Help / Cymorth

Archifau Gorffennaf 2012

Cymraes yn chwarae pel-droed yn y Gemau Olympaidd

Glyn Griffiths | 10:58, Dydd Llun, 30 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Mae peldroed merched yn cael tipyn o sylw yng nghanol y gemau Olympaidd, a cyn i chi feddwl nad oes yna unrhyw ferch o Gymry i'w gweld yn unman - meddyliwch eto.

Aelod o garfan ac un o selogion tîm cenedlaethol merched Canada ydi merch a fyddai yn gymwys i chwarae dros Gymru (heb sôn am y tîm Prydeinig), sef Rhian Wilkinson.

Mae ei thad yn Brydeiniwr a'i nain yn enedigol o Gaerdydd ac fe gafodd ei mam, Shan ei magu yn y brifddinas. Roedd Rhian yn byw yn y Bontfaen am ddwy flynedd ar ddechrau'r nawdegau, gan fynychu'r ysgol leol, a hefyd yn ôl ei gwefan, fe ddysgodd ychydig o Gymraeg!

Chwaraeodd Rhian yng ngem agoriadol Canada yn erbyn Japan yn Stadiwm Coventry, (colli o ddwy gôl i un) - a hefyd yn yr ail gêm wrth chwalu De Affrig o dair gôl i ddim, eto yng Nghoventry.

Bydd y gêm yn erbyn Sweden ar ddydd Mawrth yn hollol allweddol os yw Rhian a thim Canada am gamu ymlaen i'r wyth olaf.

Felly - dim angen canu God Save y Queen, na pryderu am ddyfodol Cymru wrth gefnogi y ferch sydd a'i gwreddiau yng Nghymru - dysgwch y geiriau ar gyfer 'O! Canada' reit sydyn!

Gol, gol, gol, gol, gooooooooooooooool do Brasil!

Categorïau:

Glyn Griffiths | 11:17, Dydd Mercher, 25 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Nos Iau, bydd Brasil yn Stadiwm y Mileniwm, yn wynebu'r Aifft yn eu gem gyntaf yn y Gemau Olympaidd.

Beth bynnag eich barn am gynnwys gemau peldroed yn y gemau, byddwch yn siŵr o weld sioe o safon os am deithio i Gaerdydd nos Iau.

Bydd Brasil yn chwarae eu hail gêm, amser cinio ddydd Sul yn Old Trafford, a rhydd hyn gyfle i ddilynwyr peldroed gogledd Cymru deithio draw i Fanceinion i'w gweld. Fe fyddai yn siŵr o fynd - dwi eisoes wedi cael fy nhiced.

Mae'r gemau yn holl bwysig i dîm peldroed Brasil. Tydyn nhw 'rioed wedi ennill Medal Aur peldroed y Gemau Olympaidd o'r blaen, a chyda Cwpan y Byd 2014 i'w gynnal ym Mrasil, mae pwysau mawr ar y tîm yma i lwyddo lle bu methiant yn y gorffennol.

Mae tîm Brasil yn y gemau yn gnewyllyn o'u tîm at gyfer Cwpan y Byd, a chawson gip ar eu gallu'r wythnos diwethaf wrth iddynt chwalu'r tîm Prydeinig yn deilchion mewn gêm gyfeillgar baratoadol.

Pwy all wrthod y cyfle i weld Hulk, Leandro Damião, Neymar, ac Oscar yn llawn celfyddyd eu gallu?

Ymddengys fod yna ddisgwyl i Frasil addasu ar eu dull arferol o chwarae gan ddod yn fwy effeithiol yn erbyn dulliau amddiffynnol gwledydd Ewropeaidd.

Mae disgwyl hefyd i Frasil ddod yn fwy ymosodol ac adeiladol nag a buont yn ddiweddar ac mae son am iddynt geisio ail greu dyddiau'r 'joga bonito (sef y gêm brydferth) drwy fod yn fwy creadigol yng nghanol y cae, yn hytrach nac ar yr esgyll.

Roedd yr hyn a welwyd yn erbyn tîm Prydain yn awgrymu eu bod ymhell ar y ffordd i wneud hynny yn effeithiol. Gyda sêr ifanc newydd megis Oscar yng nghanol y cae, Neymar yn yr ymosod, Hulk yn arwain yn gryf a galluog, a Leandro Damião yn creu dryswch wrth basio'n gelfydd ac ymuno a'r blaenwyr, roedd edrych ar Frasil yn union fel edrych ar Frasil!

