Ein gwaith

Ein gwaith yw cael y gorau gan y BBC i rai sy’n talu ffi’r drwydded. Ni sy’n gosod cyfeiriad strategol y BBC ac rydym yn gofalu bod y bwrdd Gweithredol yn cyflawni’i swyddogaethau ac yn cydymffurfio gyda’r gyfraith, gyda gofynion rheoleiddio, a gyda’r polisïau, y canllawiau a’r codau a osodwyd gennym. Rydym yn cael cefnogaeth gan Uned yr Ymddiriedolaeth, tîm o staff proffesiynol y BBC sy’n adrodd yn uniongyrchol i ni ac sy’n gweithio’n annibynnol ar weddill y BBC.

Strategaeth

Ni sy’n gosod amcanion y Gorfforaeth – yr adain gwasanaeth cyhoeddus a’r adain fasnachol. Rydym yn asesu cynigion gan y BBC yn ffurfiol i newid neu sefydlu gwasanaethau newydd.

Perfformiad gwasanaethau’r BBC

Rydym yn gwirio fod gwasanaethau yn ateb disgwyliadau’r gynulleidfa trwy gynnal arolwg dwys bob pum mlynedd. Ym mhob Adroddiad Blynyddol, rydym yn adrodd sut mae’r BBC yn cyflawni’r chwe phwrpas cyhoeddus a nodwyd yn ei Siarter Brenhinol. Cyn gwneud unrhyw benderfyniadau mawr, rydym yn cynnal ymgynghoriadau.

Gwerth am arian

Rydym yn sicrhau fod gweithrediadau’r BBC mor effeithiol â phosibl. Rydym yn gosod ac yn monitro targedau effeithlonrwydd ac yn comisiynu arolygon annibynnol, gwerth am arian, rheolaidd. A thrwy  gyfrwng y broses flynyddol o bennu cyllideb, rydym yn sicrhau fod yr arian yn y mannau lle dylai fod er mwyn cyflawni’r strategaeth. 

Cwynion

Ni sydd â’r gair olaf parthed apeliadau o fewn y BBC ar gyfer cwynion, yn cynnwys cwynion golygyddol, masnachu teg a thrwyddedu teledu. Os ystyrir fod cwyn yn ddilys, fe allwn osod sancsiynau ar y BBC.