Help / Cymorth

Archifau Mawrth 2007

O Blaenau i Ynys Y Barri!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 31 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Nes i dreulio dechrau wythnos yma adre ym Mlaenau Ffestiniog. Nes i fawr ddim byd, ond gorffen gwylio fideos ohona fy hun ar Big Brother. Erbyn hyn dwi di gwylio pob un pennod o BB7, felly mi fydd criw C2 yn falch iawn na fydd angen i fi fynd ar Youtube byth eto yn y swyddfa i wylio clips ohonaf fy hun ar y rhaglen!

Dydd Mercher wnes i'r siwrne afiach yna ar y tren o 'Llandudno Junction' nol i Gaerdydd, ar gyfer gwneud C2 nos Fercher.

Bore dydd Iau, o ni wedi bwriadu mynd i Ikea am dro i brynu ychydig o bethau i'r fflat. Ar y ffordd yna, nath na ddwy ferch basio fi yn y car, canu corn, a stopio i ddweud helo! Ei henwau nhw oedd Kiera a Stephanie, dwy ferch ddel iawn. Natho nhw ofyn i fi lle oeddwn i'n mynd, a nes i ofyn iddyn nhw os fasa ganddyn nhw ddiddordeb dod am dro efo fi i Ynys y Barri!

Off a ni yn y car, mynd ar yr holl reids gwahanol oedd yno, gwario lot o bres yn yr amusments cyn dod nôl adre i Gaerdydd. Mi gafon ni mega hwyl, felly nathon ni benderfynu cario mlaen a mynd fewn i ganol y ddinas i glybio! Diwrnod da iawn, a cyn i chi ofyn, do nes i fynhafio!!

Dydd Gwener nes i benderfynu mynd i weld chiropractor gan fod y marathon ond wythnos i ffwrdd bellach. Wel am brofiad, dwi erioed wedi cael fy manhandlo fel yna o'r blaen! Mi ges i fy mhlygu a fy mwnio mewn i sawl siap gwahanol, ges i hyd yn oed nodwydd yn fy mhen ôl i gael gwared o 'stress'! Yn y p'nawn wedyn es i nofio gyda fy ffrindiau newydd Kiera a Stephanie, cyn mynd nôl i dy Kiera i wylio'r ffilm Skeleton Key!

Dwi'n sgwennu hwn cyn mynd i stiwdio bore Sadwrn efo Magi. Ar ôl y rhaglen dwi'n mynd am run efo fy 'personal trainer'. Dwi'n gwybod fod hi braidd yn hwyr i ddechrau cymeryd y busnes rhedeg yma o ddifri - ond fel ma nhw'n dweud, gwell hwyr na hwyrach!

Tan tro nesaf!

Hwyl

Glyn

x

Dafad Ddu, tyd a lwc i Mi!!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 31 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Wythnos yma, dwi a Imogen wedi bod yn brysur yn ffilmio ar gyfer rhaglen ddogfen i S4C fydd i'w gweld fis nesaf. Rhaglen ydi hi sy'n dilyn y ddau ohono ni yn ein gwaith bob dydd, a mae'n gyfle i bobl gael gwled be da ni wedi bod yn ei wneud ers gadael ty'r Brawd Mawr.

Dydd Llun diwrnod o fodlo! Mi oedd yn rhaid i fi a Imogen wneud lot o powsho mewn ty posh rhywle yng Nghaerdydd. Mi oedd rhaid i ni gael tynnu'n lluniau yn gorwedd ar wely, a hefyd mewn shower (gyda'n dillad ymlaen wrth gwrs!!) Hefyd mi wnes i lot o gyfweliadau a ateb llwyth o gwestiynau am be dwi di bod yn ei wneud dros yr wyth mis diwethaf.

Dydd Mawrth es i am run, gan fod yna llai na pythefnos i fynd rwan tan marathon Llundain. Nes i redeg i Castell Coch ac yn ôl sydd tua 16 milltir, gymerodd hi 3 awr i fi - ond mi wnes i gerdded dipyn o'r ffordd hefyd!!

Gan fod criw Fflic yn dod draw i'r fflat i ffilmio dydd Mercher, nes i benderfynu mynd lawr i Ikea i brynu 'chydig o bethau i'r ty i neud o edrych 'chydig bach yn fwy cartrefol. Nes i brynu lampau, 2 gwpwrdd a tools i'r gegin, fatha 'can opener'!! O ni wedi cerdded i Ikea a mi oedd rhain i gyd rhy drwm i fi gario nhw adre efo fi, felly nes i ffonio fy ffrind Chris i ddod draw i roi lifft adre i fi.
Tantrum cynta'r wythnos!

