20mh linn / Dòmhnall Ruadh Chorùna

Bàrdachd - Eubhal

Dàn 3

'S e eisimpleir a tha an seo de bhàrdachd nàdair Ghàidhlig san t-seann nòs. Tha am bàrd a' toirt dealbh dhuinn air àite air a bheil e mion-eòlach agus ag innse fhaireachdainn mun àite agus ga mholadh.


Aig 1,138 troigh (347m), suidhichte os cionn Loch Euphoirt, 's i Eubhal a' bheinn as àirde ann an Uibhist a-Tuath.


Tha Dòmhnall Ruadh a' toirt cunntas dhuinn air na seallaidhean mu thimcheall Beinn Eubhail, air seann chleachdaidhean leithid an àirigh agus an t-sealg, agus air na h-eòin agus na beathaichean a tha a' tighinn beò air a' bheinn. Tha e a' cur nan seallaidhean agus nan tachartasan sin far comhair ann an cainnt bheairteach, le dealbhan fhacal sgileil, agus ann an rannaigheachd cheòlmhor san t-seann nòs.


Tha faireachdainn a' bhàird fhèin a' tighinn am follais an siud is an seo sa bhàrdachd. Tha seo gu h-àraidh follaiseach aig an deireadh nuair a tha e a' smaoineachadh air na caraidean a bhiodh a' sealg air a' bheinn còmhla ris uaireigin ach nach eil a-nise beò. Aig an deireadh tha e fhèin a' fàgail beannachd aig a' bheinn.


Eubhal

 • Tha Eubhal mo ghràidh-sa
 • Am bliadhna mar bha i,
 • Gun chaochladh na càradh,
 • Gu blàth agus ciùin;
 • Le aois cha do chnàmh i
 • 'S cha d' liath i le ànradh,
 • 'S nam fhianais gu h-àrd
 • Gu bheil càrnan mo rùin.
 • The grìopaichean dìonach
 • Le còinnich 's le feusaig,
 • A' tàmh annt' tha 'n eunlaith
 • 'S fon sgiath an luchd-gaoil;
 • Gu h-ìseal san ìochdar
 • Tha fuarain gun tìochladh;
 • Cha tràigh is cha tiachd iad –
 • Tha 'n riabh a' ruith saor.
 • Tha d' uillt a' ruith còmhla
 • Feadh ghlinn is le leòidean,
 • Cha cheannaicheadh an t-òr iad –
 • Tha còrr annt' as fhiach;
 • B' e m' iarraidh 's mo shòlas
 • Gu sìorraidh bhith beò ann
 • Ag èisteachd an crònan
 • Gu Òbasaidh shìos.
 • Mun cuairt dhìot mar dhealbh dhomh,
 • 'S mi bruadar do gharbhlaich
 • Far am b' eòlach a' sealg mi
 • 'S an d' mharbh mi chearc-fhraoich,
 • 'S an gèadh air an fhuaradh
 • Air blianagan luachrach –
 • Gur lìonmhor mo luaidhe
 • Sna bruachagan caomh.
 • Tha'n cuan is gun tàmh air
 • Mud chùlaibh a' càpraid,
 • Muir lìonaidh is tràghaidh
 • Gach là riut a' strì;
 • Tha d' fhìor chreagan làidir
 • Le driamlach mun sàiltean,
 • Le feusgain is bàirnich
 • A' fàs air an druim.
 • Far am b' eòlach mo chàirdean
 • San t-samhradh air àirigh:
 • Bu shaidhbhir a bha iad –
 • Buntàt' agus iasg,
 • Le ìm is le càise,
 • Le uachdar 's le blàthaich,
 • Bho cheann Rubha Mhàil
 • Dh'ionnsaigh bàgh Sgor nan Cliabh.
 • Tha d' uamha gu fuaraidh,
 • Gu falachaidh is uaigneach,
 • Le sòbhraichean uaine
 • Nam buailtean ma beul;
 • San anmoch thèid suas innt'
 • Na calmain gu 'n cluasaig,
 • Gus an tàmh iad gu suaimhneach
 • A' duanan ri chèil'.
 • Aig sgaradh nan speuran,
 • Mar dh'òrdaich E fhèin e,
 • Gach aon aca 'g èirigh
 • Nuair 's lèir dhaibh na neòil;
 • A' sgaoileadh bho chèile,
 • Feadh dhùthchannan thèid iad
 • Far an d' fhuair iad an-dè rud –
 • Tha 'n dèidh airson lòn.
 • The leacach an iasgaich
 • Gu morghach geal grianach,
 • Far 'm b' òg thug mi chiad bhreac
 • Air fhiaradh gu tìr –
 • Gach ceum bha mi dèanamh
 • Gam fhàgail 'n-diugh cianail,
 • Is Loch Dùn an t-Siamain
 • Cha dìochuimhnich mi.
 • Tha 'n coileach 's an fhraoch-chearc
 • Fod gheugan le saoirsne –
 • Cha chluinn iadsan aonach
 • Nan caol chon fon tòir,
 • No gàire fhear sunndach
 • Cur fàilte le fùdar
 • 'S a' caogadh an sùla
 • Air chùlaibh nan òrd.
 • 'S e dh'fhàg mi cho brònach
 • Bhith smaointinn gach òigear
 • Chaidh leamsa trod mhòintich
 • Dhan deòin is le spèis,
 • Le sùgradh is sòlas
 • Cur fùdar ri fògradh,
 • 'S nach lùb iad am bròg leam
 • Nas mò air a' cheum.
 • Tha dùil a'm a-màireach,
 • Ma nì rium mo shlàint' e,
 • 'S an t-sìde nam fhàbhar
 • 'S gach càil a bhith leam,
 • Gun dìrich mi àrdan
 • Na guailne a b' fhearr leam
 • 'S gu fàg mi gu bràth
 • Soraidh slàn aig do ghrunnd.
 • Gun crìochnaich mi 'n dàn dhut,
 • Oir 's èiginn dhomh d' fhàgail,
 • Oir chaochail gach mànran
 • Is bhàsaich na suinn;
 • A' ghrian bha gar tàladh,
 • An iar gun do shnàmh i,
 • 'S am fèath a bha blàth,
 • Chaidh a smàladh le gaoith.

Eubhal

Tagh na facail a th' air an comharrachadh ann an dearg airson mìneachadh fhaighinn.


The Adobe Flash player and Javascript are required in order to view a video which appears on this page. You may wish to download the Adobe Flash player.

Teacsa

Bha gaol aig Dòmhnall Ruadh air sealg

Tha mi smaoineachadh gur e an rud a b' fheàrr leis a bhith a' dèanamh na bheatha, gur e a bhith a' sealg. Bhiodh e fhathast a' dol a-mach leis a' ghunna 's gun am fradharc aige uabhasach math agus bhiodh Anna, a bhean, bhiodh caran de dh' eagal oirre gum biodh e a' dol a-mach leis a' ghunna. 'S ged a bha a fhradharc air falbh, bheireadh e a-nuas lach fhathast.

Bha e cho mothachail air a h-uile h-àite a bha timcheall, 's bhiodh e a' smaoineachadh na sheann aois air na h-àiteachan sin gum biodh e a' dol nuair a bhiodh e a' sealg agus nuair a bhiodh e a' coiseachd timcheall.

Dàin Eile

Leugh dàin eile a sgrìobh Dòmhnall Ruadh Chorùna

Air adhart gu

Beachdan

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.