Help / Cymorth

Archifau Mehefin 2007

Gwyl y Pontydd!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Llun, 25 Mehefin 2007

Sylwadau (0)

Dwi ddim di bod yn hanner da wythnos yma, dal efo tonsilitis. Es i weld y doctor dydd Llun a nath o ddweud wrthai fy mod i'n dioddef o exhaustion! Esgus da felly i wneud dim byd ond gwylio Wimbledon (pan di ddim yn bwrw) a gwrando ar C2!

Y peth mwyaf cyffrous dwi di wneud wythnos yma, ydi cael cwrdd a'r cogydd Anthony Warrell Thompson. Dydd Iau o ni'n ffilmio BBLB yng Nghaerfarddon, mewn gwyl fwyd, a mi oedd rhaid i fi holi AWT a nifer o bobl eraill os oedden nhw eisiau prynu 'slop' Big Brother. Oedd y peth ei hun yn blasu'n afiach, a nath AWT ddweud yr unig beth y basa fo'n gallu ei wneud efo'r slop ydi ei ddefnyddio i ddal papur wal i fyny yn ei dy!!

Doeddwn ni erioed di bod yng Nghaerfaddon o'r blaen, a ges i sioc o sylwi fod yn gymaint o bobl posh a chefnog yn byw yno!

Ers i fi ddechrau gwethio ar y rhaglen Swn Sadwrn, mae fy naearyddiaeth i wedi gwella'n aruthrol, dwi di bod i lefydd doeddwn ni ddim yn gwybod oedd yn bodoli! Wythnos diwethaf mi oedden ni'n Nhrimsaran, dydd Sadwrn yma mi oeddwn i yn y glaw efo Daf Du ym Mhontrhydfendigaid. Pan wnaeth Sian y cynhyrchydd ddweud wrthai fy mod i'n mynd i Wyl Fawr Bont, mi oeddwn i ar fy marw yn meddwl bo ni'n mynd i wyl i astudio pontydd! Na Boring medda fi - ond wrth gwrs fatha arfer mi oeddwn ni wedi camddallt!

Er y tywydd gwael nes i really fwynhau fy hun, a bechod bo ni'n gorfod gadael cyn i'r digwyddiadau ar y prif lwyfan ddechrau!
Edrych mlaen i fynd i Felinheli dydd Sadwrn nesaf rwan!

Tan tro nesaf!

Hwyl

Glyn

x

Girls World a'r Carnival Queen!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Llun, 25 Mehefin 2007

Sylwadau (0)

Mae angen i fi brynu Girls World yn fuan!! Y rheswm? Wel oherwydd fy mod wedi cael fy newis i fod yn rhan o dim y Briodas Fawr ar S4C. Dydd Sadwrn diwethaf yn y Tafwyl mi wnaeth Heledd Cynwal roi sioc anferth i fi, dyna lle oeddwn i'n meindio fy musnes pan nath na rywun roi eu dwylo dros fy llygaid a fy nychryn. Nid just Heledd Cynwal oedd yno, ond criw camera a Huw Chiswell! Mi oeddwn nhw wedi dod i'r Mochyn Du yng Nghaerdydd i roi sypreis i fi, ac i ddweud wrthai fy mod i yn mynd i helpu drefnu'r 'Briodas Fawr' ddiweddara'. Mi oedd Heledd a'r criw yn gwrthod dweud wrthai be yn union fasa fy 'job' i, ac roedd yn rhaid i fi aros tan oedd criw y 'Briodas Fawr' i gyd yn dod at ei gilydd yn y gogledd.

Ges i hedfan o Gaerdydd i Fali am y tro cyntaf dydd Mawrth oedd yn brofiad! Ges i hefyd gyfarfod y pâr sy'n priodi mewn gwesty moethus yn Neganwy. Mae'n rhaid i fi ymddiheuro o flaenllaw i Anna a Lee y ddau sy'n priodi, gan mai fy nhasg i ydi gwneud y colur, wacsio a massage! Dwi ddim yn siwr iawn lle i ddechrau a dweud y gwir - ond mae'n debyg fod gen i ddau fis i ymarfer a pharatoi!
Rhwng yr holl 'chwarae' efo fy 'Girls World' dwi'n trio gwylio gymaint o Big Brother ag y gallai. Mae'r rhaglen wedi gwella dipyn ers i Liam, Brian a Johnathan ddod fewn i'r ty! Hefyd wythnos yma, dwi di bod yn ffilmio ar gyfer 'The B Team' ar BBLB. Un peth dwi ddim yn ei ddeall ydi pam fod Nicky yn cael mynd i gyfweld pobl mewn premiers yn Llundain, a ma nhw'n gyrru fi i farchand bysgod yn Abertawe?!