Pwy ddudodd fod rhoi pethau fflat back at ei gilydd yn hawdd?

Ddim fi! Ar ôl bod wrthi am ryw ddwy awr, doeddwn i dal ddim nes at roi'r cypyrddau at ei gilydd!

Os edrychwch chi'n ofalus ar fy fflat yn y rhaglen ddogfen, mi newch chi weld fod yna lwyth o ddarnau o bren a sgriws ar lawr y stafell fyw!!

Dydd Mercher mi oeddwn ni'n cael fy nilyn i bob man gan y criw camera. Mi oeddan nhw' fy ffilmio fi'n siopa, yn cael cinio, yn mynd am fake tan a hefyd mi wnaethon nhw ffilmio fi'n cyflwyno C2 efo Magi.

Mi oedd yna lwyth o chwerthin yn rhaglen nos Fercher, mi wnaeth Magi wneud hwyl ar fy mhen i pan nes i ddweud fod gweld dafad ddu mewn cae yn lwcus!! Dwi di checkio efo Mam, a mae'n debyg fod pobl Blaenau yn credu fod gweld dafad ddu yn dod a lwc, er fod Magi yn mynnu na gweld cath ddu sy'n dod a lwc i bobl!!!

Ar ôl y rhaglen mi es i â chriw C2 allan i'r bae, efo'r criw camera! Noson dda, arwahan ein bod ni wedi cael ein taflu allan o un o'r tafarndai yno! (Stori hir di honno, nai adael i Magi ddweud yr hanes!)

Dydd Iau es i allan am y dydd efo fy ffrind Darr, sy'n actio yn y gyfres i blant Tracey Beaker. Ddim yn siwr iawn lle oedden ni, ond mi wnaethon ni chwarae darts a pool drwy'r dydd.
Gyda'r nos, nes i gwrdd a criw Fflic, gan fod Lowri sy'n gweitho yna yn dathlu ei phenblwydd. Fathag arfer nes i ffansio merch ddel iawn gyda gwallt hir melyn, ond reit ar ddiwedd y noson nath hi ddweud wrthai fod ganddi gariad - typical!

Dydd Gwener, mi oedd Mam a Dad yn dod draw i aros efo fi, felly mi oedd yn rhaid i fi godi'n fuan i llnau'r ty a hefyd i fynd i siopa er mwyn llenwi'r fridge efo bwyd, er mwyn i fy rhieni feddwl fy mod i'n edrych ar ôl fy hun yma yng Nghaerdydd.

Chwarae teg i Dad i wnaeth o drio fy helpu i roi'r cyprddau newydd at ei gilydd, ond gafodd o fawr o lwc chwaith!! Unrhywun yn nabod rhywun sy'n dda am roi flatpacks at ei gilydd??!

Tan tro nesaf!

Hwyl

Glyn

x

Beth yw'r ots gennyf fi am Efrog Newydd?...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 31 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Helo helo - dyma fi nol yng Nghymru fach ar ôl wythnos yn jet-setio. Da iawn. Pan o ni'n fach ac yn mynd ar fy ngwyliau gyda mam a dad a Beth fy chwaer, (doedden ni byth yn mynd i Costa Del Sol na dim, roedden ni'n wastad yn cael gwylie ABC... Another Blincin Church.. Another Blincin Capel... ) ond o fi wastad yn cael amser da. Doeddwn i byth yn deall pam felly, fod mam a dad wastad yn dweud "Ooh! Mae'n neis bod adre!" achos yn fy marn i roedd bod unrhywle yn well na bod ym Mhontypridd. Ond nawr fi wedi tyfu lan, fi'n deall be oedd mam a dad yn son amdano. Roedd mynd i Efrog Newydd yn neis, ond mae'n ffab bod nol.

Nath Sian (y cynhyrchydd) ac Emma (fy ffrind ac house-mate) ddychwelyd o Hong Kong wythnos dwetha'. Nethon nhw fynd i Tseina a phrynu hadbags posh iawn am bris rhesymol iawn. Yng Nghymru, bysen ni'n dweud fod y bagiau wedi "cwympo oddi ar gefn lori" ond ma nhw'n fabulous iawn. Nath Emma brynu bag tebyg i'r Mulberry Roxanne a nath Sian gael Dior Saddlebag... fi yn rili cenfigenus. Sgwn i os nai ffeindio un tebyg lawr Bessemer Road ar ddydd Sul?

Nes i ac Emma fynd i siopa i archfarchnad nid an-enwog ym Mae Caerdydd ddydd Mercher, a nethon ni benderfynu prynu chydig bach o grog gan fod ein coctêl cabinet ni yn wag. Ond pan gyraeddon ni y til dyma'r ddynes tu ol y til yn gofyn yn swrth;

"You gor any i.d girls?"

