19mh linn / Màiri Mhòr nan Òran

Bàrdachd - Eilean a' Cheò

Tha an t-òran seo, mar as dual le Màiri Mhòr nan Òran, a' ruith air grunn chuspairean: 's e an ceangal eatarra gu bheil iad uile ag èirigh à beatha agus faireachdainn a' bhana-bhàird fhèin. 'S e sin neart – agus, gu ìre nas lugha, laigse - a bàrdachd.


Tha na notaichean a' còmhdach: iomradh air a beatha phearsanta (cliog air Pearsanta), cianalas airson an Eilein (cliog air Eilean), poilitigs (cliog air Poilitigs) agus strì an fhearainn (cliog air Strì).


Lean na comharran airson a' bhàrdachd a mhìneachadh. Nuair a nì thu sin, theirig air ais agus leugh a' bhàrdachd air fad a-rithist.


Eilean a' Cheò

 • Ged tha mo cheann air liathadh
 • Le deuchainnean is bròn,
 • Is grian mo leth cheud bliadhna
 • A' dol sìos fo na neòil,
 • Tha m' aigne air a lìonadh
 • Le iarrtas ro mhòr
 • Gum faicinn Eilean Sgiathach
 • Nan siantannan 's a' Cheò.
 • Tha còrr 's dà fhichead bliadhna
 • Bhon thriall mi às dham dheòin,
 • 'S a chuir mi sìos mo lion
 • Am meadhan baile mòir;
 • Is ged a fhuair mi iasgair
 • A lìon mo thaigh le stòr,
 • Cha do dhìochuimhnich mi riamh
 • Eilean Sgitheanach a' Cheò.
 • Nuair chuimhnicheam an Cuilitheann
 • 'S a thulchann ris na neòil,
 • Glàmaig is Beinn Bhuirbh,
 • Eilean Thuilm is Leac an Stòrr,
 • Gun ruiginn Rubha Hùinis,
 • Gach cnoc is cùil is fròg,
 • 'S an taobh eile sealladh aoibhneach
 • De Mhaighdeannan MhicLeòid.
 • An tìr san robh na fiùrain
 • 'S gach cùis a sheas an còir,
 • Bha smior is neart nan dùirn,
 • 'S cha b' e 'n sùgradh tighinn nan còir;
 • 'S on rinneadh dhuinn an cunntas,
 • Gu onair, cliù is glòir,
 • Na dh'èirich fon a' Chrùn diubh
 • À Eilean cùbhr' a' Cheò.
 • Ma thèid mi dhuibh ga innse,
 • Cha mhearachd brìgh mo sgeòil,
 • Oir tha e air a sgrìobhadh
 • Dhan linn sa bheil sinn beò:
 • Bha còrr agus deich mìle
 • Fon Rìgh a ghabh an t-òr
 • Gu onair 's dìon ar rìoghachd
 • À Eilean grinn a' Cheò.
 • Chan eil mi dol a dhìteadh
 • Aon tìr tha fo na neòil,
 • Ach 's nàdarrach gun innsinn
 • Mun tìr san robh mi òg;
 • Measg nam pìobairean a b'fheàrr
 • A chuir gaoth am màl gu ceòl,
 • Chaidh ceud is fichead àrach dhiubh
 • An Eilean àrd a' Cheò.
 • Cò nach tugadh gnùis
 • Agus cliù sna h-uile dòigh
 • Do luchd nam breacan dùbh-ghorm,
 • Nan lùirichean 's nan sròl?
 • Oir cha robh leud a ghrunnd
 • Air a chunntas san Roinn Eòrp'
 • Thog uiread riamh a dhiùlnaich
 • Ri Eilean cùbhr' a' Cheò.
 • Cuir mo shoraidh bhàrr nan cuantan
 • Gu Eilean uain' a' Cheò,
 • Far am bi na fleasgaich uasal
