Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio > Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Drama

Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Elfennau drama

Y cam nesaf yn y broses ddyfeisio yw meddwl am rai o'r elfennau drama y gellid eu dangos yn dy berfformiad terfynol

Mae'r Darn Adolygu hwn yn ymwneud ag amrywiol elfennau drama a ddefnyddir mewn ymchwiliad drama.

Bydd angen i ti ddangos dy ddefnydd o rai o'r elfennau hyn yn dy berfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio a thrafod sut y cawson nhw eu defnyddio yn dy werthusiad perfformiad wedi'i ddyfeisio.

Plot, digwydd a chynnwys

Llun cymeriadau Bradley a Stacey o Eastenders

Thema beichiogrwydd merched yn eu harddegau yn yr opera sebon boblogaidd 'Eastenders'.

 • Gwelir plot drama yn 'llinyn arian' y ddrama - ei dechrau, ei chanol a'i diwedd - er nad oes raid ei gyflwyno mewn strwythur llinol. Mae'r cymeriadau [Cymeriad: Y person/persona y mae’r actor yn dymuno ei gyfleu. Tueddir i ddefnyddio’r gair i olygu'r rôl, ond mae’r gair cymeriad yn tueddu i fod ag ystyr mwy penodol sy’n cyfeirio at berson go iawn. Er enghraifft gallai cymeriad chwarae nifer o rolau mewn drama, megis rhiant, cyflogwr a chyfaill, fel y mae unigolion yn ei wneud mewn bywyd go iawn. Hefyd gall actor chwarae nifer o wahanol rolau mewn drama a phob un ohonynt yn gymeriadau gwahanol. mewn drama hefyd yn rhan o'r plot.
 • Mae'r digwydd yn y ddrama yn golygu'r digwyddiadau mae'r cymeriadau yn cymryd rhan ynddyn nhw wrth iddyn nhw berfformio'r ddrama.
 • Mae cynnwys y ddrama yn y themâu mae'r ddrama yn ymdrin â nhw, ee bwlio, cyfrifoldebau pwer, dewrder pobl gyffredin ac ati.

Ffurf ddramatig

Ffurf drama yw'r ffordd mae'r stori yn cael ei hadrodd, y ffordd mae'r cymeriadau yn chwarae eu rhannau, a/neu'r ffordd y mae'r themâu yn cael eu harchwilio.

Ceir amrywiol ffurfiau dramatig, er enghraifft:

 • Meim
 • darlleniadau corawl
 • commedia dell'arte (theatr fyrfyfyr)
 • melodrama
 • theatr gorfforol [Theatr gorfforol: Ffurf ar theatr ac arddull perfformio sy’n pwysleisio a gorliwio symudiadau ac ystumiau’r perfformiad. Y mae’n ffurf sy’n agos iawn at y ddawns gyfoes ac mae’n rhaid i’r perfformwyr fod yn ystwyth a heini. Gall hefyd olygu gwaith gyda masgiau a meim gan ddefnyddio elfennau o sgiliau syrcas. Mae cwmnïau fel DV8, Trestle a Complicite yn defnyddio’r math yma o waith yn bennaf.
 • cyfuniadau o ffurfiau ac arddulliau gwahanol

Bydd angen i ti ddewis y ffordd orau o gyflwyno dy ddrama.

Uchafbwynt / gwrth-uchafbwynt

Cymeriadau Eastenders, Phyl a Billy Mitchell yn ymladd

Adeiladu uchafbwynt yn 'Eastenders'

Mae'r defnydd o uchafbwynt [Uchafbwynt: Uchafbwynt y ddrama yw’r adeg pan mae holl linynnau’r plot neu holl ddigwyddiadau’r ddrama yn dod at ei gilydd ac yn cael eu datrys yn foddhaol. Yn y rhan fwyaf o ddramâu mae ymdeimlad o densiwn sy’n cynyddu tuag at uchafbwynt, lle mae pob cwestiwn yn cael eu hateb a phob sefyllfa yn cael eu datrys. a gwrth-uchafbwynt [Gwrth-uchafbwynt: Mewn uchafbwynt mae popeth i ddod at ei gilydd i gloi’n foddhaol, mae gwrth-uchafbwynt yn anghyflawn ac felly’n siomi neu’n methu bodloni. (adeiladu a rhyddhau tyndra) mewn drama yn allweddol, gan ei fod yn creu teimlad o ddisgwyliad yn y gynulleidfa. Mae'r tyndra yn cynyddu'n fawr wrth i ni aros i weld beth sy'n mynd i ddigwydd mewn drama, ac yna rydym yn teimlo rhyddhad pan mae pethau'n gweithio allan yn dda. Mae'r cyfan yn ychwanegu at brofiad diddorol.Er enghraifft, dychmyga dy fod yn gwylio drama ac ar adeg arbennig o ddramatig tuag at ddiwedd y ddrama, mae cymeriad sydd wedi bod yn flin ac yn ddigalon yn codi cyllell ac yn edrych arni'n fanwl. Dyma uchafbwynt yr olygfa gan fod y gynulleidfa yn meddwl yn awtomatig fod rhywbeth erchyll yn mynd i ddigwydd. Yna mae'r cymeriad yn cerdded draw am y bwrdd, yn gosod y gyllell yn ofalus ar y bwrdd, yn estyn ei ffôn, yn ffonio rhif ac yn dweud y geiriau hyn: "Dw i wedi gwneud penderfyniad...."Mae'r tyndra yn rhyddhau ac rydyn yn ochneidio - dyma'r gwrth-uchafbwynt gan ein bod yn deall fod y cymeriad rhywsut yn mynd i geisio cael trefn ar ei fywyd ac ar ei sefyllfa. Cyfarwyddwr drama sy'n gyfrifol am greu'r uchafbwynt a'r gwrth-uchafbwynt er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd.

