Help / Cymorth

Archifau Mai 2007

Cân actol a Pizza!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Iau, 31 Mai 2007

Sylwadau (0)

Dwi wedi blino braidd heddiw - mae wedi bod yn wythnos flinedig! Ar ol dod nol o'r Steddfod p'nawn ddoe o'n i jyst isho mynd i gysgu - ond roedd gen i raglen i'w wneud hefo Daf am 8. Ges i swper yn y cantin a ron i'n teimlo'n lot gwell wedyn! Nes i aros yn stiwdio C2 ar ol y rhaglen i wylio noson gyntaf Big Brother 8 - allai'm credu fod un hogyn lwcus am gael mynd i mewn i'r ty ddydd Gwener at 11 o ferched!

Nath Sian fy mhigo i, Magi a Robin i fyny bore heddiw i fynd i'r Steddfod eto. Ar ôl cyrraedd, es i o gwmpas y Maes i drio recordio cyfweliadau hefo rhagor o enwegion Cymru - ond wnes i ddim cael hyd i neb! Roedd gen i rhyw hanner awr yn rhydd cyn paratoi ar gyfer sioe lwyfan Magi a fi, felly es i draw i'r Pafiliwn Dawns i wylio rhagbrofion y gân actol - roedden nhw i gyd am Big Brother. Dim ond dau ges i amser i'w weld, ond nes i fwynhau y cyntaf yn fawr - roeddan nhw wedi rhoi Meic Stevens, Dafydd Iwan, Joe Calzaghe a Catherine Jenkins yn y ty hefo Imogen a fi, a'r stori oedd fod Imogen yn fy ffansio ond doeddwn i ddim am fynd hefo hi am ei bod yn dod o'r dê!

Aeth y sioe lwyfan yn dda iawn - er mai tîm pobl y dê ddaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth carioci! Dwi'n benderfynnol o ennill fory! Nes i gysgu bron iawn yr holl ffordd adref, ac roedd Magi wedi bod yn tynnu lluniau ohoni efo fy ngheg ar agor!

Ar ôl cyrraedd nol i Gaerdydd aethon ni am bizza i'r bae, a chael diod am ddim hefo 'vouchers' oedd Mair wedi dod hefo hi! Doedd hi ddim yn noson hwyr though, aeth pawb adref ar amser call - gan fod genna ni ddiwrnod trwm arall o'n blaenau fory, a dwy sioe lwyfan!

Hwyl am y tro,

Glyn

xx

Y sioe lwyfan gyntaf!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Mercher, 30 Mai 2007

Sylwadau (0)

Prynhawn heddi roedd Glyn a fi yn gwneud ein sioe lwyfan gyntaf o'r wythnos - loads o blant wedi dod yna i'n gweld ni yn son am C2, Glyn yn darllen ychydig o'i lyfr iddyn nhw, a dau dim yn canu carioci i'r gân Calon gan Diffiniad. Roedd hi mor embarassing, achos roeddwn i'n gwisgo yr run ffrog ag yr roeddwn i'n ei wisgo ar y DVD ar ddechrau'r sioe!!

Roedd y tywydd yn rili od heddi hefyd - roedd hi'n bwrw glaw trwm un funud, ac yna yn rili poeth a heulog y funud nesaf! Oleiaf doedd dim rhaid i fi fynd ar y waltzers eto heddiw!

Pwy sy'n gweud nag yw dynion yn ddiog? Cysgodd Glyn a Robin yr holl ffordd nol o Gaerfyrddin i Gaerdydd - ac roedden nhw'n chwyrnu! Roedd cymaint o fes yng nghefn y car - pacedi losin a chreision gwag, CD's, papurau newydd, cylchgronau porn... gwarthus!

Hwyl

Magi

xx

Teimlo'n Sal ar y Waltzers!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Mercher, 30 Mai 2007

Sylwadau (0)

Bleeeugh! Nai byth fadde i Glyn a Sian. Mi nathon nhw fforso fi i fynd ar y Waltzers a nawr fi'n teimlo'n sal. Fi wedi troi'n wyrdd a ma'r Maes yn mynd rownd a rownd!