Os ydych y deall eich peldroed, fe fyddwch yn deall yn hollol yr hyn dwi' newydd ddweud!

Os wnaiff Sbaen lwyddo i orffen ar y brig yng Ngrŵp D, yna caf eu gweld hwy hefyd yn Old Trafford ar y Sadwrn dilynol yng ngêm yr wyth olaf. Tybed a fydd y dull a welwyd yn Ewro 2012 o chwarae heb flaenwr penodol yn cael ei efelychu yn y tîm Olympaidd?

Brasil yn erbyn Sbaen yn ffeinal? Digon posib, ond yn y cyfamser - boed i athrylith y Brasiliaid barhau am y bythefnos nesaf a'n diddori'r holl ffordd i'r ffeinal ac yna I Gwpan y Byd 2014.

Mwynhewch y 'joga bonito'!

Gol, gol, gol, gol, gooooooooooooooool do Brasil!

Barn sgowt o Loegr ar Uwchgynghrair Cymru

Glyn Griffiths | 12:17, Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Tro'r Seintiau Newydd oedd hi'r wythnos yma, ac eto, stori gyfarwydd wrth i gynrychiolwyr Cymru ddod mor agos, ond methu a sgorio yn erbyn pencampwyr Sweden, Helsingborgs.

Gallai'r Seintiau fod wedi mynd ar y blaen o fewn y munud agoriadol. Tarodd ergyd Craig Jones y postyn, a daeth sawl cyfle arall hefyd wrth i Jones yn benodol greu trafferthion di-ri i lawr yr asgell dde - ond methodd blaenwyr y Seintiau a manteisio ar y croesiadau isel a pherygl y tu cefn i amddiffynwyr Helsingborgs.

Byddai dwy gol o fantais ar yr egwyl yn ddim byd mwy nac adlewyrchiad teg o stori'r gêm yn enwedig yn yr hanner cyntaf.

Tynhaodd Helsingborgs eu hamddiffyn yn yr ail hanner, a gyda'r tîm o Sweden ynghanol eu tymor, gwelwyd mwy ohonynt fel uned ymosodol. Serch hynny, cadwodd y Seintiau eu trefn a'u disgyblaeth a byddant yn teithio dramor yr wythnos nesaf yn llawn gobaith.

Diddorol oedd gweld cymaint o gynrychiolwyr o glybiau mawr Lloegr yn y gêm, gan gynnwys Wigan Athletic, Bolton Wanderers, Everton a Blackburn Rovers. Cefais sgwrs hir gydag un ohonynt, ac fe sicrhaodd imi mai dod yno i weld chwaraewyr Helsingborgs oeddynt, ac nid rhai'r Seintiau. Gofynnais iddo beth fyddai ei angen gan dîm o Uwchgynghrair Cymru i dynnu sylw'r sgowtiaid, a'r ateb oedd chwaraewyr ifanc tua deunaw neu bedwar ar bymtheg oed a oedd yn gwneud eu marc yn gyson.

Wedi dweud hynny roedd perfformiadau chwaraewyr fel Craig Jones ar y noson yn tynnu llygaid, nid yn gymaint ar gyfer safon Uwchgynghrair na Phencampwriaeth Lloegr, ond hwyrach i dimau Adran Un neu Ddau, neu yng Nghyngres y Blue Square.

Cefais farn hefyd am safon Uwchgynghrair Cymru gydag chynrychiolydd un o glybiau mawr Lloegr sydd yn adnabod peldroed o fewn gogledd Cymru'n dda. Doedd o ddim yn teimlo fod peldroed drwy'r haf yn ateb i unrhyw beth, ond yn syml iawn fe fyddai gwella safon y chwaraewyr ar y cyfan yn fwy o fantais.

