Notaichean Tidseir

Air làrach An-diugh is An-dè tha trì gnìomhan An Uaimh, Mo Latha agus Ag Atharrachadh, a tha freagarrach do sgoilearan a tha ag obair a dh'ionnsaigh Tràth agus Ciad ìrean a' Churraicealaim airson Sàr-mhathais.

Tha dà ghnìomh stèidhichte air beatha agus fèin-fhiosrachadh an leanaibh agus an treas tè a' toirt a' chothroim dhaibh a dhol air ais ann an tìm gu Linn na Cloiche gus faicinn co ris a bha beatha ann an uaimh coltach.

Faodar ceanglaichean a dhèanamh gu earrannan eile den churraicealam leithid Eòlas Ealain Cruthachail, Slàinte agus Sunnd, Teicneòlasan agus Creideamh agus Moraltachd.

An Uaimh (Cave Dwellers)
Anns a' ghnìomh seo, feumaidh a' chlann rudan a chruthachadh agus a chruinneachadh airson cuirm ann an uaimh bho Linn na Cloiche.

An Uaimh

Ag Atharrachadh (How I Have Changed)
Tha an gèam seo mu thìde agus fàs suas. Tha e feumail airson aithne a thoirt don leanabh air mar a tha ùine a' dol seachad agus mar a chuireas iad tachartasan ann an suidheachadh eachdraidheil.

Ag Atharrachadh

Mo Latha (My Day Now)
Sa ghnìomh dhathach seo tha clann ag òrdachadh nithean làitheil rè tachartais gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air mar a thèid an ùine seachad ann an aon latha.

Loidhne tìm Mo Latha

Taic Fuaim is Teacsa
Cliog air a' phutan, Roghainnean, airson:

• teacsa an sgrion a chluinntinn ga leughadh a-mach
• fo-thiotalan a thabhainn airson a' mhòr chuid den t-susbaint
• teacsa an sgrion ath-mheudachadh
• atharrachadh a dhèanamh air an teacsa is air na dathan cùil.

Chan eil na Roghainnean rim faotainn bho dhuilleagan pàrantan agus tidsearan.

Notaichean Tidseir - Ag Atharrachadh

Tha an gèam seo mu thìde agus fàs suas. Suidhichte ann an gàrradh-sgoile tha e feumail airson aithne a thoirt don leanabh air mar a tha ùine a' dol seachad agus mar a chuireas iad tachartasan ann an suidheachadh eachdraidheil. 'S e Boban, am muncaidh, an neach-iùil.

Faodaidh an cluichdeadair dealbh a dhèanamh air mar a dh'atharraich iad fhèin bho bha iad nan naoidheanan le bhith ag òrdachadh dealbhan a' sealltainn:

• ìrean fàis
• dèideagan
• aodach
• gnìomhan
• biadh
• foghlam
• cur-seachadan • cèicichean co-là-breith

Ag Atharrachadh

Nì clann roghainnean a' sealltainn 'mar a dh'atharraich mi', le bhith a' cliogadh agus a' tarraing nan dealbh ann an òrdugh gu balla-streap.

Nì iad loidhne-tìm de dhealbhan a' sealltainn rudan a bhiodh iad a' dèanamh aig diofar aoisean agus ìrean. Faodaidh clann obrachadh nan càraidean a' dèanamh coimeas eadar na rudan air an cuimhnich iad mus robh iad aois na sgoile agus a' dèanamh liostaichean de rudan 'bèibidh' agus 'mise a-nis'.

Bidh a' ghnìomh seo a' leasachadh sgilean cur an òrdugh agus sgeulachd agus mothachadh air 'mi fhìn', 'mo theaghlach' agus 'mo charaidean'.

Molaidhean airson leasanan
A' fàs suas ann an cultaran eile; A' fàs suas anns na làithean a dh'fhalbh: Coimeas eadar dealbhan bèibidh agus iad fhèin an-diugh; Dèanamh leabhar mu 'mo bheatha'.

Notaichean Tidseir - An Uaimh

Anns a' ghnìomh seo, feumaidh a' chlann rudan a chruinneachadh airson cuirm ann an uaimh bho Linn na Cloiche. Ann a bhith a' dèanamh sin tha iad ag ionnsachadh mar a bha coimhearsnachdan san linn seo a' cruinneachadh biadh, mar a bha iad a' cumail blàth, agus mar a bha iad a' dèanamh innealan. Gabhaidh iad pàirt ann a bhith a' sealg bheathaichean agus glacaidh iad èisg. Anns a' ghèam tha dealbhan agus bhidiothan beòthail agus suidheachaidhean agus gnìomhan inntinneach.

Dèan Poca
Seo gèam furasta airson clann a bhrosnachadh gus tuigse is tomhais tùrail a chleachdadh airson poca Linn na Cloiche a dhèanamh. Le còmhradh eadar-obrachail is duais luath bheir an gèam seo tlachd dha clann agus brosnaichidh e ath-chluich. Tha an gèam a' sealltainn gur ann a' cruinneachadh, agus nach b' ann a' ceannach, biadh a bhathas ann an Linn na Cloiche.

Bha pocannan feumail airson a bhith a' giùlain biadh mar dearcan agus cnothan. Dh'fheumadh pocannan a bhith air an dèanamh bho thùs.