Roeddwn i a Glyn yn cyflwyno'r cystadleuaeth roc a phop (mi ddaru Glyn anghofio enw'r beirniad Ryland Teifi - wps!) a roni dal yn teimlo'n sal.

Rodd Alun nôl o Hamburg neithiwr felly gafo ni noson bach neis. Allai ddim credu fod ni hanner ffordd drwy'r wythnos yn barod!

Hwyl

Magi

xx

Dydd Mercher yn Barod!!!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Mercher, 30 Mai 2007

Sylwadau (0)

Oooh grêt.....lie-in heddiw tan 9am. Neis. Wedi cyrraedd y steddfod, gafo ni reid mewn bygi pinc i'r Maes - diolch iti Parker! Ges i fy mobio heddiw gan blant Cymru.

Roeddwn i mewn "mood" gwirion pnawn 'ma, felly pan weles i Alun Planed Plant yn mynd mewn i'r "portaloo", ges i'r ysfa i ysgwyd y toiled a mi gafodd o dipyn o fraw dwi'n meddwl. Nes i hefyd herio Magi D i ddod ar y waltzers. Doedd hi ddim yn hoffi nhw o gwbl felly oni'n dweud wrth y boi am droi ni rownd yn gyflymach a mi roedd hi'n sgrechian i ni stopio! Mi ddaru hi droi rhyw "shade" rhyfedd iawn o wyrdd wrth gerdded off y reiden.

Roedden ni'n cyflwyno'r gystadleuaeth roc a phop pnawn 'ma - nes i rili enjoio'r bandiau. Roedd tri yn cystadlu sef Sancho Panzer, Gringo's Gwirion a Dim Eto. Llongyfarchiadau i Dim Eto o Ysgol y Preseli ddoth yn gynta.

Tan Yfory,

Glyn

xx

Ffyrdd Bach Gwledig

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Mawrth, 29 Mai 2007

Sylwadau (0)

Sian a finne'n gadel Caerdydd ag unwaith eto, ddaethon ni ar draws yr hoffus "traffic jam", felly benderfyno ni ffeindo "short cut" a dyma ddechre'r saga....fyny'r mynydd ar y ffyrdd bach gwledig "single track" -fuo ni ar bob un yn Sir Gâr fi'n siwr!! Gorfo Sian "reverso" i osgoi'r "hedge" a finne'n gorfo dod mas i'w helpu hi. Roedd hi ddim yn brofiad pleserus cael fy stillettoes wedi eu "scyffio"! Yn y diwedd ffeindo ni bostmon cyfeillgar a fe ddangosodd e "short cut" bach i ni"! Hwre!

Treulio'r dydd yn osgoi pobl, ee, cyn-gariadon - sy'n briod nawr ag yn pwsho'r bygis trendi 'na yn cerdded o gwmpas y maes. Ond wrth gwrs ma'n rhaid stopo i siarad a gofyn yr un hen gwestiynau - "Sut ma Pethe?", "Sut ma'r Teulu?" "Yma am yr wythnos?" . Un person nes i ddim osgoi oed yr hyfryd Ed Holden - yo, yo, yo! Ma fe mor cwwl!!

Absoliwtli nacyrd heddiw, ond yn GORFOD mynd i'r gym heno i golli pwyse....mae yn "desperate measures" arna'i nawr cyn i fi "squeezio" mewn i'r ffrog morwyn briodas...lyposuction fydd hi - allai weld e nawr! Alun di bod ar noson "stag" yn Hamburg ag yn edrych mlan i weld e' heno

Hwyl

Magi

xx

Dydd Mawrth yr Urdd !!!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Mawrth, 29 Mai 2007

Sylwadau (0)

