Help / Cymorth

Archifau Hydref 2011

Cerdd Dant a Cowbois Rhos Botwnnog

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 15:10, Dydd Llun, 31 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Be ydi'r cysylltiad rhwng Cerdd Dant a Cowbois Rhos Botwnnog?

Wel yr ateb ydi Iwan Huws.

Mae Iwan Huws - prif leisydd y Cowbois wedi derbyn yr her o drio dysgu'r grefft o osod cerdd dant, a mynd ati wedyn i ganu ei osodiad ei hun. Tydi o erioed wedi gwneud dim byd fel hyn o'r blaen, ond mae o wedi treulio'r wythnosau diwethaf yn derbyn gwersi gan Menai Williams - sydd wedi yn brofiadol iawn yn y maes.

Ac wrth i ni agosau at yr Wyl Gerdd Dant yng Nghwm Gwendraeth (dydd Sadwrn Tachwedd 12fed), fe fydd na gyfle i chi ddilyn ymdrechion Iwan a Menai ar Raglen Nia Roberts bob bore wythnos nesaf.

Wnaiff Iwan lwyddo i osod, a chanu ei osodiad?

Dyma Iwan cyn y wers gyntaf

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Mwy o glipiau Sialens Cerdd Dant Iwan ar wefan Nia Roberts.

Mwy o gymorth bwlio?

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 20:04, Dydd Mercher, 26 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Os ydych yn meddwl eich bod yn fwli neu yn amau bod eich plentyn yn fwli, yna dyma ychydig o gymorth I chi...

http://www.direct.gov.uk/cy/YoungPeople/HealthAndRelationships/Bullying/DG_10031375CY

Gwefan yn lle facebook

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 20:01, Dydd Mercher, 26 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Ar ol i Megan Dance gael ei bwlio yn yr ysgol, aeth ei thad ati i greu gwefan newydd tebyg i facebook, ond dipyn saffach.
Am fwy o wybodaeth: www.greatbritishkids.com

Bwlio

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 19:59, Dydd Mercher, 26 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Mewn arolwg gafodd ei 'neud llynedd gan wefan Bullying online o bobl oedd yn cael eu bwlio, allan o'r miloedd wnaeth ymateb gwelwyd bod 49% o achosion yn erbyn merched a 51% yn erbyn bechgyn. Ro'dd 40% yn achosion o fwlio corfforol a 49% yn ymwneud a bwlio seicolegol.

Beth sy'n gwneud bwli a sut ma' delio gyda ef/hi? Dymm rhai o wefannau mwya defnyddiol i chi i gael mwy o wybodaeth boed chi'n berson ifanc yn cael eich bwlio, neu yn rhiant sy'n amau fod eich plentyn yn dioddef...

www.bullying.co.uk

http://www.beatbullying.org/

http://www.direct.gov.uk/cy/YoungPeople/HealthAndRelationships/Bullying/DG_182398CY

Bwlio - Be sydd gan yr heddlu i'w ddweud?

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 19:57, Dydd Mercher, 26 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Mae pedwar Heddlu Cymru, mewn partneriaeth ag Addysg a Llywodraeth Cymru, wedi ymrwymo i gyflwyno Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan (RhGCYCG) i bob Ysgol yng Nghymru. Ar hyn o bryd caiff y Rhaglen ei haddysgu gan 85 o Swyddogion Heddlu dynodedig. (13 yma yn Heddlu Dyfed-Powys)

Mae i'r Rhaglen dri llinyn

· Camddefnyddio cyffuriau a sylweddau

· Ymddygiad cymdeithasol a'r gymuned

· Diogelwch

Mae'r rhaglen yn cynnig cynllun sbiral o wersi i ddisgyblion yn amrywio o'r ysgol gynradd i'r uwchradd - 5-16 oed.

BWLIO

Cyflwynir nifer o wersi i ystod o oedrannau sy'n ffocysu ar;

· adnabod effeithiau niweidiol bwlio

· datblygu strategaethau i ddatrys gwrthdaro a delio gyda bwlio

· gwerthfawrogi a dathlu gwahaniaeth ac amrywiaeth

· ymwybyddiaeth o hawliau dynol a chyfrifoldebau

Ym mis Medi eleni lawnsiwyd gwers arbennig ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o beth yw bwlio seiber.