Gwrthgyferbyniad

Mae defnyddio gwrthgyferbyniad mewn cynyrchiadau drama, ee llonyddwch mewn cyferbyniad â gweithgaredd neu ddistawrwydd yn hytrach na sŵn - yn ffordd ddefnyddiol o dynnu sylw'r gynulleidfa. Fel arfer, nid yw drama sydd heb newid mewn cyflymder na rhythm yn cynnal diddordeb, ond gellir rhoi bywyd yn y rhan fwyaf trwy ddefnyddio golygfeydd a seiniau gwrthgyferbyniol.Gellid cael enghraifft o wrthgyferbyniad o'r fath mewn drama mewn llys. Yn gyntaf mae prysurdeb dod â'r carcharor i mewn, gyda phawb yn rhuthro o gwmpas i geisio gweld a chlywed cyhoeddiad y barnwr. Yna clywir sain y morthwyl yn taro'r ddesg - ac yna'r distawrwydd ddaw wedyn cyn i'r barnwr gyhoeddi'r ddedfryd. All y gynulleidfa ddim peidio â bod â diddordeb!

Cymeriadu

Gelwir y ffordd y mae actor yn chwarae rôl, gan ddefnyddio ei sgiliau actio i greu cymeriad mewn drama, yn gymeriadu.

Meddylia sut rydym yn disgrifio rhywun. Wrth gwrs, mae pawb yn edrych ychydig yn wahanol, ond gellir dangos cymeriad rhywun mewn llawer o ffyrdd, a dyma lle mae sgiliau actor yn bwysig. Gellir dangos cymeriad yn y ffordd mae actor yn cerdded a symud (iaith corff), yn y ffordd maen nhw'n siarad (nodweddion lleisiol) a'u hymateb i ddigwyddiadau yn y ddrama.

Wrth greu cymeriad fe allen ni ddefnyddio technegau fel cadair boeth [Cadair Boeth: Techneg a ddefnyddir i gael dealltwriaeth ddyfnach o gymeriad neu rôl. Mae'r unigolyn yn eistedd mewn cadair a'i dynodir yn 'gadair boeth'. Mae gweddill y grŵp yn gofyn cwestiynau perthnasol i'r person hwnnw am eu meddyliau, eu barn, eu gweithredoedd a'u hamgylchiadau. Mae'r person yn y 'gadair boeth' yn ateb y cwestiynau yn y rôl neu yn y ffordd y maent yn meddwl y byddai'r cymeriad maent yn ei chwarae yn ateb. er mwyn datblygu'r rôl, ond rydyn hefyd angen meddwl am yr agweddau eraill hyn ar gyflwyno cymeriad er mwyn iddo/iddi ddod yn fyw o fewn drama.

Confensiynau dramatig

Mae amrediad o gonfensiynau dramatig (technegau) wedi cael eu defnyddio i greu effeithiau dramatig mewn dramâu a pherfformiadau ers canrifoedd. Ymysg y rhain y mae:

 • symudiad araf
 • fferru ffrâm
 • neilleb (aside)
 • ymson/monolog [Ymson: Mae ymson yn fath penodol o fonolog lle mae cymeriad yn llefaru ei feddyliau dyfnaf yn uchel o flaen y gynulleidfa.
 • sefydlu un rhan o'r gofod fel un lleoliad, a rhan arall o'r gofod fel lleoliad arall

Symbolau

Mae dramâu yn cael eu cynhyrchu i raddau helaeth trwy ddefnyddio symbolau - neu gynrychioladau - sy'n cynrychioli pethau go iawn. Gellir deall llawer o'r canlynol fel symbolau.

lluniau priodas wedi'u rhwygo

Prop - lluniau priodas wedi'u rhwygo - beth allai hynny ei gynrychioli?

 • props (ee llun priodas wedi'i rwygo i gyfleu ysgariad)
 • ystumiau (ee bys ar wefusau fel symbol o dawelwch)
 • mynegiannau (ee ceg agored i gynrychioli syndod)
 • gwisg (ee gwisg wen fel symbol o ddiniweidrwydd)
 • goleuo (ee golau glas i gynrychioli'r nos)
 • cyd-destun (ee effaith ia sych i gynrychioli coedwig llawn eira)

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.