Dachaigh > Cruinn-eòlas > Tuathanachas > Tuathanachas-àitich (Gnìomhachas àitich no Agribusiness)

Cruinn-eòlas

Tuathanachas

Tuathanachas Àitich (Agribusiness) - Deuchainn

1.

Dè th' ann an cuairteachadh bàrr?

2.

Carson a tha feum air cuairteachadh bàrr?

3.

Ciamar a chaidh achaidhean a dhèanamh nas motha?

4.

Dè tha air tachairt dha na bh' ann de bhàrr?

5.

Carson nach eil uiread de luchd-obrach air tuathanasan an-diugh?

6.

Cò am buidheann a tha an aghaidh callaidean a leagail?

7.

Dè tha air aibhnichean a thruailleadh?

8.

Dè tha na litrichean CAP a' ciallachadh?

9.

Carson a bhios an t-Aonadh Eòrpach (EU) a' toirt airgead do thuathanaich?

10.

Dè th' ann an ESA?