Cynghorau Cynulleidfa

Mae Cynghorau Cynulleidfa’r BBC yn gyrff ymgynghorol Ymddiriedolaeth y BBC, corff llywodraethol y BBC. Mae pedwar Cyngor Cynulleidfa – ar gyfer Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Mae’r Cynghorau Cynulleidfa yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o ddarparu gwybodaeth benodol i’r Ymddiriedolaeth am safbwyntiau, anghenion a diddordebau cynulleidfaoedd yn y cenhedloedd, ac am ba mor effeithiol yw’r BBC am wasanaethu’r cynulleidfaoedd hyn a chyflawni ei bwrpasau cyhoeddus (hyperddolen?).

Penodir aelodau’r Cynghorau Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC, fel arfer am gyfnod o dair blynedd, fel gwirfoddolwyr annibynnol o’r tu allan i’r BBC. Mae pob Cyngor yn cael ei gadeirio gan aelod o’r Ymddiriedolaeth sy’n cynrychioli’r genedl honno.

Mae’r Cynghorau Cynulleidfa yn mynegi safbwyntiau ac agweddau cynulleidfaoedd lleol am waith yr Ymddiriedolaeth mewn nifer o ffyrdd:

i. Maent yn asesu sut mae’r BBC yn perfformio i gynulleidfaoedd yn eu cenedl, yn bennaf trwy adroddiad blynyddol i’r Ymddiriedolaeth.

ii. Maent yn rhoi mewnbwn i brosesau gwneud penderfyniadau’r Ymddiriedolaeth, er enghraifft arolygu gwasanaethau neu bolisïau, neu benderfyniadau am newidiadau mawr i wasanaethau.

iii. Maent yn clustnodi materion a fydd yn bwysig i gynulleidfaoedd lleol ac sy’n cyfrannu at gynllun gwaith blynyddol yr Ymddiriedolaeth.

Aelodau Cyngor Cynulleidfa’r BBC - Disgrifiad o’r Rôl (PDF file, 107KB)