18mh linn / Sìleas na Ceapaich

Bàrdachd - Alasdair à Gleanna Garadh

'S e bàrdachd 'phoblach' – no 'oifigeil' - a tha an seo anns an t-seagh gu bheil Sìleas na Ceapaich gu follaiseach a' bruidhinn os leth a' chinnidh nuair a tha i a' caoidh bàs a' chinn-feadhna. Tha i cuideachd, ge-tà, a' cur an cèill a faireachdainn phearsanta fhèin, a' dèanamh ceangal, mar eisimpleir, eadar suidheachadh banntrach a' chinn-feadhna agus a bròn fhèin às dèidh bàs an duine agus na h-ìghne aice. Tha an dà thaobh sin air an toirt ri chèile anns an tuil de dh'ìomhaighean-molaidh a tha i a' cleachdadh am meadhan an dàin. Ged a tha na h-ìomhaighean seo cumanta san t-seòrsa bàrdachd seo, tha Sìleas a' toirt a' chleachdaidh gu ìre ùr leis na tha aice cruinn còmhla de dh'ìomhaighean an seo agus mar a tha iad a' fighe a-steach na chèile.


Lean na comharran airson a' bhàrdachd a mhìneachadh. Nuair a nì thu sin, theirig air ais agus leugh a' bhàrdachd air fad a-rithist.


Alasdair à Gleanna Garadh

 • Alasdair à Gleanna Garadh,
 • Thug thu 'n-diugh gal air mo shùilibh;
 • 'S beag iongnadh mi bhith fo chreuchdaibh,
 • 'S gur tric gan reubadh às ùr iad;
 • 'S beag iongnadh mi bhith trom-osnach,
 • 'S meud an dosgaidh th' air mo chàirdibh;
 • Gur tric an t-eug uainn a' gearradh
 • Rogha nan darag as àirde.
 • Chaill sinn ionann agus còmhla
 • Sir Dòmhnall 's a mhac 's a bhràthair;
 • Ciod e 'n stàth dhuinn bhith gan gearan?
 • Thuit Mac Mhic Ailein sa bhlàr uainn;
 • Chaill sinn darag làidir liath-ghlas
 • A chumadh dìon air ar càirdean,
 • Capall-coille bhàrr na giùthsaich,
 • Seobhag sùil-ghorm lùthmhor làidir.
 • Bu tu ceann air cèill 's air comhairl'
 • Anns gach gnothach am biodh cùram,
 • Aghaidh shoilleir sholta thlachdmhor,
 • Cridhe fial farsaing mun chùinneadh;
 • Bu tu roghainn nan sàr-ghaisgeach,
 • Ar guala thaice, 's tu b' fhiùghail;
 • Leòmhann smiorail fearail feumail,
 • Ceann feachda chaill Seumas Stiùbhart.
 • Nam b' ionann duitse 's do Dhòmhnall
 • An uair a chuir e 'n long air muir,
 • Cha tigeadh tu dhachaigh gu bràth
 • Gun fhios dè 'm fàth às 'n do chuir;
 • Nuair a chunnacas air an tràigh sibh
 • A bhith gur fàgail air faondradh,
 • Thuit ar cridheachan fo mhulad:
 • 'S lèir a bhuil – cha robh sibh saogh'lach.
 • Bu tu 'n lasair dhearg gan losgadh,
 • Bu tu sgoltadh iad gu 'n sàiltibh,
 • Bu tu curaidh cur a' chatha,
 • Bu tu 'n laoch gun athadh làimhe;
 • Bu tu 'm bradan anns an fhìor-uisg',
 • Fìreun air an eunlaith 's àirde,
 • Bu tu 'n leòmhann thar gach beathach,
 • Bu tu damh leathann na cràice.
 • Bu tu 'n loch nach fhaodt' a thaomadh,
 • Bu tu tobar faoilidh na slàinte,
 • Bu tu Beinn Nibheis thar gach aonach,
 • Bu tu chreag nach fhaodt' a theàrnadh;
 • Bu tu clach uachdair a' chaisteil,
 • Bu tu leac leathann na sràide,
 • Bu tu leug lòghmhor nam buadhan,
 • Bu tu clach uasal an fhàinne.
 • Bu tu 'n t-iubhar thar gach coillidh,
 • Bu tu 'n darach daingeann làidir,
 • Bu tu 'n cuileann 's bu tu 'n draigheann,
 • Bu tu 'n t-abhall molach, blàthmhor;
 • Cha robh do dhàimh ris a' chritheann
 • No do dhligheadh ris an fheàrna;
 • Cha robh bheag annad den leamhan;
 • Bu tu leannan nam bàn àlainn.
 • Bu tu cèile na mnà prìseil,
 • 'S oil leam fhèin da dìth an-dràst' thu;
 • Ged nach ionann dòmhsa 's dhìse,
 • 'S goirt a fhuair mise mo chàradh;
 • H-uile bean a bhios gun chèile,
 • Guidheadh i Mac Dè na àite,
 • O 's E urra bhith ga còmhnadh
 • Anns gach bròn a chuireas càs oirr'.
 • Guidheam t' anam a bhith sàbhailt'
 • On a chàireadh anns an ùir thu;
 • Guidheam sonas air na dh'fhàg thu
 • Ann ad àros 's ann ad dhùthaich;
 • Gum faic mi do mhac ad àite
 • Ann an saidhbhreas 's ann an cùram:
 • Alasdair à Gleanna Garadh,
 • Thug thu 'n-diugh gal air mo shùilibh.

Alasdair à Gleanna Garadh

Tagh earrann gus fiosrachadh fhaighinn mun bhàrdachd


Teacsa

An teachdaireachd a tha a' ruith tron dàn

'S e an teachdaireachd a tha a' ruith tron dàn gun urrainn na peacaidhean seo a sheachnadh le bhith ag ùrnaigh agus a' sireadh cuideachadh bho Dhia agus a bhith mothachail air na h-àithntean agus air na riaghailtean a tha a' chreideamh a' toirt dhut.

Dàin Eile

Leugh dàin eile a sgrìobh Sìleas na Ceapaich

Air adhart gu

Beachdan

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.