King's English
  Intro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30  

  Elvis Presley
 
VOCABULARY
jailhouse (AmE) - burg
German music scene - skena muzikore gjermane
joke - shaka
rude - i/e pasjellshëm/shme, i/e pahijshëm/shme
to call - quaj
to eat - ha (ushqim)
cabbage - lakër
to copy - kopjoj
untamed - i/e pashtruar; spontan/e, kryengritës/e; vjen nga folja tame - zbus një kafshë të egër
to experience - përjetoj
feeling - ndjenja
freedom - liri
to feel - ndjej
drumbeats - ritmi i daulles/baterisë së perkusionit
riffs - (in pop and jazz: a short repeated pattern of notes) - një term që përdoret në muzikën pop dhe xhez: një sekuencë e shkurtër notash që përsëritet)
question - këtu: çështje, punë
lyrics - fjalët e një kënge; teksti i njëkënge
lifestyle - mënyrë jetese
protest - protestë
the powers-that-be - pushteti ekzistues
LESSON 27

 

Here is Klaus Renft from Berlin. "I'm a rock music man. I play rock 'n' roll, beat, soul und jazz."

Eine lange Zeit im Rock 'n' Roll-Geschäft, über 40 Jahre gearbeitet. Und, bin einer ……I've worked in the rock music business for a long time, over 40 years in fact. I've even become one of the most popular cult figures on the German music scene. We call it "Kraut-rock." It's a kind of joke - but really quite rude. British people call Germans "Krauts" which means cabbage, because in Germany we eat a lot of cabbage. It's a bit rude, but we call the kind of music we play "Kraut-rock".

I loved Elvis's early work, all the songs he recorded in the 50's - 'Don't be Cruel', 'Heartbreak Hotel', 'Tutti Frutti' and 'Jailhouse Rock', of course. Those were the songs that we used to try and copy and we really, really loved them. He was such an idol for us - all that untamed rock music was fantastic..

We really liked 'Jailhouse Rock' and we wanted to experience that feeling of freedom that you could feel in the music. The drumbeats, all the drum riffs, really sent the mood right up to the ceiling. You know rock 'n' roll isn't a question of lyrics, it's a lifestyle, it's freedom, it's a protest against the powers-that-be. That's how we understood it. That was the most important thing for us.EXPLANATIONS

 

Kraut - fjala gjermanisht për lakër nga e cila vjen edhe: Kraut-rock
(they) really sent the mood right up to the ceiling - [ato] vërtet që ta ngrinin gjendjen shpirtërore lart deri në tavan
mood - humor; gjendje shpirtërore
 
^^ Back to top Back to Index >>