Comunn Uibhist is Bharraigh

Òran air a sgrìobhadh le: Ruaraidh MacAoidh (Bàrd Iollaraigh) agus air a sheinn le: Kathleen NicAonghais, Màiri NicGillEathain agus Peigi Bhoidhd.

This is a song written by: Ruaraidh MacAoidh (Bàrd Iollaraigh) and sung by: Kathleen NicAonghais, Màiri NicGillEathain and Peigi Bhoidhd.

Facail an Òrain / Song Lyrics

Sèist / Chorus

Seinnibh le othail e
O horo èileadh;
Seinnibh le othail e
O horo èileadh;
Fàillirinn ìllirinn
Hù horo èileadh
B' e m' aighear, 's mo shùgradh
'S mo dhùrachd bhith rèidh ribh.

'S a' mhaduinn mhoich, chùbhraidh
Bu shùgradh leam m' èirigh;
Bha litir gu m' ionnsaidh,
'S le sùnnd rinn mi leughadh,
Ag innseadh gu diùlaidh;
'S bu shùgradh leam fhèin e,
G' eil òigridh mo dhùthcha
A' dùsgadh gun èislein.

Commun na beannachd
Tha 'n Glaschu còmhnaidh,
Uibhistich is Barraich,
Gach caileag is òigear;
Cumaibh gu dìleas
Nur cuimhne ri 'r beò iad,
Eileanan rìomhach,
Is prìseil bhur n-òige.

Bu bhòidheach an sealladh
Sa mhaduinn mhoich, chèitein,
An fhairge mar gloinne,
Gun smal air na speuran,
Raointean, is gleannan,
Is beannan glas', geugach
Uibhist is Bharraigh
Ag amharc a chèile.

An fhairge ri altramas
Caisteal a' Bhàigh dhaibh;
Ormacleit ghlacach
Toirt eachdraidh Chloinn Ràghaill;
Baile nan Cailleach
Is machraichean Bhàllaidh,
'S càit' eil nas bòidhche
Na leòidean Creag Àsdainn?

Na h-Eileanaich ainmeil
An seanachas 's am bàrdachd;
'S minig a dhearbh iad
Bhi garg air chùl stàillinn;
Bu ghleusda, neo-chearbach
Air fairge no tràigh iad;
'S gur h-eutrom, grinn, dealbhach
Air garbhlach no sràid iad.

Bha daoine bhon d' thàinig sibh
Làidir sa chòmhraig,
'S cinn-chinnidh neo-sgàthach
'S na blàraibh gan seòladh,
Tighearna Chlann Ràghaill
Is àrmainn Chlann Dòmhnaill,
'S Mac Nèill nan long luatha
Gu cuantan a shròiceadh!

Gun èireadh mo nàdar
Le bàidh agus pròis leam
Nuair chithinn an làrach
'S 'n do dh'àraicheadh "Flòraidh";
Bidh cuimhne gu bràth
Air gnìomh gàbhaidh na h-òigh sin,
Mar shàbhail i Teàrlach
Bhon ghràisg a bha 'n tòir air!

Nuair chruinnicheas an còmhlan ud
Còmhla gu sùnndach,
Na maighdeannan bòidheach
'S na h-òigeirean lùthar;
Bidh pìob nan dos àrda
La gàirich à siùnnsair
Cur Eileanaich ghreannmhor
Nan deann air an ùrlar!

Commun mo rùin nach
Cuir cùl ris a' Ghàidhlig,
Labhradh air tùs i, gu
Ciùn, anns a' Ghàradh,
Cànain ro chlùiteach a
Dh' ionnsaicheadh tràth dhaibh,
Gu h-aoidheil, binn, mùirneil,
Aig glùinean am màthar.

Thoir uamsa ceud soraidh
Gu banal mo shùgraidh.
'S gun cruinneacheadh geanail
Am baile na h-ùpraid;
Gach nì bhi mar 's math leibh,
'S mo bheannachd dar n-ionnsaidh,
Gach Uibhisteach 's Barrach
Tha fada bho 'n duthaich!

Seinneadairean / Performers

Kathleen NicAonghais

Kathleen NicAonghais

'S i Kathleen NicAonghais aon den t-sianar chloinne a bha aig Dhòmhnaill Phàdraig Iagain air a bheil Mìcheal Mac a' Phearsain a' cuimhneachadh sa chumha ...

Fiosrachadh air Kathleen NicAonghais / Learn more about Kathleen NicAonghais

Màiri NicGillEathain

Ged a rugadh 's a thogadh Màiri NicGillEathain ann an Glaschu tha dlùth cheangal aice ri Uibhist a Deas. 'S i nighean Charlotte Chaluim à ...

Fiosrachadh air Màiri NicGillEathain / Learn more about Màiri NicGillEathain
Peigi Bhoidhd

Peigi Bhoidhd

B' ann ann an Earsairidh, ann am Barraigh, a rugadh Peigi Bhoidhd (Peigi Bhochanan, 1904-1992) ach ghluais an teaghlach dhan Àird Mhòir nuair a bha ...

Fiosrachadh air Peigi Bhoidhd / Learn more about Peigi Bhoidhd

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.