Goro codi am 7am a ma hynne'n ganol nos i fi!! Ffwrdd a fi lawr i'r Urdd ag wrth gwrs oni'n styc mewn "traffic jam"! Dechre colli'n nhymer gan fod fi heb gael brecwast - sa dwi'n cael bwyd, dwi'n troi mewn i rhyw fath o "ogre"! Oni'n cymryd rhan yn sioe deledu'r Urdd bore 'ma efo Eleri Sion a Gwyneth Glyn a mi roedd S4C yn ffonio fi ar y ffordd i weld lle oni? "Yn styc yn y traffic jam wrth gwrs", felly, ges i fy hebrwng lawr i'r Maes gan neb llai na'r Heddlu!! Da de?!

Tua amser cinio mi ddaru Sian a Magi gyrredd, felly gafo ni chinese, yna i chwilio am selebs. Ffeindio ni Heledd Cynwal - oh, ma hi mor dlws - oni'n ffeindio'n hyn yn blysho braidd. Wedyn gafo ni air efo Myrddin ap Dafydd, Aled Samuel a'i blant, Mabon a Ifan a hefyd Daniel Lloyd oedd mewn "bad mood". Fuo ni hefyd yn siarad efo yr hyfryd Richard Rees.

Roedd lot o blant dod aton ni heddiw. Fues i'n lawnsio CD rocon8 sef CD ma Pwyllgor Ieuenctid Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Sir Conwy 2008 yn cyhoeddi CD i godi arian tuag at yr Eisteddfod. Weles i Kifty ag Ed Holden, criw Anioddefol a hefyd mi ddaru Cate le Bon ofyn i fi am lun. Diwrnod da arall heddiw, ond wedi blino....gwely cynnar heno

Hwyl

Glyn

xx

Hei Mistar Urdd !!!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Llun, 28 Mai 2007

Sylwadau (0)

Nathon ni adael Caerdydd am 9 y bore a fues i'n darllen y "Daily Star" am y "gossip" am Big Brother 8....dwi mor excited - ma'n annodd credu fod 'na flwyddyn 'di mynd heibio ers i mi gerdded trwy dryse ty'r "Brawd Mawr".

Wel, mi gymerodd hi TAIR AWR A HANNER i gyrraedd y Maes ag ar y ffordd mi ddaru ni "over takio" bws mini Ysgol y Moelwyn. Wedi cyrraedd y maes parcio (yr un pella yno wrth gwrs!), mi ddaru fi redeg i fyny at y bws, ond plant Ysgol Tanygrisiau oedd ynddo ... roedd yn neis gweld y plant yn excited i fynd i'r steddfod.

Wrth gerdded i mewn roedd na dipyn o ddisgyblion yn gofyn am lofnod a lluniau ayb, felly mi gymerodd dipyn o amser i gyrraedd campws y BBC. Am 1.30pm, mi roedd hi'n amser i fynd i lawnsio fy llyfr newydd "Blwyddyn Fawr Glyn Wise" ar stondin Gwasg Carreg Gwalch. Roedd Myrddin ap Dafydd yno i neud "speech" bach am y llyfr. Gobeithio fydd pawb yn ei hoffi ...

Ar ôl y lawnsiad, mi fuodd Magi, Sian (Cynhyrchydd) a finne i'r Ffair. Grêt! Ond wrth i'r reid gychwyn troi, mi nes i sylweddoli fy mod i'n eistedd yn yr ochr lle oni'n cael fy "sgwisho"....typical!!

Ddiwedd y prynhawn, fuon ni'n mynd rownd y Maes yn cael sgwrs efo selebs Cymru a trio cael nhw i gefnogi fy ymgyrch newydd, sef fy mod i'n cael trio cael bod yn aelod o'r Orsedd (ar gyfer Steddfod Wyddgrug)a fy slogan oedd "A Oes Heddwch? Na, ddim nes bod Glyn yn y Gwyn yn yr Orsedd!". Ma Rhodri Owen; Owain a Catrin o Ffeil a Terwyn (C2) wedi ymuno yn yr ymgyrch! Falle fydd rhaid i Selwyn Griffith wylio ei "job"!!!

