Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio > Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Drama

Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Strategaethau archwilio

Yn dy waith drama ymarferol a'r adroddiad am y perfformiad wedi'i ddyfeisio bydd angen i ti ddangos amrywiaeth o strategaethau archwilio er mwyn dangos dy fod ti wedi llawn archwilio'r cymeriad, golygfa, arddull neu ysgogiad rwyt ti wedi bod yn gweithio arno.

Bydd y Darn Adolygu hwn yn diffinio'r wyth strategaeth archwilio y dylet eu deall.

Ceir enghraifft fideo o bob un strategaeth archwilio ar bob tudalen o'r Darn Adolygu hwn.

1. Creu delwedd lonydd

Byddai'r strategaeth archwilio hon yn effeithiol pe byddet yn defnyddio Brecht, Theatr mewn Addysg neu Artaud fel dy arddull ddewisedig.

Dyma rai ffyrdd o greu delwedd lonydd:

 • mae un unigolyn yn actio fel cerflunydd ac yn creu delweddau trwy osod unigolion yn y grŵp mewn perthynas â'i gilydd er mwyn creu delwedd lonydd.
 • gall grŵp greu delwedd fesul un, er mwyn dangos sefyllfa grŵp mawr, ee ar ôl damwain car.
 • gellir stopio darn o ddigwyddiad ar adeg benodol, er mwyn rhoi cyfle i'r gynulleidfa werthfawrogi'r hyn sy'n digwydd.

Pam delwedd lonydd? Beth mae hyn yn ei ychwanegu at ddrama?

Yn union fel ffotograff, gellir archwilio delwedd lonydd yn fanwl, a gall y gynulleidfa nodi iaith y corff, mynegiant yr wyneb neu brocsemics er mwyn rhoi cliwiau ynghylch y sefyllfa neu'r bobl o fewn y sefyllfa ar yr adeg hynny.

2. Tracio meddyliau

Byddai'r strategaeth archwilio hon yn effeithiol pe byddet yn defnyddio Brecht, Theatr mewn Addysg neu Artaud fel dy arddull ddewisedig.

Mae tracio meddyliau [Meddyliau yn y pen neu Dracio Meddyliau: Dyma ymarferiad sy'n caniatáu i'r gynulleidfa glywed meddyliau mewnol cymeriad neu rôl yn cael eu dweud yn uchel. Yn aml, mae'n cael ei ddefnyddio ar y cyd â fferru-ffrâm a delwedd lonydd lle gofynnir i'r perfformiwr ddweud beth mae'n ei feddwl ar yr un. yn helpu rhoi gwybod am gymeriad i gynulleidfa. Rwyt yn ei weld ar waith pan:

 • fydd cymeriad yn siarad yn uchel am ei f/meddyliau mewnol ar adeg benodol yn y ddrama.
 • fydd cymeriad yn siarad am ei f/meddyliau mewnol yn ystod fferru ffrâm [Fferru ffrâm: Wrth actio rhan yn fyrfyfyr gelwir ar y perfformwyr i rewi ym mha bynnag ystum y maent ar y pryd. Dyna'r effaith a geir wrth bwyso'r botwm 'oedi' ar chwaraewr DVD. Achosir dryswch pan ddefnyddir y term 'delwedd lonydd' neu 'dablo' sy'n dechnegau a ddefnyddir yn fwriadol i greu darlun gosod neu 'rewi delwedd'./delwedd lonydd.

Pam tracio meddyliau? Beth mae hyn yn ei ychwanegu at ddrama?

Weithiau mewn bywyd bob dydd fe fydden yn hoffi gwybod beth mae rhywun yn ei feddwl ar adegau pwysig. Rydyn yn wirioneddol am wybod sut mae pobl wedi cael eu heffeithio gan sefyllfa. Pan fyddwn yn gwybod mwy am yr hyn maen nhw'n ei deimlo, rydyn yn eu deall yn well. Mewn drama hefyd, pan fyddwn yn gwybod mwy am yr hyn mae cymeriad yn ei feddwl neu'n ei deimlo, mae'r ddrama yn dyfnhau a'r gynulleidfa yn dod yn fwy o ran o'r perfformiad.

3. Adrodd

Byddai'r strategaeth archwilio hon yn effeithiol pe byddet yn defnyddio Brecht, Theatr mewn Addysg neu Artaud fel dy arddull ddewisedig.

