Help / Cymorth

Archifau Ionawr 2013

C'mon Midffild nol ar Radio Cymru

Glyn Griffiths | 10:56, Dydd Mawrth, 29 Ionawr 2013

Sylwadau (0)

Mae cyfres radio wreiddiol C'Mon Midffild yn cael ei darlledu ddydd Sadwrn nesa, a tybed faint ohonoch sydd wedi cymharu tim Bryncoch gyda'ch tim lleol chi? Oes na Mr Picton o gwmpas, neu Wali Tomos ? Neu ydych chwaraewyr chi cystal am greu trafferthion a rhai Bryncoch ?

Daw ambell i stori i'r cof am ddigwyddiadau go iawn - sefyllfaoedd anarferol a gefais brofiad ohonynt fel hyfforddwr a rheolwr dros y blynyddoedd.

Mewn un clwb roedd gennyf ymgeleddwr, a oedd yn hynod o araf yn cyrraedd at chwaraewyr wedi eu hanafu. I wneud pethau'n waeth, roedd yr ymgeleddwr druan yn cael ei ddilyn ar y cae gan ei gi pob tro yr oedd anaf!

Yn ddiau, pan gyrhaeddodd y ci at y claf, fe aeth ati i lyfu'r chwaraewr wrth lafoerio dros bob dolur a chlais a welai.

Yn aml iawn roedd y ci yn cyrraedd cyn ei feistr, a dyna pryd y codai'r claf ar ei draed yn sydyn gan gyhoeddi nad oedd anaf difrifol yn bod arno! Ond os oedd y claf yn parhau ar y llawr, a'r ci wrthi'n ei lyfu'n ddiddiwedd wrth i'r ymgeleddwr gyrraedd, yna roedd hyn yn arwydd pendant y byddai'n amser i'r eilyddion ddechrau cynhesu !

Yna, ystyriwch ffawd chwaraewr druan a dorrodd ei goes mewn gem leol ar Lannau Dyfrdwy. Cadw'r ymgeleddwr anghymwys o'r ffordd rhag gwneud pethau'n waeth oedd fy nhasg gyntaf, wrth aros am y paramedics a'r ambiwlans.Yr unig beth a fyddai'r ymgeleddwr am ei wneud fyddai rhoi sbwng oer i lawr siorts y claf!

Cyn hir, cyrhaeddodd y "proffesionals" efo sblint plastig a silindr ocsigen i leddfu'r boen. Wrth iddynt godi'r claf ar y stretsier, ar ôl rhoi'r sblint ar y goes, gwaeddodd y claf mewn poen anferthol, ond gydag ocsigen yn effeithio ar eglurder ei lais, d'oedd neb yn deall yr hyn 'roedd yn ei lefain.

Cafodd ei gysuro gan y paramedics, wrth gael ei godi, ond yna, efo effaith ocsigen ar lais y chwaraewr oedd yn glaf wedi lleihau, daeth crochlefain o boendod a rhegfeydd aruthrol i gyhoeddi fod y "proffesionals" wedi rhwymo'r goes anghywir efo'r sblint, a'u bod wrthi'n brysur ei godi gerfydd y goes a oedd wedi ei thorri!

"Mae'n grisis, Mr Manijyr !'", oedd sylwadau yr ymgeleddwr ! Roeddwn yn tueddu i gytuno a fo, gan feddwl hwyrach y buasai'r magic sponge i lawr y siorts wedi gwneud gwell job !

Cefais hefyd lond trol o resymau pam nad oedd chwaraewyr yn gallu chwarae mewn gemau ar adegau.

Cefais wybod cyn un gem nad oedd blaenwr allweddol ar gael am ei fod wedi trefnu i fynd i ddangos" marrows" yn sioe Bala ! 'Hir yw pob ymaros oedd fy ateb - a roedd hi'n dair wythnos cyn i'r blaenwr gael ei le yn ol yn y tîm.

Tydi arwyddo cigydd i chwarae yn y gôl i'ch tîm ddim pob tro yn taro ar ei ganfed chwaith. Cefais alwad ffôn ddwy awr cyn un gêm gan y cigydd / golwr - "Dwi wedi rhoi bwyell drwy dop fy mys wrth dorri sosejys" oedd y neges - dim golwr, dim bys, dim sosej a dim gobaith!

