18mh linn / Dùghall Bochanan

Bàrdachd - An Gaisgeach

Dàn 3

Tha Bochanan a' meòmhrachadh san dàn seo air nàdar gaisgeachd. Chan eil e a' toirt an urram sin do sheanalairean no luchd-riaghlaidh ainmeil oir, na bheachd-san, ged a bha làmh-an-uachdair aca air càch, cha robh an còmhnaidh smachd aca orra fhèin no air na buairidhean agus uallaichean a tha a' cuartachadh mac-an-duine. 'S e am fìor ghaisgeach an neach a bheir ionnsaigh air na rudan sin agus a nì a' chùis orra, a rèir Bhochanain.


Tha am bàrd a' cleachdadh diofar dhòighean airson a theachdaireachd a thoirt beò agus a chur tarsainn ann an dòigh a ghlacas ar n-aire, leithid: seanfhacail ("'S lèir dha 'n dubhan crom tron bhiadh"), dealbhan beòthail ("Is ge do sgaoil an strìopach lìon gu ghlac' le innleachdaibh a mais', cha drùidh air dealanach a sùil 's cha leagh i rùn le miannaibh laist") agus ìomhaighean. Tha cuid de na h-ìomhaighean sin air an togail às a' Bhìoball – mar eisimpleir, "armachd Dhè" o litrichean Phòil – ach tha cuid eile a' tighinn à saoghal na saighdearachd - mar eisimpleir, gu bheil smuaintean diadhaidh mar loidhne-dìon shaighdearan mun cuairt air an duine cheart, am fìor ghaisgeach, agus gu bheil e fhèin na "Chaiptean seòlta" orra.


An Gaisgeach

 • Cha bu ghaisgeach Alasdair Mòr
 • No Ceusar thug an Ròimh gu gèill;
 • Oir ged a thug iad buaidh air càch,
 • Dh'fhan iad nan tràill' dam miannaibh fèin.
 • Ach 's gaisgeach esan a bheir buaidh
 • Air eagal beatha 's uamhann bais,
 • 'S a chòmh'laicheas le misnich crìdh'
 • A h-uile nì atà dha 'n dàn.
 • San oidhch' nuair laigheas e chum suain,
 • Bidh shubhailcean mun cuairt da fèin,
 • Mar shaighdearan mu thimcheall rìgh,
 • Ga dhìdean o gach nàmhaid treun.
 • Sa mhadainn nuair a dh'èireas suas,
 • Cruinnichidh smuaintean às gach àit',
 • 'S e fèin nan ceann mar chaiptean seòlt',
 • Gan suidheachadh an òrdugh blàir.
 • Tha inntinn daingeann mar a' chreag,
 • Cha charaich eagal e no fiamh;
 • Tha shùilean furachair is geur;
 • Is lèir dha 'n dubhan crom tron bhiadh.
 • Gu dìomhain nochdaidh 'n saogh'l a ghlòir,
 • Gach òr is inbhe atà ann;
 • Ta saidhbhreas aig' cho pailt na chrìdh'
 • 'S gur truagh leis rìgh is crùn mu cheann.
 • Is ge do sgaoil an strìopach lìon,
 • Gu ghlac' le innleachdaibh a mais',
 • Cha drùidh air dealanach a sùl,
 • 'S cha leagh i rùn le miannaibh laist'.
 • A nàmh cha choisinn air gu bràth,
 • Ged gheibh e sàrachadh ri h-uair;
 • 'S e neart 's a shlàinte cridhe brùit',
 • Is air a ghlùinibh bheir e buaidh.
 • 'S i 'n fhìrinn ghlan as clogad da,
 • Is gràs a chreideimh aig' mar sgiath;
 • 'S e 'n Sgriobtar naomh a chlaidheamh geur,
 • 'S a mhisneach ta gu lèir an Dia.
 • O m' anam, dùisg is deasaich t' airm,
 • 'S gabh farmad ris a' ghaisgeach threun,
 • Is t' ana mianna cuir fo chìs,
 • Chum rìogh'chd a cheannsach' annad fèin.
 • Biodh t' inntinn àrd os cionn nan speur –
 • Chan eil fon ghrèin ach pòrsan truagh;
 • Mar tholman ùire faic an saogh'l,
 • Is daoin' mar sheangain air mun cuairt:
 • A null 's a nall gun fhois gun tàmh,
 • A' cruinneach' às gach àit' dan cist',
 • Gu lìonmhor marcachd thar a chèil'
 • 'S a' trod gu geur mu bhioran brist'.
 • Nuair chì thu 'n sealladh seo den t sluagh,
 • Do smuainte cruinnich riut gu lèir,
 • A shealbhach' saidhbhreis, sonais 's sìth
 • Air nach tig crìoch ad anam fèin.

An Gaisgeach

Tagh na facail a th' air an comharrachadh ann an dearg airson mìneachadh fhaighinn.


The Adobe Flash player and Javascript are required in order to view a video which appears on this page. You may wish to download the Adobe Flash player.

Teacsa

A' toirt dealbh dhuinn air cò mu dheidhinn a tha An Gaisgeach

Anns a' chiad sreath.. sreath, anns a' chiad rann as a' bhàrdachd seo, saoilidh mi gu bheil e a' toirt dealbh dhuinn air cò mu dheidhinn a tha An Gaisgeach, on tha e ag ràdh:

"Cha bu ghaisgeach Alasdair Mòr, No Cèasar thug an Ròimh gu gèill; Oir ged a thug iad buaidh air càch, Dh'fhan iad nan tràill' dam miannaibh fèin."

Agus tha e mar gum biodh a' cuir nan ceist "Cò am fìor gaisgeach?" An e an duine a tha a' cosnadh cliù ann an cath? Agus feumaidh sinn cuimhneachadh mun àm sin gun robh bliadhna Theàrlaich ann, 's gun deachaidh feadhainn dha na càirdean aige fhèin a mharbhadh 's a chuir dhan phrìosan, aig an àm sin. Agus daoine, na bàird eile 's docha, Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair, 's Donnchadh Bàn a' bruidhinn air gaisge, air na cinn-fheadhna a bha cho treun ann an cath.

Ach, Dùghall ag ràdh gur e am fìor ghaisgeach an duine a bheir buaidh air a nàdar fhèin, air na rudan dorcha a tha na nàdar, agus a bheir àite na bheatha do na rudan a tha, tha fìor-mhath agus fìor-bhrèagha.

Dàin Eile

Leugh dàin eile a sgrìobh Dùghall Bochanan

Air adhart gu

Beachdan

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.