Arolwg Blynyddol Cymru 2015-16

Rwy’n dymuno mynegi fy niolch didwyll i’r Cyngor a fu mor ddiwyd a gweithgar. Dros y ddegawd ddiwethaf mae ei aelodau wedi meithrin arbenigedd sylweddol ac wedi defnyddio’r wybodaeth honno i herio gan roi yn hael tu hwnt o’u hamser a’u harbenigedd i waith y Cyngor.Elan Closs Stephens
Date: 12.07.2016     Last updated: 14.07.2016 at 11.08

Mae Cyngor Cynulleidfa Cymru wedi cyhoeddi ei Arolwg Blynyddol o berfformiad y BBC yng Nghymru yn ystod 2015-16.

Mae Cynghorau Cynulleidfa’r BBC yn cynghori’r Ymddiriedolaeth ynghylch pa mor dda y mae’r BBC yn cyflawni ei Phwrpasau Cyhoeddus ac yn gwasanaethu pawb sy’n talu ffi'r drwydded ar draws Prydain. Er mwyn deall barn y cyhoedd, mae Cyngor Cynulleidfa Cymru’n cynnal cyfarfodydd gyda chynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru i gael gwybod am y pethau sydd o bwys iddyn nhw ac i gynghori’r Ymddiriedolaeth ar faterion sy’n peri pryder. Bu Cyngor Cynulleidfa Cymru'n gweithredu ei swyddogaeth ddeuol yn frwd yn ystod y flwyddyn.

Yn ystod 2015-16, parhaodd BBC Cymru Wales barhau i gyfrannu’n sylweddol iawn at allbwn y BBC led-led y DU. Dro ar ôl tro, dangosodd pa mor llwyddiannus yr oedd o ran cynhyrchu allbwn o safon ar gyfer teledu Prydeinig, yn cynnwys War and Peace a dychweliad Sherlock, a ddenodd 11.6 miliwn o wylwyr ar Ddydd Calan. Fodd bynnag, mae’r neges oddi wrth gynulleidfaoedd Cymru yn glir iawn.  Maent yn falch tu hwnt o gynyrchiadau Cymru ar gyfer y Rhwydwaith, ond yn dymuno gweld y BBC yn gwneud mwy i adlewyrchu Cymru fodern a bywydau ei phobl.  Wrth i ni gyrraedd diwedd Siarter bresennol y BBC, ac edrych ymlaen at y BBC dros y ddegawd nesaf, mae hon yn her y mae’n rhaid i’r BBC fynd i’r afael â hi.

Cyrhaeddodd rhaglenni BBC Cymru a gynhyrchwyd yng Nghymru ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru draean o’r holl oedolion yn Nghymru bob wythnos ar BBC One Wales a BBC Two Wales.  Cafodd cynyrchiadau i Gymru gan BBC Cymru ac a ddangoswyd ar Rwydwaith y BBC gryn lwyddiant – o’r ddrama Dylan Thomas: A Poet in New York, i ddychweliad Y Gwyll / Hinterland, cyd-gynhyrchiad gyda S4C. Cipiodd y rhaglen ddogfen deimladwy Life After April Wobr Materion Cyfoes y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau yng Ngwobrau Newyddiaduraeth Teledu’r Gymdeithas Teledu Frenhinol. 

Parhaodd Radio’r BBC i berfformio’n well yng Nghymru nac yn unrhyw rai o genhedloedd eraill y DU a chafodd BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru flwyddyn brysur, yn cynnwys cryn sylw i gystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd 2015.  Mae’r naill orsaf a’r llall yn wynebu sawl her o ganlyniad i’r newid yn arferion gwrando pobl yn ogystal â newidiadau demograffig.  Yr Arolwg Gwasanaeth olaf a gynhelir gan yr Ymddiriedolaeth yw Arolwg o Radio’r Cenhedloedd a bydd hwnnw yn adlewyrchu ac yn ystyried yr ecoleg newydd hwn.  Mae BBC Cymru eisoes wedi dechrau mynd i’r afael â’r sefyllfa hon yn llwyddiannus trwy fentro ar lwyfannau newydd, gyda 55,000 o borwyr unigryw yn defnyddio ap BBC Cymru Fyw bob wythnos.

Dyma Arolwg Blynyddol olaf Cyngor Cynulleidfa Cymru Ymddiriedolaeth y BBC, ac yn y cyd-destun hwnnw hoffwn bwysleisio pwysigrwydd cysylltiadau’r Cyngor gyda chynulleidfaoedd yng Nghymru.  Yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd y Cyngor un deg saith o ddigwyddiadau cyhoeddus led-led Cymru a chynhaliodd Ymddiriedolaeth y BBC seminar yng Nghaerdydd hefyd fel rhan o’i ymgynghoriad ar ddyfodol y BBC. Mae’r cyswllt uniongyrchol hwn gyda chynulleidfaoedd, eu gobeithion a’u rhwystredigaethau, wedi bod yn offeryn hynod ddefnyddiol i’r Ymddiriedolaeth wrth iddo geisio adlewyrchu barn talwyr ffi’r drwydded.  Rwy’n dymuno hefyd fynegi fy niolch didwyll i’r Cyngor a fu mor ddiwyd a gweithgar. Dros y ddegawd ddiwethaf mae ei aelodau wedi meithrin arbenigedd sylweddol ac wedi defnyddio’r wybodaeth honno i herio gan roi yn hael tu hwnt o’u hamser a’u harbenigedd i waith y Cyngor.  Rwy’n dymuno diolch hefyd i staff Uned yr Ymddiriedolaeth yn Llundain sydd wedi ymwneud mor adeiladol â’r Cyngor, allbwn y cenhedloedd a’r bartneriaeth gyda S4C.  Mae fy niolch yn fawr i staff Uned yr Ymddiriedolaeth yng Nghaerdydd, dan arweiniad Prif Ymgynghorydd Cymru, am eu doethineb a’u hymroddiad i waith y Cyngor a’r Ymddiriedolaeth.