Tan yfory gyfeillion

hwyl

Glyn (a Magi)

xx

Fy hoff bobol

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 19 Mai 2007

Sylwadau (0)

Nath unrhywun weld y rhaglen deledu echrydus yna noson o'blaen ar ITV? Greatest Britons neu rwbeth? Roedd e mor ofnadwy doeddwn i a fy ffrind Emma ddim yn gallu stopio gwylio hi. Roedd hi fel seremoni wobrwyo i Brydeinwyr gwych. Ar bapur, syniad da fi'n siwr. Ar y sgrin? Of-blincin-nadwy.

Roedd un bit o'r rhaglen lle odd rhaid i chi bleidleisio am y Prydeinwr mwya anhygoel sy dal yn fyw. Dyma'r bobol oedd y rhestr fer:

 • Y Frenhines
 • Maggie Thatcher
 • Julie Andrews
 • Robbie Williams
 • Paul McCartney

Robbie Williams!? Robbie Williams?! Roedd e chydig bach fel X-Factor. Roedd rhaid i chi decstio mewn drwy roi "Queen" neu "Maggie" neu "Robbie" a.y.b. Y Frenhines ennillodd. Hmmm... nai ddim ymateb i'r penderfyniad yna rili, ond nes i ddechrau meddwl am y bobol sy, yn fy marn i, yn haeddi cael eu galw yn:

Bobol Ffab Magi Dodd (sy dal yn fyw)

 • Teulu fi i gyd
 • Ffrindiau fi i gyd
 • Alun Jones
 • Lilly Allen
 • Tyra Banks
 • Doctoriaid a nyrsys y byd
 • Pobol sy'n mynd i wledydd peryglus i helpu pobol eraill, fel pobol y Groes Goch ac Achub y Plant
 • Alan Sugar - "You're Fired!"
 • Geraint Jarman
 • Cameron Diaz
 • Charlotte Church
 • Stevie Wonder
 • George Michael
 • Ian Hyland
 • Pat Butcher
 • Charlotte Gainsbrough
 • Frank Butcher
 • Miranda off Sex and The City
 • Sarah Jessica Parker
 • Andrew Lloyd Webber
 • Y boi gyda gwallt melyn ar Any Dream Will Do... Chi'n gwybod - Yr Albanwr sy wastad yn crio - Craig ife?
 • Drew Barrymore
 • Mr Peacocks a Mr Primark
 • Jennifer Aniston
 • Gwyddonwyr sy'n gweithio tuag at wella afiechydon fel canser
 • Dynion bins sy'n clanhau Tudor Road yn Grangetown
 • Tony Merolla

Tra

M xxx

O.N - Fi di gweld pâr sgidie anhygoel ar y we. Fydde nhw'n berffaith i briodas fy chwaer. Ond ma nhw'n £280. Hmmm.. Oes modd cyfiawnhau gwario gymaint ar bâr o sgidiau? O gosh - fi ddim yn gwbod.. ma nhw'n anhygoel. Ond ma nhw mor ddrud! Ebostiwch C2 gyda'ch barn chi plis!

Pete pwy?!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 19 Mai 2007

Sylwadau (0)

Fel nes i sôn wythnos diwethaf, mi ddaeth Rich o Gola Ola a Siôn ei ffrind draw i aros efo fi am y penwythnos. Syth ar ôl y rhaglen mi athon ni i dre i wneud ychydig o siopa a wedyn allan am y noson. Gafon ni amser da, doedden ni ddim adre yn y fflat tan 4 o'r gloch y bore, ar ôl treulio rhanfwyaf y noson yn yr ardal VIP yn Tiger Tiger!

Gan fod Big Brother 8 ar fin cychwyn, wythnos yma dwi di cael cynnig lot o waith gan gylchgronnau a rhaglenni amrywiol yn gofyn i fi roi fy marn ar y 'housemates' newydd. Dwi methu aros i'r gyfres newydd gychwyn, ond mi fydd o'n od iawn gweld pobl eraill yn byw yn fy nhy i!!