Nes i ac Emma chwerthin yn braf - chware teg iddi, roedd hi'n garedig iawn. Ydyn, mi rydyn ni'n edrych yn ifanc iawn, ond c'mon Mrs, gad i ni brynu'r jin ife? Dywedodd Emma yn ei Saesneg posh gore:

"Yn anffodus does gennym ddim dystiolaeth oedran, heblaw am ein cardiau credit. Mae'n rhaid i chi fod yn 18 i gael carden credit, felly, mae hynny yn ddigon o dystiolaeth onid ydyw?"

Nath Shereen (dyna oedd ei henw) tu ol y til edrych arnom ni a dweud:
"No ID? No drink - if you're norr 'appy - ill call the boss"

Rhaid oedd gadel y siop gyda'n cynffon rhwng ein coesau - yn teimlo rhyw gymysegdd rhyfedd o falchder am ein bod ni'n edrych mor ifanc, a chynddaredd gan fod rhaid i ni adel yr archfarchnad yn waglaw.

Sheree, love, os ti'n darllen hwn - ti'n neud jobyn a hanner tu ôl y til 'na - ond dwi newydd droi yn 30oed a'r unig beth gwaeth na choctêl cabinet gwag yn Stafford Road, Grangetown yw.... mm... i ddweud y gwir, does dim byd gwaeth na hynny!

Mae'n dda bod adre, bobol

M xxx

Trens, Plens a automobils!!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 31 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Dydd Llun es i draw i Lanberis i ffilmio ar gyfer rhaglen newydd i'r BBC sef 'National Treasures of Wales', fydd ar y teledu mis Awst dwi'n meddwl. O ni yna i sôn am bwysigrwydd y diwydiant llechi i Gymru. Ar ôl gorffen gweithio es i adre i Blaenau i gael dipyn bach o TLC gan Mam!

Off i 'Werddon dydd Mercher i weld Spiral. Ges i'r tren o Blaenau i Gaergybi yna'r ferry ar draws i Ddulyn. Ges i amser mega da. Ar ôl cyrraedd athon ni i siopa, nes i brynu par o sgidiau gwyn a crys newydd ar gyfer mynd allan i Temple Bar noson honno. Nes i 'really' mwynhau fy hun, yn yfed cider yn Temple Bar, a dawnsio drwy'r nos efo merch brydferth iawn efo gwallt hir melyn o'r enw Niamh. Ges i siom enfawr ar ddiwedd y nos, pan nes i ffeindio allan fod ganddi hi gariad! Am wastraff amser!

Gan bo fi'n aros yn ty Spiral, mi oedd rhaid i fi rannu stafell wely efo Spiral a'i gariad o Latfia, bach yn 'awkward'oedd hi ar adaegau!
Y bwriad oedd gadael Iwerddon ar y dydd Iau a cael diwrnod adre yn Blaeanu cyn teithio nôl ar y tren i Gaerdydd dydd bore Gwener.

Ond o na! Ar ôl cinio mi aeth tad Spiral a fi 'r porthladd i ddal y ferry adre. Ond a'th o a fi i'r porthladd anghywir. Mi aeth o a fi i Dun Laighaire yn hytrach na i Ddulyn, a felly nes i golli'r ferry a gorfod aros noson arall!

Syth allan i ganol Dulyn eto efo Spiral a dal y ferry yn ôl bore Gwener yn lle, ond y ferry anghywir, nid y super duper ferry sy'n cymeryd 2 awr i fynd drosodd, ond es i ar y ferry sy'n cymeryd 6 awr!!

Ar ôl teithio drwy'r dydd dydd Gwener, nes i gyrraedd nôl yng Nghaerdydd am 1 o'r gloch y bore, bore ma!!
Gwely i fi ar ôl y rhaglen p'nawn ma - ma gen i farathon i redeg mewn 3 wythnos!!!!!

Tan tro nesaf!

