Tryloywder

Fel corff cyhoeddus mae gan y BBC gyfrifoldeb i weithredu mor dryloyw ag sy'n bosibl.  Mae hyn yn bwysig iawn i'r Ymddiriedolaeth ac mae wedi gofyn i'r BBC osod safonau newydd o ran didwylledd a thryloywder.

Rydym yn monitro perfformiad y BBC yn y maes hwn ac yn adrodd arno yn yr Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol.

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn atebol yn uniongyrchol i dalwyr ffi'r drwydded; mae hyn yn hanfodol i gynnal annibyniaeth y BBC.  Mae hyn yn golygu bod gennym ni gyfrifoldeb i weithredu'n dryloyw.

Rydym yn ymgynghori â thalwyr ffi'r drwydded a'r diwydiant ynghylch penderfyniadau pwysig, rydym yn cynnal ymchwil cynulleidfa ac rydym yn defnyddio ein rhwydwaith o Gynghorau Cynulleidfa i helpu ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am farn talwyr ffi'r drwydded ledled y Deyrnas Unedig. 

Pan rydym yn dod i benderfyniad, rydym yn cyhoeddi tystiolaeth ac yn esbonio ein casgliadau. Rydym hefyd yn cyhoeddi costau ein prif darnau o waith.  Rydym yn cyhoeddi canfyddiadau pob penderfyniad apeliadau golygyddol, canlyniadau arolygon trwydded gwasanaeth a gwerth am arian, a chofnodion ein cyfarfodydd Ymddiriedolaeth misol.

Pob blwyddyn rydym yn cyhoeddi cynllun gwaith. Mae'n drosolwg o'r gwaith rydym yn gwybod y gallwn ei gynllunio.