Sôn am y ty, ar ôl C2 nos Fercher, mi es i draw i Abertawe i weld Pete. Rhagofn bo chi ddim yn gwybod pwy di Pete, wel Pete wnaeth ennill BB y llynedd, pan nes i ddod yn ail!

Ar ôl cyrraedd y Clwb yn Abertawe, mi wnaeth y bouncers ddweud wrthai fod Pete dal yn y gwesty, felly mi es i draw i'w weld o cyn y sioe. I fod yn onest wnes i ddim ei adnabod o, mi oedd o ei wallt o wedi tyfu'n hir, a mi oedd o wedi ei liwio fo yn ddu ac yn goch!

Mi gafon ni fynd draw i'r adral VIP yn y Clwb, cyn i Pete a'r band fynd ar y llwyfan! Doedd yna ddim llawer o bobl wedi dod i'r Clwb i weld y band. Mi oedd y band yn perfformio cerddoriaeth punk, ac yn gwneud ambell i cover oedd yn bobologiadd efo'r gynulleidfa.

Mi oedd hi bach yn anodd i fi fynd lawr i wylio'r band 'Perfect Pete' gan fod lot o'r gynulleidfa yn fy adnabod ac yn dod draw i ofyn am lun. Nôl a fi felly i'r ardal VIP gan mai noson Pete oedd hi. Ar ôl i nifer o bobl dynnu lluniau'r ddau ohono ni efo'n gilydd, nôl ar hyd yr M4 i Gaerdydd oedd hi i fi, gan feddwl efallai mai dyna'r tro olaf i fi weld Pete!

Tan tro nesaf!

Hwyl

Glyn

x

LBT

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 12 Mai 2007

Sylwadau (0)

Ma'r ffaith fod fy mod yn mynd i Gyprus mewn mis a hanner yn dechrau codi ofn arnai. Dyw fy nghorff noeth ddim wedi gweld golau dydd ers blynyddoedd lawer, felly ma meddwl am gamu mas ar draeth mewn string-bicini yn rili poeni fi. Fi di dechrau felly...(drum roll) mynd i'r gym!

No way ydw i'n mynd i fynd i gym posh. Sa i'n mynd i dalu £500000 i ymaelodi a wedyn £20000 y mis er mwyn rhoi fy hun drwy boen. Dwi wedi felly, penderfynu mynd i'r ganolfan hamdden yn Grangetown - Channel View. Mae'n costio £3.50 bob tro gyfeillion! Pa mor wych yw hwna?

Fi di bod 4 gwaith ers i fi benderfynu cael gwared â fy wobli bits. Ma'r gym ar fore Mawrth a bore Iau ond i ferched, sy'n fab achos does dim byd gwaeth na chwysu fel mochyn o flaen hot-hunk ar y treadmill drws nesa i chi. Mae e hefyd yn cool achos ma eitha lot o hen fenywod yn mynd, sy'n neud fi deimlo chydig bach yn well pan fi'n colapsio ar ôl neud 2 funud ar y beic. Wedi dweud hynny - ma lot o'r grannies lot mwy ffit na fi. Roedd na hen fenyw ar y cross-trainer drws nesa i fi wythnos dwetha, ac odd hi di bod ar y peiriant am 35 munud! Parch mamgu...

Ma "nhw'n" dweud dyle chi amrywio eich ymarfer, felly bore Iau nes i fynd i ddosbarth Legs, Bums and Tums. Hilariws yw'r unig air i ddisgrifio'r awr yna o fy mywyd. Nes i dreulio'r awr just yn chwerthin ar fy hun. Odd e fel bo fi di cael profiad allan o fy nghorff - fel bo fi'n eistedd lan ar y balconi ac yn edrych lawr ar fy hun yn trio cadw lan gyda phawb arall. O fi'n hollol ddi-rythm ac allan-o-sync. A nes i bron â llewygu pan nath y ddynes roi dumb-bells i ni ddal tra'n neud y grape-vine.