Dydd Sadwrn mi oedd Magi a fi'n darlledu o garnifal Trimsaran. Doeddwn ni erioed di bod yn Nhrimsaran o'r blaen, a ddim cweit yn siwr lle oedd o! Ond dwi'n gwybod rwan - mae o rhwng Llanelli a Chydweli. A hefyd dwi 'di dysgu fod brics o Drimsaran wedi cael eu defnyddio i adeiladu'r 'Sydney Harbour Bridge' yn Awstralia!

Mi oedd pobl Trimsaran yn glen iawn, mi oedden nhw wedi paratoi buffet ar ein cyfer - oedd yn neis iawn. Mi wnaeth pwyllgor y carnifal ofyn i Magi a fi goroni'r brenhines y carnifal hefyd - oedd yn mega cool!

Er fy mod i wedi mwynhau fy hun yn Nhrimsaran, o ni'n falch iawn o gael mynd adre, gan fy mod i dal yn annwydog ac yn dioddef o donsilitis ers bron i bythefnos bellach. Gobeithio fyddai'n well erbyn wythnos nesaf!

Tan tro nesaf!

Hwyl

Glyn

x

Perez Hilton...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Llun, 18 Mehefin 2007

Sylwadau (0)

Rili di blino'r wythnos yma. Rili angen gwyliau. Diolch i'r drefn ma fy ngwyliau hir ddisgwyliedig i Aiya Napa namyn wythnos i ffwrdd. Ond ma'r wythnos cyn mynd i ffwrdd ar wyliau wastad yn llusgo nag yw e? Fi hefdy wedi cael pwl o wylio sianel National Geographical ac yn benodol y rhaglenni Air Crash Investigation a Seconds From Disaster sydd yn amlach na pheidio yn son am ddamweiniau awyren.

Nes i wylio un raglen noson o'blaen nath ganolbwyntio ar hanes awyren British Airways oedd yn hedfan o Lundain i Awstralia a thra oedd hi filoedd o droedfeddi uwch y môr, nath y 4 injan dorri lawr a nath y jymbo ddechre plymio i'r ddaear. Odd fy mhen yn dweud "Tro'r siannel - Tro'r sianel" ond am ryw reswm doedd fy nghorff ddim yn gwrando, felly nes i aros yna i wylio'r reconstruction i gyd.

Y bit gore/gwaetha oedd pan nath y bobol ar yr awyren edrych mas drwy'r ffenest a gweld fflamau anferth yn dod o'r injans a nath mwg trwchus du ddechre llifo mewn i'r cabin. Dyma nhw'n gofyn i'r cabin-crew beth oedd y broblem a dyma nhw gyd yn ateb, "Ooo - na - does dim problem - peidiwch a phoeni, nam technegol - na'i gyd." O na - dim problem ar wahan i'r ffaith fod yr awyren yn plymio i'r ddaear ar gyflymdra o 500 milltir yr awyr!
Drwy lwc nath yr awyren lanio yn saff, ond ma meddwl am gamu ar yr awyren i Gyprus ddydd sul yn codi chydig bach o ofn arnai rhaid i fi ddweud. A nai fyth trystio cabin-crew eto chwaith.

Reit - fi off. Welai chi wythnos nesa! Gobeithio!!!

Magi

xx

O.N - Sori, dyw'r e-gofnod yma ddim byd i neud ag unrhywbeth, a dim byd i neud gyda Perez Hilton.. sori.. fi rili angen gwylie.

Let's Go Crazy!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Llun, 18 Mehefin 2007

Sylwadau (0)

Dwi bach yn annwydog wythnos yma - di gor wneud hi braidd! Ar ôl i fi orffen fy PA yng Nghasnewydd, mi oedd hi'n tynnu am 5 o'r gloch y bore arnai'n cyrraedd yn ôl i fy fflat yn Nghaerdydd. Ges i amser ffantastic yn y Clwb, a doeddwn i ddim eisiau i'r noson ddod i ben!

Nes i benderfynu ffonio Lisa (oedd yn BB hefo fi) achos o ni'n gwbod y basa hi dal i fyny, nath i suggestio be am i fi ddal y tren i fyny i Manceinion ati hi! A dyna wnes i , nes i ddal y tren cyntaf tua 8 y bore o Gaerdydd i Fanceinion a mi oeddwn i yna erbyn amser cinio!

