[an error occurred while processing this directive]

About BBC ALBA

CEISTEAN CUMANTA MU DHUILLEAG-DACHAIGH BBC ALBA / FAQS BBC ALBA’S HOMEPAGE

 • Ro-ràdh

  Tha duilleag-dachaigh ùr BBC ALBA a-nis air a foillseachadh. Seo a’ chiad dreach foillsichte den earran ùr de dhuilleag-dachaigh a’ BhBC san Rìoghachd Aonaichte (RA). Tha barrachd air aon bhuannachd na chois. Tha e nas fheàrr do luchd-cleachdaidh; tha e a’ cleachdadh an teicneòlas as ùire; tha e comasach air barrachd dhaoine a ruighinn agus mar a thig leasachadh air duilleag-dachaigh RA a’ BhBC bidh cothroman ann an tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air.

  'S e a’ chiad foillseachadh a tha ann agus bidh sinn ga leasachadh rè ùine. Bha sinn den bheachd gum bu chòir dhuinn fhoillseachadh cho luath 's a ghabhadh gus am biodh cothrom agaibh innse dhuinn dè ur beachd air.

 • 
  Introduction

  The new BBC ALBA Homepage has now been launched. This is the first released version of the new Alba edition of the UK BBC homepage. It has several advantages - a better user experience, the latest technology, potential to reach a much larger audience and the opportunity for further development in line with the BBC UK Homepage.

  It is the first release and we will be making further improvements in the future. We felt we should launch the Alba Homepage as soon as possible so you can let us know what you think and send us your feedback.

 • Carson a thogamaid duilleag-dachaigh ùr do BBC ALBA?

  Coltach ri nàiseanan eile na RA, 's ann airson an làrach a ghluasad gu ailtireachd teicnigeach nas fheàrr a bha mòran dhen obair a bha an lùib an ùrachaidh seo air duilleag-dachaigh BBC Alba, ga fàgail co-ionnan ri duilleag-dachaigh ùr RA a’ BhBC.

  Dh’inns rannsachadh am measg ar luchd-cleachdaidh dhuinn gu robh iad airson gum biodh an duilleag-dachaigh nas èifeachdaiche a thaobh sanasachd air measgachadh nas motha de stuthan a tha aig BBC Online, gus seirbheis nas fharsainge a thoirt do luchd-cleachdaidh len diofar ùidhean.

  Tha sinn airson dèanamh cinnteach gu bheil an duilleag-dachaigh fhathast a’ frithealadh feumalachdan an luchd-cleachdaidh a tha co-dhiù a’ tadhal oirre gach seachdain, ach, aig an aon àm, tha sinn airson a dèanamh tlachdmhor dhan iomadh neach eile a tha pàigheadh cìs craolaidh agus a tha tadhal air BBC Alba Online gach mìos.

  Tha sinn a’ gabhail ealla ri gach beachd a tha tighinn thugainn agus tha iad feumail dhuinn. Faodaidh sibh ur beachdan a chur thugainn air post-dealain gu alba@bbc.co.uk

 • 
  Why build a new BBC ALBA homepage?

  Like the rest of the UK Nations, most of the work we've done for this update of the BBC ALBA Homepage has been to move the site to a new, much improved technical architecture in line with the new BBC UK Homepage.

  Our audience research told us that users wanted to see the homepage do a better job of promoting a greater variety of BBC Online content, to serve a wider range of audience interests. .

  We want to make sure the homepage continues to meet the needs of the users who already come to it every week, while also extending the page's appeal to the many other licence fee payers who come to BBC Alba Online every month.

  We're taking note of all feedback received and your comments are useful for us. You can provide us with your feedback by emailing alba@bbc.co.uk

 • Ciamar a thig agam air a dhol eadar na duilleagan-dachaigh Beurla agus Gàidhlig aig BBC ALBA agus BBC Scotland.

  Faodaidh sibh taghadh dè an dreach den duilleag-dachaigh a bu mhath leibh fhaicinn le bhith a' cliogadh air “Scotland” airson an duilleag-dachaigh Bheurla aig BBC Scotland no “Alba” airson an duilleag-dachaigh Ghàidhlig aig BBC Alba. Lorgaidh sibh na putain sin dìreach fon chloc agus an deit aig mullach na duilleig-dachaigh. Tha sinn air feuchainn ri seo a dhèanamh cho furasta 's a ghabhas oir tha fios againn gun toigh le luchd-cleachdaidh a bhith tadhal air na làraich ann an Gàidhlig agus ann am Beurla.

 • How do I switch between the English and Gaelic BBC ALBA and BBC Scotland Homepages?