 • A' ruagadh damh nan cròc;
 • 'S na mnathan-taighe guanach
 • A' dèanamh uaill nan clò,
 • 'S gur tric a ghabh mi duanag
 • Ga luadh anns a' Ghleann Mhòr.
 • Nuair thigeadh tùs an t-samhraidh,
 • Cha ghanntar a bhiodh oirnn;
 • Bhiodh pailteas bìdh is annlain
 • Anns a' ghleann san robh na seòid;
 • Bhiodh gruagaichean air àirigh,
 • 'S an crodh len àl mun chrò,
 • 'S a' dèanamh ime 's càise,
 • An Eilean àrd a' Cheò.
 • Nuair thigeadh tùs a' Mhàigh,
 • Biodh gach iasgair 's ràmh na dhòrn,
 • 'S na bàtaichean nam mìltean
 • Ann an Loch Phort Rìgh fon seòl;
 • Dol suas gu bun Loch Aoidhneart,
 • 'S gach sonn a' seinn a' cheòil
 • A rinn na bàird bu shaidhbhir
 • A bha 'm beanntannan a' Cheò.
 • Nuair thigeadh an Fhèill Màrtainn,
 • 'S an sprèidh 's am bàrr air dòigh,
 • Na fir a' dèanamh cainnteig,
 • 'S na plataichean nan tòrr;
 • Ri taobh na brìg bhuntàta
 • Bhiodh baraill' làn de dh'fheòil –
 • Siud mar chaidh ar n-àrach
 • Ann an Eilean àrd a' Cheò.
 • Ach cò aig a bheil cluasan,
 • No crìdh' tha gluasad beò,
 • Nach seinneadh leam an duan seo
 • Mun truaigh' a thàinig oirnn?
 • Na mìltean a chaidh fhuadach,
 • A' toirt uath' an cuid 's an còir,
 • A' smaointinn thar nan cuantan
 • Gu Eilean uain' a' Cheò.
 • Ach cuimhnichibh gur sluagh sibh,
 • Is cumaibh suas ur còir;
 • Tha beairteas fo na cruachan
 • Fon d' fhuair sibh àrach òg;
 • Tha iarann agus gual ann,
 • Is luaidhe ghlas is òr,
 • 'S tha mèinnean gu ur buannachd
 • An Eilean uain' a' Cheò.
 • Cuimhnichibh ur cruadal,
 • Is cumaibh suas ur sròl;
 • Gun tèid an roth mun cuairt duibh
 • Le neart is cruas nan dòrn;
 • Gum bi ur crodh air bhuailtean
 • 'S gach tuathanach air dòigh,
 • 'S na Sasannaich air fuadach
 • À Eilean uain' a' Cheò.
 • Canaibh leam an duan seo,
 • 'S le suaimhneas seinnibh ceòl
 • Mun naidheachd nuadh a fhuair sinn
 • À Eilean uain' a' Cheò -
 • Gu Armadal nan stuagh
 • Gun tug Raghnall gruagach òg,
 • Nighean còirnealair cho ainmeil
 • 'S a tha 'n-diugh a' falbh an fheòir.
 • Ach cuimhnich do chuid tuatha,
 • Is cùm do chluas rim feum,
 • 'S bi thusa mar bu dual dut
 • Dhan t-sluagh a tha fod sgèith;
 • 'S on thug thu 'n fhìor bhean-uasal
 • À Crombaigh ruadh an rèisg,
 • Biodh beannachd Dhè 's do shluaigh leat
 • Nad eilean buadhmhor fèin..
 • Beannachd leibh, a chàirdean,
 • Anns gach ceàrn tha fo na neòil,
 • Gach mac is nighean màthar
 • An Eilean àrd a' Cheò;
 • Is cuimhnichidh sibh Màiri
 • Nuair bhios i cnàmh fon fhòid –
 • 'S e na dh'fhuiling mi de thàmailt
 • A thug mo bhàrdachd beò.

