Pwy ydym ni

Dan arweiniad y Cadeirydd, mae'r Ymddiriedolaeth yn cynnwys 12 Ymddiriedolwr sydd ag amrywiaeth eang o brofiad. Mae pedwar Ymddiriedolwr Cenedlaethol sy'n cynrychioli Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, ac mae yna hefyd Ymddiriedolwr Rhyngwladol sydd â throsolwg penodol dros wasanaethau cyhoeddus rhyngwladol y BBC, gan gynnwys y World Service. Penodir pob un o'r Ymddiriedolwyr gan y Frenhines yn seiliedig ar gyngor gan Weinidogion yn dilyn proses ddethol agored.

Yr Ymddiriedolaeth yw'r corff sofran o fewn y BBC. Mae'n annibynnol ar Fwrdd Gweithredol y BBC, sydd dan arweiniad y Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi'r Ymddiriedolwyr trwy ddarparu cyngor annibynnol arbenigol a chefnogaeth weinyddol. Mae'r staff o fewn Uned yr Ymddiriedolaeth yn adrodd yn uniongyrchol i'r Ymddiriedolaeth.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cael ei chynghori gan bedwar Cyngor Cynulleidfa parthed buddiannau cynulleidfaoedd ledled y DU.