Dyma un arall yn dweud nad oedd ar gael i chwarae dim ond hanner awr cyn gem - gan gyffesu fod tacsi wedi mynd dros ei droed wrth iddo aros am ei lifft yn Lerpwl. Meddyliodd o ddim am y peth nes iddo ddechrau cynhesu, a phan giciodd o'r bêl fe syrthiodd o'n glep i'r llawr mewn poen.

Ond y digwyddiad rhyfeddaf imi ddarllen amdano, mewn papur newydd lleol, am egsus roddodd un chwaraewr ( i dîm nad oeddwn ac unrhyw gysylltiad ag o) oedd ei fod wedi anafu ei lygaid wrth ddarllen y papur newydd.

Ymddengys fod rhywun wedi taro ochor y papur ac achosi i'r gornel godi, a chrafu'r darllenydd yng nghanol ei lygaid a'i orfodi i fynd i'r ysbyty am driniaeth.

Os ydych chi am fod yn ffit i gymryd eich lle yn eich tîm y penwythnos hwn, gwnewch yn siŵr nad oes sioe arddwriaeth ar y gorwel, na thacsi y tu allan i'r tŷ, na'ch bod ar fin torri sosejys ar gyfer cinio. Ac os oes rhaid ichi gael eich hanafu, gwnewch yn siwr nad oes ci ar gyfer y cae, a bod y dynion ambiwlans yn gwybod beth i'w wneud!

Tybed faint o sefyllfaoedd tebyg (sydd bron i gyd wedi digwydd i mi), fu rhaid i Mr Picton a Wali Tomos eu wynebu!

Roedden nhw i gyd yn grisis Mr Picton - crisis!

Nigel Adkins ac Angel Rangel

Glyn Griffiths | 10:11, Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013

Sylwadau (0)

Tra mae Nicola Cortese, cadeirydd Southampton yn ymddwyn fel dihiryn a phechadur, mae angel "Yr Elyrch" wedi ymddangos ger ein bron gan ddisgleirio mewn gweithred a ddylai godi cywilydd ar y rhai sydd mor hunanol yn y byd peldroed.

Mae'n eithaf gwybyddus erbyn heddiw fod aelod o dîm Abertawe, Angel Rangel, a'i wraig Nikki, wedi dosbarthu bwyd i anffodusion a'r digartref o gwmpas y ddinas yn ystod yr eira a'r rhew ddiwedd wythnos diwethaf.

Ar yr un pryd, diolchodd cadeirydd Southampton i Nigel Adkins, am iddo godi'r clwb o safle'r tri gwaelod, mynd ar rediad a welwyd ond dwy gêm yn cael eu colli allan o'r deng diwethaf, a chael gem gyfartal yn Chelsea, drwy ei ddiswyddo. A hyn er mwyn ei olynu efo rheolwr a lwyddodd i fynd a thîm Espanyol yn Sbaen in waelod La Liga, gan ennill dim ond naw pwynt mewn tair gem ar ddeg. Yn ogystal, ymddengys fod Mauricio Pochettino, y rheolwr newydd, wedi bod yn ymchwilio i mewn i alluoedd chwaraewyr Southampton ers peth amser!

Cywilyddus.

D'oes dim byd positif all rhywun ei ddweud am ymddygiad Cortese - ond cyn lladd ar bawb o'r byd peldroed, rhaid cofio am oddefgarwch Adkins ei hun, ei wyleidd-dra a'r parch sydd wedi ei ddangos iddo gan ei gyd reolwyr, chwaraewyr, cefnogwyr a'r wasg dros y dyddiau diweddar.

Diolch i Angel Rangel a'i deulu am ddangos fod agweddau cefnogol dynolryw yn bodoli o fewn y byd peldroed.

Hwyrach nad yw Angel yn sant - ond mae wedi dangos gwerthoedd pwysig a ddylid eu hefelychu o fewn y gêm sydd yn rhoi bywoliaeth iddo. Mae hynny'n fwy na all unrhyw un ei ddweud am Nicola Cortsese.

Pob lwc i'r Elyrch

Glyn Griffiths | 10:26, Dydd Gwener, 18 Ionawr 2013

Sylwadau (0)

Nos Fercher nesaf, bydd Abertawe yn wynebu Chelsea ar y Liberty yn ail gymal rownd gyn derfynol Cwpan Capitol One. Gyda'r Elyrch ddwy gol ar y blaen, mae eu siawns o gyrraedd Wembley yn un uchel iawn.

