Help / Cymorth

Archifau Tachwedd 2010

Llongyfarchiadau i Ysgol Brynrefail!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 21:05, Dydd Iau, 25 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Ie, llongyfarchiadau gwresog i Ysgol Brynrefail!
Mi oedd hi'n frwydr agos rhwng Ysgol Brynrefail ac Ysgol Tryfan yn rownd derfynol Cwis Pop C2 heno ar Dodd Com.
Ond y criw o Lanrug aeth a hi a hynny o 1 pwynt yn unig!
Mi oedd Glyn a Magi yn gytun mai dyma'r cwis agosa a gorau iddynt fod yn rhan ohoni erioed.
I ail-fyw'r cyffro - a coeliwch chi fi mae'n werth gwneud - ewch i dudalen Dodd Com ar wefan C2.

Mi fydd yr hwyl i gyd yn cael ei ailddarlledu am hanner nos ar FM ac wrth gwrs ar gael i chi ar yr iplayer am y 7 diwrnod nesa!

Hefyd ar Dodd Com heno cadarnhaodd Paul Thomas o Gwibdaith Hen Fran y newydd trist ei fod o a Rob Buckley yn gadael y band.
Ond, y newyddion da ydi y bydd 'Y Fran' yn dal i 'wibio' gyda aelodau newydd sbon!

Hwyl

Criw C2 x

Dartiau a Steddfod Ffermwyr Ifanc

Categorïau:

Ifan Evans Ifan Evans | 17:58, Dydd Mawrth, 23 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Dyma fi yn sgwennu fy mlog cynta ar wefan c2. Dwi wrthi'n paratoi ar gyfer fy rhaglen heno sydd arno am 10 o'r gloch, a dwi di cal wthnos brysur iawn rhwng bob dim ers fy rhaglen ddwetha.

Fues i'n chware darts nos Fercher gyda thîm y dafarn lleol, ond dwi fawr o chwaraewr darts - a gweud y gwir, dwi heb ennil un gem mewn 6 wthno, "trebles for show, doubles for dough" fel ma 'rhen cyn chwaraewr dartiau Bobby George yn gweud. Ac ar nos wener fues i'n chware pool, a dwi lot gwell yn bwrw pel gyda darn o bren nag ydw i yn taflu darten.

Hefyd mi o'dd fy annwyl Bont FC (Pontrhydfendigaid) yn chware clwb pel droed Tregaron dydd sadwrn (derby lleol) ond yn anffodus o ni methu chware achos mi o ni yn y Neuadd Fawr yn Aberystwyth yn cyflwyno o Eisteddfod Y Ffermwyr Ifanc i S4C - pam fod bob dim wastad arno ar yr un dyddiad gwedwch!

Ta beth, mi odd hi'n noson wych ac yn gyfle i'r genedl weld y wledd o dalent sydd i gal yng nghefn gwlad. Fy hoff berfformiad heb os oedd Sam Jones o glwb ffermwyr ifanc Tregaron yn gwneud ei adroddiad digri, mi odd e werth I weld - hilariws!

Ond nol at y rhaglen heno, cofiwch wrando am 10. Fy ngwestai arbennig yw Courtenay Hamilton (Miss Cymru) ac yn anffodus mae hi yn Llundain, felly ga'i ddim y cyfle i'w llongyfarch yn bersonol ar ei theitl - ha! Hefyd mi fydd Owain Llyr yma gyda golwg 'chydig yn wahanol ar chwaraeon y penwythnos, wastad yn bleser cal i gwmni. Felly cofiwch diwnio fewn, a chysylltu am unrhyw reswm am 10 o'r gloch.

Ta ta, tan toc.

Gruff Rhys - albwm newydd a'i ffilm Separado!

Categorïau:

Robin Owain Jones Robin Owain Jones | 17:37, Dydd Iau, 18 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Ar raglen Dodd com ar www.bbc.co.uk neithiwr fe soniodd Gruff am albym unigol newydd Gruff Rhys, a'r daith a ffilm newydd sydd ganddo hefyd.

Bydd yr albym Hotel Shampoo yn cael ei ryddhau ar Chwefror 14eg, 2011 ar label OVNI (TURNSTILE) ar ffurf, feinyl, CD ac yn ddigidol. Bydd yr albym yn cynnwys 14 o draciau newydd:

Shark Ridden Waters
Honey All Over
Sensations In The Dark
Vitamin K
Take a Sentence
Conservation Conversation
Sophie Softly
Christopher Columbus
Space Dust #2
At The Heart Of Love
Patters Of Power
If We Were Words (We Would Rhyme)
Rubble Rubble

Gallwch wylio fideo sydd yn cyd-fynd a thrac cyntaf yr albym, Shark Ridden Waters, ar wefan Gruff Rhys - www.gruffrhys.com.