Adrodd yw'r hyn rwyt yn ei wneud pan rwyt yn rhoi sylwebaeth lafar ar yr hyn sy'n digwydd yn ystod drama. Mae'n dechneg ddefnyddiol pan rwyt am roi gwybodaeth i'r gynulleidfa am yr hyn sy'n digwydd.

Pam defnyddio adrodd? Beth mae hyn yn ei ychwanegu at ddrama?

 • Gall adrodd wneud drama yn fwy dealladwy neu arddangos arddull benodol mewn nifer o ffyrdd: gall actor ddweud y sylwebaeth dros yr hyn sy'n digwydd yn y ddrama.
 • Gall cymeriad ddweud yn blaen beth mae ef/hi yn feddwl mae'r gynulleidfa angen ei wybod am y cymeriadau neu'r sefyllfa y mae ef/hi yn rhan ohoni - gelwir hyn yn hunan-adrodd
 • Gall actor ddim ond dweud wrth aelodau'r gynulleidfa yr hyn maen nhw angen ei wybod rhwng golygfeydd.
 • Gall cymeriad ddarllen neu ysgrifennu dyddiadur neu lythyr sy'n rhoi gwybod i'r gynulleidfa beth sy'n bwysig iddyn nhw wybod am yr hyn sy'n digwydd neu sy'n mynd i ddigwydd.

4. Chwarae rôl

Byddai'r strategaeth archwilio hon yn effeithiol os byddet ti wedi dewis defnyddio Stanislavski fel arddull.

Chwarae rôl yw'r hyn a wnei pan rwyt ti'n cymryd arnat bod yn rhywun arall ac yn defnyddio dy ddychmyg i siarad, meddwl a hyd yn oed teimlo fel y cymeriad hwnnw.

Pam defnyddio chwarae rôl? Beth mae hyn yn ei ychwanegu at ddrama?

Os na fyddi di'n cymryd arnat bod yn rhywun arall tra'n actio mewn drama, yna dim ond 'ti' fydd y gynulleidfa yn ei weld ac nid y cymeriad rwyt ti'n ceisio ei bortreadu. Dim ond 'ti' fyddan nhw'n weld yn y sefyllfaoedd sy'n cael eu disgrifio. Os byddi'n gwneud y chwarae rôl yn realistig a chredadwy, yna fe fydd y gynulleidfa yn fwy tebygol o uniaethu (anghofio eu bod nhw'n gwylio drama, a theimlo'n rhan o'r digwydd yn bersonol).

5. Trawsdorri

Byddai'r strategaeth archwilio hon yn effeithiol pe byddet yn defnyddio Brecht, Theatr mewn Addysg neu Stanislavski fel dy arddull ddewisedig.

Trawsdorri yw'r hyn a wnei ar ôl i ti greu cyfres o olygfeydd neu ddilyniannau, ac rwyt yn eu hail-drefnu i greu drama sy'n mynd ymlaen ac yn ôl mewn amser.

Pam defnyddio trawsdorri? Beth mae hyn yn ei ychwanegu at ddrama?

Weithiau gall drama sy'n cychwyn ac yn parhau mewn modd llinol fod yn rhy hawdd ei rhagweld, sy'n ei gwneud yn ddiflas ei gwylio. Trwy drawsdorri gallwn ddangos y cyfnod pan digwyddodd rhywbeth pwysig yn y gorffennol (defnyddio ôl-fflach), neu gallwn symud y ddrama ymlaen mewn amser (gan ddefnyddio blaen-fflach). Trwy wneud hyn, gellir torri ar y digwydd er mwyn cynyddu'r tyndra neu'r naratif.

6. Cadair boeth

Byddai'r strategaeth archwilio hon yn effeithiol os byddet ti wedi dewis defnyddio Stanislavski fel arddull.

Mae cadair boeth yn ffordd o ddatblygu (neu ddyfnhau) cymeriad. Os wyt yn y gadair boeth, rwyt yn ateb cwestiynau gan eraill yn y grŵp tra'r wyt ti 'yn y rôl'.

Pam defnyddio cadair boeth? Beth mae hyn yn ei ychwanegu at ddrama?