Hwyl

Glyn

x

Afal Ddrwg Magi

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 24 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Dwi newydd ddychwelyd o Efrog Newydd. Roedd yn ace iawn. Alex, Louise, Marged a fi yn y ddinas fawr ddrwg am dridie. Nethon ni sgwisho gwerth mis mewn i ddau ddiwrnod a thair noson. Dwi wedi bod i Efrog Newydd o'r blaen ond roedd y tro cyntaf yn uuhh.. "wahanol" ond stori wahanol yw hynny. Roedd y tro hwn yn wahanol achos roedd y cwmni yn berffaith! Dyma be nethon ni;

  • Cael limo i'r maes awyr - gyda champagne a phopeth!
  • Marged yn cael scrap gyda rhywun ar yr awyren achos nath e roi ei sedd nol a doedd dim lot o le gan goesau Marged
  • Mynd ar daith Sex and The City lle gafon ni lun ty fas i fflat Carrie Bradshaw
  • Mynd o amglylch Central Park mewn cart a cheffyl
  • Mynd i glwb nos posh, lle roedd y DJ yn chware chiawns anhygoel gan David Bowie, Blur a Rod Stewart!
  • Mynd i Time Square a gweld rhywun arall o'r BBC (duw, ma'r byd ma'n fach)
  • Mynd i gael ein gwalltie 'di neud gan fenyw o'r enw Theresa oedd union r'un peth â chwaer Ugly Betty
  • Cael ein aeliau wedi wacsio gan fenywod creulon iawn o Tseina
  • Codi'n hwyr ar y diwrnod ola' a bron colli'r awyren

Nethon ni lot fawr o bethau eri'll ond fi ddim ise'ch diflasu chi drwy fynd mlaen a mlaen a mlaen... ond roedd e'n fab. Wedi blino'n lân nawr ond rhaid cadw ar ddihun achos fi a mam a sian ac emma a lydia a derfel yn mynd i weld Dolly Parton heno. Mam yn addo gwisgo stetson! Yeee Haaa!

Gan fy mod yn Noooo Yoirk dros y penwythnos nath Daf Du gyflwyno gyda Glyn ar ddydd Sadwrn - felly dyma nodyn bach gan Dave the Rave*

Helo! Dyma fi Daf Du. Nes i gyflwyno yn lle Magi ar fore dydd Sadwrn. Doeddwn ni ddim hanner cystal â Magi. Ma hi'n wych. Doeddwn i chwaith ddim yn edrych mor hot â Magi - ma hi wastad yn edrych yn anhygoel pan mae'n cyflwyno ar foreuau Sadwrn. Roedd y gynulliedfa wedi gweld ei heisiau yn arw. Dim ots - fydd hi nol fore Sadwrn nesa! Tata

* ddim yn hollol wir

Magi xxxx

Top O' Da Mornin To Ya!....

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 24 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Er i fi gael gael noson fawr nos Sadwrn dwetha gyda fy nghefnder David, doedd hynny ddim yn mynd i fy stopio rhag mynd mas yr wythnos hon! Roedd ffrind i fi yn dathlu ei benblwydd yn 22 ddechrau'r wythnos felly aethon ni i glwb nos yn y dre a dawnsio drwy'r nos. Roedd mor gymaint o ferched del yno roeddwn ni mega hapus!

Ma'r hyfforddi ar gyfer y Marathon yn mynd yn dda. Ma Daf Du wedi rhoi cynllun hyffroddi i fi ddilyn, felly dwi di bod yn jogio bob nos... bron.. Ma gen i goes tost ar hyn o bryd achos dwi wedi bod yn ymarfer mor galad, felly dwi di bod yn rwbio Deep Heat arno fo a dwi'n siwr fyddai'n iawn erbyn y Marathon. Dwi'n siwr nai guro Daf Du!

Doedd Magi ddim yma fore Sadwrn. roedd hi yn Efrog Newydd. Neis iawn! Dwi'n gobeithio mydn i'r Big Apple cyn hir felly gobeithio neith hi roi tips i fi ar lle i fynd i glybio! Roedd rhagen dydd Sadwrn yn dda iawn - mae Daf Du a fi yn ffrindia da a da ni'n cael laff. Ond dwi'n edrych mlaen cael Magi nôl!

Son am deithio dwi'n mynd i Iwerddon wythnos nesa i weld Spiral. Dwi di bod yn Iwerddon mor gymaint o weithiau ond dwi ddim di gweld Spiral ers sbel, a dwi'n edrych mlaen i weld o. Dwi hefyd yn gobeithio cael cariad del Gwyddelig! Nai ddeud popeth wrtho chi wythnos nesa!

Hwyl

Glyn x

Pam fi Duw?...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 17 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Wythnos brysur arall i li'lle ol' me. Nos Wener nes i, Robin C2 a Huw M deithio i'r Ffatri Bop ar gyfer rownd ranbarthol y de ddwyrain, Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru a C2, Radio Cymru. Mae'r Ffatri Bop yn Porth - sef nec o ddy woods fi.