Felly ma f'ymgyrch cadw'n hieni wedi dechre am yr haf. Da iawn fi. Llawer clap fel fydde Sian Alaw yn dweud. Yr unig hitch yn y cynllun gwych yma? Nes i bwyso'n hun ar ôl bod yn LBT. O fi di magu 4 pwys! Magu 4 pwys! Ble, fy ffrindiau, ma'r cyfiawnder yn hwna? tystiolaeth gadarn, yn fy marn i, fod Duw, yn ddyn....

M xxx

Gyda llaw - roedd Texas Radio Band yn ace ar nos Iau yng Nghlwb Ifor Bach.

O Efrog Newydd i Ben Llŷn!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 12 Mai 2007

Sylwadau (0)

Nes i dreulio penwythnos gwŷl y banc yn Efrog Newydd efo fy nheulu. Doeddwn ni erioed wedi bod yno o'r blaen, ond mi oedd y lle yn gyfarwydd iawn i mi, gan bo fi wedi gweld lot ohono ar raglenni teledu fatha Friends!
Nathon ni'r petha touristy i gyd. Aethon ni i weld y Statue of Liberty a Ellis Island, Ground Zero, Empire State a Central Park i gyd mewn 2 ddiwrnod! O n'n gobeithio cael y cyfle i fynd i siopa, cos oedd Magi di bod yn Efrog Newydd yn ddiweddara a di prynu llwyth o ddillad newydd, ond yn anffodus ges i ddim byd!!
Un peth oedd yn braf am fod yn America, oedd y ffaith bo fi'n gallu cerdded o gwmpas heb gael fy nabod! Dim ond 5 person wnaeth weiddi - 'hei it's Glyn from Big Brother!' tra oeddwn i yna!.

Dydd Mawrth es i draw i dy Myrddin ap Dafydd ym Mhen Llŷn i gael gweld copi drafft o fy llyfr 'Blwyddyn Fawr Glyn Wise' fydd allan erbyn 'Steddfod yr Urdd. Yn anffodus does yna fawr ddim signal ffôn i'w gael yn yn nhy Myrddin, felly ers mwyn cysylltu efo fy asiant, mi oedd rhaid i fi ffeindio lle uchel tu allan! Nes i osod fy ffôn ar ben car Myrddin oedd ar y drive, a mi oeddwn i'n gallu clywed y ffôn yn canu o'r ty!

Yn anffodus, mi wnaeth fy ffôn dorri tra oeddwn i yno - stori hir iawn, ond mi wnaeth gwraig Myrddin benderfynu mynd a'r plant am dro, felly ffwrdd a hi a dreifio dros fy ffôn oedd ar ben y car o flaen y tŷ!

Nôl i Gaerdydd wedyn dydd Mercher ar y tren sy'n cymeryd bron i 5 awr o Llandudno er mwyn ffeinal y cwis pop rhwng Ysgol Brynrefail, Llanrug a Ysgol Penweddig, Aberystwyth ar C2.

Penweddig wnaeth ennill o 20 pwynt, a mi wnaeth Cynan, capten y tim, ddweud ei fod o am i fi sgwennu cân i gystadleuaeth Cân i Gymru efo fo flwyddyn nesaf - gawn ni weld ia?!

Nos Iau, mi es i Clwb Ifor efo Siân a Magi i barti penblwydd label Ciwdod yn 3 oed. Mi wnaethon ni gyrraedd bach yn hwyr, a dim ond set Texas Radio Band welon ni. Nes i really joio nhw, achos doeddwn i erioed wedi gweld nhw'n perfformio'n fyw o'r blaen!

Highlight y noson i fi oedd cael cyfarfod Swci Boscawen - dwi'n meddwl bod hi'n mega ciwt! Yn anffodus doeddwn ni ddim di sylweddoli bod ganddi gariad!