  You can select which version of the Homepage you’d like to view by clicking on ‘Scotland’ for the English language BBC Scotland Homepage or ‘Alba’ for the Gaelic Language BBC Alba Homepage. These labels can be found beneath the clock and date at the top of the Homepage. We have tried to make this process as simple as possible as we know users like to visit both sites in English and in Gaelic.

 • Carson nach fhaic mi prògraman BBC ALBA anns na pannalan phrògraman no na prògraman as tric a th’ air an coimhead?

  Tha sinn a’ dèanamh rannsachadh faic an gabh “dè th' air BBC ALBA an-dràsta” a thaisbeanadh san àm ri teachd.

 • Why can't I see BBC ALBA programmes in the programmes or most watched panels?

  We're exploring the possibility of showing 'what's on BBC ALBA now' in a future release.

 • Carson nach fhaic mi prògraman BBC Radio nan Gàidheal anns a’ phannal airson na prògraman as tric a th’ air an èisteachd?

  Chan eil an seo ach a’ chiad fhoillseachadh den duilleag-dachaigh aig BBC Alba. Anns an ath fhoillseachadh bidh prògraman BBC Radio nan Gàidheal anns a’ phannal airson nam prògraman as tric a th’ air an èisteachd.

 • Why can't I see BBC Radio nan Gàidheal programmes in the most listened panel?

  This is the first released version of the BBC Alba homepage, our next released version will include BBC Radio nan Gaidheal programmes in the most listened panel.

 • Carson a tha sibh air airgead cìs craolaidh a chosg air duilleag-dachaigh ùr aig àm far a bheil gearraidhean a’ tighinn air seirbheisean a’ BhBC?

  Le bhith aonaichte ri duilleag-dachaigh ùr a’ BhBC chan eil againn ri uimhir de shiostaman teicnigeach a ghiùlain. Tha seo nas èifeachdaiche a thaobh cosgaisean agus tha e a’ leigeil dhuinn barrachd susbaint a roinn eadar làraich.

  Tha e cuideachd deatamach gu faigh luchd-labhairt na Gàidhlig seirbheis aig an aon àrd ìre 's a tha luchd-cleachdaidh eile seirbheisean Online a’ BhBC a’ faighinn. Tha iad sin cheana a’ faighinn buannachd à duilleag-dachaigh Bheurla a’ BhBC.

 • Why have you spent licence fee money on a new homepage when the BBC is facing cutbacks?

  By integrating with the new BBC UK Homepage we don't have to support as many technical systems which is more cost efficient and allows us to distribute content further between the sites.

  It is also essential that Gaelic language speakers are given the same high quality of service as other BBC Online users who are already enjoying the benefits of the enhanced UK edition of the BBC homepage in the English language.

 • Ciamar a nì mi an duilleag-dachaigh aig BBC ALBA pearsanta?

  Tha an duilleag-dachaigh ùr a’ tairgsinn roghainn a thaobh àite. Leigidh e dhut innse dhuinn far a bheil thu le bhith a' cliogadh air an ainm-àite ri taobh a’ chloc. Seallaidh sin an uair sin dhut an aimsir, clàran TV agus Rèidio agus naidheachdan ionadail airson a’ cheàrnaidh sin.

  Airson d' àite atharrachadh, cliog air an ainm-àite a tha an dràsta aig mullach na duilleig (ri taobh a’ chloc) agus taidhp ainm anns a' Ghàidhlig - do roghainn baile no còd-puist

 • 
  How can I personalise / customise the BBC ALBA homepage?

  The new homepage provides a "customise location" option which allows you to tell us where you are by clicking on the place-name in the banner next to the clock. We will then show you the weather forecast, TV and Radio schedules and local news for that location.

  To change your location setting, click on the current place-name at the top of the page (next to the clock) and type in Gaelic the name of your chosen town, city or postcode.

 • Carson nach eil m’ àite sa air a shealltainn anns a' Ghàidhlig?

  Ma tha sibh air ar roghainn àite airson an aimsir a thaghadh le ainm Beurla, thig e am follais ann am Beurla. Airson atharrachadh gu Gàidhlig, taidhp ainm a’ bhaile anns a' Ghàidhlig, neo còd-puist.

 • Why isn't my location displayed in Gaelic?

  If you have set your weather location in English, it will display in English. To change to the Gaelic language, please type in your chosen weather town in Gaelic, or postcode, to see your location in Gaelic.

 • Nuair a dh’ fheuchas mi ri m’ àite a chuir an sàs air duilleag-dachaigh bbc.co.uk le bhith a’ cleachdadh siorrachd no dùthaich(m.e. Alba), chan eil e ga aithneachadh. Carson?