Bradford neu Aston Villa fydd yn chwarae yn y gêm arall - a siawns na all Abertawe gael cyfle gwell i gipio'r gwpan.

Ond, a all hyn greu anesmwythder a phroblemau?

Mae'n eithaf clir fod yna nifer fechan o gefnogwyr sydd yn gweld y Swans fel Y tîm y dylid POB Cymro ei ddilyn.

Bydd enillwyr Cwpan Capital One yn cael chwarae yn Ewrop y tymor nesaf - fel un o gynrychiolwyr Lloegr yng nghwpan Ewropa.

Tybed be fydd agwedd y Cymry hynny sydd yn ymfalchïo yng Nghymreictod Abertawe?
A fydd yna glybiau o Loegr yn cwyno fod tîm o Gymru yn cael lle yn Ewrop? Ond dwi'n siwr fod bron iawn pawb ohonom yn dymuno'r gorau i'r Elyrch yn eu gem nesa, ac y cawn nhw fwrw mlaen yn eu hymgyrch yng nghystadleuaeth y Gwpan.

Yn y cyfamser. Mae'n dod at hanner amser yn Uwchgynghrair Cymru - gyda'r Seintiau Newydd ar y brig A fydda nhw ar y brig ar ddiwedd y tymor, neu a fydd Prestatyn yn parhau i'n synnu a Bangor yn ail afael a darganfod eu doniau? Ydi Airbus yn ddigon da i hedfan uwch y gweddill?

Dwi o'r farn mai'r Seintiau fydd yn cipio'r Uwchgynghrair ac yn camu ymlaen i Ewrop unwaith eto, a hwyrach y gwelwn ddau dîm, sef y Seintiau ac Airbus yn cynrychioli Cymru ar y cyfandir ( sef dau dîm wedi eu selio ar ddiwydiant yn hytrach na chymuned - ai dyma'r dyfodol?).

Felly - tîm o Gymru yn cynrychioli Lloegr a thîm o Loegr yn cynrychioli Cymru ?
Ble arall ond yng Nghymru?

Oes 'na ymateb? Dim ond gofyn!

Wyn Davies - "The Footballer Who Could Fly"

Glyn Griffiths | 11:12, Dydd Iau, 10 Ionawr 2013

Sylwadau (0)

Faint ohonoch chi gafodd lyfr peldroed fel anrheg dros y Nadolig?

Tydi'r Nadolig ddim yr un fath i gefnogwr heb lyfr newydd nad ydi! Wel, do mi ges i un hefyd.

Cyhoeddwyd 'The Footballer Who Could Fly' ym mis Awst y llynedd, ac mae'r teitl ynddo'i hun yn tynnu sylw. Wrth ddod i ddeall pwy ydi'r peldroediwr sy'n gallu hedfan, mae'r llyfr yn gwella wrth yr eiliad.

Cafodd yr awdur - Duncan Hamilton, ei fagu yn Newcastle, a'i fagu fel cefnogwr brwd o'r clwb. Ond mae'r llyfr yn fwy nac amlinelliad o hanes y clwb.

Ceir atgofion o'r gorffennol, a'r atgofion hynny sydd yn cael eu magu a'u gwarchod gan mai yng nghwmni ei Dad, a oedd yn gweithio yn y pwll glo lleol, aeth Hamilton i'r gemau yn ei blentyndod. Ynghanol yr atgofion, am gewri'r gorffenol, Jackie Milburn, Bobby Charlton, Duncan Edwards ac eraill, mae Hamilton yn portreadu'n llwyddiannus y cwlwm o agosrwydd sy'n bodoli rhwng tad a mab a sut y gall dau berson, sydd yn hollol wahanol i'w gilydd, rannu'r un cariad at beldroed.

Mae'r llyfr wedi llwyddo yn glir i uno'r trindod pwysicaf ym mywyd dyn - sef y Tad , Y Mab a pheldroed!!

Ceir ynddo disgrifiadau am ba mor bwysig oedd Cwpan Lloegr i gefnogwyr, perchnogion clybiau a chwaraewyr pan oedd uchafbwynt wedi ei osod ar gyflogau chwaraewyr.
Tydi'r llyfr ddim yn portreadu prydferthwch rhyw oes a fu yn unig - ceir hanes Brian Clough, Jim Baxter a hefyd Bill Shankly yn ogystal â gemau bythgofiadwy.