Cyflwynwyd mewn partneriaeth gyda'r Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn (CEOP)

Yn ogystal a chyflwyno gwersi yn yr ysgolion, mae'r swyddogion yn cynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth i staff, llywodraethwyr a rhieni fel bo'r galw. Os oes gan unrhywun bryderon neu gwestiynnau am fwlio yna cysylltwch â'r heddlu ar 101, neu edrychwch ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu gwefan yswyddogol y rhaglen www.schoolbeat.org

Elin Fflur fydd yma heno am 8....

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 18:35, Dydd Llun, 24 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Heno am 8 - Elin Flur fydd yn cyflwyno ac yn cael gwybod sut wythnos sydd gan Geraint Hughes ar y gweill. Mari Emlyn fydd yn rhoi trefn ar ddyddiadur yr wythnos.

Albym yr wythnos ydi HOTEL SHAMPOO - Gruff Rhys - sef yr albym enillodd Y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yng ngwyl Swn nos Wener.

A heno da ni isio tri gair i ddisgrifio'ch penwythnos chi!

Manceinion ac Azerbaijan heno!!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 13:20, Dydd Iau, 20 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Ar y rhaglen heno am wyth - fe fyddy gadwyn coleg yn parhau a bydd Lisa yn cael sgwrs hefo Tomos Owens sydd ym Mhrisygol Manceinion.

Fe fydd hi hefyd yn mynd nol i Azerbaijan i weld sut wythnos mae Elis Llwyd wedi ei chael yno.

EoPyr wythnos ydi INHALE - gan Masters in France a Gwenan o Ysgol Uwchradd Tregaron sydd yn dewis can gwaith cartref.

Disco Di-waith

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 21:05, Dydd Mercher, 19 Hydref 2011

Sylwadau (0)


Mae criw o bobl ifanc di-waith yng Nghaerdydd wedi dechrau disco I'r di-waith sy'n digwydd yn fisol yn y ddinas. Mae'r digwyddiad am ddim, yn codi calonnau pobl sydd wedi bod allan o waith, yn rhoi cyfle I rhwydweithio a chyd weithio ar brosiectau gwahanol. I weld y dyddiad nesaf ar gyfer y Disco, neu am gyngor I ddechrau un yn eich ardal chi ewch fan hyn:
Mae dyddiad y disco diwethaf I'w weld fel chwefror 2011. ond ma' nhw yn parhau I ddigwydd felly cysylltwch a nhw am fwy o wybodaeth.

http://www.facebook.com/event.php?eid=175366655876670
http://ytwll.com/2011/01/disgo-dydd-ir-di-waith-caerdydd/

Dyled

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 21:04, Dydd Mercher, 19 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Mewn dyled? Os I chi anfen help gyda'ch dyledion mae cyngor rhad ac am ddim I'w gael yma

http://www.nationaldebtline.co.uk/england_wales/

http://www.legalservices.gov.uk/cyngor_cyfreithiol_di-dal_ar_broblemau_ariannol_tai_ac_fel_defnyddiwr.asp
http://www.citizensadvice.org.uk/

Help Ariannol

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 21:03, Dydd Mercher, 19 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Mae GO Wales yn cynnig ystod o wasanaethau y profwyd eu bod o gymorth i fyfyrwyr, graddedigion a busnesau yng Nghymru gan gynnwys: lleoliadau gwaith, arian ar gyfer hyfforddiant, cronfa ddata ar-lein o swyddi yng Nghymru ac Academi'r Graddedigion.

http://www.gowales.co.uk/cy

Os ydy chi wedi bod allan o waith am amser hir, mae'n bosib I'r ganolfan waith drefnu profiad gwaith I chi, lle fydwch dal yn saff o'ch budd-daliadau ond yn gweithio. Er yn ddi-dal, all hyn agor drysu I chi o rhan gwaith.

