Unit 32 - Talking about different times of the year

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Listen to the transcript.
Ceitidh: Tha a’ bhliadhna a’ tighinn gu crìch.
The year is coming to an end.
Anna: Tha. Bidh Oidhche Challainn againn an ath-oidhch.
It is. It will be Hogmanay tomorrow night.
Ceitidh: Is toigh leam Oidhche Challainn. Tha i spòrsail.
I like Hogmanay. It’s good fun.
Anna: Tha. Bidh na nàbaidhean a’ cèilidh oirnn.
Yes. The neighbours visit [on] us.
Ceitidh: An robh deagh Nollaig agad?
Did you have a good Christmas?
Anna: Bha i glè mhath. Bha a h-uile duine aig an taigh.
It was pretty good. Everbody was home.
Ceitidh: An tàinig Bodach na Nollaig?
Did Santa Claus come?
Anna: Thàinig, agus bha preusantan gu leòr aige.
Yes, and he had plenty of presents
Ceitidh: Am bi sibh fhathast a’ cur stocainnean a-mach?
Do you still put out stockings?
Anna: Cha bhi. Sguir sinn nuair a bha a’ chlann dusan bliadhna a dh’aois.
No. We stopped when the children were twelve years old.
Ceitidh: A bheil planaichean agaibh aig a’ Bhliadhn’ Ùir?
Do you have plans at New Year?
Anna: Chan eil. A’ gabhail fois!
No. Having a rest!
Ceitidh: Tha rudeigin a’ tachairt aig an t-Seann Bhliadhn’ Ùir am-bliadhna.
Something is happening at the Old New Year this year.
Annal: An ath-bhliadhna, tha thu a’ ciallachadh!
Next year, you mean!
Ceitidh: Seadh. Gabh mo leisgeul.
Oh aye. Sorry.
Anna: Dè an rud a tha a’ tachairt?
What is happening?
Ceitidh: Bidh pàrtaidh air an t-sràid.
There will be a party on the street.
Anna: Bidh i fuar!
It’ll be cold!
Ceitidh: Bithidh!
It will!
Anna: Agus a bheil planaichean agad airson na Càisge?
And do you have plans for Easter?
Ceitidh: Tha. A h-uile bliadhna aig a’ Chàisg, bidh sinn a’ sgitheadh.
Yes. Every year at Easter, we go [will be] skiing.
Anna: Càite?
Where?
Ceitidh: Anns an Fhraing.
In France.
Anna: Tha farmad agam riut. Bidh sinn sgoinneil.
I’m envious of you. That’ll be great.
Ceitidh: Ach air Oidhche Shamhna, chan eil càil nas fheàrr na bhith ann an Alba.
But on Halloween, there’s nothing better than to be in Scotland.
Anna: Tha sin fìor. Is toigh leam Oidhche Shamhna aig an taigh.
That’s true. I like Halloween at home.

Skip to top

BBC navigation

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.