Eilean a' Cheò

Tagh earrann gus fiosrachadh fhaighinn mun bhàrdachd


Teacsa

Na h-ìomhaighean a tha nochdadh sa bhàrdachd

Na h-ìomhaighean a tha nochdadh ann an Eilean a' Cheò ma-tha.

Tha 'n ceò fhèin. Tha maise anns a' cheò. Agus 's e seòrsa de romansachas a tha seo a th' aig Màiri Mhòr, The Misty Isle, Eilean a' Cheò. Ach tha seo a' togail an Eilein gu ìomhaigh shònraichte na h-inntinn fhèin, far a bheil ceò, far a bheil dìomhaireachd, saoilidh mise, tha rudeigin air leth ann, anns an Eilean Sgitheanach – an ceò.

Tha cuideachd ìomhaighean ann a tha a' tighinn à coimhearsnachdan agus comh-luadar Eilean a' Cheò - na mathan ag obair air a' chlò, na fir ag obair air na croitean, na h-iasgairean ann a' siud ann an Loch Phort Rìgh. Tha na h-ìomhaighean sin ann.

Agus seo rud a tha inntinneach, tha na h-ìomhaighean bog agad mar an ceò, a tha rudeigin, fhios agad, fad às air dhòigh air choireigin. Agus an uair sin tha na h-ìomhaighean làidir làidir a tha seo agad, a tha uabhasach faisg air an t-sluagh fhèin, agus faisg air an talamh. Fhios agad? Agus tha neart an òrain ag èirigh às an sin.

Eilean a' Cheò, saoilidh tu, o tha e fad às, tha sìthichean an sin, tha rudeigin caran mi-nàdarra an seo. Ach an uair sin tha an t-òran fhèin cho nàdarra ann an cuid eile de na h-ìomhaighean a tha ag èirigh ann. Tha e cho faisg air a' ghrunnd, air an talamh, air beatha an t-sluaigh. Tha sin a' dol fad na tìde le Màiri Mhòr.

Tha ìomhaighean eile ann. Tha dealbhan aice uaireannan a tha caran annasach, a bhios a' nochdadh do dh'àiteannan anns an Eilein air an robh i fhèin eòlach – Armadail nan stuagh, mar eisimpleir, Caisteal Armadail. 'S dòcha nach eil sin annasach ann an dòigh, ach 's e an rud a tha annasach uaireannan gu bheil Màiri a' tilleadh gu cuid de dh'uachdarain an Eilean Sgitheanaich agus a' dèanamh dealbh dhiubh-san, ìomhaighean de shaoghal a dh'fhalbh mar a tha Dòmhnallaich Shlèite 's Clann Dòmhnaill nan Eilein, tha i tilleadh uaireannan gu na dealbhan sin de sheann saoghal eile a tha uasal. Agus tha sin a' toirt clisgeadh ort uaireannan o chionn 's gu bheil na h-ìomhaighean a th' aice a thaobh na croitearachd fhèin cho talmhaidh, cho faisg ort fhèin.

'S an uair sin tha i toirt leum aiste le dealbh de Chaisteal Armadail, Armadail nan stuagh, far an tug Raghnall Gruagach Òg, tha i bruidhinn air na h-uachdarain, gam moladh anns an dol seachad. Ach, tha sin a' togail an òrain a-rithist, fhios agad, Armadail nan stuagh, tha sin snog. Dealbhan mar sin, uair is uair a' tighinn ort.

Chan eil Màiri Mhòr uabhasach rianail theirinn-sa anns na dealbhan a tha i cleachdadh, tha i buailteach a bhith gluasad a null 's a-nall, a rèir 's mar a tha i-fhèin a' faireachdainn.

Dàin Eile

Leugh dàin eile a sgrìobh Màiri Mhòr nan Òran

Air adhart gu

Beachdan

BBC © 2014 Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.