Ma Porth yn lle fab, ond mae'n dod ag atgofion eitha gwael nol atai. Ma'r dre ryw 5 munud o Bontypridd ac roedd arfer bod clwb nos yna o'r enw Charmonds. Dyna oedd y lle i fynd pan oeddwn ni yn y 6ed dosbarth. Nes i a fy ffrind gore yn yr ysgol, Merril, benderfynu cynnal ein parti pen-blwydd yn 18 oed yn Charmonds. Nethon ni wahodd y crem de la crem o fechgyn golygus ysgol Rhydfelen, ond gan ma dim ond like 5 oedd hwna, nethon ni hefyd wahodd disgyblion Coed y Lan a Cardinal Newman (oedd yn reit ryff i fod yn onest)...

Aaaanyway, nethon ni brintio gwahoddiadau a phopeth (odd e fel Super Sweet 16 - y rhaglen yna ar MTV) a dweud wrth bawb i fod tu fas i Charmonds erbyn 7. Nath ryw 500 o chavs Ponty droi lan yn y Porth (nifer fawr ohonynt wedi dod â'i trwyddedau gyrru amheus iawn.. "Be yw dyddiad geni ti?" "Uuuhh, Ionawr y 6ed 1983.. na.. uhh 1943... nooo - uuhh - ang on... 1973?...") ond yn anffodus doedd perchennog Charmonds ddim ymhlith y 500 o bobol oedd wedi troi lan y noson honno. Nath y perchennog "anghofio" bo ni di trefnu parti yn ei glwb nos.

Ond chware teg i'r heddlu - nethon nhw droi lan i "ymuno yn yr hwyl" ar ôl i'r bobol leol ddechre cwyno. Ymateb fi a Merril i'r crisis yma oedd rhedeg i'r dafarn agosa ac yfed cymaint o Diamond White a oedd yn bosib. Doedden ni ddim yn boblogaidd iawn y bore wedyn yn stafell y 6ed - ac i fod yn onest, dwi wastad wedi beio Porth am yr wythnos o fwlio nes i ddiodde yn sgil y non-parti yn Charmonds.

Ond ta waeth, roedd y noson yn y Ffatri Bop yn ace iawn. 8 band wedi cystadlu, bob un ohonyn nhw yn wych ond dim ond 3 oedd yn cael mynd ymlaen i'r rownd nesaf, a'r tri oedd Cymro-C, Random Elbow Pain a Stamina Straightjacket. Nes i gyfweld â'r bandiau i gyd. Roedd Cymro-C yn hilarious - criw ifanc o Aberdar - mor ddrygionus, mor cheeky, mor annwyl ac yn atgoffa fi gymaint o fy ffrindiau ddoth draw i ddathlu fy non-pen-blwydd yn Charmonds.

Dydd Sadwrn, roedd rhaglen Dodd a Wise yn dod yn fyw o'r Mochyn Du yng Nghaerdydd gan bo Cymru yn herio'r hen elyn yng nghêm ola' pencampwrtaeth y Chwe Gwlad. Roedd Steve yn y stwidio a Terwyn druan, mas yn oerfel Stryd Westagte. Ges i a Glyn lot o hwyl yn y Mochyn Du, yn enwedig pan nes i ei herio i dynnu peint perffaith o Guinness gan ei fod yn ddiwrnod Padrig Saint.

Erbyn i ni orffen yn y Mochyn Du am 2y pnawn - roedd y lle yn orlawn. Doeddech chi ddim yn gallu symud yna. Pawb di clywed ein bod ni yna mae'n rhaid! Gan ei fod yn amhosib mynd i'r ty bach hyd yn oed, gan ei fod mor llawn, nes i benderfynu mynd adre a chael parti bach fy hun yn Strangetown. Falle dyna ddyle fi a Merril wedi neud i ddathlu ein pen-blwydd yn 18!

Magi xxxx

Nol i'r hen ysgol....

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 17 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Dwi di bod ar daith ysgolion drwy Gymru gyfan yr wythnos hon! Dwi'n licio mynd i wahanol lefydd yng Nghymru a siarad gyda gwahanol bobol. Nes i fynd nol i fy hen ysgol, Ysgol Llanrwst. Roedd o'n grêt bod nol, a beth oedd yn dda oedd fod pawb yn trin fi fel Glyn - dim Glyn Big Brother. Roedd pawb yn hapus i weld fi a ro'n ni'n hapus i weld nhw.

Ond rhyngo ni a'r pedwar wal - ges i chydig bach o strop tra yn yr ysgol. O ni di blino achos ro'ni di bod yn teithio drwy'r dydd. Dwi'n teimlo'n wael am gael tantrym bach, ond ma pawb yn blinio weithia yndydan? Does neb yn gallu gwenu o hyd.

