Càit an Caidil an Nìonag A-nochd?

Òran air a sgrìobhadh le: Iain MacCuithein (no Dòmhnallach) agus air a sheinn le: Còisir an t-Srath.

This is a song written by: Iain MacCuithein (no Dòmhnallach) and sung by: Còisir an t-Srath.

Facail an Òrain / Song Lyrics

Sèist / Chorus

Càit' an caidil an nìonag a-nochd,
O', càit' an caidil an nìonag?
Far an laigh an nìonag a-nochd
Is truagh nach robh mi-fhìn ann.

An uair a dh'fhàg an long an cala
Bha mo leannan fhìn innt';
Is b' e mo mhiann a bhith air na tonnaibh
Far an robh mo nìonag.

An uair a thog iad rithe siùil
Bha mise tùrsach, cianail,
Is shuidh mi air a' chnoc a b' àirde
Gus an d' fhàg i m' fhianais

Is truagh a rìgh nach robh mi thall
Ri bàrr nan crann a' dìreadh,
'S gum faighinn a bhi mar ri m' luaidh
Air druim a' chuain ged bhiomaid.

'S ann agam fhìn bha 'n nìonag òg
Bu bhòidhche bha san tìr seo;
A deud mar chailc, a gruaidh mar ròs,
'S a pòg air bhlas an fhìona.

'S ann oirre fèin a dh'fhàs a ghruag
Tha buidhe dualach, sìnte;
Air dhreach an òir as bòidhche snuadh
Na dhuailibh tro na cìrean.

Cha robh cìobair no duin' uasal,
No fear-cuairt a chìteadh,
Nach robh strì ri dèanamh suas
Ri caileig shuairc nam mìn bhas.

Cha b' e bhi cutadh an sgadain
Chleachdadh le mo nìonaig;
Ach bhi bleoghann a' chruidh ghuaillionn
Mach ri gual an t-sìthein.

Ged bheirteadh dhòmhsa na tha dh'òr
'S an Olaint 's anns na h-Innsibh,
Gum b' annsa leum bhith 'n nochd a' seòladh
Còmhla ri mo nìonag.

Gur a diombach mi de m' bhràithrean,
'S de mo chàirdean dìleas;
Nach do leig iad leam a pòsadh,
Caileag òg nam mìog-shuil.

Nuair a thogadh na siùil àrda
Bha mi cràiteach, cianail;
Shil mo shùilean mar an deàrrsach
Nuair a dh'fhàg iad m' fhianais.

Cha toir fidheall, cha toir òrgan
Cha toir ceòl na pìoba,
'S cha toir nìonag thèid na còmhdach
Air mo bhròn-sa dìobradh.

'S truagh nach robh mi seòlt' gu leòr,
'S gun d' chòrd mi ri Mac Nìomhain;
Gheibhinn bàta gun an gròt
A sheòladh gu Port Rìgh leam.

Nam biodh agam-sa fo m' òrdugh
'M beagan òir a dh'iarrainn
Bu ghrad thall mi 'n tìr nam mòr chraobh
Pòsta ri Catrìona.

Ach mas beò dhomh beagan mhìosan
Fiachaidh mi le dìcheall
Am faigh mi 'n t-aiseag à Grianaig
No o bheulabh Lìte.

Thèid mi do thìr na coilltean mòra,
'S gheibh mi pòg bho mo nìonag;
'N sin teichidh m' airsneal is mo bhròn
Is tillidh sòlas cridh' rium.

Tuilleadh Fiosrachaidh

Tha dà artaigil mun t-òran Càit an Caidil an Nìonag A-nochd? An early nineteenth-century Skye song agus Some Further Notes on Càit an Caidil an Nìonag A-nochd? le A. Loughran rin leughadh san iris Scottish Gaelic Studies, Vol. 14 agus Vol. 15.

Seinneadairean / Performers

Còisir an t-Srath

Còisir an t-Srath

Chaidh Còisir Ghàidhlig an t-Srath, ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, a stèidheachadh ann an 1979, airson brosnachadh a thoirt air ceòl Gàidhlig ...

Fiosrachadh air Còisir an t-Srath / Learn more about Còisir an t-Srath

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.