Mwy o wybodaeth am hyn :  www.directgov.co.uk%20%20www.adviceguide.org

Noson gerddoriaeth ydi nos Fercher!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 08:48, Dydd Mercher, 19 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Ar y rhaglen - heno am 8 - Catrin Herbert fydd yn dewis 'Caneuon i...' ac Iwan Standley fydd yn trafod newyddion y sin.

Ep yr wythnos ydi Inhale gan Masters in France, a John o Ysgol Uwchradd Tregaron fydd yn dewis can gwaith cartref.

Heno am 8.....

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 15:36, Dydd Iau, 13 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Ar y rhaglen heno - fe fydd y Gadwyn Coleg yn parhau a heno da ni'n mynd draw i Brifysgol Nottingham, ac fe fydd Mathiew Bowden yn trafod gemau cyfrifiadurol.

Ep newydd Jamie Bevan a'r Gweddillion ydi ep yr wythnos, ac Amy o Ysgol y Cymer fydd yn dewis can gwaith cartref.

Helo o Ysgol Tregib

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:57, Dydd Mercher, 12 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Helo!

Dyma ni yn Ysgol Tregib, Llandeilo yn cynnal gweithdy radio a gweithdy roc gyda help Mei Gwynedd o Sibrydion! 

Ysgol Tregib

 

Ysgol HYFRYD - a'r croeso 'di bod yn gynnes iawn. Hefyd - ma'n debyg bo 'na ginio dydd Sul ar y fwydlen yn y cantîn amser cinio - ac ma Tomos, Gruff, Trev a Mei yn glafoerio wrth feddwl am y wledd sy' o'u blaenau. Dwi ddim cweit mor awyddus! Criw y gweithdy roc wrthi'n cyfansoddi cân newydd - a chriw y gweithdy radio yn paratoi pecynnau am y sioe gerdd Hairspray, gobeithion tîm rygbi cymru - ac yn bwysicach fyth - gobeithion tîm hoci'r ysgol sy'n chware heno yn erbyn Ysgol y Frenhines Elizabeth!

Gewch chi glywed y cyfan heno ar Dodd Com - http://bbc.co.uk/c2 yn fyw am 7pm (wel - os dwi wedi llwyddo llusgo'r bolgwn or cantîn. Ma'n debyg bo' pwdine Ysgol Tregib yn ANHYGOEL. Gruff am gael 2! Soch Soch!)

Magi x

Ar y rhaglen heno....

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:18, Dydd Mercher, 12 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Helo! Heno am 8 - Iwan Huws o Cowbois Rhos Botwnnog fydd yn dewis 'Caneuon i...' a Bethan Lloyd fydd yn trafod Newyddion y Sin.

Ep newydd Jamie Bevan a'r Gweddillion ydi ep yr wythnos, a Katie o Ysgol y Cymer fydd yn dewis can gwaith cartref.

Iei! Bethan a Huw yn ol hefo'u gilydd!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 15:05, Dydd Llun, 10 Hydref 2011

Sylwadau (1)

Ymunwch a Huw Stephens heno am 10.
Bydd Bethan Elfyn ar y rhaglen yn dewis ei hoff recordiau feinyl.


Huw Stephens a Bethan Elfyn

Huw Stephens a Bethan Elfyn

Elin Flur fydd yma heno am 8.....

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 11:49, Dydd Llun, 10 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Heno am 8 - Elin Fflur fydd yn cadw sedd Lisa Gwilym yn gynnes, ac ar y rhaglen heno.... Sgwrs hefo'r plymar - Meilyr Owain Hughes - i weld sut wythnos sydd ganddo fo ar y gweill, a Leah Owen Griffiths fydd yn rhoi trefn ar y dyddiadur.

Ep yr wythnos ydi TORRI CERFFIW - gan Jamie Bevan a'r Gweddillion, a chriw o Ysgol y Cymer sydd yn dewis can gwaith cartref wythnos yma.

A gan ein bod ni yng nghanol rygbi mania - 'da ni isio gwybod pwy oeddech chi'n meddwl oedd chwaraewr gorau'r gem rhwng Cymru ac Iwerddon fore Sadwrn?

