Gwerth am arian

Yma cewch weld dolenni i'r arolygon gwerth am arian rydym yn eu comisiynu gan arbenigwyr annibynnol.

Cyfrifoldeb Ymddiriedolaeth y BBC yw sicrhau fod pob punt o ffi'r drwydded yn gweithio mor galed â phosibl. Un o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw trwy raglen o arolygon gwerth am arian dwys a gynhelir gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ac arbenigwyr annibynnol eraill. Rydym yn wastad yn cyhoeddi'r adroddiadau hyn ac yn egluro sut rydym yn bwriadu ymateb i'r argymhellion a wnaed. Cewch weld yr adroddiadau trwy ddefnyddio'r dolenni isod.

Managing the BBC's estate (2015)

This report looks at the BBC's property portfolio in the UK.

The BBC’s distribution arrangements for its UK Public Services (2013)

The review considers whether the BBC is meeting its obligations for distributing its UK services across television, radio and online, and how well placed the BBC is to meet its future UK distribution challenges.

Severance payments and wider benefits for senior BBC managers (2013)

This report examines the BBC's existing approach to setting severance conditions and wider benefits for its senior managers, and how it applied its policies in practice.

Supplementary note

The original report examined a sample of 60 of the 150 severance payments given to BBC senior managers in the three years to December 2012. In response to a request from the BBC Trust and the Public Accounts Committee after this report was published, the NAO agreed to examine the remaining 90 payments and one additional case that has come to light, and provide a supplementary note on its findings.

The BBC's move to Salford (2013)

This report addresses whether the BBC's management of its relocation to Salford has been cost-effective and on-track to deliver value for money.

Financial management at the BBC (2012)

This report examines whether the BBC's finance function is fit for purpose and equipped to meet the challenges ahead.

The BBC's approach to managing the cost of its support functions (2012)

This report looked at whether the BBC's approach to managing the cost of its support functions supports the achievement of value for money, and whether the BBC's reporting of overhead costs improves transparency.

Rhaglen effeithlonrwydd y BBC (2011)

Edrychodd yr astudiaeth hon ar gynnydd y BBC hyd yn hyn wrth sicrhau’r arbedion effeithlonrwydd sydd eu hangen fel rhan o’r targed a nodwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC yn dilyn setliad ffi’r drwydded yn 2007.

Costau drama parhaus (2011)

Edrychodd yr astudiaeth hon ar reolaeth y BBC o gostau cynhyrchu drama parhaus, yn benodol, Casualty, Doctors, EastEnders, Holby City, Pobol y Cwm a River City.

Prosesau’r BBC ar gyfer rheoli hawliau chwaraeon (2011)

Edrychodd yr astudiaeth hon ar brosesau’r BBC wrth reoli hawliau chwaraeon.

Implementation plan

After every value for money study in which recommendations are made, the Trust requires the Executive to produce an implementation plan setting out how they will put the recommendations into practice. The table below was presented to the Trust by the Executive, and was approved by the Trust's Finance & Compliance Committee. It shows the actions the BBC Executive are taking / will be taking in response to MTM London's recommendations.

Rheolaeth y BBC o’i raglen Menter Cyfryngau Digidol (2011)

Mae’r astudiaeth hon yn edrych ar reolaeth y BBC o’i raglen Menter Cyfryngau Digidol (DMI). Prosiect TG yw DMI a’i fwriad yw galluogi staff y BBC i ddatblygu, creu, rhannu a rheoli cynnwys fideo a sain a rhaglenni ar eu pen desg, er mwyn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu ledled y BBC. Amcangyfrifir y bydd cost gros darparu a gweithredu hyn hyd at ddiwedd Mawrth 2017 yn £133.6 miliwn.

Rheolaeth y BBC o dri phrosiect ystâd fawr (2010)

Mae’r astudiaeth hon yn edrych ar reolaeth y BBC o brosiectau Broadcasting House, Pacific Quay a Salford Quays ac a ydynt yn cadw at y disgwyliadau gwreiddiol pan gafodd ymrwymiad yr adnoddau ei gymeradwyo, yn ogystal ag ar y gyllideb a’r amserlen ddiweddaraf.