Cyfeiriodd tuag at y timau a welwyd yng Nghaernarfon a Bangor yn y gorffennol (cyn bodolaeth Uwchgynghrair Cymru). Roedd o'r farn fod angen ail sefydlu'r meddylfryd a oedd yn bodoli'r adeg honno, o dalu pris teg am chwaraewyr da. Roedd o'r farn fod gormod o glybiau heddiw yn talu yn ormodol am chwaraewyr cyffredin. Byddai ymarfer yn fwy aml o gymorth hefyd o fewn y clybiau rhan amser, roedd eisoes yn ymwybodol fod rhai clybiau ond yn ymarfer unwaith yr wythnos a hefyd os nad oes gem ar y penwythnos , cyfeiriodd tuag at enghreifftiau pan na threfnir sesiwn ymarfer, gan roi penwythnos rhydd i'r chwaraewyr!

Angen newid agwedd, troi yn llawer mwy proffesiynol ein trefn, a chael gwell chwaraewyr a fyddai yn cynnig cysondeb a pharodrwydd i ymarfer fyddai, yn ei farn o, yn gwella'r sefyllfa yn sylweddol.

Ar adeg pan mae rhywun yn crafu ei ben i feddwl beth a allai wella safon Uwchgynghrair Cymru, mae cael barn rhywun o'r tu allan fel chwa o awyr iach - a doedd y sylwadau yn ddim mwy na synnwyr cyffredin. Hwyrach fodd bynnag fod newid agwedd neu fabwysiadu agwedd llawer mwy proffesiynol ymysg chwaraewyr a'r dulliau o'u trefnu, a gwella ffitrwydd yn llawer anoddach I'w wneud nag ei ddweud.

Mae swyddogion canolog Uwchgynghrair Cymru yn gweithio'n brysur i wella safonau oddi ar y cae. Hwyrach y dylid hefyd edrych yn fanylach ar beth yn union sydd yn cael ei wneud o fewn y clybiau i gynhyrchu, cynnal a hefyd denu chwaraewyr o safon uwch.

Siom clybiau Cymru yng Nghwpan Ewropa

Glyn Griffiths | 15:03, Dydd Llun, 16 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Noson siomedig i beldroed Cymru gyda thri chlwb yn colli eu lle yng Nghwpan Ewropa nos Iau .

Roedd Dinas Bangor yn llawn gobaith ar ôl teithio draw i Foldova i wynebu Zimbru Chisinau yn dilyn gêm ddi-sgôr ar Nantporth, ond er ymdrech deg, colli o ddwy gol i un oedd yr hanes.

Gwelais y gêm yn ei chyfanrwydd ar y rhyngrwyd, ac er i Fangor ddechrau yn ddisgybledig roedd dwy gol o fewn tri munud o gwmpas yr hanner awr yn ddigon i gipio buddugoliaeth i Zimbru. Ond nid hawdd oedd hyn gyda Mark Smyth y rhwydo i Fangor funud cyn yr egwyl ac yn codi gobeithion. Parhawyd y tensiwn drwy'r ail hanner - ymdrech Chris Jones yn cael ei chlirio oddi ar y llinell, ac yna yn yr eiliadau olaf peniad Dave Morley yn dod mor agos wrth grafu dros ben y trawst.

Daeth antur Derwyddon Cefn i ben wrth i dîm MyPa o'r Ffindir sgorio bum gwaith - tair ohonynt yn yr hanner cyntaf a'r bedwaredd dau funud ar ôl yr egwyl. Roedd rheolwr y Derwyddon, Huw Griffiths, wedi gobeithio y byddai ei dim wedi llwyddo i sgorio, beth bynnag fo'r sgôr, ond nid felly y bu. Profiad gwerthfawr fodd bynnag a ddylai osod sylfeini cadarn ar gyfer eu hymdrech i ddychwelyd i Uwchgynghrair Cymru yn y dyfodol.

Codwyd gobeithion ar Barc Stebonheath wrth i Lanelli fynd ar y blaen pan lwyddo Luke Bowen i sgorio gyda chic o'r smotyn bum munud i mewn i'r ail hanner, ac fe fyddai hyn wedi bod yn ddigon i gipio buddugoliaeth ar sail gol oddi cartref. Parhaodd y freuddwyd am naw munud cyn gweld Aleksi Paananen yn sgorio'r gôl allweddol sydd yn anfon KuPS Kuopio o'r Ffindir i'r rownd nesaf.

Siomedig eto, a stori sydd yn rhy nodweddiadol o hynt a helynt ein timau ar y cyfandir.