  Tha an duilleag-dachaigh a’ cleachdadh ainmean bhailtean agus còdan puist seach ainmean shiorrachdan a chionns gu bheil am fiosrachadh sònraichte do sgìre bheag. Mar eisimpleir, dh’fhaodadh an aimsir air taobh an ear aon shiorrachd a bhith gu math eadar-dhealaichte bhon aimsir air an taobh an iar.

 • When I try to set my location on the bbc.co.uk homepage using a county or country (e.g. Scotland), it's not recognised. Why?

  The homepage uses postcodes and town names rather than county names because the information we supply is specific to a small area. For example, the weather forecast for the east of a county could be quite different from that for the west of the county.

 • Tha mise ann an àite air taobh a muigh Alba. Carson a tha mo dhuilleag-dachaigh daonnan a’ sealltainn Glaschu?

  Tha a’ chiad fhoillseachadh de dhuilleag-dachaigh Alba a’ gabhail ris gu bheil luchd-cleachdaidh ann an Alba agus 's e Glaschu an seatadh àbhaisteach. Tha seo gus an dèan sinn cinnteach gu bheil sinn a’ foillseachadh na prògraman telebhisean agus rèidio ceart airson Alba. Faodaidh sibh seo atharrachadh le ar roghainn baile no còd puist a thaidhpeadh far a bheil an t-àite air a thaghadh gus aimsir agus naidheachdan ionadail fhaighinn.

 • I am in a location outside Scotland, why does my homepage default to Glasgow?

  The first release of the Alba Homepage presumes users are in Scotland and has Glasgow as its default setting. This is to ensure we present the correct TV and Radio listings for Scotland. You can change this by typing in your chosen town or postcode in the location setting to receive your local weather and news.

 • Tha mi air atharraichean a dhèanamh ris an duilleag-dachaigh ùr ach nuair a thilleas mi thuige chan eil e mar a bha. Carson?

  Tha an duilleag-dachaigh a’ cleachdadh cookies airson seataidhean gach neach-cleachdaidh a ghlèidheadh. Mur eil seataidhean air an glèidheadh, ma dh’fhaodte nach eil comas air a thoirt do cookies air do choimpiutair no ma dh’fhaodte gu bheil iad air an dubhadh às mar chleachdadh gach ceann ùine, air sgàth tèarainteachd.

  Thoir sùil air Webwise airson an tuilleadh fiosrachaidh mu cookies agus mar a chuireas tu iad an sàs.

  Tha poileasaidh a’ BhBC a thaobh dìomhaireachd agus cookies a' gabhail a-steach fiosrachaidh air na cookies a thathas a chleachdadh air BBC Online air fad. Thoir an aire gur ann am Beurla a-mhàin a tha am fiosrachadh seo ri fhaotainn.

 • 
  I've made changes to the new homepage, but when I return it is not the same as I left it. Why?

  The homepage uses cookies to store each user's settings. If settings are not stored, it may be because cookies are not enabled on your computer, or that they are automatically deleted at certain intervals for security reasons.

  See WebWise for more information about cookies and how to enable them.

  The BBC's privacy & cookies policy includes details of all cookies used on BBC Online. Please note this information is only available in English.

 • Càite an lorg mi làrach Trafaig agus Siubhal Gàidhlig?

  Lorgaidh sibh làrach ùr Trafaig agus Siubhal Gàidhlig le bhith a' dol gu “Lorg” agus le bhith cliogadh an uair sin air “Siubhal”.

 • 
  Where can I find the Gaelic language Traffic and Travel site?

  You can find our new Gaelic language Traffic and Travel site by going to the 'Explore' (Lorg) Drawer and clicking on 'Siubhal'.

 • Ciamar a gheibh mi naidheachdan air an duilleag-dachaigh aig BBC ALBA?

  Gheibh sibh na naidheachdan as ùire a bharrachd air naidheachdan ionadail agus cinn nan naidheachdan anns a' chearcall ghluasadach den duilleag-dachaigh ùr. Mar a ghluaiseas sibh timcheall air duilleag-dachaigh BBC Alba chì sibh ceangalan gu sgeulachdan eile bho BBC Naidheachdan.

 • 
  How do I access news content on the BBC ALBA homepage?

  You will find the top news stories in the carousel as well as local news and headlines on the new homepage and, as you move round the BBC Alba homepage, you will see more links to stories from BBC Naidheachdan.

 • Ceistean eile?

  Thoir sùil air làrach Ceistean Cumanta Duilleag-dachaigh a' BhBC.

  Mur a lorg sibh na tha dhìth oirbh faodaidh sibh post-dealain a chur thugainn le ceist no beachd sam bith eile tro: alba@bbc.co.uk.

 • More questions?

  Take a look at the full BBC Homepage Frequently Asked Questions (FAQ) site.

  If you can't find what you're looking for you can email us with your query, or provide feedback via alba@bbc.co.uk.

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.