Dèan Poca

Dèan Sleagh
Bha sleaghan lìnn na cloiche air an dèanamh de fhiodh làidir le goban biorach, ailbhinn. Cruthaich sleagh làidir, geur a dh'itealaicheas tron èadhar. Tagh na stuthan ceart.

Dèan Sleagh

Sa ghèam feumaidh a' chlann sleagh a dhèanamh le bhith a' taghadh nan stuthan ceart. Ma thaghas iad na pàirtean den t-sleagh gu cùramach, gheibh iad cothrom an t-sleagh fhaicinn ag obair, ag itealaich a dh'ionnsaigh targaid le mionaideachd Palaeolithic.

Glac Èisg
Dhèanadh meall mòr èisg fìor chuirm dha treubh Linn na Cloiche ach chan eil e cho furasta sin fhaighinn. Sa ghèam seo faodaidh a' chlann feuchainn ri nas urrainn dhaibh de dh'iasg a ghlacadh airson cuirm le bhith a' bruthadh air an iasg len luchaig agus a' seachnadh na h-iolaire a tha ag itealaich os an cionn. Bheir an gnìomh seo sealladh dhan chloinn air mar a bhiodh sealgairean ro-eachdraidheil gam biadhadh fhèin is an teaghlaichean gus a thighinn beò ann an àrainneachd gharbh.

Glac èisg

Tog Teine
Bhiodh uaimh lìnn na cloiche fuar agus dorch ach dhèanadh teine àite blàth, seasgair dhith. Sa ghnìomh bhrosnachail seo cuidichidh a' chlann dithis bhon uaimh gus teine a thogail. Gèam dathach a tha a' coimhead fìor agus a tha a' cruthachadh àm brosnachail eachdraidheil ann an dòigh a chòrdas ri clann.

Tog teine

Dèan Dealbh air Balla na h-Uaimhe
Bheir gnìomh peantadh na h-uaimhe sealladh dhan chloinn air beatha ann an Linn na Cloiche. Faodar cumaidhean a chur air balla uaimhe gus a sgeadachadh. Faodaidh a' chlann na dealbhan a chur ann an òrdugh gus sgeulachdan innse mun eòlas fhèin ann an cluich gnìomhan na seilge is a' dèanamh teine, dìreach mar a bhiodh daoine ann an Linn na Cloiche a' dèanamh, no faodar an gèam a chluich dìreach mar ghèam. Faodar dealbhan na gnìomhachd a chlò-bhualadh agus an cleachdadh gus balla dha-rìribh a sgeadachadh.

Dealbh air balla uaimh

Tha na dealbhan uaimhe as ainmeil ann an Lascaux, An Fraing agus Altamira, An Spàinn. Rinn luchd-ealain uaimh peanta à talamh, sùithe agus lusan. Bhiodh iad a' peantadh le clachan, biorain, meuran agus bruisean air an dèanamh à bian, craiceann no còinneach.

Sealg Beathach Mòr*
Dhèanadh beathach mòr molach deagh bhiadh dha treubh bho Linn na Cloiche ged nach eil e furasta a ghlacadh. Sa ghèam seo bidh clann ag iomain beathach mòr gu sloc far an tèid a ghlacadh, dìreach mar a bhiodh sealgairean Linn na Cloiche a' dèanamh. Tha am beathach mòr an uairsin dha "mharbhadh" le sleag. Bheir an gèam sealladh dhan chloinn air mar a bhiodh sealgairean Linn na Cloiche a' tighinn beò ann an àrainneachd gharbh.

Sealg beathach mòr

*Tha beathach mòr ga iomadadh agus ga "mharbhadh" le sleagh anns a' ghèam seo.

Am Pàrtaidh
Cuir crìoch air na gnìomhan gu lèir agus cosnaidh tu ceithir clachan agus an cothrom a dhol chun pàrtaidh!

Notaichean Tidseir - Mo Latha

Sa ghnìomh dhathach seo tha clann ag òrdachadh nithean làitheil rè tachartais gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air mar a thèid an ùine seachad ann an aon latha.

Tha muncaidh, Boban, ag iarraidh air a' chloinn ìomhaigh dhiubh fèin a chruthachadh a' taghadh:

• cruth fuilt
• dath fuilt
• dath sùilean
• dath craicinn
• aodach

Boban am muncaidh le clàr de làithean na seachdaine

Tha am muncaidh an uairsin a' sealltainn cuibhle le làithean na seachdaine. Tha e ag innse dè an latha a th' ann an-diugh, dè an latha a bh' ann an-dè is dè an latha a bhios ann a-màireach. Tha seo a' cuideachadh na cloinne ann a bhith ag ionnsachadh ainmean agus òrdugh nan làithean.

Loidhne tìm Mo Latha

Cuiridh am pàiste gnìomhan, bho èirigh sa mhadainn gu dol dhan leabaidh, ann an òrdugh air loidhne-tìm le cliogadh air dealbhan. Bidh a' ghnìomh seo a' leudachadh misneachd ann an eachdraidh agus cur an òrdugh.

Molaidhean airson leasanan
A' rannsachadh làithean dhaoine eile agus làithean dhaoine sna làithean a dh'fhalbh.