Teyrnged Steve Jobs

Criw C2 Criw C2 | 17:12, Dydd Iau, 6 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Erbyn hyn mae 'nghorff yn deml (wel, teml arbennig o fudur, ond o leia dwi ddim yn smygu), ond mae 'mraich dal i ymestyn bob bore - i ffeindio'r iPhone nawr, a chael hit o wybodaeth o'r byd rhithwir cyn wynebu'r byd go iawn.

Bore 'ma, ar ôl ymbalfalu am yr Afal, y newyddion am farwolaeth Steve Jobs oedd ar y sgrîn fach yna (mewn trydar gan DJ C2 Huw Stephens, digwydd bod). Mae'r ffaith 'mod i, fel cynifer, wedi dysgu am ei farwolaeth trwy ddyfais a grëwyd gan ei gwmni falle'n brawf o'i ddylanwad pellgyrhaeddol.

Bu farw Steve Jobs neithiwr yn 56 oed ar ôl brwydr gyda chanser pancreatig, 35 mlynedd ar ôl ffurfio Apple yng Nghaliffornia gyda'i ffrind Steve Wozniak. Mae'r cwmni yn enwog am gyfrifiaduron slic fel y Macintosh a theclynnau sgleiniog fel yr iPod ac iPhone, ond falle'n bwysicach na'r dechnoleg ei hun oedd meddylfryd a gweledigaeth y dyn a brofodd yn hanfodol i ddyfodol y cwmni (bu bron i Apple fynd i'r wal ar ôl cyfnod heb ei arweinyddiaeth yn y 90au).

Mynnodd ei fod yn brwydro yn erbyn buddiannau busnes y diwydiant cyfrifiadurol a chyflwyno pŵer technoleg i bobl arferol gyda'r mantra o "feddwl yn wahanol". Roedd ganddo ddawn arbennig o ragweld dymuniadau'i gwsmeriaid (cyn bod nhw eu hunain yn sylweddoli hynny - fel ceffyl chwedlonol Henry Ford) ac adnabod y potensial yn y pethau a phobl a amgylchynai, gan ddenu tîm a dalentau hynod i gydweithio ag e, fel y dylunydd Jony Ive.

Wrth gwrs, roedd yn anorfod bod trawsnewidiad Jobs o ffigwr wrth-ddiwylliannol i bennaeth yr ail gwmni mwyaf gwerthfawr yn y byd yn esgor ar gyhuddiadau o ragrith, ac mae Apple, fel pob cwmni amlwladol, ymhell o fod yn ddilychwyn - gyda honiadau am amodau gwaith peryglus yn eu ffatrïoedd a chyfres o hunanladdiadau yn China, amharodrwydd y cwmni i edrych ar effaith amgylcheddol eu cynnyrch (hyd nes i ymgyrch Greenpeace eu gorfodi), a'u reolaeth lem a llwyr dros y rhaglenni sy'n cael rhedeg ar eu dyfeisiau symudol (dilëwyd gêm ddychanol am y cwmni o'r siop iTunes yn ddiweddar, gan godi cwestiynau am sensoriaeth). Roedd Jobs ei hun yn gallu bod yn unbenaethol ac anodd ei weithio efo, yn ôl rhai.

Mae ei ddylanwad ar y byd cerddorol wedi bod yr un mor chwyldroadol, er o bosib yn llai amlwg. Roedd Jobs yn ffan o gerddoriaeth, gyda chwaeth nodweddiadol o rywun a fagwyd ar arfordir Gorllewinol yr UD yn y 60au a 70au - mewn un o'i areithiau yn cyflwyno ryw gynnyrch newydd (oedd yn cynnwys perfformiadau byw yn aml), dangoswyd restr o'i hoff artistiaid ar ei sgrîn iTunes - yn cynnwys Bob Dylan, Cat Stevens, Miles Davis, The Rolling Stones, The Who. Ac wrth gwrs roedd yn ffan mawr o'r Beatles, gyda nifer yn amau iddo enwi'r cwmni ar ôl label y band, Apple Records, er bod hynny wedi esgor ar sawl ffrae ac achos llys rhwng y ddau gwmni. Setlwyd y ddadl hirwyntog y llynedd, gan roi'r hawl i iTunes werthu traciau'r Beatles o'r diwedd, er mawr foddhad i Jobs.