Aiff ymlaen i gymharu'r rhain a gallu sêr y presennol megis Lionel Messi, a sut mae'r gêm wedi galluogi Hamilton i gyfathrebu gyda'i Dad a oedd, fel llawer o lowyr eraill, yn ei chael yn anodd i fynegi ei emosiynau.

Ond yn ôl at y teitl - y peldroediwr a allai hedfan.

Mae llun ohono ar y clawr - yn penio'r bel mewn gem ar faes Anfield yn erbyn Lerpwl ym mis Hydref 1966. Wrth iddo benio, mae canol corff Wyn Davies droedfedd yn uwch na phen y cawr ynghanol amddiffyn Lerpwl, Ron Yates.

Oedd, roedd Wyn, y Cofi o'r Dre yn gallu hedfan yn uwch nac unrhyw un arall - ac unrhyw un sydd wedi ei ddilyn hyd y gwn i! Hwn, yn ol barn y Geordies oedd y 'Footballer Who Could Fly'!

Dyma'r arwr, a 'i ddoniau sydd wedi rhoi'r teitl i'r llyfr, a'r dyfyniad amdano wedi dod o geg tad yr awdur wrth iddo ddisgrifio arwr Parc St James i'w fab.

Roedd Wyn ar ei anterth yn yr un flwyddyn ac yr anfonwyd roced Apollo i'r gofod.

Roeddwn i 'over the moon' o ddarllen y llyfr yma a deall am y parch a'r gallu anhygoel oedd gan yr arwr o 'Sgubor Goch yn y byd peldroed pan oeddwn innau yn tyfu i fyny, ac sydd yn parhau hyhd heddiw.

Mae'n flwyddyn newydd dda ac yn un llawn hiraeth wrth hel atgofion am Wyn Davies a'i gyfoedion!

Mawredd mawr, eisteddwch i lawr...

Glyn Griffiths | 13:37, Dydd Mercher, 2 Ionawr 2013

Sylwadau (0)

Pa mor rhwystredig ydych chi mewn gemau peldroed?

Na, nid am fod eich hoff dîm yn colli neu yn colli eu ffordd, ond am eich bod chi eich hunan yn gweld y nesaf peth i ddim?

Mae wedi dod yn arferiad y dyddiau yma i gefnogwyr, yn enwedig y rhai sydd yn cefnogi'r ymwelwyr, i sefyll mewn mannau sydd wedi eu penodi yn benodol ar gyfer eistedd.

Mae Sunderland eisoes wedi derbyn cwynion yn honni nad oes unrhyw ystyriaeth yn cael ei roi i'r rhai sydd ag anabledd, nac i'r henoed, nac i blant bychan sydd yn gweld dim wrth i bobol hunanol o'u blaenau fyny sefyll.

Ceir hefyd rybudd ar wefan y clwb yn amlinellu beth a ellir digwydd i'r rhai sydd yn torri'r gyfraith drwy sefyll, ac yn mynnu fod gan y clwb yr hawl i sicrhau gofal priodol dros eu cefnogwyr.

Mae'r datganiad hefyd yn dweud fod y rhai sy'n mynnu sefyll hefyd yn diystyru cais y stiwardiaid iddynt eistedd.

Ymddengys mai cymysg ydi'r ymateb gan gefnogwyr y clwb, gyda charfan yn honni y byddai gwahardd sefyll yn amharu ar awyrgylch y gêm.

Lol botas!

Mae sicrhau diogelwch yn llawer pwysicach, gyda phob unigolyn - gan gynnwys y rhai ag anabledd, yr henoed, a'r plant - a'r un hawl i weld y gêm a phawb arall.

Hyd nes y gwneir rhywbeth pendant i ddileu'r arferiad anghymdeithasol o sefyll mewn gemau, allai ddim credu fod hawliau a chyfleodd cyfartal yn cael eu gweithredu na'u hystyried mewn gemau peldroed.

Boed i fwy o glybiau ac awdurdodau weithredu fel y mae Sunderland wedi ei wneud, a bod yn barod i sefyll i fyny dros yr hawl i fyny fod pawb yn eistedd i lawr pan mae seddau ar eu cyfer!

Gyda llaw - fe wnaethpwyd cyhoeddiad i gefnogwyr Chelsea i eistedd i lawr tra'n gwylio eu gem ar Barc Goodison yn erbyn Everton dros y Nadolig. Er gwaethaf y cyhoeddiad, welais i fawr o ymateb.

Mawredd mawr, eisteddwch i lawr - da chi!

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.