Deall ein cynulleidfaoedd

Mae’r Ymddiriedolaeth yn bodoli er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n talu ffi’r drwydded yn cael y gorau gan y BBC. Er mwyn gwneud hyn, mae’n rhaid i ni wrando ar bobl a deall eu safbwyntiau a’u blaenoriaethau. Er mwyn ein helpu i wneud penderfyniadau, rydym yn comisiynu ymchwil annibynnol sy’n ansoddol ac yn feintiol ei natur. Mae ein hymchwil yn cydfynd â’n dulliau eraill o ymgynghori â’r cyhoedd, e.e. ymgynghoriadau cyhoeddus a gwaith y Cynghorau Cynulleidfa. Mae prosiectau ymchwil yn ystyried safbwyntiau rhai sy’n talu ffi’r drwydded am Bwrpasau Cyhoeddus y BBC, holl wasanaethau’r BBC a phynciau eraill. Mae ffi’r drwydded yn gosod dyletswydd ar y BBC i wasanaethu pob cynulleidfa. Mae ymchwil yn ein galluogi i ddeall cryfder safbwyntiau ledled holl boblogaeth y DU, yn ogystal â’n galluogi ni i werthfawrogi unrhyw wahaniaethau rhwng grwpiau gwahanol o bobol. Rydym yn cyhoeddi canlyniadau ein hymchwil ar ein gwefan, er mwyn dangos  bod ein proses gwneud penderfyniadau yn agored ac yn dryloyw.