y dudalen Facebook:

http://cy-gb.facebook.com/pages/Gomer/166840518503?v=info

Crefydd a gychwynnodd yn yr India tua 2,500 o flynyddoedd yn ôl yw Bwdiaeth ac erbyn heddiw yng ngwledydd Dwyrain Pell Asia y mae amlycaf. Ond dros y 50 mlynedd diwethaf mae wedi treiddio drwyddo i Ewrop ac erbyn hyn i Gymru gyda chanolfannau yng Nghaerdydd, Penrhos ger Raglan , Cwmbrân a Llangunllo (Powys). Ma na grŵp yng Ngogledd Cymru sy'n cwrdd yn aml i addoli, a ches i'r cyfle i fynd atyn nhw yn ystod un cyfarfod yn Nhy Nia Meleri Evans Yn rhuthin dros yr Haf.
Os oes gennych ddiddordeb neu ddysgu mwy yna ewch at y wefan ganlynol.
http://www.sgi-uk.org/

Mae Shehez Malik yn Fwslim ifanc o ardal Caerdydd. Mae e yn ymuno a fi heno hefyd i siarad am arferion mwslemaidd a sut mae portread negyddol y wasg ynghyd a therfysgaeth yn enw Islam wedi cael effaith ar y mwyafrif helaeth o fwslemiaid ifanc sydd yn condemnio'r hyn sydd yn digwydd. Mae'r Qur'An mewn gwirionedd yn ysgrif heddychlon iawn ac yn ol Shehez, mae codi ymwybyddiaeth o hyn yn holl bwysig I bobl sydd ddim yn dilyn Islam I ddeall be mae'n feddwl mewn gwirionedd.

http://www.islamwales.com/

Cerddoriaeth ydi thema nos Fercher!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 09:39, Dydd Mercher, 2 Tachwedd 2011

Sylwadau (0)

Ar y rhaglen heno am 8 - Osian Rhys o Yr Ods fydd yn dewis Caneuon i... a Ceri Phillips fydd yn trafod Newyddion y Sin.
Mi fydd genym ni ddwy gan arall o albym newydd Yr Ods hefyd TROI A THROSI hefyd.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.