Gafon ni amser gret! Yr unig beth, gan bo fi'n edrych ymlaen gymaint i fynd, nes i anghofio mynd a dillad glan efo fi i newid iddyn nhw!

Bore dydd Llun ges i alwad ffon gan fy asiant yn dweud fod angen i fi fynd i Dregaron dydd Mawrth ar gyfer recordio hysbyseb teledu ar gyfer Radio Cymru. Nôl felly ar y tren i Gaerdydd, mi o ni wedi blino ac oedd y syniad o deithio o Gaerdydd draw i Orllewin Cymru yn gwneud i fi deimlo fel crio!!

Ar ôl cyrraedd Tregaron mi oedd popeth yn iawn - diolch byth! Yr unig beth oedd rhaid i fi wneud oedd eistedd tu allan i'r dafarn leol a darllen papur newydd! Doeddwn i ddim yna mwy na awr, methu aros i weld yr hysbys ar y teledu rwan!

Erbyn dydd Iau, mi oedd y tonsilitis yn ôl, a mi oeddwn i'n teimlo'n miserable iawn. Mi oeddwn i'n ffilmio yn sioe gychod Abertawe dydd Iau ar gyfer BBLB, ath hi'n iawn dwi'n meddwl - edrych ymlaen i'w weld ar y teledu, neu ar youtube gan bo fi fel arfer yn colli'r rhaglen ar S4C!

Mi oeddwn i wedi anghofio'r cwbwl bo fy chwaer yn dod draw i fy ngweld dydd Gwener ar ôl iddi orffen gwaith! A'thon ni allan am fwyd a wedyn mynd i nofio, cyn i Annette a'i chariad fynd nôl fyny i'r canolbarth!

Tafwyl drwy'r dydd dydd Sadwrn, a erbyn hyn oedd y tonsilitis yn waeth! Ar ôl i fi gael bwyd a yfed digon o ddwr, o ni'n teimlo'n eitha ar gyfer y rhaglen. Adre wedyn ganol p'nawn a noson o flaen y teledu, er mwyn cael gwaraed o'r annwyd! Gobeithio fyddai'n well wythnos nesaf!

Tan tro nesaf

Glyn

xx

Os ti iso gneud graffiti.. gna graffiti Cymraeg...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Llun, 11 Mehefin 2007

Sylwadau (0)

O'r diwedd dwi wedi dadflino ers y Steddfod. Roedd hi'n wythnos hir, blinedig - ac i fod yn onest, anodd. Rhyngo chi, fi a'r pedair wal, dwi'n falch fod yr wythnos ar ben. Ond bellach ma'r rhaglen Sadwrn newydd wedi dechrau ar Radio Cymru - Swn Sadwrn. Ar gyfer y rhaglen gynta, ath Glyn â fi adre i Flaenau Ffestiniog i ddathlu 10 mlynedd o Wyl Car Gwyllt!

Dreuliais i ryw wythnos ym Mlaenau Ffestiniog bedair blynedd yn ôl fel rhan o Strategaeth Gymunedol y BBC yno, ond nes i anghofio pa mor wych yw Blaenau a'i phobl!

Roedd y Queens dan ei sang pan gyraheddes i a Sian ar nos Wener. Anweledig, Vates ac Estella yn chware gig enfawr lawr llawr yna - reit o dan fy stafell wely! Dreuliais i a Siân ryw awr yn eistedd yn y bar yn syllu ar bawb o'n cwympas. Ma pobol Blaenau yn atgoffa fi lot o bobol y cymoedd; nuts, gwahanol, croesawgar, doniol, halen y ddaear, siarad da phawb, caredig - ac yn fy marn i, yn asgwrn cefn y wlad. Falle dyna pam dwi a Glyn yn dod mlaen mor dda - dwi o'r cymoedd, ma fe o Flaenau, ac er bod y ddau le yn bell yn ddearyddol, yn emosiynol ryn ni'n agos iawn.

Un peth o fi ddim yn hoffi am Flaenau oedd y midgies! Roedden nhw ym mhob man! Dreuliais i hanner y noson yn crafu ac yn cosi ac yn swatio - nid dan y duvet - ond y blincin midgies! Ma rhaid bo un o nhw 'di cnoi fi a twiggo bo gwaed newydd, ffresh wedi dod i'r dre a 'di dweud wrth mets e i gyd i ddod draw am wledd!

