19mh linn / Iain Mac a' Ghobhainn

Bàrdachd - Spiorad a' Charthannais

Tha structar teann agus reusanachadh soilleir san dàn seo. Tha sin, le cainnt gheur agus rannaigheachd shiùbhlach a' bhàird, a' fàgail gur e seo ionnsaigh cho làidir is a gheibhear ann am bàrdachd Ghàidhlig air na Fuadaichean.


Sa chiad chòig rannan tha am bàrd a' beachdachadh air gnè spiorad a' charthannais agus an diofar a dhèanadh e don t-saoghal nan leanadh daoine an dòigh-beatha seo: airson notaichean air seo cliog air Spiorad.


Anns an ath chòig rannan tha e a' leudachadh air a' chron a tha dìth carthannais a' dèanamh anns an t-saoghal san fharsaingeachd: cliog air Dìth airson seo.


Às dèidh rann far a bheil e a' cur an cèill amasan an dàin, tha Mac a' Ghobhainn anns an ath chòig rannan a' càineadh nan uachdaran agus nam bàillidhean airson a bhith cho cruaidh air an t-sluagh: cliog air Uachdarain airson seo.


Anns na ceithir rannan deireannach, tha e a' toirt ionnsaigh gu h-àraidh air Dòmhnall Rothach, bàillidh Leòdhais: cliog air Crìoch airson seo.


Lean na comharran airson a' bhàrdachd a mhìneachadh. Nuair a nì thu sin, theirig air ais agus leugh a' bhàrdachd air fad a-rithist.


