18mh linn / Dùghall Bochanan

Bàrdachd - An Geamhradh

Ged is e dàn spioradail a tha an seo, tha deagh bhàrdachd nàdair ann cuideachd, le dealbhan beòthail air ràith a' Gheamhraidh agus feum sgileil air a dhèanamh de ìomhaighean nàdair gus teachdaireachd spioradail a' bhàird - gum bu chòir do dhaoine tionndadh gu Dia mus bi e fadalach – a chur an cèill.


Lean na comharran airson a' bhàrdachd a mhìneachadh. Nuair a nì thu sin, theirig air ais agus leugh a' bhàrdachd air fad a-rithist.


An Geamhradh

 • Do theirig an samhradh,
 • 'S tha 'n geamhradh teachd dlùth oirnn,
 • Fìor nàmhaid na chinneas,
 • Teachd a mhilleadh ar dùthcha,
 • Ga saltairt fo chasaibh
 • 'S da maise ga rùsgadh
 • Gun iochd ann ri dadam
 • Ach a' sladadh 's a' plunndrainn.
 • Sgaoil oirnne a sgiathan,
 • 'S chuir e ghrian air a chùlaibh,
 • Às an nead thug e 'n t-àlach,
 • Neo-bhàidheil gar sgiùrsadh;
 • Sneachd iteagach glè-gheal
 • O na speuraibh teachd dlùth oirnn,
 • Clacha-meallain 's gaoth thuathach,
 • Mar luaidhe 's mar fhùdar.
 • Nuair shèideas e anail,
 • Chan fhàg anam am flùran;
 • Tha bhilean mar shiosar,
 • Lomadh lios de gach ùr-ròs:
 • Cha bhi sgeadach' air coille
 • No doire nach rùisg e,
 • No sruthan nach tachd e
 • Fo leacannan dùbh-ghorm.
 • Fead reòthta a chleibhe
 • Tha seideadh na doininn,
 • A chuir beirm anns an fhairge
 • 'S a dh'at garbh i na tonnan:
 • 'S a bhinntich an clàmhainn
 • Air àìrde gach monaidh,
 • 'S ghlan sgùr e na reultan
 • Dar pèile len solas.
 • Tha gach beathach is duine
 • Nach d' ullaich na sheusan
 • Gan sgiùrsadh le gailleann,
 • Gun talla, gun eudach;
 • 'S an dream a bha gnìomhach
 • Fas iargalt', mi-dhèirceil,
 • Nach toir iasad do leisgean
 • Anns an t-sneachda ged èug e.
 • Tha 'n seillean 's an seangan,
 • A bha tional an stòrais
 • Le gliocas gun mhearachd,
 • A' toirt aire don dòrainn,
 • 'G ithe bìdh 's ag òl meala,
 • Gun ghainne air lòn ac',
 • Fo dhìon anns an talamh
 • O anail an reòthta.
 • Tha na cuileagan ciatach
 • Bha dìomhain san t-samhradh,
 • Sna gathannaibh grèine
 • Gu h-èibhinn a' dannsa,
 • Gun deasach', gun chùram
 • Ro Dhùbhlachd a' gheamhraidh,
 • A nis a' dol bàs
 • Anns gach àite le teanntachd.
 • Ach èist rium, a sheann duin',
 • 'S tuig an samhla tha 'm stòiridh:
 • Tha 'm bàs a' teachd teann ort –
 • Siud an geamhradh tha 'm òran;
 • 'S ma gheibh e thu ad leisgean,
 • Gun deasach' fa chòmhdhail,
 • Cha dèan aithreachas crìche
 • Do dhìonadh on dòrainn.
 • Ach, òganaich threubhaich,
 • Thoirr-s' èisteachd dom òran
 • 'S leig dhìot bhith mì-chèillidh
 • Ann an Cèitean na h-òige;
 • Tha aois agus euslaint
 • Air do dhèidh ann an tòir ort,
 • 'S ma nì h-aon aca grèim ort,
 • Pillidh t' èibhneas gu bròn duit.
 • Bheir nas measa na siud ort,
 • Fàilinn tuigs' agus reusain,
 • Dìth leirsinn ad inntinn,
 • Dìth cuimhn' agus gèire;
 • Dìth gliocais chum gnothaich,
 • Dìth mothaich ad cheudfath,
 • 'S gum fàs thu mar leanabh,
 • Dhìth spionnaidh is cèille.
 • Tha do bheatha neo-chinnteach
 • On teinn a bheir bàs ort:
 • Uime sin, bi ri dìcheall
 • Do shìth dhèanamh tràthail;
 • 'S e milleadh gach cùise
 • Bhith gun chùram cur dàil innt' –
 • 'S ionann aithreachas criche
 • 'S bhith cur sìl mu Fhèill Màrtainn.
 • Tha ghrian anns na speuraibh
 • A' ruith rèise gach latha,
 • 'S i giorrach' do shaoghail
 • Gach oidhche a laigheas:
 • 'S dlùth ruitheas an spàla
 • Tro shnàthaibh do bheatha
 • Tha fìgheadh dhut lèine
 • Nì bèistean a chaitheamh.
 • 'S ma ghoideas e dlùth ort,
 • Gun do dhùil bhith ra thighinn,
 • 'N sin fosglaidh do shùilean
 • 'S chì thu chùis thar a mithich;
 • Bidh do chogais gad phianadh,
 • Mar sgian ann ad chridhe –
 • 'S co-ionann a giùlan
 • 'S laighe rùisgt' ann an sgitheach.
 • Faic a' chuileag ga dìteadh
 • Le siantaibh an nàdair,
 • 'S on a dhìobair i 'n seusan,
 • Gur h-èiginn di bàsach';
 • Faic gliocas an t seangain
 • Na thional cho tràthail,
 • 'S dèan 'eisimpleir leanail
 • Chum t' anam a shàbhal'.

An Geamhradh

Tagh na facail a th' air an comharrachadh ann an dearg airson mìneachadh fhaighinn.


Teacsa

A' toirt dealbh dhuinn air cò mu dheidhinn a tha An Gaisgeach

Anns a' chiad sreath.. sreath, anns a' chiad rann as a' bhàrdachd seo, saoilidh mi gu bheil e a' toirt dealbh dhuinn air cò mu dheidhinn a tha An Gaisgeach, on tha e ag ràdh:

"Cha bu ghaisgeach Alasdair Mòr, No Cèasar thug an Ròimh gu gèill; Oir ged a thug iad buaidh air càch, Dh'fhan iad nan tràill' dam miannaibh fèin."

Agus tha e mar gum biodh a' cuir nan ceist "Cò am fìor gaisgeach?" An e an duine a tha a' cosnadh cliù ann an cath? Agus feumaidh sinn cuimhneachadh mun àm sin gun robh bliadhna Theàrlaich ann, 's gun deachaidh feadhainn dha na càirdean aige fhèin a mharbhadh 's a chuir dhan phrìosan, aig an àm sin. Agus daoine, na bàird eile 's docha, Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair, 's Donnchadh Bàn a' bruidhinn air gaisge, air na cinn-fheadhna a bha cho treun ann an cath.

Ach, Dùghall ag ràdh gur e am fìor ghaisgeach an duine a bheir buaidh air a nàdar fhèin, air na rudan dorcha a tha na nàdar, agus a bheir àite na bheatha do na rudan a tha, tha fìor-mhath agus fìor-bhrèagha.

Dàin Eile

Leugh dàin eile a sgrìobh Dùghall Bochanan

Air adhart gu

Beachdan

BBC © 2014 Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.