Nos Fawrth nesaf, tro pencampwyr yr Uwchgynghrair fydd hi - gyda'r Seintiau Newydd yn wynebu Helsingborgs o Sweden ar Neuadd y Parc yng Nghroesoswallt. Roeddwn yno dwy flynedd yn ôl yn eu gweld yn chwalu Bohemiaid Du yn o bedair gôl i ddim. Rwyf yn gobeithio bod yno nos Fawrth nesaf hefyd, a bydd angen perfformiad tebyg os nad gwell gan y Seintiau os am efelychu gwefr y noson gofiadwy honno.

Stŵr a ffrwgwd tîm GB

Glyn Griffiths | 10:25, Dydd Llun, 9 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Ymysg yr holl stŵr a ffrwgwd ynglŷn â thîm peldroed GB, mae'r dadleuon, o bob ochor, yn mynd ati i bob cyfeiriad.

Dwi eisoes wedi gwrando ar bobol yn honni mai gwarth ydi bod yn Brydeiniwr wrth chwarae i dîm GB, gan ddefnyddio cyfrwng cyhoeddus Prydeinig i wneud hynny! Dwi hefyd wedi gwrando ar bobol sydd yn gweithio o fewn sefydliadau cyfreithiol sy'n parchu a dilyn deddfau Prydain ac yn lladd ar chwaraewyr peldroed am fod yn fodlon i chwarae dros dîm GB. Hyd y gwn i tydi deddfau Hywel Dda heb gael eu gwireddu ar hyd a llêd y drefn gyfreithiol a deddfol yng Nghymru'r hyd yn hyn!

Does fawr o gefnogaeth gan Gymdeithas Beldroed Cymru i'r tîm GB, ond pan ddaw yn amser i unigolion derbyn anrhydedd gan y Frenhines, mae pethau'n wahanol! Ie, cymhleth iawn.

Tydw'i eto i weld tystiolaeth fod FIFA, na unrhyw gorff arall, yn barod i ddiddymu bodolaeth Cymru (na'r Alban, Gogledd Iwerddon - na chwaith Lloegr) ar draul bodolaeth Brydeinig, ond petai hyn yn fwriad, siawns na fyddant yn ceisio gwneud hyn fodd bynnag, heb fod angen Gemau Olympaidd i gorddi'r dyfroedd.

Mae llawer o'r rhai sydd yn gwrthwynebu'r cysyniad o dîm Prydeinig yn barod iawn i gefnogi timau o Gymru sydd yn chwarae o fewn cyfundrefn Lloegr, a gyda llawer o'r dilynwyr hynny wedi gweld nemor ychydig iawn o gemau o fewn Uwchgynghrair Cymru. Faint tybed a aeth i weld y timau Cymreig yn chwarae yng nghystadlaethau Ewropeaidd yn ddiweddar? Sefyllfa gymhleth gydag anghysondeb o bob cyfeiriad.

Ond, daeth un peth i'm sylw sydd yn fy siomi yn enfawr, ac i mi yn sefyllfa hollol annheg. Ymddengys fod FIFA wedi cyhoeddi y byddai unrhyw chwaraewr sydd yn derbyn cardiau melyn, neu goch, yng nghystadleuaeth peldroed y Gemau Olympaidd yn gorfod colli gemau dilynol i'w gwledydd fel cosb.

Felly, yn syml iawn, petai unrhyw un o'r chwaraewyr Cymreig yn derbyn cerdyn coch wrth chwarae i dîm GB, yna fe fyddant yn cael eu gwahardd rhag chwarae dros Gymru yn y gemau sydd ddilyn, sef y gemau cymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd.

Pam fod rhaid i hyn fod?

Os yw chwaraewr yn cael ei anfon o'r cae mewn gêm Ewropeaidd yna bydd yn colli gêm o fewn y gystadleuaeth honno, nid yn yr Uwchgynghrair neu unrhyw gêm arall mae yn cystadlu ynddo. Pam felly na allai trefn debyg fodoli ble mae cerdyn coch yn arwain at waharddiad o fewn trefn y Gemau Olympaidd, eleni neu yn y dyfodol, ac a ydi'n briodol i wahardd rhywun tra'n chwarae i un tîm (sef tîm GB) rhag chwarae i dîm arall, megis Cymru?

Mae yna ddigon o ddadlau, siarad, a malu awyr wedi bod ynglŷn â thîm GB.
Fe fyddai'n dda gen i weld y peth i gyd drosodd!

