Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Did you know?

We also have Bitesize study guides covering many subjects at National 4 and National 5 on our Knowledge & Learning BETA website.

Home > Gaelic > Listening > Volunteering (Credit)

Gaelic

Volunteering (Credit)

Transcripts

Here is a transcript of all the questions.

  1. Ciamar a chaidh dhut, a Mhàiri?

  2. Chaidh e glè mhath, Anna. Chòrd an t-àite rium.

  3. Bha na coin bheaga a’ cur truas orm.

  4. Cia mheud cù beag a tha anns na taighean-chon?

  5. Tha ceithir dhiubh ann. Tha an cuilean as òige dìreach trì seachdainean a dh’aois.

  6. Dè eile a tha agad ri dhèanamh, a Mhàiri?

  7. Tha agam ri biadh a thoirt do na coin eile, Anna, agus tha agam ris na taighean-chon a chumail glan.

  8. O uill. Cha bu thoigh leamsa a bhith ag obair ann an sin. B’ fheàrr leam fada a bhith ag obair ann am bùth.

  9. Is math gu bheil a h-uile duine eadar-dhealaichte no bhiodh a h-uile duine ag iarraidh an aon obair.

  10. Is math gu dearbh. Tha thu ceart.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.