Ar ôl wythnos brysur yn teithio Cymru nes i hegli 'ddi lawr i Gaerdydd ar gyfer rhaglen fi a Magi fore Sadwrn. Roedd hi'n ddydd Sadwrn arbennig achos roedd Cymru yn chware Lloegr ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad, felly roedd ein rhaglen yn dod yn fyw o'r Mochyn Du. Dwi erioed wedi neud rhaglen ar leoliad o'r blaen felly roeddwn ni chydig bach yn nerfys ond unwaith nethon ni ddweud yr "Helo" cynta, roeddwn ni wrth fy modd. Doeddwn ni ddim iso stopio!

Nath Magi roi her i fi dywallt peint perffaith o Guinness. Dwi'n meddwl bo fi di neud jobyn da. Nath hi ddeud fod o'n disgusting, ond dwi'n meddwl fod hi'n jocian, achos nath Robin C2 oedd yn gweithio hefo ni, downio fo mewn un!

Achos roedd yn benwythnos mawr bth fy nghefnder David ddod i aros. Mae o'n byw yn Port felly dwi ddim yn gweld o lawer nawr dwi'n byw yng Nghaerdydd felly roedd o'n grêt ei weld o. Nethon ni fynd mas i glybio yng Nghaerdydd a gafodd y ddau ohonon ni amser da iawn. Aeth Magi adra yn gynnar achos ma hi'n light weight ond nethon ni gario mlaen tan oria mân yn bora!

Tan wythnos nesa!

Hwyl

Glyn x

Penblwydd hapus fi...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 10 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Wythnos fy mhen-blwydd. Rydw i fel y Frenhines. Dydw i ddim yn cael diwrnod pen-blwydd - fi'n cael wythnos. Dyma fy wythnos:

Dydd Sadwrn

Mas ar ôl y rhaglen gyda'r criw. Joio. Neis. Criw Gola Ola yn ymuno hefyd. Emma fy ffrind wedi mynd adre yn sâl ar ôl yfed potel o win gwyn yn gyflym iawn. Yr hyn dwi wedi ddysgu ar ôl byw am 30 mlynedd yw fod gwin gwyn yn evil. Gyfeillion - cadwch draw rhag y gwin gwyn, oni bai eich bod yn ei yfed yn gall gyda phryd o fwyd posh a hynny am ei fod yn gwella blas y bwyd. Pediwch da chi â'i yfed fel pop ar brynhawn dydd Sadwrn yng Nghaerdydd - neu adre yn y gwely erbyn Dancing On Ice fydd eich hanes chi....

Dydd Sul

Chillo mas gyda Alun o flaen y teli. Hollyoaks, Eastenders, Pobol y Cwm a lot o fwyd. Wedi bwriadu mynd i weld Meic Stevens a Heather Jones yn y Ciwb ond doeddwn ni ddim yn gallu wynebu bod yn agos i alcohol i fod yn onest. Ond nethon ni symud o'r ty. Unwaith. Nethon ni ddarganfod Nandos yn y bae. Dêro chi i fynd i Nandos a thrio'r saws Popeth Iawn ar eich cyw iâr. Nes i ac Alun gael Medium ac o fi'n meddwl bo fi'n marw. Typical dyn, odd Alun fel, "Ie.. ma hwna fel, yn totally mild," ond fi'n nabod e'n ddigon da i wybod fod e'n diodde'. Sut ma unrhywun yn gallu bwyta'r saws Poeth Iawn. Os chi wedi llwyddo - plis cysylltwch â ni yma yn C2.

Dydd Llun

Nos Lun, es i ac Alun i gig Euros Childs yn y Point. Nethon ni gwrdd â Rhys, brawd Alun yn y White Hart gynta'. Tafarn gore Caerdydd heb os nag onibai. Nethon ni golli £6 ar y peiriant Who Wants To Be a Millionaire? felly doedd dim arian gyda ni i roi yn y JukeBox anhygoel sy yna. Mae'n beiriant gwych - ond mae'n costio £1 am gân. Wedi hen fynd ma'r diwrnodau pan odd £1 yn ddigon am 5 cân... Draw wedyn i weld y Thretmantics ac Euros. Fab. Ma Euros yn ace. Nes i ofyn i Owain, rheolwr Euros os fydde Euos yn fodlon dweud pen-blwydd hapus i fi o'r llwyfan. Ond nath e ddim. Gutted.

Dydd Mawrth

Mas gyda'r teulu i ddathlu. Ma dad yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 fory a fi'n dathlu 30 dydd Iau so double wammy i'r Dodds.

