Sicrhau bod pawb sy'n talu ffi'r drwydded yn cael y gorau o'r BBC

Mae'r BBC yn bodoli er mwyn gwasanaethu'r cyhoedd a'i nod yw hysbysu, addysgu a diddanu. Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethol y BBC ac rydym yn sicrhau fod y BBC yn cyflawni'r nod.

Dan arweiniad y Cadeirydd, yr Arglwydd Patten, a'r 12 Ymddiriedolwr, mae'r Ymddiriedolaeth yn  gwarchod refeniw ffi'r drwydded a budd cyhoeddus y BBC.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn annibynnol ar y Bwrdd Gweithredol sydd dan arweiniad y Cyfarwyddwr Cyffredinol. Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am weithrediad gwasanaethau'r BBC a chyfeiriad cynnyrch creadigol a golygyddol y BBC yn unol â'r fframwaith a osodwyd gan yr Ymddiriedolaeth.

Ein gwaith yw cael y gorau gan y BBC ar gyfer rhai sy'n talu ffi'r drwydded.

Rydym yn gosod yr amcanion strategol ar gyfer y BBC. Rydym wedi herio'r BBC i: 

  • gynyddu hynodrwydd ac ansawdd y cynnyrch;
  • gwella'r gwerth am arian a ddarperir i rai sy'n talu ffi'r drwydded;
  • gosod safonau newydd o ran bod yn agored ac yn dryloyw a
  • gwneud mwy i wasanaethu pob cynulleidfa.

Rydym yn cyhoeddi trwydded gwasanaeth i bob un o wasanaethau'r BBC gan nodi'r hyn yr ydym yn disgwyl iddo'i gyflawni a faint y gall wario. Rydym yn gosod canllawiau golygyddol y BBC ac yn gwarchod annibyniaeth y BBC. Rydym yn monitro perfformiad er mwyn sicrhau fod y BBC yn darparu gwerth am arian gan gadw at y pwrpasau cyhoeddus.

Yma, cewch wybod amdanom ni, y penderfyniadau a wnaed gennym a sut yr ydym yn rheoli'r BBC. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau.