[an error occurred while processing this directive]

Foghlam · Pàrantan & Tidsearan

 • Tha an duilleag seo, a tha ag amas air pàrantan agus tidsearan, a' toirt ro-ràdh goirid air na làraich-lìn co-cheangailte ri foghlam a th' aig BBC ALBA dha clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

 • Fàilte gu Fuaimean

  Fàilte gu Fuaimean - Ro-sgoil

  Tha an làrach seo a' thoirt cothrom do chloinn aig tràth-ìrean eòlas a chur air fuaimean na Gàidhlig agus litrichean na h-aibidil agus an càirdeas eatorra. Tro chur-seachadan fuaimneach, tarraingeach, gheibh na sgoilearan òga taic ann a bhith ag ionnsachadh mu na prionnsabail cànain a th' anns an sgeama teagasg Facal is Fuaim.

 • Seall

  Seall - Ro-sgoil

  Chaidh Seall a dhealbh do chlann eadar 3-6, a' toirt dhaibh cothrom suidheachaidhean air a bheil iad eòlach a rannsachadh agus taghaidhean a dhèanamh. Faodar cluich le builgeanan, sùil nas fhaisge a thoirt air rudan, èisteachd ri ceòl is sgeulachdan agus toirt air pupaidean dannsa.

 • Rùbaidh Rabaid

  A' Choille - Aois 5-7

  Thig a choinneachadh ri creutairean dòigheil na coille is lorg sgeulachdan, rannan agus òrain. Làrach-lìn dha clann ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus don fheadhainn a tha cur eòlas air Gàidhlig tro GLPS.

 • Boban am muncaidh

  An-diugh 's An-dè - Aois 5-7

  Air làrach An-diugh 's An-dè tha trì gnìomhan air cuspair eachdraidh do chlann sna tràth ìrean den bhun-sgoil. Tha dà ghnìomh stèidhichte air beatha agus fèin-fhiosrachadh an leanaibh agus an treas tè a' toirt a' chothroim dhaibh a dhol air ais ann an tìm gu uaimh ann an Linn na Cloiche.

 • Aon, Dhà, Trì

  Aon, Dhà, Trì - Aois 5-7

  Tha an làrach seo ag amas air clann òg a tha ag obair a dh'ionnsaigh a' chiad ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais. Tha geammanan àireamh na làraich stèidhichte air trì geamannan rannsachaidh: cunnt air ais agus air adhart air an loidhne-àireimh cuide ris a' Choineanach; lìon soitheach-fànais leis an aireamh cheart de Smeabalan cuide ri Sionnach; rèitich na Sgogain le taic bho Eun gus an cuir tro na dorsan agus air adhart gu rùm an ionmhais.

 • Baile Mhuilinn

  Baile Mhuilinn - Aois 5-7

  Tha Baile Mhuilinn air a dhealbh dha sgoilearan aois 5-7. Cuidichidh e le sgrìobhadh is leughadh ionnsachadh oir tha gach prògram stèidhichte air fuaim sònraichte.

 • Blioblob

  Rocaid - Aois 5-7

  Siubhail tro na speuran san Rocaid gus stòiridhean, òrain agus geamannan a lorg. Cliog air an rocaid gus na diofar roinnean a ruighinn.

 • Soircas nan Deargannan

  Soircas nan Deargannan - Aois 5-7

  Tha an làrach seo ag amas air eòlas, tuigse agus briathrachas mu fhòrsaichean a bhrosnachadh ann an clann òga, ag obair a dh'ionnsaigh na tràth ìre agus a' chiad ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais. Dh'fhaodadh gum biodh cothroman stuth na làraich a cheangal ri cuspairean eile sa Churraicealam cuideachd. Bheir Soircas nan Deargannan cothrom do chluicheadairean fòrsaichean fhaicinn ag obair. Gheibh iad cuideachd air cluich le uidheamachd soircais leithid trampoilean, dreallag, canan agus paidh chustard.

 • Faireachdainnean

  Faireachdainnean - Aois 5-11

  'S e suaimhneas ìnntinn agus slàinte shòisealta prìomh chuspair na làraich, is tha e ag amas air ìre A gu D. Coinnichidh na sgoilearan ri suidhichidhean eadar-dhealaichte a bhios freagarrach airson na h-ìre aig a bheil iad.

