Swyddogaeth y CCC

Mae Cyngor Cynulleidfa Cymru yn archwilio gwasanaethau'r BBC ar ran y gynulleidfa yng Nghymru.

Mae Cyngor Cynulleidfa Cymru yn gweithio ar ran cynulleidfaoedd y BBC yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig ar y cyd â Chynghorau eraill yn Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

Mae rôl a chylch gwaith y Cynghorau Cynulleidfaoedd yn cael eu hamlinellu yn Siarter Frenhinol y BBC.

Prif Gyfrifoldebau

Dau brif bwrpas sydd gan Gyngor Cynulleidfa Cymru :

  1. I asesu perfformiad y BBC ar ran cynulleidfaoedd sy'n byw yng Nghymru, ac i gynghori'r Ymddiriedolaeth ar faterion yn ymwneud â chynulleidfaoedd a gwasanaethau'r BBC yng Nghymru ar bob lefel. Mae hyn yn hynod o bwysig yng nghyd-destun datganoli. Mae'r Ymddiriedolwr Cenedlaethol a'r Cynghorau Cynulleidfa mewn safle gref i ddeall anghenion, amgylchiadau a phryderon cynulleidfaoedd o fewn Cymru, ac i gynghori'r Ymddiriedolaeth ar faterion cyfoes.
  2. Mae'r Cyngor yn asesu'n barhaus raglenni a gwasanaethau'r BBC yng Nghymru ac i ba raddau mae allbwn rhwydwaith y BBC a gweithgareddau eraill yn adlewyrchu amrywiaeth y Deyrnas Unedig a'i genhedloedd, ei ranbarthau a'i gymunedau. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys deall beth blaenoriaethau'r gynulleidfa ar gyfer gwasanaethau'r BBC (seiliedig ar adborth ac ymchwil yng Nghymru).

Bydd rhaglen gwaith y Cyngor Cynulleidfa yn cael ei gymhathu i gylch busnes yr Ymddiriedolaeth, ond yn ddigon hyblyg i ymateb i anghenion a phryderon cynulleidfaoedd yng Nghymru.

Aelodaeth o Gyngor Cynulleidfa Cymru

Mae Cadeirydd y Cyngor Cynulleidfa, Elan Closs Stephens, hefyd yn Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru, gan eistedd ar Ymddiriedolaeth y BBC. Mae gan y Cyngor ddeuddeg aelod, a benodir am dymhorau cychwynnol o hyd at dair blynedd ar argymhelliad Panel Dethol yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru, gyda phosibilrwydd o estyniad o hyd at ddwy flynedd arall.

Ni ellir penodi rhai sy'n gyflogedig gan y BBC.

Cyfarfodydd y Cyngor Cynulleidfa

Bydd y Cyngor yn cynnal o leiaf wyth cyfarfod bob blwyddyn: y rhan fwyaf yng Nghaerdydd, ond hefyd, mewn rhannau eraill o Gymru. Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn cynnwys cyflwyniad ar gynlluniau strategol ar gyfer pwnc neu wasanaeth arbennig ac adroddiadau oddi wrth gynrychiolwyr Bwrdd Rheoli BBC Cymru a/neu Reolwyr y BBC yn ganolog.

Cofnodion

Mae cofnodion cyfarfodydd y Cyngor yn ystod 2012 a 2013 i'w cael yma. Gweler isod am gofnodion y cyfarfodydd ers hynny.

Hydref 2014

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC

Medi 2014

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC

Gorffennaf 2014

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC

Mai 2014

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC

Ebrill 2014

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC

Mawrth 2014

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC

Ionawr 2014

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC