19mh linn / Iain MacIlleathain

Bàrdachd - Òran do dh'Ameireaga

Tha argamaid leantainneach a' ruith tron dàn seo a tha am bàrd a' cur tarsainn ann an dòigh shoilleir, làidir ach tha fhaireachdainnean pearsanta fhèin a' tighinn troimhe cuideachd, rud a tha a' neartachadh na bàrdachd gu mòr.


Às dèidh innse mu staid inntinn fhèin (airson notaichean air an seo cliog air Pearsanta), tha MacIlleathain ag innse mun chruadal a choinnich ris fhèin agus an luchd-imrich eile (cliog air Cruadal airson seo). 'S e an teachdaireachd aige – agus prìomh adhbhar an dàin - gun deach am mealladh agus gum bu chòir do Ghàidheil aig an taigh a bhith air am faiceall air sgàth sin (cliog air Mealladh).


Lean na comharran airson a' bhàrdachd a mhìneachadh. Nuair a nì thu sin, theirig air ais agus leugh a' bhàrdachd air fad a-rithist.


Òran do dh'Ameireaga

 • Gu bheil mi am ònrachd sa choille ghruamaich,
 • Mo smuaintean luaineach, cha tog mi fonn:
 • Fhuair mi an t-àit' seo an aghaidh nàdair,
 • Gun thrèig gach tàlant a bha nam cheann;
 • Cha dèan mi òran a chur air dòigh ann,
 • An uair nì mi tòiseachadh bidh mi trom;
 • Chaill mi a' Ghàidhlig seach mar a b' à'ist dhomh
 • An uair a bha mi san dùthaich thall.
 • Chan fhaigh mi m' inntinn leam ann an òrdugh,
 • Ged bha mi eòlach air dèanamh rann;
 • Is e mheudaich bròn dhomh 's a lùghdaich sòlas
 • Gun duine còmhla rium a nì rium cainnt;
 • Gach là is oidhche is gach car a nì mi,
 • Gum bi mi cuimhneachadh anns gach àm
 • An tìr a dh'fhàg mi tha an taic an t-sàile,
 • Ged tha mi 'n-drast' ann am bràighe ghleann.
 • Chan iongnadh dhòmhsa ged tha mi brònach,
 • Is ann tha mo chòmhnaidh air cùl nam beann,
 • Am meadhan fàsaich air Abhainn Bhàrnaidh,
 • Gun dad as fheàrr na buntàta lom;
 • Mun dèan mi àiteach 's mun tog mi bàrr ann
 • Is a' choille ghàbhaidh chur às a bonn,
 • Le neart mo ghàirdein gum bi mi sàraichte,
 • Is treis' air fàilinn mum fàs a' chlann.
 • Is i seo an dùthaich sa bheil an cruadal
 • Gun fhios don t-sluagh a tha tighinn a-nall;
 • Gur h-olc a fhuaras oirnn luchd a' bhuairidh
 • A rinn le an tuaraisgeul ar toirt ann!
 • Ma nì iad buannachd, cha mhair i buan dhaibh;
 • Cha dèan i suas iad, 's chan iongnadh leam,
 • Is gach mallachd truaghain a bhios gan ruagadh
 • Bhon chaidh am fuadach a chur fon ceann.
 • Bidh gealladh làidir ga thoirt an tràth sin,
 • Bidh cliù an àite ga chur am meud;
 • Bidh iad ag ràidhtinn gu bheil bhur càirdean
 • Gu sona sàidhbhir gun dad a dh'èis;
 • Gach naidheachd mheallta ga toirt gur n-ionnsaigh-se
 • Feuch an sanntaich sibh dol nan dèidh –
 • Ma thig sibh sàbhailt', nuair chì sibh àdsan,
 • Chan fheàrr na stàtachan na sibh fèin.
 • An uair thèid na dròbhairean sin gur n-iarraidh,
 • Is ann leis na breugan a nì iad feum,