Mae Gruff newydd ddychwelyd o Wyl Ffilm Rhyngwladol Copenhagen lle bu'n dangos ei ffilm SEPARADO! Gallwch weld Separado yn y canolfannau yma:

Tachwedd 19, 20 a 21 - Hen Neuadd y Farchnad, Amwythig
Rhagfyr 2 - Caffi'r Chwarel, Machynlleth

Caneuon newydd plis!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:50, Dydd Iau, 18 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Helo bawb
Wel, 'da ni bron a dod i ddiwedd fy ail wythnos 'nol ar C2 (ma' 'na gêm rygbi nos fory felly fydda' i ddim yma!) a dwi di joio'n arw hyd yn hyn.

Un peth dwi 'di bod yn hynod falch ohono ydy ein bod ni wedi llwyddo i chwara' lot fawr o gerddoriaeth newydd wych yn y rhaglenni cynta'. Mae album newydd The Gentle Good yn gasgliad hynod o brydferth a chyfoethog; CD Cowbois Rhos Botwnnog yn ffefryn yn syth - cymysgedd o ganeuon torcalonus a chanu gwlad hwyliog; braf gweld EP arbennig o dda gan fand hollol newydd Sensegur; ac mae Mr Huw yn ol hefo geiria gwych a chaneuon bachog hefo'r album Gogleddwyr Budr.

OND, nid da lle gellir gwell, a 'da ni wastad yn chwilio am ganeuon newydd sbon i'w chwara'. Felly, os yda' chi'n aelod o fand, neu'n nabod rhywun sy' mewn band, neu hyd yn oed just wedi gweld band newydd yn fyw, gadewch i mi wybod.

Cysylltwch hefo fi ar ebost ac mi wna i drefnu i gael mp3, neu gyrrwch CDs at:
Lisa Gwilym
C2
Bryn Meirion
Bangor
Gwynedd
LL57 2BY

Neu i ddanfon cynnyrch at gyflwynwyr C2 yng Nghaerdydd (Magi Dodd ar Dodd com, Huw Stephens, Ifan Evans, Daniel Glyn, a Huw Evans) gyrrwch nhw i:

C2,
BBC Radio Cymru,
Y Ganolfan Ddarlledu,
LLandaf,
Caerdydd,
CF5 2YQ

Neu gallwch eu e-bostio at: c2@bbc.co.uk

Plis pasiwch y neges ymlaen!
Lisa
x

C'mon Midffild a'r Dyn Nath Ddwyn y Dolig

Categorïau:

Robin Owain Jones Robin Owain Jones | 13:35, Dydd Mercher, 17 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Newyddion da i ffans C'mon Midffild - bydd S4C yn dangos rhaglen arbennig yn dathlu goreuon y gyfres eiconig, wedi eu dewis gan y gwylwyr.

Mae'r sianel am i'r gwylwyr helpu i ddewis eu hoff benodau, golygfeydd, cymeriadau, a hyd yn oed linellau enwog o'r gyfres gomedi.

Gallwch enwebu eich ffefrynnau drwy lenwi ffurflen ar-lein ar www.s4c.co.uk/cmonmidffild, neu drwy ffonio Gwifren Gwylwyr S4C ar 0870 600 4141 (6c y funud o linell BT).

Y Dyn Nath Ddwyn y Dolig

Dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer o bobl wedi bod yn ysu i S4C ail-ddarlledu'r ffilm 'Y Dyn Nath Ddwyn y Dolig' - ffilm gafodd ei dangos yn wreiddiol nol yn 1985, ac sy'n dathlu ei phenblwydd yn 25 oed eleni.

Bydd y ffilm, sydd yn dilyn antur dwy ferch wrth iddyn nhw geisio achub y Nadolig o grafangau'r gelyn Mordicai, yn cael ei darlledu ar S4C ar ddiwrnod Nadolig. Gyda chast gwych sydd yn cynnwys Emyr Wyn, Llio Millward, Meic Povey a Delyth Morgan - dwi'n un sydd yn sicr yn edrych ymlaen i weld y ffilm unwaith eto.