Nid Apple dyfeisiodd iTunes (prynwyd y feddalwedd gwreiddiol gan eraill) ac nid yr iPod oedd y chwaraeydd MP3 cyntaf, ond Jobs oedd â'r weledigaeth o asio'r ddau mewn ffordd hawdd ei ddefnyddio a gwerthu'r syniad o 'gasgliad recordiau yn eich poced' i gyhoedd oedd heb ystyried y peth cyn hynny.

Wedyn, gyda'r diwydiant recordiau yn wylofain am dranc eu busnes wrth i bobl lawrlwytho cerddoriaeth am ddim, llwyddodd i berswadio rhai o'r cwmnïau mawr i ganiatáu gwerthu caneuon yn gyfreithlon trwy iTunes ar delerau syml, newydd - fel arbrawf i ddechrau, gan ddadlau bod Apple mor fach na fyddai'n cael effaith ar weddill y byd cerddoriaeth. Buan iawn newidiodd hynny. Gwerthwyd y 10,000,000,000fed trac y llynedd (Johnny Cash - Guess Things Happen That Way) ac mae hefyd yn cynnwys rhaglenni teledu, ffilm, ac apps o bob math erbyn hyn. Mae offer Apple o hyd yn boblogaidd ymysg artistiaid a chynhyrchwyr cerddoriaeth o bob math hefyd.

Ond er gwaetha'r holl iDeclynnau, yng ngeiriau Jobs ei hun, y peth gorau a ddyfeisiwyd erioed ydi marwolaeth, a hynny er mwyn clirio lle i'r ifanc a'r newydd. Mae'n debyg bydd angen aros am sbel go hir cyn gweld talent fel un Jobs yn egino eto. Mae e bellach yn ymuno â'r rhestr o enwogion a ymddangosodd yn hysbyseb 'The Crazy Ones' Apple:

"You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them... About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things."


Hoff air tafodieithol....?!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 10:26, Dydd Iau, 6 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Rhaglen Lisa Gwilym heno am 8 - Elin Prysor ydi'r nesa yn y Gadwyn Coleg, a gawn ni sgwrs arall hefo Rob Jones i weld sut wythnos mae o wedi ei gael.
Ar ol naw fe fyddwn ni yn rhoi Bethel ger Caernarfon ar y map.

A heno 'da ni isio gwybod be ydi'ch hoff air tafodieithol chi? Be am shilpen / brwgaetsh / swch / shetyn...???!!

@ebion Heno

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 19:54, Dydd Mercher, 5 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Stonewall
Y cymro cymraeg Andrew White ydy cyfarwyddwr Stonewall Cymru ac mae e fewn yn stiwdio erbyn hyn yn sgyrsio gyda Nia am pa mor bositif mae pethau yn edrych yng Nghymru ar y funed o rhan materion rhywioldeb, ond serch hynny, bod homoffobia ar gynnydd mewn ysgolion.

I ymweld a gwefan Stonewall Cymru ewch I http://www.stonewallcymru.org.uk/cymru/welsh/

I ymweld a safle Addysg I Bawb, Stonewall ewch I http://www.stonewallcymru.org.uk/education_for_all/cymru/welsh/default.asp

Os ydy chi wedi cael eich bwlio neu dioddef ymddygiad bygythiol ar sail eich rhywioldeb yna mae na help ar gael. Mae heddlu Cymru wedi ymrwymo I bolisiau cymdradoldeb ac amrywiaeth a gorsafoedd yn y gogledd a'r de yn barod I'ch helpu.

Safle Heddlu De Cymru http://www.southwalespoliceauthority.org.uk/cy/content/cms/cydraddoldeb/cydraddoldeb.aspx
Safle Heddlu Gogledd Cymru http://www.nwalespa.org/equality_amp_diversity-8.aspx

Rhaglen Lisa heno am 8....