Bydd y cymeriadau yn ymddangos yn fwy realistig os byddi di'n teimlo dy fod ti'n eu hadnabod nhw'n wirioneddol. Mae'n haws bod yn ddigymell ac yn gredadwy os wyt wedi archwilio cymeriad yn dy ddrama yn ofalus yn ystod y broses gadair boeth [Cadair Boeth: Techneg a ddefnyddir i gael dealltwriaeth ddyfnach o gymeriad neu rôl. Mae'r unigolyn yn eistedd mewn cadair a'i dynodir yn 'gadair boeth'. Mae gweddill y grŵp yn gofyn cwestiynau perthnasol i'r person hwnnw am eu meddyliau, eu barn, eu gweithredoedd a'u hamgylchiadau. Mae'r person yn y 'gadair boeth' yn ateb y cwestiynau yn y rôl neu yn y ffordd y maent yn meddwl y byddai'r cymeriad maent yn ei chwarae yn ateb..

7. Theatr fforwm

Byddai'r strategaeth archwilio hon yn effeithiol os wyt wedi dewis defnyddio Theatr mewn Addysg fel arddull.

Mae theatr fforwm [Theatr Fforwm: Ffordd o weithio a ddatblygwyd gan Augusto Boal. Mae'r cyfranogwyr yn eistedd neu'n sefyll mewn cylch mawr i weld byrfyfyr sydd gan amlaf yn cael ei ddechrau gan ddau ohonynt. Bydd y byrfyfyr yn seiliedig ar sefyllfa neu set o amgylchiadau a roddir iddynt gan y grŵp. Ar unrhyw adeg gall y perfformwyr stopio actio a gofyn i weddill y grŵp, sy'n eistedd mewn cylch o'u cwmpas (Y Fforwm), am gymorth neu gyngor ynglŷn â beth i'w wneud neu i'w ddweud nesaf. Gallant wedyn barhau i fyrfyfyrio neu gall y fforwm atal yr actorion os ydynt yn credu bod yr hyn sy'n digwydd yn amhriodol neu y dylai'r ddrama fynd i gyfeiriad gwahanol. Gallant naill ai gynnig cyngor, penderfynu cymryd drosodd oddi wrth un o'r perfformwyr neu ymuno â hwy drwy gymryd rôl arall. yn dechneg y gallet ti ddefnyddio tra'n actio sefyllfa. Anogir y grŵp sy'n gwylio i atal y digwydd pan maen nhw'n credu bod angen hynny, er mwyn awgrymu digwydd gwahanol. Ar adegau eraill, gall yr actorion eu hunain stopio pethau a gofyn am gymorth. Weithiau gall rhywun arall gamu i mewn a chymryd rôl - neu hyd yn oed gyflwyno un newydd.

Pam defnyddio theatr fforwm? Beth mae hyn yn ei ychwanegu at ddrama?

Weithiau mae'n anodd, wrth ddyfeisio drama, i ddychmygu beth fyddai cymeriad yn ei wneud neu ei ddweud ar adeg benodol. Os byddi'n atal y ddrama a thithau yn dy rôl, a gofyn am help gan dy grŵp, bydd rhywun yn sicr o roi syniad da i ti o'r hyn y dylet ti ei wneud neu ei ddweud nesaf. Efallai y byddan nhw'n cynnig cymryd drosodd y rôl ac arbrofi gyda'u syniad nhw - neu hyd yn oed ymuno â'r olygfa fel cymeriad arall yn gyfangwbl, er mwyn mynd â phethau i gyfeiriad newydd.

8. Nodi'r funud

Byddai'r strategaeth archwilio hon yn effeithiol pe byddet yn defnyddio Brecht, Theatr mewn Addysg fel dy arddull ddewisedig.

Mae nodi'r funud yn gallu digwydd pan fo golygfa wedi cael ei chreu, a bod y grŵp yn penderfynu ei bod yn funud arwyddocaol yn y ddrama, a'u bod nhw am ddangos hyn mewn rhyw ffordd.

Pam nodi'r funud? Beth mae hyn yn ei ychwanegu at ddrama?

Ar adegau, mae pethau'n digwydd yn gyflym iawn mewn golygfa - ac eto, rydyn yn gwybod fod y munudau hyn yn gallu newid cyfeiriad drama yn llwyr. Dyma pryd mae angen rhywbeth i bwysleisio'r funud.

 • Gallen ni ddefnyddio sbotolau er mwyn 'amlygu' y funud yn llythrennol.
 • Gallen ni fewnosod trac-meddwl.
 • Gallen ni arafu amser, neu ddefnyddio delwedd lonydd/fferru ffrâm.
 • Gallen ni ddefnyddio adrodd gan actor arall, neu hunan-adrodd, er mwyn tynnu sylw'r gynulleidfa at y funud hon.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.