Ding Dong Dolig Dodd Com...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 14:02, Dydd Llun, 15 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Ma nifer o bobol (yn eu plith Daf Du, Pa Dodd, Ebenezer Sgrooge...) yn gwylltio wrth weld y Dolig yn cael ei ddathlu yn "rhy gynnar". Dyn nhw ddim yn lico clywed carolau ym mis Tachwedd, ma nhw ond am weld Sion Corn ar Noswyl y Nadolig (a bryd 'ny - ma nhw ond am weld ôl ei draed o dan y simne' ac ôl ei ddannedd ar y mins peis), ac ma gweld coed Nadolig cyn y cynta o Ragfyr yn gneud iddyn nhw fynd yn boncers. "Dim ond wythnos ddwetha odd hi'n noson Guto Ffowc....blah blah blah, rah rah rah"

Yn ffodus i bawb arall - ma tîm Dodd Com yn caru'r Nadolig a tasen ni yn cael ein ffordd fydden ni wedi dechrau chwarae "Cân am Sannau" a "Tinsel ar y Goeden" ganol Awst. Felly ma' heno yn noson arbennig iawn. Heno - mi fydd dau westai arbennig iawn yn troi golau Nadolig stiwdio Dodd Com ymlaen! Mi fydd golau ein stiwdio ni yn rhoi rhai Blackpool a hyd yn oed Las Vegas yn y cysgod! Dechrau dathlu'r Dolig felly - heno ar Dodd Com am 7 - dim ond ar bbc.co.uk/c2. Welwn ni chi yna - a welwch chi ni hefyd!

Hanner Ffordd yn wythnos newydd C2!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 19:07, Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Helo bawb!

Wel, 'da ni 'di cyrraedd nos Fercher, bron iawn hanner ffordd trwy'r wythnos newydd ar C2! Dwi wrth fy modd hyd yn hyn; wedi cael rhoi trefn ar yr wythnos hefo Elen Pencwm; wedi cael cwis bach neithiwr; a heno, uchafbwynt yr wythnos i mi - noson lle bydda' i'n rhoi sylw arbennig i be' sy'n digwydd ym myd cerddoriaeth Cymru.

Yn amlwg, mi fydda i'n trio chwara' cerddoriaeth wych BOB noson - yn barod yr wythnos yma 'da ni di cael caneuon newydd The Gentle Good, Mr Huw, Jonny, Cowbois Rhos Botwnnog a Gruff Rhys - ond heno, dwi'n gobeithio rhoi crynodeb o bopeth difyr sy'n digwydd yn gerddorol yma yng Ngymru... wel, cymaint ac y galla i beth bynnag! Gwyn Eiddior fydd yma i son am brosiecte newydd VVolves a Land Of Bingo, am y CDs gwych sy' 'di'n cyrraedd ni'n ddiweddar, ac yn awgrymu ambell gig i ni.

Felly dewch draw am 8pm am hynny - ac wrth gwrs, y gymysgedd arferol o gerddoriaeth a hwyl.
Lisa
x
.

Bob newid yn chenj....

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 15:39, Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Wel - 'na ni... y rhaglen Dodd Com gynta yn y bag! Ac ma' rhaid i fi gyfadde' o ni mor nerfys cyn y rhaglen neithiwr. Darlledu'n fyw ar y we, camerau yn y stiwdio, botymau gwahanol i'w gwasgu a thri gwr annoeth yn y stwidio - Meic, Gruff a Robin!! Ond ware teg - mi nath y tri ddal fy llaw wrth ini frasgamu i dir newydd y cyfrwng. (Wel nethon ni sgipio yn fwy na brasgamu a dweud y gwir... ).

Heno ar Dodd Com - Gruff yn rhoi ei farn ar y ffilm Due Date, Ysgol y Creuddyn yn dadle dros y ffilm Twilight, Ysgol Maes Garmon yn dewis y gerddoriaeth, a Meic fydd yn gofyn ichi ddewis eich hoff gân Cân i Gymru erioed.... Un gair - Glyndwwwwwwr..... chune!

Welwn ni chi - a welwch chi ni, am 7 dim ond ar bbc.co.uk/c2

Gruff Rhys ar C2 heno am 10pm

Categorïau:

Huw Stephens Huw Stephens | 11:13, Dydd Llun, 8 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Wel helo. Helo enfawr. Gobeithio bod chi'n iawn. Cyfnod cyffrous i C2 wrth i ni ddechre amserlen newydd heno. Magi ar y we o 7yh, Huw Evans bob nos Wener, Lisa Gwilym am 8yh! Lot o bethe da!

Fyddai mlaen rhwng 10 a 12 bob nos Lun o hyn ymlaen. Fydd ne sesiynnau byw (Masters in France wthnos nesa), a heno Gruff Rhys fydd fy ngwestai.

Mae gan Gruff albym newydd allan yn fuan, ac mae ei ffilm gwych Seperado! allan ar dvd. Nath Gruff adeiladu gwestai wedi ei neud o boteli shampw yn ddiweddar hefyd.

Edrych mlaen i'r rhaglen...