Wedi'r cwbl, yr hyn sydd gennym ydi criw o fechgyn talentog sydd wedi derbyn y gwahoddiad i chwarae peldroed, ac i gystadlu (fel cystadleuwyr o bob camp arall bron) yn y Gemau Olympaidd.

Dim gwleidyddwyr mohonynt, nac arf i bobol eraill eu defnyddio ar gyfer eu hagenda personol.

Mae'r aelodau o dîm Cymru, sydd wedi eu cynnwys yng ngharfan tîm GB cystal Cymry ac unrhyw un arall, a gwell o bosibl na llawer ohonom. Mae'n hen amser i godi'r bwgan oddi ar eu cefnau a rhoi terfyn ar geisio eu defnyddio fel esgus am fynegi barn bersonol a hynny yn aml gan bobol sydd wedi gwneud dim gwell na dangos agwedd dwy wynebol sydd yn gwneud dim lles i unrhyw un.

Gyda llaw, dwi ond yn gobeithio na fydd y chwaraewyr hynny sydd yn gyndyn o ganu 'Hen Wlad Fy Nhadau' yn cael eu gweld yn canu 'God Save The Queen' cyn y Gemau Olympaidd!

Ie cymhleth iawn, ac os ydw innau hefyd yn swnio fel rhywun dau wynebog - hei!, pwy sy'n poeni, mae yna ddigon ohonom wedi codi ein pennau a mynnu cael ein clywed o fewn y cyd-destun yma dros yr wythnosau diwethaf!

Clybiau Cymru yn Ewrop

Glyn Griffiths | 11:43, Dydd Gwener, 6 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Canlyniadau calonogol i'r tri chlwb o Gymru oedd yn cystadlu yn rownd ragbrofol gyntaf Cynghrair Ewropa.

Doedd fawr neb wedi rhoi llawer o obaith i'r Derwyddon Cefn yn erbyn MyPa o'r Ffindir ar y Cae Ras yn Wrecsam, ond cafwyd gem ddi-sgôr clodwiw. Daeth y Derwyddon yn agos wrth i beniad George Hughes daro'r postyn yn dilyn croesiad Rees Darlington, a gwelwyd ergyd hir Mark Harris yn dod a'r gorau allan o olwr yr ymwelwyr yn yr ail-hanner.
Trefn, patrwm a disgyblaeth a welwyd ar y noson sydd yn deyrnged nid yn unig i dîm y Derwyddon ond hefyd i'w rheolwr dawnus a galluog Huw Griffiths.

Draw ar lannau'r Fenai cafwyd gem ddi-sgôr arall rhwng Bangor a Zimbru Chisinau o Foldova.

Daeth tîm Neville Powell llawn mor agos â'r Derwyddon wrth i gic rydd Damien Allen fwrw'r trawst yn yr hanner cyntaf, cyn i gynnig Chris Jones yr ail hanner hefyd daro'r postyn.

Roedd gobaith am dyrfa enfawr am y gêm gyntaf Ewropeaidd yma ar Nantporth ac fe gafwyd ychydig dros fil o gefnogwyr yno. Roedd dros wyth cant ar y Cae Ras yn gwylio'r Derwyddon. Torfeydd eithaf da i'w gymharu â faint sydd yn mynychu gemau Uwchgynghrair Cymru (neu Gynghrair Huws Gray i'r Derwyddon) - ond tybed oni ddylid disgwyl mwy?

Oes yna ddim diddordeb mewn gemau Ewropeaidd yn ardal Wrecsam - neu a ydi'r Blue Square yn ddigon da? Er bod selogion Bangor yno yn eu heidiau, hwyrach y dylai mwy o gefnogwyr peldroed yr ardal fod wedi gwneud eu ffordd yno?

Draw yn y Ffindir, cafodd Llanelli gôl oddi-cartref werthfawr er iddynt golli o ddwy gol i un. Bydd hyn yn rhoi pob gobaith iddynt yn yr ail gymal - ond drigolion dref y Sosban a Chwm Gwendraeth - atgoffwch eich hunain fod gennych dîm peldroed sydd yn trio tynnu eich sylw, ac yn cynrychioli Cymru ar y Cyfandir! Ewch ati i'w cefnogi gan obeithio y daw llwyddiant a gem arall Ewropeaidd i Sir Gaerfyrddin yr wythnos nesaf.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.