Dydd Mercher

Mas gyda'r ladies i yfed champagne yn y dre. Alex, Marged, Louise, Sara a fi yn cwaffio champers ac yn hel atgofion am ein diwrnodau coleg pan oedd potel o Concorde yn cael ei hystyried yn posh. Nethon nhw brynu cacen siocled (hawlfraint Jonsi 1970) i fi oedd yn lyfli. Diet yn dechre fory. Falle....

Dydd Iau

Diwrnod fy mhen-blwydd! Hwre! Diwrnod lyfli gyda Alun. Ges i lots o anrhegion. Roedd e fel dolig! Nath Alun gael crys t ET i fi, a DVDs Family Guy a llyfre am Audrey Hepburn a Diana Ross a hefyd gwyliau i Verona! Ma fe moooor lyfli. Nethon ni dreulio'r diwrnod ym Mhenarth wedyn - yn chware ar y tywod ac yn cael cystadleuaeth taflu cerrig i'r môr. Diwrnod perffaith gyda'r bachgen perffaith. Hei - dyw 30 ddim mor wael ag 'o fi di meddwl!

Dydd Gwener

Diwrnod lyfli arall. Cysgu'n hwyr, cerdded mewn i'r dre, cael cinio gyda Alun. Nag yw e'n typical though? Ma wythnos gyfan pan ych chii yn gweithio yn teimlo mooooor hir ac yn llusgo'n ofnadwy. Ond ma wythnos pan ych chi ar eich gwyliau yn hedfan. Cyn ichi droi rowd mae'r wythnos ar ben. Ond falle bod yr wythnos hon yn brawf fod yr hen ddywediad Cymraeg... "Ma amser yn hedfan pan chi'n cael amser da," yn hollol wir. Ah wel - dim ond 6 mis tan Verona....

Magi xxxx

Pen Maen Mawr a Pasta....

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 10 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Wythnos arall ar ben! Dwi mor brysur ar hyn o bryd - chwara'n galed a gweithio'n galed! Yn syth wedi rhaglen fi a Magi ddydd Sadwrn ethon ni allan i gael cinio yn Buffalo Bar gyda'r criw i ddathlu Penblwydd Magi. Nes i brynu potal o win gwyn iddi a dwi'n meddwl fod hi'n hapus gyda'r anrheg yna!!

Nes i yfad eitha lot o win tra'n cael cinio. Roedden ni allan drwy'r dydd ac erbyn i fi gyrraedd Fat Cat roeddwn ni chydig bach yn tiddly! Nes i weld fy chwaer, Annette oedd lawr yng Nghaerdydd gyda'i ffrindiau a hogia Gola Ola felly ges i amser ffantastig. Aeth pawb arall adra yn eitha cynnar ond nes i a Sian a Robin aros allan yn dawnsio tan 3 y bore! Nes i ddeffro bora wedyn yn cysgu yny corridor tu allan i fy fflat. Roedd cur pen anferth gen i ar ddydd Sul, ond daeth Annette draw i llnau'r fflat a helpu fi wella ar ôl fy noson fawr. Nefar again!

Roeddwn i'n well erbyn nos Fercher - sy'n beth da achos roedd rhaglen gen i gyflwyno gyda Daf Du ar C2! Cwis pop nos Fercher oedd rhwng Ysgol Gwynllyw ac Ysgol Brynrefail. Roedd y carioci yn grêt - a nath Brynrefail ennill o un pwynt yn unig!! Rhaglen wych fel arfer!

Dydd Iau nes i fynd ar raglen goginio gyda Angela Grey ar Radio Wales. Nes i ddysgu sut i goginio pasta a tomatos. Ella nai wahodd criw C2 draw i'r fflat a trio'r ryseit allan arnyn nhw. Magi fydd y sbecial guest wrth gwrs achos mae hi'n lyfi.

Reit ta - dwi ar y ffordd adra i Blaena syth ar ôl y rhaglan heddiw. Welai chi wythnos nesa'!

Hwyl

Glyn x

Achub y byd.. maaaaan....

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 3 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Ddydd Mercher es i ac Alun i'r fflix i weld "Last King of Scotland" sef hanes yr unben Idi Amin oedd yn rheoli Uganda. Mae'n anhygoel o ffilm. Roedd Alun yn cwyno'r holl fordd yna, "Fi ddim ise gweld ffilm rybish hanesyddol - fi ise gweld Hot Fuzz." Roeddwn ni ar fin rhoi slap iddo fe am fod mor frwnt - ond wedyn nes i sylweddoli mai ffilm gomedi oedd Hot Fuzz - nid ffilm porn. Ond roedd hyd yn oed Alun yn meddwl fod Last King Of Scotland yn dda. Ma fe mor scary. Ond hefyd yn eitha' trist achos roedd pobol Uganda yn byw mewn ofn a than ormest.