Roedd y dydd Sadwrn ei hun yn wych. Gethon ni groeso cynnes iawn gan bawb ac roedd yr awyrgylch yn wych! Nes i, Sian, Robin ac Ems gael ein harwain o gwmpas y dre gyda'r tywysydd profiadol Glyn Wise a chael gweld y golygfeydd gore fel y parc, y Cwm a'r bont lle roedd Glyn yn treulio ei nosweithiau yn yfed cwrw!

Aeth y rhaglen hefyd yn dda, ond nes i dorri'r peiriant oedd yn caniatau i chi glywed ni ar y radio! Wpsis! Ond ar wahan i fi'n torri peiriannau drud y BBC - aeth popeth yn grêt! Roedd plant Blaenau yn hyfryd a nethon nhw helpu ni i ennill yr her nath Steve a Jeni roi i ni. Diolch bois (neu falle ddylwn ni ddweud - diolch hogia!)

Yn syth rol y rhaglen nethon ni deithio nol lawr i Gaerdydd. Roedd fy ffrind Louise yn dathlu ei phenblwydd! Er fy mod wedi blino, nes i roi fy ffrog ore arno, byngo bach o slap ar fy wyneb ac es i mas i bartio yn un o westai mwya trendi a posh Caerdydd. A chi'n gwybod beth? Roedd rhan fach ohonai'n gweld ise midgies Blaenau!

Magi

xx

Mynd nôl i Flaenau Ffestiniog!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Llun, 11 Mehefin 2007

Sylwadau (0)

Ers 'Steddfod yr Urdd, dwi di bod yn hooked ar Big Brother 8. Bob cyfle dwi'n gael dwi'yn gwylio a hefyd dwi'n mynd ar y we i gael mwy o hanes y criw gwallgo yn y ty. Dwi mor falch bo na fwy o ddynion yn y ty erbyn hyn, mae o'n gwneud y peth yn lot mwy diddorol!

Nos Fercher ar C2, mi wnaethon ni wneud yr arferol sef 'Glyn yn Galw', a wythnos yma yn cymeryd rhan mi oedd criw o Landrillo ger Corwen. Mi oedden nhw'n mega funny, os wnaethoch chi golli'r rhaglen, mae o'n werth gwrando eto, a hefyd doswch draw i wefan C2 i weld lluniau o Jen Ty Cocyn (dafad) yn y dafarn leol!

Dwi hefyd wedi dechrau ffilmio eitemau ar gyfer y gyfres ddiweddara o BBLB. Wythnos yma ges i fynd i'r Rhondda am y tro cyntaf i gyfweld â teulu Laura (y ferch Gymraeg sy'n BB). Mi oedd pobl y Rhondda yn mega cool, ac mi oedd y lle a'r bobl yn fy atgoffa fi o fod adre' yn Blaenau.

Ac adre i Blaenau Ffestiniog es i dydd Iau er mwyn agor siop Barnados newydd. Dwi'n gwneud dipyn ir achos, ac iddyn nhw nes i godi arian drwy redeg y marathon. Mi oedd dod adre i Blaenau i agor y siop yn 'good timing' gan fod rhaglen gyntaf y gyfres Swn Sadwrn yn dechrau yn Blaenau Ffestiniog ar y dydd Sadwrn.

Nos Wener mi oedd yna gig anferth yn Blaenau fel rhan o Wyl Car Gwyllt. Gig 'nostalgia' oedd o'n cael ei alw, gan fod lot o fandiau hen a newydd yr ardal yn perfformio. Nes i ddim gweld lot o'r bandiau, ond mi wnes i glywed nhw i gyd. Mi wnes i dreulio'r rhanfwyaf o'r noson yn siarad efo hen ffrindiau.

Ar ddiwedd y noson o ni eisiau bwyd, felly es i'r siop kebab, ond mi oedd o wedi cau, felly adre i gael pork pie es i!

Nes i really mwynhau gweithio ar y rhaglen dydd Sadwrn, ges i gyfle i ddangos i Magi a gweddill y criw sut le ydi Blaenau Ffestiniog. Yn anffodus mi oedd yn rhaid i ni gyd adael am tua 4, gan fod gennai PA yn Nghasnewydd gyda'r nos! Gwyl Car Gwyllt - dechrau da i'r haf!

Tan tro nesaf

Glyn

xx

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.