 • Gun fhacal fìrinne bhith ga innse,
 • Is an cridh' a' dìteadh na their am beul;
 • Ri cur am fiachaibh gu bheil san tìr seo
 • Gach nì as prìseile tha fon ghrèin –
 • An uair thig sibh innte, gur beag a chì sibh
 • Ach coille dhìreach toirt dhibh an speur.
 • An uair thig an geamhradh is àm na Dùbhlachd,
 • Bidh sneachd a' dlùthadh ri cùl nan geug,
 • Is gu domhainn dùmhail dol thar na glùine,
 • Is ge math an triùbhsair, cha dèan i feum
 • Gun stocainn dhùbailt sa mhocais chlùdaich
 • Bhios air a dùnadh gu dlùth le èill:
 • B' e am fasan ùr dhuinn a cosg le fionntach
 • Mar chaidh a rùsgadh den bhrùid an-dè.
 • An uair thig an samhradh 's am mìosa Cèitein,
 • Bidh teas na grèine gam fhàgail fann;
 • Gun cuir i spèirid sa h-uile creutair
 • A bhios fo èislean air feadh nan toll;
 • Na mathain bhèisteil, gun dèan iad èirigh
 • Dhol feadh an treud, is gur mòr an call;
 • Is a' chuileag ìneach gu socach puinnseanta
 • Gam lot gu lìonmhor le rinn a lainn.
 • Ge mòr an seanchas a bh' aca an Albainn,
 • Tha a' chùis a' dearbhadh nach robh e fìor:
 • Na dolair ghorma, chan fhaic mi falbh iad,
 • Ged bha iad ainmeil a bhith san tìr;
 • Ma nìtear bargain, chan fhaighear airgead,
 • Ged 's èiginn ainmeachadh anns a' phrìs;
 • Ma gheibhear cunnradh air feadh nam bùthan,
 • Gam pàighear null e le flùr no ìm.
 • Chan fhaigh mi innse dhuibh ann am Ghàidhlig,
 • Cha dèan mo nàdar a chur air dòigh,
 • Gach fios a b' àill leam thoirt do na càirdean
 • San tìr a dh' fhàg mi, rinn m' àrach òg;
 • Gach aon e leughas e, tuigibh reusan,
 • Is na tugaibh èisteachd do luchd a' bhòst,
 • Na fàidhean brèige a bhios gur teumadh,
 • Gun aca spèis dhibh ach dèidh bhur n-òir.
 • Ged bhithinn dìcheallach ann an sgrìobhadh,
 • Gun gabhainn mìosa ris agus còrr
 • Mun cuirinn crìoch air na bheil air m' inntinn
 • Is mun tugainn dhuibh e le cainnt mo bheòil;
 • Tha mulad dìomhair an dèidh mo lìonadh,
 • On is èiginn strìochdadh an seo rim bheò,
 • Aig bheag thoil-inntinn sa choille chruinn seo,
 • Gun duine faighneachd an seinn mi ceòl.
 • Cha b' e sin m' àbhaist an tùs mo làithean,
 • Is ann bhithinn ràbhartach aig gach bòrd,
 • Gu cridheil sunndach an comann cùirteil
 • A' ruith ar n-ùine gun chùram oirnn;
 • An uair thug mi cùl ribh bha mi gur n-ionndrainn,
 • Gun shil mo shùilean gu dlùth le deòir,
 • Air moch Diardaoin a' dol seach an Caolas
 • Is an long fo h-aodach 's a' ghaoth on chòrs'.

Òran do dh'Ameireaga

Tagh earrann gus fiosrachadh fhaighinn mun bhàrdachd


Teacsa

Òran do dh'Ameireaga air a sheinn le Anna Latharna NicGillìosa

Òran do dh'Ameireaga air a sheinn le Anna Latharna NicGillìosa.

Dàin Eile

Leugh dàin eile a sgrìobh Iain MacIlleathain

Air adhart gu

Beachdan

BBC © 2014 Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.