 • Cruth na Tìre

  Cruth na Tìre - Aois 7-9

  Tha an làrach seo, ag amas air clann-sgoile air clas 4/5, a' cuideachadh ann a bhith a' faighinn eòlas air cruthan-tìre trì diofar cheàrnaidhean de dh'Alba. Anns an earrainn as ùire cuiridh iad eòlas air A' Mhonadh Dheasach.

 • Ioma-rud

  Ioma-rud - Aois 7-9

  Cuidichidh Ioma-rud I sgoilearan aois 7-9 bliadhna le Sgrìobhadh Mac-meanmnach. Tha Ioma-rud II a' toirt taic do sgoilearan a' thaobh Sgrìobhadh Pearsanta agus Gnìomhachail aig ìre B/C.

 • Bàgh Skaill an Arcaibh

  Skara Brae - Aois 7-9

  Sa bhliadhna 1850 thàinig grunn thaighean cloiche ann am Bàgh Skaill an Arcaibh am bàrr, às dèidh do fhìor dhroch stoirm a ghainmheach a bha ga còmhdachadh a shèideadh air falbh. Le taic bho ghnìomhan, bhidiothan, teacsa agus fuaim, bheir làrach-lìn Skara Brae seo sealladh dhut air an t-seòrsa beatha a bh' aig daoine a bha beò tràth ann an eachdraidh.

 • Baile Fàs

  Cuir Ceist - Aois 7-11

  Còig geamannan do chloinn aois 7-11 gus barrachd tuigse a thoirt air àite agus buaidh creideimh. 'S ann air Crìosdaidheachd a tha am prìomh fòcas, le fiosrachadh bho Bhuddhachd, Islam, Iùdhachd, Hindùthachd agus sealladh saoghalta cuideachd.

 • Safaraidh Saidheans

  Safaraidh Saidheans - Aois 7-11

  Tha an làrach seo ag amas air eòlas, tuigse agus briathrachas Saidheans a bhrosnachadh do chlann òga, ag obair a dh'ionnsaigh a' chiad is an dara h-ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais. Dh'fhaodadh gum biodh cothroman stuth na làraich a cheangal ri cuspairean eile sa Churraicealam cuideachd.

 • Sinne

  Sinne - Aois 7-11

  Tha an làrach seo ag amas air clann òga a tha ag obair a dh'ionnsaigh a' chiad is an dara ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais ged a tha cuid de na bhidiothan freagarrach airson na treas ìre cuideachd. A bharrachd air an seo, dh'fhaodadh cothroman a bhith ann son luchd-ionnsachaidh na h-àrd sgoile an sgilean Gàidhlig a leasachadh. Tha fiosrachadh na làraich stèidhchte air sia cuspairean farsaing: Còmhdhail, Ath-chuairteachadh, Tuineachadh, Biadh, Turasachd agus Crìochan.

 • Air Ghleus

  Air Ghleus - Aois 9-11

  Tha an làrach seo a' toirt cothrom do sgoilearan nuadh-cheòl Alba a rannsachadh ann an dòigh a tha ùr agus eadar-ghnìomhach. Tha e a' còrdadh ris a' chloinn a bhith ag ionnsachadh san dòigh seo agus tha iad a' leasachadh eòlas is tuigse agus sgilean rannsachaidh tro Theicneòlas Fiosrachaidh. Gheibh sgoilearan cothrom air fiosrachadh a chur ris an eòlas a th' aca air dualchas ciùil agus dh'fhaodadh gun cuidich e iad gu bhith a' leasachadh am beachdan air na cùisean sin nam fèin-aithne nàiseanta.

 • Dìleas is Seumas

  Clann an latha an-dè - Aois 9-11

  'S e goireas airson Cuspairean Sòisealta, a tha a' cuimseachadh air Eachdraidh, a th' ann an Clann an latha an-dè. Tha còig dìomhaireachdan rim fuasgladh. Tha iad suidhichte ann an Linntean Bhictoria is Eideirt, àm an Dara Cogaidh agus san latha an-diugh.

 • Na Saoranaich

  Na Saoranaich - Aois 9-11

  Tha muinntir a' bhaile a' cur feum air do chuideachadh! Tha sia geamannan is gnìomhan anns Na Saoranaich. 'S e an dùbhlan a bhith a' fuasgladh duilgheadasan na coimhearsnachd sa bhaile robach seo. Tha bhideothan goirid ann cuideachd a' sealltainn pròiseactan fìor a tha gan gabhail os làimh ann an sgoiltean air feadh Bhreatainn agus a tha a' toirt fiosrachadh is brosnachadh dha sgoilearan.