Spiorad a' Charthannais

 • O Spioraid shoilleir shàr-mhaisich,
 • A Spioraid ghràsmhoir chaoin
 • Tha riaghladh anns an àros sin
 • Tha uile làn de ghaol,
 • Nan gabhamaid gu càirdeil riut,
 • Gad fhàilteachadh gu caomh,
 • 'S e siud a bheireadh àrdachadh
 • Do nàdar chloinn nan daoin'.
 • Nam b' eòl dhuinn thu nad mhaisealachd
 • 'S nam b' aithne dhuinn do luach,
 • 'S e siud a bheireadh inntinn dhuinn
 • Os cionn an t-saoghail thruaigh;
 • Gur sona iad fhuair eòlas ort,
 • 'S len còmhnaich thu gu buan –
 • 'S ann tromhad tha na sòlasan
 • Tha 'n Tìr na Glòire shuas.
 • 'S tu phàirticheadh gu h-èifeachdach
 • Rinn gnè nam flaitheas àrd;
 • An àite greann na h-eucorach
 • Bhiodh maise 's sgèimh nan gràs;
 • 'S tu sheargadh gnè na truaillidheachd
 • 'S a nuadhaicheadh ar càil;
 • 'S tu thogadh chum nan nèamhan sinn
 • Le tarraing threun do ghràidh.
 • O Spioraid chaoimh nan gràsalachd,
 • Nam biodh tu tàmh nar còir,
 • 'S tu dh'fhuasgladh oirnn 's a shlànaicheadh
 • An dream tha cnàmh fo leòn;
 • 'S tu thogadh crìdh' nam bantraichean
 • Gu seinn le aiteas mòr,
 • 'S nach fàgadh gu neo-choibhneil iad
 • An gainntir dorch a' bhròin.
 • 'S tu mhùchadh teine 'n nàmhaideis
 • 'S an t-sùil as gràinde colg;
 • 'S tu rèiticheadh 's a chiùinicheadh
 • A' mhala bhrùideil dhorch;
 • 'S tu thogadh neul na h-aingidheachd
 • Bharr gnùis nan aintighearn' borb
 • 'S a bheireadh gionach saidhbhreis uap'
 • 'S gach aimhleas tha nan lorg.
 • Ach 's eagal leam gun d' thrèig thu sinn
 • 'S do nèamh gun d' theich thu suas –
 • Tha daoin' air fàs cho eucorach
 • 'S do ghnè-sa fada uap';
 • Tha seiche ghreannach fèinealachd
 • Gan eudachadh mun cuairt –
 • Chan eòl dhomh aon nì reubas e
 • Ach saighead Dhè nan sluagh.
 • A shaoghail, 's fada tuathal thu
 • On uair sin anns na thrèig
 • Do charthannas is d' uaisleachd thu,
 • 'S a ghabh thu Fuath is Breug;
 • Mar inneal-ciùil neo-cheòlmhor dhut,
 • Gun teud an òrdugh rèidh,
 • Cha seinn thu pong le òrdalachd
 • 'S cha deòin leat dol air ghleus.
 • Gur leatsa neart nan aintighearnan
 • Is gèimhlichean nan tràill;
 • Gur leat guth treun nan ainneartach
 • 'S guth fann an fhir tha 'n sàs;
 • Gur leatsa spìd is uabharrachd
 • An t-sluaigh tha 'n ionad àrd,
 • 'S a mheasas cho mì-fhiùghail sinn
 • Ri sgùileach air an tràigh.
 • Gur leat an creideamh buaireasach
 • A dhùisgeas gruaim is greann,
 • An creideamh nach dèan suairce sinn
 • 'S nach dèan ar n-uabhar fann;
 • An creideamh th' aig na diadhairean
 • Lem miann a' chòmhstri theann –
 • Nan làimh-san dh'fhàs a' Chrìosdalachd
 • Mar bhiast nan iomadh ceann.
 • An searmonaiche prèisgeil ud,
 • 'S ann dh'èigheas e le sgairt
 • Gur mallaicht' sinn mur èisdear leinn
 • Ra chreud-san - an tè cheart;
 • An àite bhith sìor èigheach rinn
 • Mur dleasdanas 's gach beart,
 • A dhèanamh daoine cèillidh dhinn
 • An làthair Dhè nam feart.
 • O Charthannais, gur h-àlainn thu,
 • A ghràis as àirde luach!
 • Ach 's lìonmhor nach toir àite dhut
 • Gu bràth nan cridhe cruaidh.
 • Nan deònaicheadh a' cheòlraidh dhomh
 • Mo chomas beòil car uair,
 • Gun innsinn pàirt de ghnìomharan
 • Nam biast thug dhutsa fuath.
 • Cha robh do ghnè-s' an Dòmhnall bochd,
 • Am fear bu rògaich goill,
 • Bha 'n dùil gum biodh gach Leòdhasach
 • Air fhògaradh don choill;
 • Ach phàigh e pàirt de dhò-bheartan
 • Is gheibh e 'n còrr a thoill –
 • Gun aithnich e gu dòrainneach
 • Gur feàrr a' chòir na 'n fhoill.
 • Cha robh do ghnè-s' a' riaghladh
 • Ann am broilleach iarainn cruaidh
 • Nam bàillidhean 's nan tighearnan
 • Chuir sìos an tìr mu thuath;
 • Bu charthannach na fàrdaichean
 • Bha seasgair, blàth innt' uair,
 • 'S tha tìr nan daoine còire 'n-diugh
 • Na fàsach dòbhaidh truagh.
 • Gun chuir iad fo na naosgaichean
 • An tìr a b' aoigheil sluagh;
 • Gun bhuin iad cho neo-dhaonndachail
 • Ri daoine bha cho suairc';
 • A chionn nach faodte 'm bàthadh,
 • Chaidh an sgànradh thar a' chuain –
 • Bu mhiosa na bruid Bhàbiloin
 • An càradh sin a fhuair.
 • A Bhreatainn, tha e nàrach dhut,
 • Ma dh'àirmhear ann do sgeul
 • Gun bhuin thu cho mi-nàdarrach
 • Rid fhìor-shliochd àlainn fhèin –
 • An tìr bha aig na gaisgich ud
 • A theasairg thu nad fheum,
 • A thionndadh ga blàr-spòrsa
 • Do na stròidhealaich gun bheus.
 • Nach dìblidh cliù ar mòr-uaislean,
 • Na fir as neònaich' mèinn –
 • Carson a tha iad mòr-chùiseach,
 • 'S iad beò air spòrs gun chèill?
 • Nan còmhdaicheadh na ruadh-chearcan
 • Lem buachar uachdar slèibh,
 • 'S e siud a b' fheàrr a chòrdadh riu
 • Na sràidean òir air nèamh.
 • O, criothnaich measg do shòlasan.
 • Fhir fhòirneirt làidir chruaidh!
 • Dè 'm bàs no 'm pian a dhòirtear ort
 • Airson do leòn air sluagh?
 • 'S e osnaich bhròin nam bantraichean
 • Tha sèid do shaidhbhries suas;
 • Gach cupan fìon a dh'òlas tu,
 • 'S e deòir nan ainnis truagh.
 • Ged thachradh oighreachd mhòr agad
 • 'S ged ghèill na slòigh fod smachd,
 • Tha 'm bàs is laghan geur aige,
 • 'S gum feum thu gèill da reachd;
 • Siud uachdaran a dh'òrdaicheas
 • Co-ionann còir gach neach,
 • 'S mar oighreachd bheir e lèine dhut,
 • 'S dà cheum de thalamh glas.
 • 'S e siud as deireadh suarach dhut,
 • Thus', fhir an uabhair mhòir,
 • Led shumanan 's led bhàirlinnean
 • A' cumail chàich fo bhròn;
 • Nuair gheibh thu 'n oighreachd shàmhach ud,
 • Bidh d' àrdan beag gu leòr;
 • Cha chluinnear trod a' bhàillidh ann
 • 'S cha chuir maor grànd' air ròig.
 • 'N sin molaidh a'chnuimh shnàigeach thu,
 • Cho tàirceach 'sa bhios d' fheòil,
 • Nuair gheibh i air do chàradh thu
 • Gu sàmhach air a bòrd;
 • Their i, "'S e fear mèath tha 'n seo
 • Tha math do bhiast nan còs,
 • On rinn e caol na ceudan
 • Gus e fhèin a bhiathadh dhòmhs'."