Rhaglen newydd Lisa

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 09:40, Dydd Llun, 8 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Bore da bawb! Dwi wrthi'n paratoi at fy rhaglen newydd heno... ydw, dwi 'nol ar C2, ac mi fydda i 'mlaen bob noson o'r wythnos rhwng 8 a 10yh. Be fydd gen i? Wel, os oedde chi'n mwynhau fy "hen" raglen i ar C2, dwi'n gobeithio y gwnewch chi fwynhau hon hefyd! Mi fydd yna ddigon o gerddoriaeth wych - heno ma' 'na bethe newydd sbon gan Cowbois Rhos Botwnnog, Mr Huw, Jonny, Pete Lawrie a The Gentle Good, felly dwi'n edrych ymlaen at hynny...

Os NAD yda chi wedi clywed fy rhaglen i o'r blaen... wel, croeso!! Mi fydd 'na ddigon o hwyl, lot o fiwsic i gadw pawb yn hapus, a cofiwch bod yna groeso i chi gysylltu drwy'r dydd ar ebost neu Facebook, neu heno ar y tecst - 67500 neu'r ffôn - 03703 500 500.

Reit, welai chi am 8pm!
Lis
x

Newidiadau cyffrous yn digwydd i amserlen C2!

Categorïau:

Robin Owain Jones Robin Owain Jones | 00:33, Dydd Gwener, 5 Tachwedd 2010

Sylwadau (0)

Nos Lun, Tachwedd 8fed 2010 bydd newidiadau cyffrous yn digwydd i amserlen C2!

Bydd Magi Dodd yn gadael ei rhaglen arferol i gyflwyno rhaglen arbennig ar y we - Dodd com. Caiff y rhaglen ei darlledu rhwng 7-8pm nos Lun i nos Wener, fel rhaglen amgen i ddarpariaeth Geraint Lloyd ar FM.

Bydd y rhaglen newydd yma'n un rhyngweithiol - gyda'r gwrandawyr a defnyddwyr gwefan / tudalen Facebook / Twitter C2 yn rhan bwysig o'r cynnwys.
Yn ychwanegol i hyn bydd Magi yn mynd a pheth cyfrannwyr a chynnwys o'i rhaglen radio efo hi ar nosweithiau penodol, gan gynnwys Aled Haydn Jones, Glyn Wise, y Cwis Pop, a Pod Dodd.

Yn cymeryd drosodd rhwng 8-10pm fydd Lisa Gwilym, sydd yn dychwelyd i C2 wedi ei chyfnod yn y bore cynnar.

Rhwng 10pm-12am bydd cyflwynwyr gwahanol pob nos:
Huw Stephens fydd ar y tonfeddi nos Lun, efo sesiynau stiwdio a sesiynau acwstig, a gwesteion cerddorol (Gruff Rhys o'r Super Furry Animals fydd ei westai cyntaf).

Ifan Evans - aelod newydd i dim C2 - fydd yn cyflwyno pob nos Fawrth gyda gwesteion amrwyiol, ac yn cadw llygaid ar y diweddaraf o'r byd chwaraeon (gan gynnwys y Sgorgasms).

Nos Fercher fe fydd cyfle i glywed cyfresi amrywiol (Sesiwn Unnos, O'r Ystafell Werdd, Geraint Jarman, Rhiniog ac ati) ac awr o gyflwynwyr amrywiol yn cyflwyno eu hoff gerddoriaeth).

Daniel Glyn fydd yn codi ei bac a symud i'w slot newydd ar nos Iau, gyda'r hwyr arferol yng nghwmni gwesteion difyr, phobl yn rantio am rai o'r pethau sydd wedi eu corddi yn diweddar, ac Elain Edwards yn trafod hynt a helynt byd Hollywodd yn Los Angeles unwaith y mis.

Huw Evans - enw a wyneb cyfarwydd i wrandawyr C2 - fydd yn cael ei slot ei hun ar nos Wener. Disgwyliwch yr annisgwyl gan Huw, a byddwch barod am ei dafod miniog a ffraeth.

Nos Lun:
7-8pm (ar wefan C2 yn unig) - Dodd com efo Magi Dodd
8-10pm - Lisa Gwilym
10pm-12am - Huw Stephens

Nos Fawrth:
7-8pm (ar wefan C2 yn unig) - Dodd com efo Magi Dodd
8-10pm - Lisa Gwilym
10pm-12am - Huw Stephens

Nos Fercher:
7-8pm (ar wefan C2 yn unig) - Dodd com efo Magi Dodd
8-10pm - Lisa Gwilym
10-11pm - cyfresi amrywiol
11pm-12am - cyflwynwyr gwahanol

Nos Iau:
7-8pm (ar wefan C2 yn unig) - Dodd com efo Magi Dodd
8-10pm - Lisa Gwilym
10pm-12am - Daniel Glyn

Nos Wener:
7-8pm (ar wefan C2 yn unig) - Dodd com efo Magi Dodd
8-10pm - Lisa Gwilym
10pm-12am - Huw Evans

Gobeithio cael eich cwmni!
Criw C2.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.