Wnes i fawr ddim byd dydd Gwener achos bo fi bach yn hungover! Mi ddaeth Eryl fy ffrind sy'n canu i Jen Jeniro draw i weld fi, a mi aethon ni i nofio a mynd i Nandos yn y bae am swper. Ges i alwad ffôn yn y p'nawn gan Rich o Gola Ola yn dweud fod o a'i ffrind Siôn yn pasa dod draw i Gaerdydd am y penwythnos a gofyn os fasa nhw'n cael aros.
Nathon nhw gyrraedd tua hanner nos, a ma nhw wedi dod i gwaith efo fi a Magi heddiw. Edrych mlaen i gael night out efo'r hogia heno!

Tan tro nesaf!

Hwyl

Glyn

x

Baftas Shmaftas...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 5 Mai 2007

Sylwadau (0)

La di la. Di la di la

Fi'n teimlo weithiau mai fi yw'r unig berson yn y byd sy heb gofrestri gyda facebook. Na myspace. Dydw i ddim yn bwriadu neud chwaith.

Pan o fi'n neud TGAU Saesneg, roedd rhaid i ni ddarllen llyfr o'r enw Brother in the Land. Roedd e'n llyfr depressing iawn am ryfel niwcliar. Roedd rhywun wedi gwasgu'r bwtwm mawr coch a roedd y bom wedi cael ei ollwng ar Brydain. Ar ôl y fall-out niwclear, dim ond cwpwl o bobol oedd ar ôl ym Mhrydain. Brother in The Land oedd un ohonyn nhw. Fi'n teimlo fel Brother in The Land. Fi weithiau yn teimlo fod dim ond cwpwl o bobol ar ôl yn y byd sy heb gael eu heintio gydag ymbelydredd myspace a facebook. Fi yw'r Chwaer ar y Tir.

Dyw pobol ddim yn siarad gyda'i gilydd rhagor.

Ma pawb just yn ebostio neu anfon negeseuon testun. Neu'n waeth fyth yn ychwanegu "ffrindiau" i'w cyfrifon myspace. Dyn nhw ddim yn ffrindiau go iawn. Just enwau a lluniau gwag. Pam na neiff pobol just siarad gyda'i gilydd? Fi'n meddwl bo pobol ofn siarad â'i gilydd wyneb yn wyneb erbyn hyn. Ma tecsio neu ebostio yn golygu cyfleu negeseuon - heb orfod edrych i fyw llygaid pobol.

Pan chi'n tecstio rhywun gyda newddion drwg - fel "fi'n dympo ti - ti yn hyll," mae'n golygu does dim rhaid i chi weld y boen a'r teimlad a'r emosiwn yn llygaid y person yna. Yn yr un modd, os chi'n ebostio rhywun gyda newyddion da fel, "fi'n caru ti - ti yn lush", dych chi ddim yn gallu profi'i hapusrwydd na chlywed ei chwerthiniaid. Ryn ni'n mynd fel robots. Yn datblygu imiwnedd i emosiynau a theimladau.

Felly ar ôl i chi ddarllen yr egofnod yma, pam na newch chi godi o'ch sedd a mynd i siarad gyda rhywun. Rili siarad. Dim ebostio. Dim tecstio. Dim ffonio hyd yn oed. Actually siarad gyda rhywun. Wyneb yn wyneb. Go on.. off a chi

Ooo - teimlo'n well nawr ar ôl y rant yna...

Traaaaa lyfs

M xxx

O.N - Wrth gwrs ma myspace ddim yn wael i gyd. Os chi'n fand Cymraeg mae'n syniad da cofrestri - cos ellwch chi fod yn fand Gwyliwch y Gofod ar nos Iau ar C2. Os hoffech chi fod yn fand Gwyliwch y Gofod - ebostiwch ni... c2@bbc.co.uk. Neu ffoniwch ni - neu hei - galwch mewn i'r swyddfa i'n gweld!