Spiorad a' Charthannais

Tagh earrann gus fiosrachadh fhaighinn mun bhàrdachd


Teacsa

Cò na targaidean a th' anns a' bhàrdachd?

'S e na daoine nach eil a' gabhail ri carthannas, 's e sin na targaidean aige. Gu sònraichte, uachdarain agus daoine a tha ann an inbhe os cionn dhaoine eile, agus gan cumail sìos bhon a tha 'd ann an inbhe, agus na h-adhbharan airson a bheil iad dèanamh sin: ain-tighearnas, gan dèanamh fhèin mòr, agus cuideachd gineachd airson saoibhreas, agus cuideachd cràbhadh far a bheil e a' sgaradh dhaoine an àite bhith gan toirt gu chèile, mar a tha e a cantainn ann an aon àite -

"Dèanaibh dhan a' Chrìosdalach biast nan iomadh ceann."

Dealbh sònraichte ann a' sin. Mar a bhios pearsachan, searmonaiche prèisgeil a chanas gur e an creud aige fhèin an aon chreud a tha ceart, agus cuideachd a chanas gum bi e cuir sìos air daoine eile. 'S tha e a' cantainn -

"An duine caomh thig suas gu nèamh air sgiath a' bhàis, Cha deasbad dìon ma chreudan e, 's cha bhi e beumadh chàich, Chan Easbaigeach 's cha Chlèireach e, cha Ghreugach is cha Phàp, Ach fear a' cridhe dhaonnachail, 's a bheil an gaol a' tàmh."

'S e seo, tha mi smaoineachadh, meadhan an t-soisgeul aige, an cridhe daonnachail, a thaobh carthannas co-dhiù. Agus tha seo ag obair air taobh a-staigh structair Crìosdaidh - chan ann air a thaobh a-muigh a tha idir mar uaireannan a bhios daoine a' smaoineachadh - tha e gu mòr air a thaobh a-staigh. Agus tha e a' sealltainn nach eil an saoghal a' gabhail ri carthannas, agus mur a bheil daoine san t-saoghal a' gabhail ri carthannas, nach tig maith às an t-saoghail dhaibh.

Dàin Eile

Leugh dàin eile a sgrìobh Iain Mac a' Ghobhainn

Air adhart gu

Beachdan

BBC © 2014 Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.