Nath y ffilm gymaint o argraff arnai, ar ôl gadel y sinema nes i benderfynu mynd i wlad fel Uganda neu Etheopia i weithio fel gwirfoddolwr i helpu pobol sy'n dioddef. Yr unig broblem yw, fi'n casau fflies a creepy crawlies a mae'n debyg bo creepy crawlies anferth yn Uganda felly sain siwr os fyddai'n gallu ymdopi. Nath Fern Britton off This Morning seiclo drwy'r Aifft i godi arian i elusen. A ma hi'n ddynes "nobl" fel bydde Daf Du yn dweud - felly os nath Fern lwyddo neud e - fi'n siwr allai neud hwna. A fi'n siwr fod y creepy crawlies yn yr Aifft ddim cweit mor fawr. Seiclo'r Aifft amdani. Codi arian i elusen a cholli pwyse ar yr un pryd? Quality...

Nos Wener roedd Dave Black yn cyflwyno Cân i Gymru 2007 lawr yn yr Afan Lido ym Mhort Talbot, felly mi nes i gadw ei sêdd yn gynnes yn stiwdios moethus C2. Roedd Alun Owens (y Parchedig Pop...hallelujah!) a Steffan Rhys Williams (cyn-enillydd CiG) yn westeion a mi roedd Jeni Lyn lawr yn yr Afan Lido yn dod a'r holl gossip i ni.

Ma Alun O yn fab. Mae'n gwybod loads am gerddoriaeth - bron gymaint ag Ian Cottrell. Fy claim to fame yw nes i guro Alun O mewn cwis pop unwaith. Mae e dal i ddweud bo fi wedi twyllo - a rhyngddo ni a'r pedair wal yma - nes i, ond neiff e byth ffeindio mas. Achos dyw e byth yn darllen fy egofnod - mae'n rhy brysur yn edrych ar ôl plant bach Cymru lawr yng Nghanolfan yr Urdd, Caerdydd. Ond ta waeth - nethon ni gyd fwynhau Cân i Gymru yn fawr iawn. Nath Daf a Leri job arbennig o dda yn cyflwyno'r rhaglen fyw, ac er bo fi'n siomedig nad Al Lewis enillodd, nes i dal fwynhau.

Rrrait - mynd i ddechre ymarfer am fy nhaith drwy'r Aifft. Wel - nai ddechre dydd Llun ife?..

M xxxx

Cerdded a Cherdded a Cherdded a Cherdded a Cherdded...phew!!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 3 Mawrth 2007

Sylwadau (0)

Ar ôl y rhaglen wsnos dwetha, mi ges i syniad gwych i fynd i gerdded ar hyd Llwybr y Taf. Mi nes i ddragio Sian y Cynhyrchydd hefo fi ag i ffwrdd a ni. Nathon ni benderfynu cerdded i fyny at Castell Coch....trwy'r mwd â ni, nacro fy sgidie yn y broses, ond erbyn i ni gyrraedd am tua 4.30pm, roedd y Castell ar gau! Felly troi yn ôl am adre nathon ni.....a gweld fod ni di cerdded tua 16 milltir!

Dydd Sul a ddydd Llun mi fues i'n chware badminton efo'n ffrindie, ond mi roeddwn i'n reit stiff ar ôl y cerdded pnawn Sadwrn . Dydd Mawrth fues i'n sgwennu rhannau o'm mywgraffiad efo Beca Brown. Mae'n reit ddiddorol trio cofio nôl ar eich bywyd eich hun. Dydd Mercher, wrth gwrs, yw Noson C2. Tacsi mewn i'r Beeb a swper yn y BBC...mmm.

Dydd Iau mi fues i ar noson speed dating yn Aberystwyth a oedd yn cael ei ffilmio ar gyfer rhaglen newydd ar ITV. Roedd pethe'n mynd yn iawn nes i fi sôn wrth un merch "Mae'n amlwg fod pethe'n mynd yn dda iti, mi rwyt ti wedi cael cusan ar dy wddw" ond mi ddwedodd hi mae man geni oedd o! Wps! Wedyn ddaru rhywun pingio fy mresys a mi nathon nhw frifo fy nipple i felly roedd hwnnw'n sore drwy'r nos wedyn! Aw! Nes i ddim ffeindio cariad yno. Roedden nhw gyd chydig bach yn hyn na fi...

Dydd Gwener fues i'n chware ar y playstation bron iawn drwy'r dydd.
Wel, dwi am fynd rwan - welai chi wythnos nesaf!

Hwyl

Glyn

x

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.