An Cluinn thu Leannain, an Cluinn Thu

Òran air a sgrìobhadh le: Dùghall MacPhàil agus air a sheinn le: Dòmhnall MacLeòid, marshall stormonth agus uilleam s. dòmhnallach.

This is a song written by: Dùghall MacPhàil and sung by: Dòmhnall MacLeòid, marshall stormonth and uilleam s. dòmhnallach.

Facail an Òrain / Song Lyrics

Sèist / Chorus

An cluinn thu, leannain, an cluinn thu,
An cluinn thu idir, an cluinn thu?
An cluinn thu, leannain, an cluinn thu,
Mar tha mi gu tinn gad ionndrainn.

Mo chion air an ainnir, 's i bean a' chùil bhàin
Don tug mi 'n gaol falaich nach fannaich gu bràth;
Bu tu mo chiad leannan gun aithne do chàch
'S mi nise fo phràmh gad ionndrainn.

'S i d' ìomhaigh is ceòl dhomh gach Dòmhnach is Luain,
'S tu cuspair mo smuainteanan faoine gach uair;
'S i mhaise tha 'd aodann a chaochail mo shnuadh,
'S a dh'fhàg mi gun luaidh air sùgradh.

'S truagh nach robh mise fo shileadh a' cheò
Còmhla rim leannan an gleannan an fheòir;
Chan iarrainn a dh'ìocshlaint ach brìodal do bheòil
Oir 's mìlse do phòg na siùcar.

Le d' aghaidh ghlan, mheachair, cho banail 's cho caoin,
Le d' sheirc is led chaidreabh flathail, neo-chlaon;
Cha laigheadh orm facal 's tu agam rim thaobh
Led chonaltradh gaoil 's led chùirteis.

Thàrmaich leann-dubh orm, mulad is cràdh;
O, 'n acain seo leòn mi 'n tùs m' òige cho tràth!
An dèidh do gheallaidh mur faigh mi do làmh
Bheir saighdean do ghràidh don ùir mi.

Ged their moo luchd-tuaileis nach buan dhut mo ghràdh
Cha chreideadh tu 'n còmhradh nam b' eòl dhut a mheud
'S a tha do d' chion-falaich air m' aigne gach là,
'S mo spiorad fo phràmh ga ghiùlan.

Seall air a' ghealaich air aghaidh nan speur,
Nach caochail a cùrsa measg dùmhlas nan reul;
Mar sin tha sìor iomairt mo chrìdh' às do dhèidh
Bhon thug thu fo ghèill air tùs e.

Tha caoin-shlios mo leannain mar eal' air a' chuan,
Nas gile nan fhaoileann air aodann nan stuadh,
Mar shneachd air na beannaibh, mar chanach nam bruach,
'S i furasta, suairc na giùlan.

Seinneadairean / Performers

Dòmhnall MacLeòid

'S ann à Port na h-Abhainne ann an Ìle a tha Dòmhnall MacLeòid, baile beag anns nach eil ach nas lugha na dà cheud neach ...

Fiosrachadh air Dòmhnall MacLeòid / Learn more about Dòmhnall MacLeòid

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.