Wele ddisglaimer bach - rhag ofn bo fi'n cael punch gan rhyuwn

Oes oes gennych chi safle myspace neu facebook, fi ddim yn trio dweud bo chi'n sad ac heb ffrindiau na theimladau. Addo nawr. Just bod e ddim yn cuppa tea fi... (ok, Rob a Sioned?)

Baftas Cymru a llwyth o ferched!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 5 Mai 2007

Sylwadau (0)

Syth ar ôl rhaglen dydd Sadwrn es i draw i westy moethus yn y bae i gwrdd â Imogen a chriw ffilmio'r rhaglen ddogfen. Mi oedden nhw'n ffilmio y ddau ohona ni'n cael yn barod ar gyfer gwobrau'r Baftas! Mi oedd Imogen wedi cael ffroc newydd neis iawn, a chwarae teg mi ges i fy nhux wedi ei ddraiclinio!

Dwi wrth fy modd yn cerdded i fewn i ddigwyddiad ar hyd carped coch, ac oedd heno ddim gwahanol. Llwyth o bobl yn tynnu ein lluniau ni ac yn holi cwestiynau ar gyfer y papurau dydd Sul. Mi oedden ni'n eistedd ar yr un bwrdd a neb llai na Hywel Gwynfryn a chriw Pobol y Cwm. Roedd y bwyd yn neis iawn, ond roedd y pedair potel o win coch nes i yfed yn hyd yn oed yn neisiach!

Mi oeddwn i a Imogen yn cyflwyno dwy wobr ar y noson, un i'r rhaglen blant orau sef Campyfan a hefyd gwobr i'r rhaglen ieuenctid orau sef Freeride. Pan nes i gerdded ymlaen i'r llwyfan nath rhwyun o'r gynulleidfa weiddi 'I Love you Glyn!', so nes i ddweud diolch, a nath Imogen ddechrau chwerthin!

Ar ôl i bawb gael eu gwobrwyo nath yr adloniant ddechrau, a ges i mega laff, yn dawnsio a chusanu nifer o ferched del iawn! Ar ôl i bawb gael eu hel o'r CIA, nes i a chriw o bobl fynd o amglych clybiau Caerdydd, oedd o'n gret, o ni'n cael pwshio i ffrynt y ciw ymhob man! O ni adre dwi'n meddwl tua pedwar or gloch y bore!!

Codi ganol bore dydd Sul a mynd draw i'r Mumbles am dro efo fy ffrindiau Ed a Sam. Tra oedden ni'n cerdded ar draws y traeth nes i weld merch ddel or enw Jade, oedd flwyddyn yn 'fengach na fi, ac yn astudio lefel A yn yr ysgol leol.

'O ni wedi trefnu cwrdd a Jade nos Fawrth yn y Walkabout yng Nghaerdydd. Mi wnes i droi fyny, a mi wnaeth Jade droi fyny, ond es i adael efo merch arall - wps!!

Dydd Mercher fues i'n brysur yn golchi dillad a llnau'r fflat, gan fy mod i'n mynd i Efrog Newydd ar fy ngwyliau yn syth ar ôl rhaglen dydd Sadwrn.

Teithio fyny i'r gogledd dydd Iau ar gyfer pledleisio am y tro cyntaf, ac yn ôl a fi lawr yr A470 am yr eildro mewn diwrnod ar gyfer bod yn ôl yng Nghaerdydd ar gyfer rhaglen dydd Sadwrn.

Ar ôl rhaglen heddiw, dwi'n mynd yn syth i'r maes awyr, dwi methu aros! Yr unig beth, mae Magi newydd ddweud wrthai, na fyddai'n cael yfed draw yno, gan fod y ddeddf yn dweud fod rhaid i bawb fod dros 21 oed i yfed alcohol yn America !! O Wel, gewch chi'n hanes i gyd gennai wythnos nesaf!

Hwyl

Glyn

x

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.