Implementation plan

After every value for money study in which recommendations are made, the Trust requires the Executive to produce an implementation plan setting out how they will put the recommendations into practice. The table below was presented to the Trust by the Executive, and was approved by the Trust's Finance & Compliance Committee. It shows the actions the BBC Executive are taking / will be taking in response to MTM London's recommendations.

Rheolaeth y BBC o’i sylw i ddigwyddiadau mawr ym myd chwaraeon a cherddoriaeth (2010)

Mae’r astudiaeth hon yn ystyried pa mor effeithiol yw’r ffordd y mae’r BBC yn rheoli ei sylw i ddigwyddiadau mawr ym myd chwaraeon a cherddoriaeth, unwaith y bydd penderfyniad wedi’i wneud i roi sylw i’r digwyddiad. Fe ystyriwyd sut mae’r BBC yn ysgogi, cynllunio, gweithredu ac arolygu’r sylw hwn.

Implementation plan

After every value for money study in which recommendations are made, the Trust requires the Executive to produce an implementation plan setting out how they will put the recommendations into practice. The table below was presented to the Trust by the Executive, and was approved by the Trust's Finance & Compliance Committee. It shows the actions the BBC Executive are taking / will be taking in response to MTM London's recommendations.

Rheolaeth y BBC o gontractau strategol gyda’r sector preifat (2009)

Edrychodd yr astudiaeth hon ar ba mor effeithlon yw trefniadau’r BBC wrth reoli’i gontractau strategol amrywiol.

Implementation plan

After every value for money study in which recommendations are made, the Trust requires the Executive to produce an implementation plan setting out how they will put the recommendations into practice.

Effeithlonrwydd cynhyrchu radio yn y BBC (2009)

Mae’r astudiaeth hon yn ystyried sut mae’r BBC yn clustnodi enillion effeithlonrwydd a sut mae’n asesu effaith mesurau effeithlonrwydd ar berfformiad gwasanaeth ledled ei orsafoedd radio.

Implementation plan

After every value for money study in which recommendations are made, the Trust requires the Executive to produce an implementation plan setting out how they will put the recommendations into practice. The table below was presented to the Trust by the Executive, and was approved by the Trust's Finance & Compliance Committee. It shows the actions the BBC Executive are taking / will be taking in response to MTM London's recommendations.

Prosesau’r BBC ar gyfer comisiynu cynyrchiadau teledu mewnol (2008)

Mae’r astudiaeth hon yn edrych ar brosesau comisiynu mewnol y BBC.

Arolwg o gostau talent ar yr awyr ac ar y sgrin y BBC (2008)

Mae’r arolwg hwn yn darparu archwiliad manwl i ddefnydd y BBC o dalent ar yr awyr ac ar y sgrin.

Trefniadau caffael y BBC (2007)

Mae’r astudiaeth hon yn edrych ar sut mae’r BBC yn rheoli gwariant ar nwyddau a gwasanaethau, a yw’n drefnus ac yn gallu’r sicrhau gwerth gorau gan yr hyn mae’n ei gaffael.

Defnydd effeithlon ac effeithiol y BBC o sbectrwm (2007)

Mae’r astudiaeth hon yn edrych ar ba mor effeithiol ac effeithlon mae’r BBC yn defnyddio’r sbectrwm sydd ar gael iddo, ac yn ystyried y sialensiau a’r cyfleoedd fydd yn wynebu’r BBC yn y dyfodol wrth ddefnyddio’r sbectrwm.

A yw’r BBC yn barod ar gyfer y newid i ddigidol (2007)

Mae’r astudiaeth hon yn edrych ar baratoadau’r BBC ar gyfer newid i ddigidol, ac, yn benodol, yn ystyried sut mae’n bwriadu ateb y gofynion a nodwyd yn y Siarter a’r Cytundeb Brenhinol.