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:25, Dydd Mercher, 5 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Rhaglen Lisa Gwilym heno am 8 - Heddwyn Davies o'r Threatmantics fydd yn dewis 'Caneuon i...' a Griff Lynch fydd yn trafod Newyddion y Sin ac yn adolygu gig Gruff Rhys yn Llandudno nos Sul.

Criw o Ysgol Dyffryn Nantlle sydd yn dewis Can Gwaith Cartref wythnos yma, ac ep yr wythnos ydi KIM Y SYNIAD - gan Candelas

Sesiwn Sian Miriam

Criw C2 Criw C2 | 18:00, Dydd Llun, 3 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Heno bydd sesiwn newydd gan enillydd Brwydr y Bandiau C2 Mentrau Iaith Cymru 2011 yn cael ei darlledu am y tro cyntaf ar raglen Huw Stephens!

Ers ennill y gystadleuaeth nol ym mis Mai mae Sian wedi bod yn brysur iawn iawn iawn iawn iawn iawn (wir yr - prysur IAWN!) yn gigio, cyfansoddi a recordio a bydd tair can newydd sbon i'w clywed am 10; cofiwch wrando!

Gig Gruff Rhys yn Llandudno

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 16:35, Dydd Llun, 3 Hydref 2011

Sylwadau (0)

Helo bawb!

Wel, mi ges i noson gofiadwy iawn neithiwr yn gwylio Gruff Rhys yn dechre ei daith yn Llandudno.

Mi oedd Gruff yn anhygoel o arbennig; mae o a'r Niwl yn swnio'n wych efo'u gilydd, ac yn briodas gerddorol berffaith!

Dwi 'di gweld Gruff unwaith yn barod yr haf yma, yng Ngwyl Gardd Goll, ac mi oedd o hefyd yn Pesda Roc - ond mi oedd o wir ar ei ore neithiwr, yn amlwg yn mwynhau, ac yn siarad yn naturiol ac yn ddoniol iawn rhwng caneuon.

Roedd 'na lot o uchafbwyntia, ond braf oedd cael fy atgoffa o ambell gân sydd wedi mynd yn anghof e.e Ambell Waith oddiar Yr Atal Genhedlaeth a Lonesome Words sydd ar Candylion. Mi fydda i'n chwarae'r ddwy ar y rhaglen heno am 8pm. Rhywbeth arall 'nath ddal fy sylwi i oedd y delweddau difyr a dramatig yn gefndir i'r cyfan. Sioe a hanner - ac eto, fe sonia i fwy am hynny heno.

Fe wnaeth Y Niwl brofi unwaith eto eu bod nhw'n gerddorion campus o dalentog - ond doeddwn i ddim wedi sylwi o'r blaen fod Alun Tan Lan a Sion Glyn yn canu lleisiau cefndir hyfryd hefyd. Fe wnes i fwynhau eu set nhw fel band hefyd - braf clywed ambell gân newydd fel 'undegnaw'. 'Da ni wedi cysylltu hefo Alun Tan Lan o'r grwp i weld os ydyn nhw wedi recordio hone, ond dim eto medda fo - mae'n nhw'n gobeithio cael digon o amser ar ol y daith i 'sgwennu ac i recordio caneuon newydd.

Gret oedd clywed Alun yn cyflwyno'r gan 'undegpedwar' drwy ddweud - "Some of you might be familiar with this track by now"; 'undegpedwar' ydy thema newydd Football Focus ar BBC ONE! Fe wnai chware hone heno hefyd!

I'r rhai sy'n mynd i'r gig yng Nghaerdydd ac am gael syrpreis - PEIDIWCH A DARLLEN DIM MWY - ond os da chi isho edrych ymlaen fwy byth, dyma'r caneuon wnaeth Gruff chwara yn Llandudno.

Hwyl, Lis x

Gwn Mi Wn
Candylion
The Court of King Arthur
In a House With No Mirrors (you'll never get old)
Pwdin Wy 1+2
Ambell Waith
Rhagluniaeth Ysgafn
Lonsome Words
If We Were Words
Sensations in the Dark
Vitamin K
Honey All Over
Ni Yw y Byd
Gyrru Gyrru Gyrru
Cycle of Violence
Shark Ridden Waters

Caerffosiaeth
Skylon!

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.