Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Home > Gaelic > Writing > What grammar points do I need to know?

Gaelic

What grammar points do I need to know?

Grammar

At Higher Gaelic (Learners) level you should have a thorough knowledge of the following grammar points. If you do, then you will be well on your way to achieving an A Grade.

to be

Grammar Points Examples
Conditional form of verb 'to be'

bhithinn, bhiodh, bhiomaid

Conditional form of common regular verbs

dh'itheadh, dh'òladh, shuidheadh, sheasadh, thogadh

etc
Irregular verbs: affirmative/negative/interrogative - past/future

a' cluinntinn/ cha chluinn/ an cluinn?/ chuala/ cluinnidh/ a' dèanamh/ cha dèan/ an dèan?/ an d' rinn?/ nì

Verb 'to be' - indirect speechaffirmative/negative, alltenses

gu bheil/ gun robh/ gum bi/nach eil/ nach robh/ nach bi

Relative form of regular verbs

an nighean a choisicheas don sgoil/ am balach a chluicheas ball-coise

Relative form of irregular verbs

an duine a chuala sin/ am boireannach a rinn seo

Verbal phrases using Bu

bu thoigh leam/ bu mhath dhuinn/ b' fheàrr leatha

Verbs associated withparticular prepositions:

a' bruidhinn ri/ag innseadh do/a' toirt le

Use of if by

nam, nan

nam biodh/ nan robh

Some use of common genitives in set phrases

far an rathaid/ rè na h-oidhche/ chun na tràghad

Genitive plural forms

mòran bhliadhnaichean/ beagan sheachdainean/ comann nam pàrant/ taigh nan cearc

Relative pronouns:

a/ an/ na

The relative pronoun a meaning who/ which/ what, eg

am fear a bha aig an taigh; a' chaileag a chunnaic mi

The relative pronoun an is used when a preposition is also used to link a noun and a clause, eg

am fear ris an robh thu a' bruidhinn; an càr anns an robh iad a' suidhe; sin an cù bhon tug mi am ball

The relative pronoun na can mean the thing(s) or the person(s), eg

Chuala mi na thuirt e; chunnaic mi na bha a' dol dhan chèilidh

Prepositional pronouns, all persons

orm/ort/air/oirre/oirnn/oirbh/orra

leam/leat/leis/leatha/leinn/leibh/leotha

etc
Adjectives which precedenouns

an ath dhoras; an droch bhean; an seann duine; gach fear; sàr chluicheadair

Use of h where adjective precedes noun

an ath dhoras; an droch bhean; sàr chluicheadair; seann chaisteal; deagh chàr

etc
Superlative and use of assertive verb

'S e seo am baile as motha; 'S e Iain an sgoilear as òige; 'S e Irn-Brù an deoch as fheàrr

Irregular comparatives

math-nas fheàrr; dona-nas miosa; beag-nas lugha (or nas bige);furasta-nas fhasa; teth-nas teotha; làidir-nas treasa (or nas làidire)

Prepositions with possessives:

nam/ gam/ lem/ rid

Compound prepositions

ri taobh/ air cùl/ air beulaibh/ an aghaidh/ an lùib/ mu thimcheall/ os cionn

etc
Use of infinitive with pronoun as object

a' dol ga thogail/ a' tòiseachadh gan dèanamh

Concept of genitive case following verbal noun.

a' togail taigh/ an taighe;a' togail thaighean/ nan taighean

a' leughadh leabhar/ a' leughadh an leabhair/ a' leughadh leabhraichean/ nan leabhar (or nan leabhraichean)

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.