 • Saoranachd

  Saoranachd - Aois 9-11

  Dè tha saoranachd a' ciallachadh? Bheir an làraich seo sùil air deamocrasaidh - mar a dh'fhaodas sinn tighinn gu co-dhùnaidhean agus a' bhuaidh a dh'fhaodas a bhith aig ar co-dhùnaidhean air daoine eile. Tha an làrach ag amas air clas 6/7.

 • S182, an cù ròbotach

  A' Sgrùdadh Sgeòil - Aois 10-12

  Tha trì gnìomhan eachdraidh ann an A' Sgrùdadh Sgeòil, far a bheil cothroman freagarrach dha sgoilearan a tha ag obair a dh'ionnsaigh a' chiad agus an dàrna ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais. Tha gach gnìomh a' brosnachadh an neach-cleachdaidh gu bhith a' toirt sùil mu thimcheall agus a' rannsachadh na tha de bheairteas eachdraidh air an stairsich.

 • Fuadach nan Gaidheal

  Fuadach nan Gaidheal - Aois 10-12

  Tha an làrach seo mu linn nam Fuadaichean ann an Alba. 'S e goireas ionnsachaidh eadar-ghnìomhach a tha seo, is tha e ag amas air clas 6/7, no aoisean 10-12.

 • Na Seumasaich

  Na Seumasaich - Aois 10-12

  Tha an làrach-lìn seo ag amas air luchd-ionnsachaidh a bhrosnachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air bun fhiosrachadh agus an uair sin breithneachadh air na co-dhùnaidhean a b' fheàrr ann an suidheachaidhean àraidh. Dh'fhaodhadh an làrach a bhith cuideachail do dhaoine òga anns a' bhun-sgoil agus anns an àrd sgoil a rèir an fhiosrachaidh tha dhìth orra no nan sgilean a thathar airson leudachadh.

 • Mapa

  Imrich - Aois 10-16

  Tha ceithir gnìomhan eachdraidh air an làrach. Tha an làrach ag innse sgeòil dhaoine a rinn imrich tron 19mh agus an 20mh linn agus a' leigeil le clann an sgeulachdan agus am mapaichean fhèin a chruthachadh. Tha an goireas ag amas air clann anns na h-àrd ìrean den bhun-sgoile agus anns a' chiad agus an dàrna bliadhna den Àrd-sgoil.

 • Sealladh air Sìona

  Sealladh air Sìona - Aois 10-16

  'S e an leabhar-là a' chiad earrann de làrach-lìn Sealladh air Sìona. Lean an sgioba riochdachaidh 's iad a' mìneachadh dè dìreach an obair a tha co-cheangailte ri prògram tbh, radio agus làrach-lìn mu Shìona a chruthachadh. Anns an dàrna pàirt den làrach faic cuid de na prògraman a chaidh fhilmeadh ann an Sìona. Ann an earrann Sìona Ag Atharrachadh, leugh mu cuspairean a tha cudromach anns an dùthaich an-diugh.

 • Snasail

  Snasail - Aois 10-16

  Air an làraich-lìn seo tha iomadh slighe a dh'ionnsaigh a' chinn-uidhe is iomadh cnap-starra às an rathad. Le geamannan mu phuingean gràmar is gnathasan cainnte.

 • A' Helics

  Axon - Aois 11-14

  'S e làrach Saidheans a th' ann an Axon a tha ag amas air sgoilearan ag obair a dh'ionnsaigh an 3mh agus 4mh Ìrean de Churraicealam airson Sàr-mhathais. Air a' làraich, tha gnìomhan Saidheans agus dràma Gàidhlig (90 mionaid) ann an 6 pàirtean.

 • Dealas

  Dealas - S1 - S2

  'S e sgilean Gàidhlig a leasachadh amas na làraich seo. Tha i gu sònraichte ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, ag obair a dh'ionnsaigh an dàrna is an treas ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais. Is ann tro chuspair Ionad nan Cur-seachadan a tha fiosrachadh na làraich stèidhichte agus tro na prìomh charactaran: Finn, Eilidh agus Ceit.

 • Làrach nam Bàrd

  Làrach nam Bàrd - S4 - S6

  Làrach a tha a' toirt mìneachadh agus fiosrachadh seachad mu bheatha agus bàrdachd is bàird Ghàidhlig an 18mh, 19mh is 20mh linn. Mu choinneimh gach bàrd, gheibh sibh measgachadh de theacsa, bhidio is fuaim a bheir deagh shealladh air an cuid-obrach - feumail do sgoilearan is inbhich le chèile.

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.